Menekült felvidéki diákok segélykérelmei a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz

„1945-ben Léváról, Szlovákiából, szüleimet és testvéreimet ½ óra leforgása alatt, egyenesen az internálótáborból áttették a határon. Így tehát mindenünk ott maradt. Mikor 2 hónappal később [az] amerikai fogságból hazaérkeztem, még a határról kiutasítottak a szlovák csendőrök. Egyik rokonom szánt meg egy erősen használt cipőjével. Ez azonban azóta már nagyon siralmas állapotban van. Így tehát a lábbelimet illetőleg nagyon válságos helyzetben vagyok. Kérem Miniszter Urat, hogy a lehetőségekhez képest egy 41-es félcipőhöz juttatni szíveskedjék.”

Forrás 

Csehszlovákiából menekült magyar diákok segélyérelmei - 1946

1.
Szőllősy Károly kérelme cipőhöz juttatására

Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr!

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Miniszter Úrhoz, hogy engem a hirdetett akcióból cipőhöz juttatni szíveskedjék.

Kérésemet a következőkben indoklom:

1945-ben Léváról, Szlovákiából, szüleimet és testvéreimet ½ óra leforgása alatt, egyenesen az internálótáborból áttették a határon. Így tehát mindenünk ott maradt. Mikor 2 hónappal később [az] amerikai fogságból hazaérkeztem, még a határról kiutasítottak a szlovák csendőrök. Egyik rokonom szánt meg egy erősen használt cipőjével. Ez azonban azóta már nagyon siralmas állapotban van. Így tehát a lábbelimet illetőleg nagyon válságos helyzetben vagyok.
Kérem Miniszter Urat, hogy a lehetőségekhez képest egy 41-es félcipőhöz juttatni szíveskedjék. Kérésemet a fentiek indoklása mellett Miniszter Úr jóindulatába ajánlva maradok tisztelettel:

Szőllősy Károly
szigorló mérnök

Budapest, 1946. máj[us] 6.

[A kérvényre utólag ráírt adatok:]
atyja: tanár VI. f[izetési] o[sztály]
tanulmányi eredménye: jó
Menekült.

Léváról kiutasított
20/1385 - 1944. szám
29228/1945
41-es férfi félcipő

Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-59624-1946. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Főosztály.) Kézzel írt és kiegészített tisztázat.

2.
Halász Aurél kérelme cipősegély iránt

Miniszter Úr!

Alulírott Halász Aurél IV. éves gépészmérnök hallgató tisztelettel kérem, hogy mint menekült hallgatót cipősegélyben részesíteni szíveskedjék.

Kérésemet indoklom a következőkkel:

1.) Szlovákiai menekült vagyok, így szüleimtől semmiféle támogatást nem kapok, akiktől már két év óta teljesen támogatás nélkül állok, mert a nagy család miatt (hat testvér) erre nem volt mód.
2.) A háború alatt majdnem minden ruhaneműm elpusztult és amit a mai viszonyok közt pótolni nem tudok.
3.) Szüleim támogatására a határ miatt egyáltalán a jövőben sem számíthatok.
4.) Az első félévi kolloquiumaimat általános jó eredménnyel tettem le. Azonkívül minden rajzot időben beadtam.

A kérésem támogatását tisztelettel kérem, mert csak így tudom tanulmányaimat időben befejezni, amire egyébként tanulmányi eredményem feljogosít.

Cipőszám: 44

Tisztelettel:
Halász Aurél
IV. [éves] gmk [gépészmérnök]

Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-59624-1946. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Főosztály.) Kézzel írt tisztázat.

3.
Palkovics László cipősegélyre

Miniszter Úr!

Alulírott Palkovics László VIII. f[él] é[ves] gm [gépészmérnök] azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Miniszter Úrhoz, [hogy] szíveskedjék engem cipősegélyben részesíteni.

Kérésem az alábbi indokokkal vagyok bátor támogatni:

Csehszlovákiai menekült vagyok, édesapám, néhai ev[angélikus] lelkész 7 hónappal ezelőtt halt meg magyarsága miatt tót börtönben. Ezért édesanyám nem kap nyugdíjat. A háború alatt lakásunk tönkre ment, úgy hogy alig maradt meg pár darab bútorunk és ruhaneműnk. Két héttel ezelőtt elkobozták Csehszlovákiában minden ingó- és ingatlan vagyonunkat, úgy hogy teljesen minden nélkül maradtunk. Én, hogy szerencsétlen családunknak mielőbbi segítségére lehessek, átszöktem Magyarországra tanulmányaim befejezése végett. Lerongyolódva, ruha és cipő nélkül érkeztem meg. Nyugdíj nélküli édesanyám képtelen számomra cipőt beszerezni, hiszen kívülem még két ellátatlan testvéremről kell gondoskodnia. Magam pedig egyetemi elfoglaltságom miatt képtelen vagyok bármilyen kereseti forráshoz jutni.

Kérésem megismétlése mellett, vagyok

Budapest, 1946. V. 9.mély tisztelettel
Palkovics László
gmk [gépészmérnök]

[A kérvényre utólag ráírt adat:]
Cipőszám 43.

Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-59624-1946. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt és kiegészített tisztázat.

4.
Kiss Tibor kérése cipősegélyre

A Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úrnak
Budapest

Alulírott azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulok a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úrhoz, hogy engem ingyenes cipősegélyben részesíteni szíveskedjék.

IV. éves gépészmérnök hallgató vagyok és rimaszombati lakos voltam. 1944-ben katonának vittek, hadifogságba estem és csak 1945 decemberében tudtam hazatérni.

Édesanyám a nyugdíjából támogatni nem tud. A húgom II. é[ves] bölcsészhallgató, jelenleg segédmunkási minőségben dolgozik, hogy még hátralévő tanulmányaimat befejezzem. Ez a támogatás is csak a legminimálisabb összegre szorítkozhat, mert önmagának is meg kell élnie. - Mindenünk Rimaszombatban maradt és a mind nehezebbé váló gazdasági körülmények között teljesen lerongyolódunk.

Még egyszer kérve kérelmem támogatását, vagyok tisztelettel:

Kiss Tibor
IV. é[ves] gmhallg [gépészmérnök hallgató]

Budapest, 1946. május 10.

Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-59624-1946. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

5.
Horváth János kérelme cipősegély iránt

Nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr!

Alulírott azzal az alázatos kérelemmel járulok Nagyméltóságodhoz, hogy engem a magyar Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium által kiutalt cipősegélyben részesíteni szíveskedjék.

Kérésem a következőkkel támasztom alá:

<>

 • Szüleim cseh megszállott területen [a] Csallóközben laknak, s szüleimmel a kapcsolatot nem is tudom fenntartani, csupán levél útján, ehhez hozzájárul még, hogy 11 hónapig fogságban voltam Zalában [!], Oroszország belsejében, s mikor hazakeveredtem súlyos ízületi gyulladással, jött a rendelet és a magyar ifjúságot Morvaországba munkatáborokba vitték... „V?etkych mad'aroch do praevnych táboroch - munkatáborba minden magyarral" jelszó alapján...
  Nekem menekülnöm kellett, mert nem akartam Morvaországban más betegséget is összeszedni...
 • Magammal csupán a rajtam lévő ruhát hozhattam; ruhám, cipőm elnyűtt s egybevetve azzal, hogy tanulmányi előmenetelem is megfelelő, kérésem a nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr szíves jóindulatába ajánlom.
 • Mély tisztelettel
  Horváth János
  II. [éves] mérnökhallgató

  Budapest, 1946. május 19.

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-62729-1946. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  6.
  Kováts András kérelme lábbeli juttatására

  Miniszter Úr!

  Alulírott azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úrhoz, hogy a vezetése alatt álló minisztérium diákszociális csoportjának lábbeli kiutalásából engem részesíteni szíveskedjék.

  Tiszteletteljes kérésem támogatására felhozom, hogy felvidéki menekült vagyok Nagydarócról (Losonc mellől). Anyagi viszonyaim a lehető legrosszabbak, mivel özvegy édesanyám földjét, melyet magunk műveltünk, és így az volt egyedüli megélhetési forrásunk, a Csehszlovák állam, mint magyar nemzetiségű tulajdont, még a múlt év nyarán minden ellenszolgáltatás nélkül elvette. Így kereset nélkül maradtunk és ezért ő anyagiakban engem támogatni nem képes.

  Tanulmányaimat a mezőgazdasági osztály hatodik félévén végzem, eddigi szigorlataimat és kollokviumaimat átlag jeles eredménnyel raktam le.

  Személyi adataim: Kováts András III. éves mezőgazdász. Születési hely és idő: Nagydaróc (Losonci járás), 1924. április 19. Lakhelyem ezelőtt: Nagydaróc (Nógrád vm [vármegye]), mostani lakhelyem: Budapest VIII. Üllői út 24. Az általam kért lábbeli nagysága 44.

  Tiszteletteljes kérésem megismételve és kérve méltánylását maradtam

  mély tisztelettel
  Kováts András

  Budapest, 1946. május 22-én

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-62250-1946. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  7.
  Kulcsár - Szabó Sándor kérése lábbeli-segélyre

  Vallás[-] és Közoktatásügyi Miniszter Úr!

  Alulírott azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Vallás[-] és Közoktatásügyi Miniszter Úrhoz, hogy engem a diákszociális intézmény lábbeli segélyakciójából szíveskedjék részesíteni, az alábbi indokok alapján.

  Mint felvidéki menekült, most a legnehezebb anyagi nehézségekkel kü[s]zködöm. Szüleim, akiket szintén áttettek a szlovák hatóságok, semmiféle támogatásban nem tudnak segítségemre lenni. A szlovákok Ipolypásztó községből (Hont vm [vármegye]) utasítottak ki, anélkül, hogy a legszükségesebb ingóságaimat mind elengedték volna hozni, s így számos holmimat a határon való átjövetelkor vettek el a szlovák hatóságok. Jelenleg a budapesti Református Theológia Akadémia III. é[ves] hallgatója vagyok. Lábbeliben különösen nélkülözök s azt megvenni én aligha tudnám. (A szükséges cipő száma 39-40.)
  Kérésemet a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr jó indulatába ajánlva maradok

  B[uda]pest, 1946. május 22.mély tisztelettel
  Kulcsár-Szabó Sándor
  III. é[ves] ref[ormátus] theológus

  MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-61232-1946. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  8.
  Dévald József kérvénye lábbeli juttatására

  Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr!
  Budapest

  Alulírott Dévald József V. féléves menekült orvostanhallgató azon kéréssel fordulok Miniszter úrhoz, hogy részemre egy pár 43-as lábbelit kiutalni szíveskedjék.

  Kérésem támogatására felhozom a következőket: Szüleimet és testvéreimet a Cseh-Szlovák hatóságok kiutasították, s minden ingóságunk ott maradt, s még az úgynevezett 50 kg-os [kilógrammos] csomagot is elvették a határon.

  Előző félévi tanulmányi eredményem két tárgyból kitűnő és két tárgyból jó eredményű colloquiumok.

  Kérésem ismétlése mellett maradok

  Budapest, 1946. május 22-éntisztelettel
  Dévald József
  orvostanhallgató

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-59624-1946. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  9.
  Rézhegyi Imre kérése lábbeli-segélyre

  Miniszter Úr!

  Alulírott Rézhegyi Imre II. f[él] é[ves] orvostanhallgató, azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulok Önhöz, hogy engem lábbeli-segélyben részesíteni szíveskedjék.

  Kérésem röviden az alábbi indokokkal támogatom.

  Szüleim szlovák megszállás alatt lévő területen élnek, teljesen elszakítva Tőlük semmiféle támogatást nem nyújthatnak, de egyébként is abból az alig két hold földből és beteges édesapám (kőműves segéd) csekély keresetéből úgy se nagyon támogathatnának, nekem pedig semmi vagyonom nincsen. Magyarország területén pedig senki hozzátartozó nem él, akitől valami anyagi támogatást várhatnék, úgy hogy a lábbeli-segélyre nagyon rászorulok, mert csak ez az egy cipőm [van], és ez is már teljesen rossz állapotban van.

  Kérésem támogatása ellen tanulmányi eredményeim se szólnak, mert 4 kitűnő kollokvium és mindhárom gyakorlati tárgyból igen szorgalmas érdemjegy bizonyítja azt, hogy valóban megérdemlem a támogatást.

  Kérésem szükségességét támogatja az a körülmény is, hogy bár szüleimtől még a múlt év őszén elszakadtam, azóta még semmiféle ruha és lábbeli-segélyben nem részesültem.

  A kért lábbeli száma: 44, a menekült igazolványom száma: 20817/1945.

  Bízva abban, hogy Miniszter Úr megérti és méltányolja helyzetemet, kérésemet ismételve vagyok teljes tisztelettel:

  Bp [Budapest], 1946. máj[us] 22.Rézhegyi Imre
  II. f[él] é[ves] orvostanhallgató

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-59624-1946. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  10.
  Szőke Gyula kérelme cipő kiutalás iránt

  Miniszter Úr!

  Alulírott azon tiszteletteljes kéréssel fordulok Miniszter Úrhoz, hogy részemre cipőt kiutalni méltóztassék.

  Kérésemet a következőkben indoklom meg: csehszlovák megszállt területről menekült egyetemi hallgató vagyok, teljesen vagyontalan, jövedelmem nincs. Rokonaim nincsenek, akiktől támogatást remélhetnék, tanulmányaimat és megélhetésemet eddig is a nyújtott segélyek és kedvezmények tették lehetővé.

  Kérésemet a következőkben indoklom meg: csehszlovák megszállt területről menekült egyetemi hallgató vagyok, teljesen vagyontalan, jövedelmem nincs. Rokonaim nincsenek, akiktől támogatást remélhetnék, tanulmányaimat és megélhetésemet eddig is a nyújtott segélyek és kedvezmények tették lehetővé.

  Kopottas ruhámat és nagyon is viseltes egyetlen pár cipőmet megjavítani nem tudtam, újat beszerezni szinte lehetetlen, közel az idő, amikor a kötelező egyetemi előadásokra sem járhatok el, lábbeli hiányában.

  Tiszteletteljes kérésemet megismételve és jóindulatú elintézését kérve maradok mély tisztelettel:

  Budapest, 1946. május 23.Szőke Gyula
  VI. f[él] é[ves] orvostanh[allgató]

  [A kérvényre utólag ráírt adat:]
  Lábbeliszám: 42

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-59624-1946. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt és kiegészített tisztázat.

  11.
  Gödönyi Lajos kérelme lábbeli segélyre

  Miniszter Úr!

  Alulírott azzal az alázatos kéréssel fordulok a miniszter Úrhoz, hogy mint felvidéki menekült hallgatót lábbeli segélyben részesíteni szíveskedjék.

  Kérésem támogatására szabad legyen felhoznom, hogy még 1945 nyarán, mint magyar egyetemi hallgatónak el kellett hagynom Kassát. Nem sokkal utánam kiutasították szüleimet, akik kevés személyi podgyásszal érkeztek meg Ózdra, ahol ma is élnek. Édesapám nyug[almazott] vasúti főellenőr, s keresetéből éppen hogy odahaza élelemre telik, amellett, hogy ötödikes gimnazista öcsémet iskoláztatja. Azelőtt is nehezen tudtunk cipőt venni, ma azonban egyenesen lehetetlenség, mivel még csak cserélni valónk sincs. Menekülésemkor csak a rajtam levő, már akkor is elég rossz állapotban levő cipőmet hagyták meg s még ma is abban járok.

  Egyben mellékelem a Népgondozó Hivatal által kiállított menekült igazolványom.

  Kérésem meghallgatását remélve

  maradok tisztelettel
  Gödönyi Lajos
  Budapest, 1946. május 23.IV. é[ves] gépészmérnök hallg[ató]
  Bp [Budapest] XI. Bartók Béla út 17.

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-62729-1946. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  12.
  Lukachich Iván kérelme gyorssegély iránt

  Miniszter Uram!

  Alulírott, mint a Magyar József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi szakának kereskedelmi és közgazdasági osztályának rendes beiratkozott hallgatója, azon tiszteletteljes kéréssel fordulok a Miniszter Úrhoz, hogy engem az egyetemi gyorssegélyben részesíteni szíveskedjék.

  Kérésem támogatására a következő indokokat hozom fel. Menekült vagyok, 1945-ben szüleimet Csehszlovákiából kiutasították, minek következtében mindenünket elveszítettük. Jelenleg édesapám munka nélkül van, s nekem kell segédmunkás keresetemből a családot eltartanom. Emellett egyetemei tanulmányaimat a legnagyobb nehézségek árán tudom folytatni.

  Kérésem mielőbbi elintézését várom.

  Tisztelettel:
  Lukachich Iván
  VI. Budapest, Teréz körút 24/a

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-93105-1947. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  13.
  Völgyesi Ferenc kérése lábbeli-segélyre

  Miniszter Úr!

  Alulírott Völgyesi Ferenc azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Miniszter Úrhoz, hogy engemet lábbeli-segélyben részesíteni szíveskedjék. Kérésemet az alábbiakkal indokolom.

  1.) Szüleim szlovák területen (Párkányban) élnek. Tőlük teljesen elszakítva élek, s így semmiféle támogatásban nem részesíthetnek. Magyarországon senki hozzám tartozó nem él, akitől valami támogatást remélhetnék.
  2.) Szüleimtől még a múlt év őszén elszakadtam. Annakidején a rajtam lévő ruhán és lábbelin kívül több ruhaneműt nem tudtam magammal hozni. Az egyetlen öltözet ruhám és különösen lábbelim már teljesen rossz állapotban van.
  3.) Szüleim szegény parasztemberek, akiktől - ha az 1.) 2.) pontban említett súlyos körülmény nem is állna fenn - megfelelő támogatást akkor sem kaphatnék.
  4.) Tanulmányi eredményeim az első félévben: 4 kitűnő kolloqium és 3 „igen szorgalmas" érdemjegy.
  5.) Kérésemet támogatja az a körülmény is, hogy még eddig sem ruha., sem pedig lábbeli-segélyben nem részesültem.

  A kért lábbeli száma: 44, menekült igazolványom száma 20816/1945.

  Bízva Miniszter Úr megértésében és jóindulatában, kérésemet megismételve vagyok

  teljes tisztelettel
  Völgyesi Ferenc
  II. f[él] é[ves] orv[ostan] halg [hallgató]

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-59624-1946. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  14.
  Kapfinger Tibor kérelme tanulmányi támogatásért

  Magyar vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úrnak!

  Alulírott azzal a kéréssel fordulok Miniszter Úrhoz, hogy engem tanulmányi segélyben részesíteni szíveskedjék. Felvidéki menekült diák vagyok, aki a Miniszter Úr hathatós támogatása nélkül tanulmányaimat folytatni nem tudom.

  Kérésem indoklására felhozom: Édesapám felvidéki tanító, aki a Csehszlovák törvények szerint már 2 éve fizetést nem kap. Semmi jövedelme nincs. Szüleimtől semmiféle támogatást nem kapok.

  Kérésem ismételve magam és ügyem a Miniszter Úr jóindulatába ajánlva vagyok

  Tisztelettel

  Budapest, 1947. márc[ius] 16-ánKapfinger Tibor

  [A kérvényre utólag ráírt adatok:]
  Igazolom, hogy Kapfinger Tibor a Fáy gimn[ázium] VIII.o[sztályá]nak tanulója.
  Kérelmét felterjesztésre tisztelettel ajánlom.

  B[uda]pest, 1947. márc[ius] 10.[olvashatatlan aláírás]
  igazgató

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-42-3. tétel-49652-1947. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  15.
  Szmetana Géza kérvénye diákotthoni tartásdíjának fedezésére

  Tekintetes Diákszociális Ügyosztály!

  Alulírott azzal a kéréssel fordulok a Tekintetes Ügyosztályhoz, hogy nekem 100 forintot - a XII. ker[ületi] Áll[ami] Líceum és tanítóképző intézet diákotthonának tartásdíj fedezésére - kiutalni szíveskedjék.

  Kérelmem fontosságát a következőkkel igazolom:

  1.) Csehszlovákiából történt menekülésem alkalmával teljesen nincstelenül jöttem ide.
  2.) Szüleimet a szlovákok deportálták, s így minden anyagi támogatás számomra megszűnt.
  3.) A fent nevezett intézet diákotthonának 2 havi (február, március) tartásdíjával tartozom.

  Mindezek alapján kérésem teljesítését kérve maradok

  Tisztelettel

  Budapest, 1947. III. 22.Szmetana Géza
  III. évf[olyamos] tanuló

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-42-3. tétel-51717-1947. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  16.
  Néveri György kérelme tanulmányi segély iránt

  Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
  Budapest

  Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr!

  Alulírott - felvidéki menekült tanuló - tisztelettel kérem, hogy tanulmányi segélyben részesíteni szíveskedjék.

  Kérésem támogatására megemlítem, hogy tanulmányaim folytatásához szükséges anyagi támogatást sehonnan sem kapok. Szüleim kis üzletét a Csehszlovák Állam elvette. Így szüleim és testvéreim teljesen kereseti forrás nélkül tengődnek. Tanulmányaimat eddig nagy anyagi nehézségekkel folytattam.

  Tekintettel a fent említett indokokra, tisztelettel kérem a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Urat, hogy tanulmányi segélyben részesíteni szíveskedjék.

  Győr, 1947. március 31.Mély tisztelettel:
  Néveri György
  III. A. o[sztályos] ker[eskedelmi] isk[olai] tan[uló]

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-42-3. tétel-53652-1947. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  17.
  Varga János kérvénye pénzbeli és ruhabeli megsegítésére

  Rákospalota, 1947. IV. 18.

  Miniszter Úr!

  Mély tisztelettel bátorkodom Önhöz fordulni azon kéréssel, mivel anyagi gondjaim erre késztettek, hogy pénzbeli segélyt kérjek tanulmányaim folytatására és egy öltözet ruhát. Bízva az Ön jóakaratában és nagylelkűségében vagyok bátor ily kéréssel terhelni.

  Kérésemet a következő indokokkal támasztom alá:

  1927. július 31-én születtem Bátorkeszin, Felvidéken. A gimnázium V. osztályát Rozsnyón végeztem el. Nekem, mint magyar diáknak nem volt lehetőségem tanulmányaim folytatására. Szüleim magyarnak vallották magukat, és azóta teljes kereset nélkül vannak. Míg odahaza voltam az én alkalmi keresetemből tartottam el őket. Mint magyar diák nem tettszettem [!] a helybeli szlovák vezetőségnek, és kijelöltek Csehországba való deportálásra. Menekülnöm kellett otthonomból. Február 18-án éjjel egy szál ruhában és minden pénz nélkül jöttem át a Duna jegén. Most minden támaszték nélkül vagyok, és tanulmányaimat szeretném folytatni. Miniszter Úr jóindulatában bízva bátorkodom kérésemet megismételni.

  Maradok teljes tisztelettel
  Varga János
  tanuló

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-42-3. tétel-65300-1947. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  17.
  Kováts László kérése pénzsegély iránt

  Áttelepítési Kormánybiztosság
  Budapest

  Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a tisztelt Áttelepítési Kormánybiztossághoz, hogy tanítatási [!] költségeim fedezésére pénzsegélyben részesíteni szíveskedjék.

  Kérésemet az alábbiakkal indoklom:

  Felvidékről menekültem és teljesen szegény sorsú falusi szülők gyermeke vagyok. A deportálásokkal a csehszlovák hatóságok engem is mezőgazdasági kényszermunkára hurcoltak el Csehországba. Onnét szökés útján tudtam Magyarországra átjutni. Csak a magamon lévő ruhát és a legszükségesebb dolgokat tudtam a határon átmenteni. Jelenleg egy távoli rokonomnál lakom, aki szintén a legnagyobb anyagi nehézségekkel kü[s]zködik. Az átmentett ingóságaimat már be kellett cserélnem élelmiszerért, hogy élelmezni tudjam magam. A helyi Népi Kollégiumban elhelyezést nem tudok kapni, mert a létszám betelt. Szüleimmel való kapcsolatok megszakadt, állítólag az újabb deportálásokkal őket is elhurcolták.

  Mivel tanulmányaimat ilyen körülmények között folytatni nem tudom, kérem a tisztelt Áttelepítési Kormánybizottságot, hogy tanulmányaim folytatásában segíteni szíveskedjék.

  Győr, 1947. április 20.

  Hazafias tisztelettel
  Kováts László
  /Kováts László ker[eskedelmi] köz[ségi] isk[olai] tan[uló]/

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-42-3. tétel-53652-1947. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Géppel írt, kézzel aláírt tisztázat.

  19.
  Czakó Ferenc kérelme szigorlati segély iránt

  Miniszter Úr!

  Alulírott azon tiszteletteljes kéréssel fordulok a miniszter Úrhoz, hogy engemet szigorlati segélyben részesíteni szíveskedjék.

  Kérésemet a következőkkel indoklom:

  Felvidéki menekült egyetemi hallgató vagyok. Szüleim már évek óta teljesen kereset nélkül állnak, vagyonuk ellen pedig a Csehszlovák hatóságok elkobzási eljárást foganatosítottak. Édesapám csak most szabadult hosszabb ideig tartó deportálásból. Ezek miatt tőlük semmiféle támogatásban nem részesülök és a szükséges könyvek, jegyzetek megvásárlása, valamint a vizsgadíjak kifizetése nagy nehézségeket okoz.

  Ebben a félévben elért tanulmányi eredményem: jó.

  Kérésemet megismételve maradok

  Budapest, 1947. június 21-énMély tisztelettel
  Czakó Ferenc II. f[olyó] é[ves] h[allgató]

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-3. tétel-93105-1947. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  20.
  Nagy Lajos kérelme tanulmányi segély iránt

  Alulírott Nagy Lajos azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a miniszter Úrhoz, hogy tanulmányaim tovább folytatására tanulmányi segélyben részesíteni szíveskedjék.

  Kérésem indokai:

  Szüleim Csehszlovákiában élnek, tőlük segítséget nem kaphatok, sőtt [!] hónapok óta még hollétükről sem tudok.

  A júniusi érettségi díjam 92 Ft [Forint], amit a legrövidebb időn belül be kell fizetni. Kereseti lehetőségem nincs.

  Az országban rokonaim nincsenek, akik esetleg egy ideig ki tudnának segíteni.

  Kérésem meghallgatását várva

  Tisztelettel
  Budapest, 1947. május 19.Nagy Lajos
  Állami Kollégium Üllői ú[t] 51. III. em[elet] 359.

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-2. tétel-85520-1947. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  21.
  Ifjabb Hulady József kérelme tanulmányi segélyre

  Miniszter Úr!

  Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Miniszter Úrhoz, hogy engem tanulmányi segélyben részesíteni szíveskedjék.
  Kérésem támogatására vagyok bátor megemlíteni, hogy felvidéki menekült vagyok, és most végzem a gimnázium VII. osztályát. A szüleimet még január 20-án deportálták a csehek, és így minden anyagi támogatás nélkül telnek napjaim. Az Állami Kollégiumban (Üllői út 51.) lakom, mint beutalt tag. Rajtam kívül még három testvérem van, akikkel együtt igen nagy anyagi gondokkal küzdök.

  Abban a reményben, hogy kérésem szíves meghallgatásra talál vagyok

  Budapest, 1947. május 19-énmély tisztelettel
  Ifj[abb] Hulady József

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-2. tétel-85520-1947. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  22.
  Laurencsik Sándor kérése tanulmányi segély iránt

  Miniszter Úr!

  Alulírott Laurencsik Sándor gimn[áziumi] VIII. o[sztályos] tanuló azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Miniszter Úrhoz, hogy engem tanulmányi segélyben részesíteni szíveskedjék.
  Kérésem indoklására felhozom a következőket:

  Felvidéki menekült diák vagyok. Szüleimnek az üzletét már egy éve elvették a szlovákok, így ő tőlük semmiféle támogatást nem kaphatok. Négy testvérem van, így az anyagi támogatás otthonról teljesen lehetetlen.

  Kérésem megismételve magam és ügyem a Miniszter Úr szíves jóindulatában ajánlva vagyok

  Budapest, 1947. máj[us] 19.tisztelettel:
  Laurencsik Sándor

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-2. tétel-85520-1947. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  23.
  Vánky Károly kérelme tanulmányi segély iránt

  Vallás- és Közoktatásügyi Minis[z]terium Diákszociális Osztálya
  Budapest

  Alulírott Vánky Károly azzal a kéréssel fordulok a VKM Diákszociális Osztályához, hogy engem tanulmányi segélyben részesíteni szíveskedjék.

  Kérésem támogatására legyen szabad a következőket megemlítenem:

  1.) Felvidéki menekült vagyok, és most végzem a gimnázium VII. osztályát (Eötvös gimn[ázium])
  2.) Szüleimet ez év januárjában minden kereseti lehetőségtől megfosztották, mivel a hatóságok megtudták, hogy itt tanulok.
  3.) Leánytestvérem szintén B[uda]pesten tanul, a bölcsész-vegyészkaron. 
  4.) Anyagi gondjaim olyan nagy[ok], hogy még az 1-Ft-os [Forintos] heti étkezési jegyek sem tudom kiváltani ([az] Állami Kollégium Menzáján).

  Kérésem mielőbbi kedvező elintézését várom és vagyok

  Budapest, 1947. május 19-én.mély tisztelettel
  Vánky Károly

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-2. tétel-85520-1947. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  24.
  Juhász János kérelme pénzbeli segélyre

  Mélyen tisztelt Miniszter Úr.

  Alulírott Juhász János Csehszlovákiából menekült ker[eskedelmi] isk[olai] tanuló azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Miniszter Úrhoz, hogy [a] tanulmányaimhoz szükséges pénzbeli segélyt folyósítani szíveskedjék.

  Kérésem támogatására az alábbi okot hozom fel:

  Szüleim Csehszlovákia területén élnek, és így anyagi támogatásom lehetetlen. De még ha a határ ne lenne közbe akkor is nehéz lenne számukra a támogatásom, mert vagyonunk nincs. Vagyon nélkül pedig Csehszlovákia területén magyar embernek igen nehéz a megélhetése.

  Magyarország területén pedig nincs olyan összekötetésem [!], hogy valaki tanulmányaim folytatásánál segíteni tudna.

  Kérésem szíves támogatását kérve maradok

  kiváló tisztelettel
  Juhász János
  II. ker[eskedelmi] középiskolai tan[uló]

  Budapest, 1947. május 19-én

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-2. tétel-85520-1947. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  25.
  Schnábel Károly kérelme tanulmányi segély iránt

  Miniszter Úr!

  Alulírott azon tiszteletteljes kéréssel fordulok [!], hogy részemre tanulmányi segélyt kiutalni szíveskedjék.

  Kérésem támogatására felhozom: Csehszlovákiából menekültem, ig[azolvány] sz[ám] 43564/[19]46. Jelenleg a Vas-utcai Ker[eskedelmi] középiskolába járok. Szüleimet a szlovákok Csehországba, Horní-Bosuvba deportálták. Vagyonunkat a szlovákok lefoglalták és a lakásba szlovák telepest ültettek. Így szüleimtől semmi anyagi támogatásba nem részesülök.

  Kérésem megismételve, és Miniszter Úr szíves jóindulatába ajánlva vagyok kiváló tisztelettel

  Schnábel Károly
  Ker[eskedelmi] isk[olai] IV. [osztályos] tanuló
  IX. ker[ület] Üllői út 51

  Jelzet: MOL XIX-I-1-j-41-2. tétel-85520-1947. (Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelési Osztály.) Kézzel írt tisztázat.

  Ezen a napon történt december 06.

  1912

  Ludwig Borchardt irányításával dolgozó német régészcsoport megtalálja Nofertiti portréját.

  1916

  I. világháború: A központi hatalmak csapatai bevonulnak az elfoglalt Bukarestbe.

  1917

  I. világháború: Az Amerikai Egyesült Államok hadat üzen az Osztrák–Magyar Monarchiának

  1917

  A kanadai Halifax kikötőjében felrobban az SS Mont-Blanc francia lőszerszállító hajó. 2 000 ember életét veszti, 9 000 sebesült. 2 km2-es...Tovább

  1938

  Német–francia megnemtámadási nyilatkozat.

  •  
  • 1 / 2
  • >

  Magunkról

  A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

  Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

  Akárcsak az elmúlt 18 évben az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

  A Szerkesztőség

  Beköszöntő

  Személyes sorsok, egyéni életutak – II.

   

  A történelem iránt érdeklődők körében egyre nagyobb figyelem övezi a személyes sorsok, az egyéni életpályák alakulását. Jogos elvárás, hogy a múltat kutató szakemberek – történészek, levéltárosok – ne csak a nagy társadalmi, gazdasági, politikai összefüggéseket vizsgálják, hanem emellett a „megélt történelem sokszínűségét” is bemutassák. Hiszen a kortársi tapasztalatok közvetítésével, egy-egy életút részletes megrajzolásával közelebb hozhatják a rég letűnt korszakokat, azok változatos mindennapjait. Az ún. „nagy személyiségek” életrajzai mellett a hétköznapi emberek sorsa is érdeklődésre tarthat számot. Izgalmas feladat nyomon követni, hogy a múltban ki miként cselekedett egy adott élethelyzetben, milyen döntéseket hozott, hogyan vélekedett egy bizonyos történelmi eseményről, vagy milyen kapcsolati hálóval rendelkezett. Mindenki a saját tapasztalatai alapján élte meg az ország sorsfordító pillanatait vagy hosszabb-rövidebb korszakait: a 20. századnál maradva például az első világháborút, az összeomlást, Trianont, a második világháborút, a holokausztot, a több évtizedes kommunista diktatúrát és szovjet megszállást, majd pedig a rendszerváltást s az azt követő éveket.

  Az ArchívNet idei 3–4. számának témája: „Személyes sorsok, egyéni életutak”. Technikai okok miatt a két szám külön jelenik meg: a 3-as szeptember 2-án, míg a 4-es október 15-én. A most megjelenő 4. számban egymástól teljesen eltérő személyes sorsokkal ismerkedhetünk meg. Első írásunk szerzője, Veres Emese-Gyöngyvér az első világháborús barcasági csángó hősök nyomait követve jutott el a bécsi hadtörténeti levéltárba, ahol ráakadt a nagyszebeni August von Spiess ezredes mindeddig ismeretlen, német nyelvű hadinaplóira. Ezekből közlünk most egy rövid, magyarra lefordított részt. Cseres Judit és Gergely Ferenc a több mint negyedszázada elhunyt Kossuth-díjas író, Cseres Tibor 1956-os naplójegyzeteit adja közre. Ezek hűen tükrözik az író akkori lelki állapotát, a forradalom és szabadságharc eseményeihez való viszonyát. Garadnai Zoltán és Illyés Mária forrásközlése egy másik neves író, Illyés Gyula François Mitterrand francia elnökkel való 1982. július 9-i négyszemközti találkozóját ismerteti francia források alapján. Az eddigieknél árnyaltabb megvilágításba helyezi a francia elnök ott elhangzott szavait, és bemutatja Illyés Gyula szerepét a magyar–francia kapcsolatok történetében. Zubovits Fedor, a legendás katona, feltaláló, diplomata, sport- és közéleti ember gazdag életpályájáról korábban már több írás is megjelent az ArchívNetben. Kazareczki Noémi ezúttal a huszárkapitány lovagias afférjait és peres ügyeit tárja az olvasó elé. Összeállításunkat Salga Kristóf zárja, aki egy régiségpiacon vásárolt könyv lapjai közül véletlenül előkerült két magánlevelet ismertet. Mindkettőt Magyarországról kitelepített németek írták szigetcsépi ismerőseiknek 1948-ban. E levelek is tanúsítják, hogy a hazájukból elűzött németek nem szakították meg a kapcsolatot Magyarországgal, és továbbra is összeköttetésben maradtak korábbi jó ismerőseikkel, barátaikkal.

  Budapest, 2019. október 15.

  A szerkesztők