Az Országház építésének eljárási szabályzata

„az 1884. évi XIX. tc. által jóváhagyott terv szerint emelendő állandó országház építésének intézésére célszerűnek találtam, hogy tanácsadó közegül egy építészeti tanács, végrehajtó közegül pedig egy szűkebb körű végrehajtó bizottság alakíttassék, mely közegeknek szervezete, teendője és hatásköre a % alatt idemellékelt eljárási utasításban van meghatározva.”

Források

2435/ 1884 M.E.

Eljárási szabályzat
az állandó országház építésének vezetésével megbízott közegek számára

  

1. §

Ezen közegek a következők:

1.) az építészeti tanács,

2.) a végrehajtó bizottság,

3.) az építés műszaki vezetősége,

4.) a műszaki ellenőrzési személyzet.

 

I. Az építészeti tanács

2. §

Az építészeti tanács a következő tagokból áll:

1.) a miniszterelnökből mint elnökből,

2.) egy a miniszterelnök által kinevezett alelnökből,

3.) a Főrendiháznak elnökéből, háznagyából és a miniszterelnök által felkérendő 3-6 tagjából,

4.) a Képviselőháznak elnökéből, háznagyából és a miniszterelnök által felkérendő 3-6 tagjából,

5.) a Miniszterelnökség,

6.) a Közmunka és Közlekedési Minisztérium,

7.) a Fővárosi Közmunkák Tanácsának,

8.) a főváros törvényhatóságának,

9.) az építész- és mérnökegylet egy-egy képviselőjéből,

10.) az építés műszaki vezetőjéből és

11.) néhány, a miniszterelnök által kinevezendő építészszakértőből.

A 3. és 4. pontban említett tagok az országgyűlés berekesztése vagy feloszlatása esetén is megtartják megbízatásukat mindaddig, míg az új országgyűlés összejövetelével utódaik meg nem választatnak.

 

3. §

Az építészeti tanács feladata

A miniszterelnököt az állandó országház építéséről szóló törvény (1884. XIX. tc.) végrehajtásánál tanácsával támogatni, s ennélfogva megvitatni mindazon kérdéseket s azokról véleményt adni, melyeket a miniszterelnök eléje terjeszt.

Ilyen ügyek különösen:

-                     az általános költségelőirányzatnak megállapítása,

-                     az építés műszaki vezetőjével kötendő szerződés,

-                     az évenkénti munkaprogram és évi költségvetés megbírálása,

-                     az előző évben teljesített munkák és történt kiadásokról szóló jelentés tudomásul vétele,

-                     lényeges tervi és költségvetési módosítások megvitatása.

Az építészeti tanács által megvitatott kérdések felett végérvényesen a miniszterelnök határoz.

 

II. A végrehajtó bizottság

4. §

A végrehajtó bizottság az építészeti tanács következő tagjaiból alakíttatik:

1.) az építészeti tanács alelnökéből, ki a végrehajtó bizottság elnöke;

2.) a Főrendiház háznagyából,

3.) a Képviselőház háznagyából,

4.) a Miniszterelnökség,

5.) a Közmunka- és Közlekedési Minisztérium,

6.) a Fővárosi Közmunkák Tanácsának,

7.) a főváros törvényhatóságának,

8.) az építész- és mérnökegyletnek egy-egy képviselőjéből;

9.) az építés műszaki vezetőjéből;

10.) egy a végrehajtó bizottság által választandó jogügyi tanácsosból, ki ezen választás alapján a végrehajtó bizottság rendes tagjává válik.

 

5. §

A végrehajtó bizottság intézi az építés fővezetését; ennélfogva teendői;

a) műszaki vezetésével megbízandó építésszel kötendő szerződés tervezetének elkészítése;

b) a művezető építész által bemutatandó általános költségelőirányzatnak - mely hivatva lesz a műszaki vezetőségnek irányadóul szolgálni - külön e célra meghívott szakférfiak segélyével, de a tervező építész kizárása mellett, tüzetes átvizsgálása s annak alapján való összeállítása.

Valamint a művezető építésszel kötendő szerződés, úgy az általános építési költségelőirányzat is jóváhagyás végett a miniszterelnökhöz terjesztendő fel.

c) Minden évben legfeljebb szeptember hó közepéig elkészíti s a miniszterelnöknek jóváhagyás végett bemutatja a következő évben foganatosítandó munkálatok programját és a megfelelő költségelőirányzatot.

Ugyancsak minden évben március hó 31-éig összeállítja a múlt évre vonatkozó számadásokat, s azokat az építésnek a lefolyt évben történt előrehaladásáról szóló jelentéssel együtt a miniszterelnökhöz felterjeszti.

 

6. §

Saját hatáskörében intézkedik a végrehajtó bizottság:

a) a részletrajzok, előméretek, költségvetések megvizsgálásáról, amelyeket az esetben, ha azok a miniszterelnöki jóváhagyással ellátott tervekkel és főköltségvetéssel megegyeznek, véglegesen helyben is hagyja;

b) határoz az iránt: vajon a szükségelt építési munkák, anyagok és egyéb szállítmányok általános árlejtés vagy korlátolt ajánlatok útján adandók-e ki? Úgyszintén intézkedik arra nézve is, ha kivételesen bizonyos nemű munkálatoknak saját kezelésben való végrehajtása célszerűbbnek mutatkoznék. Továbbá meghatározza a jótállási összegek mennyiségét, a jótállási idő tartamát vagy esetleg ezeknek szükségtelen voltát. Végre megbírálja, hogy az árlejtési vagy ajánlati feltételek és az egységi árlajstromok megfelelők- e vagy sem.

c) Jóváhagyja a vállalkozókkal kötött munka- és szállítási szerződéseket, ha azok a jóváhagyott fő költségelőirányzat kereten belül végrehajthatók; ellenkező esetben ezen szerződések jóváhagyás végett a miniszterelnökhöz terjesztendők fel.

d) Azon esetben, ha a műszaki vezetőség és az ellenőrző közegek közt a megrendelt munkák és anyagok minősége vagy a megrendelés helyessége, vagy bármi hasonló körülmény iránt nézetkülönbségek támadnának, efelett ítél és határoz, s a kérdéses megrendelést, esetleg szállítást az elhatározásig beszünteti.

e) Ha az építés folyamán a műszaki vezetőség a terven módosítást hozna javaslatba, és a tervezett változtatás csak csekélyebb mérvű, mely az előszámított költséget nem szaporítja, afelett a végrehajtó bizottság saját hatáskörében intézkedik; de minden lényeges és több kiadást okozó módosítási javaslat a miniszterelnöknek bemutatandó.

f) Minden, a miniszterelnök által hozzá intézett kérdésben - azokat tüzetesen megvitatván - felvilágosítást és véleményt ad.

g) A vállalkozók által benyújtott és az ellenőrző közeg által átvizsgált és folyóvá tett kereseti kimutatások és számlák fejében teendő fizetéseket elnöke útján az e célra kijelölt adóhivatalnál utalványozza; a végleges leszámolás iránt azonban a felülvizsgálati munkálat alapján a miniszterelnök intézkedik.

 

7. §

A végrehajtó bizottság üléseiben szólótöbbséggel határoz.

Egyenlő számú szavazatok esetében az elnök szavazata kétszer számít.

Az elnöknek fenntartatik azon jog, hogy ha szólótöbbséggel hozott valamely határozatra nézve aggályai volnának, azt végrehajtás előtt a miniszterelnökhöz fellebbeztesse.

  

8. §

A végrehajtó bizottság egyes esetekben tanácskozásaira a bizottsághoz nem tartozó szakférfiakat is meghívhat. Ezeknek szavazata azonban mindig csak tanácsadó és nem határozó.

  

9. §

A végrehajtó bizottság saját határozatait, megrendeléseit, jóváhagyásait rendszerint írásban adja ki.

Csekélyebb ügyek szóbeli rendelettel is elintézhetők, azonban ezen rendeletek is az építési naplóban felveendők.

  

10. §

A végrehajtó bizottság üléseinek jegyzőkönyveit a jogügyi tanácsos vezeti; ő teljesíti egyszersmind a levelezéseket is, felügyel a szerződések kötésénél a jogügyi szempontra és szerkeszti a miniszterelnökhöz intézendő felterjesztéseket.

A bizottság által kiadandó minden hivatalos ügydarab vagy utalvány az elnök által írandó alá és a hivatalos pecséttel látandó el.

A részletrajzokon is (amennyiben a jóváhagyott főtervtől el nem térnek) az elnök aláírása és a hivatalos pecsét igazolják a jóváhagyást.

 

III. Az építés műszaki vezetősége

11. §

Az építés műszaki vezetését a miniszterelnök által ezzel szerződésileg megbízott építész intézi, ki a vele kötendő egyezség értelmében a szükséges segédszemélyzetet maga választja meg és díjazza.

 

12. §

A műszaki vezetőség rendelkezik mindenben, mi az építés megkezdésére, előmozdítására és befejezésére szükséges, felügyel a munkák végrehajtására, és elsősorban felelős úgy az építmény szilárdsága és szépsége, mint a kikötött határidők és engedélyezett összegek tekintetében.

Ennek következtében különös teendői:

a) a szükséges részletrajzoknak a kellő időben elkészítése, valamint az ezekre vonatkozó előméretek és költségvetések és építési leírások szerkesztése, s általában mindannak összeállítása, ami szükséges arra, hogy egyrészt a végrehajtó bizottság az átvizsgálásnál, másrészt a vállalkozók az építésnél mindenben kellően tájékozva legyenek.

b) A munka- és anyagszállítmányok kiadásánál szükséges egyes árlajstromok és munkakiviteli meghatározások, segédműveletek előkészítése, a jóváhagyással ellátott tervezet és a megállapított s szerződésileg biztosított árak keretén belül minden megrendelés eszközlése, és felügyelet azoknak pontos teljesítése felett.

c) Ha az építés folyamában a tervtőli eltérés vagy annak módosítása kívánatosnak mutatkoznék, akár méretek, szerkezet, művészi alakítás vagy anyagok választása tekintetében, akkor azonnal a végrehajtó bizottság a szükséges jóváhagyás iránt megkeresendő. Ha azonban valamely eltérés nagyon sürgősnek mutatkoznék, s ezáltal az épület szépsége, állandósága, célszerűsége és költsége változást nem szenvedne, akkor ezen eltérés saját felelősség mellett elrendelhető, de annak megtörténte, a végrehajtó bizottságnak azonnal bejelentendő.

d) A szállított anyagoknak minőségét és méreteit, úgyszintén azoknak mennyiségét, valamint a véghezvitt munkákat az ellenőrző közegek közreműködése mellett átvizsgálja.

e) Köteles az ellenőrző közegeknek mindazon segédeszközöket kiszolgáltatni, melyek a fölülvizsgálatra szükségesek.

Különösen tartozik tehát:

1.) a jóváhagyott és a jóváhagyási jelzettel ellátott tervek, költségvetések, előterjesztések s a többi mindenkori kívánatra betekintés és szükség esetén másolás céljából is kiadni.

2.) Minden megrendelés a hozzá tartozó segédokmányokkal együtt a vállalkozóknak való kiadás előtt az ellenőrnek aláírás végett átadandó, ezen ellenjegyzés azonban csak a pontos könyvvitel eszközölhetése céljából történvén, semmi esetre nem tagadható meg.

3.) A megrendeléseknél a vállalkozóknak sajátkezű aláírás végett kiadott és a megrendeléssel tökéletesen összhangzó ellenjegyek az aláírás megtörténte után az ellenőrző közegnek átadandók, a szállítási idő betartásának ellenőrzése céljából.

f) Minden, a vállalkozók által beadott kereseti kimutatás a művezetőség által átvizsgálandó, úgy a felszámított munkák, szállítmányok és anyagok szerződésszerű minősége, mindazoknak mennyiségi tekintetben helyesen történt felszámítására nézve, és ha a kereseti kimutatás általa mindkét említett irányban megfelelőnek találtatik, ez a rávezetendő záradékban világosan kitüntetendő. Az ily záradékkal ellátott kereseti kimutatások a kiérdemlett összegről szóló utalvány kiállítása végett az ellenőrző közegnek átadandók.

 

IV. A műszaki ellenőrzési személyzet

13. §

A műszaki ellenőrzési személyzet áll:

1.) egy főmérnökből,

2.) egy segédmérnökből,

3.) egy - vagy esetleg több - műszaki számításokban jártas számvevőségi hivatalnokból.

Ezen műszaki ellenőrzési személyzetet a minisztérium szakközegeiből a miniszterelnök rendeli ki.

 

14. §

A műszaki ellenőrzési személyzet főfeladata az építésre gazdászati szempontból felügyelni és a művezetőséggel egyetemesen őrködni a vállalkozókkal kötött szerződések és egyezmények pontos teljesítése felett.

Különös teendői:

1.) a hivatalos és üzleti iktatókönyv és mutató vezetése, melybe minden beérkező ügydarab és annak elintézése bevezettetik.

2.) Vezetése egy gyűjtőkönyvnek, melybe az építésre vonatkozó összes meghagyások és rendeletek beiktattatnak.

3.) Az építési napló vezetése, melyben az épületnek haladása és eredménye feljegyzendő.

4.) A művezetőség által kiadott megrendeléseket tartozik mennyiség és méretek tekintetében megvizsgálni, és „beiktatva" szónak hozzávetése mellett feljegyezni, valamint azokat az egyes munkák megrendelési könyvébe bevezetni, mely megrendelések végrehajtások és árak számára megfelelő rovatokkal van ellátva.

Ha valamely megrendelés sem a jóváhagyott tervezetben, sem a végrehajtó bizottságtól utólagosan nyert felhatalmazásban alapját nem leli, vagy a megrendelési ár az esetleg eltérően foglaltatik, tartozik az ellenőr e részbeni aggályait az építés vezetőivel közölni, és ha ezek folytán adott felvilágosítások teljesen meg nem nyugtatnák, tartozik az ügyet haladéktalanul a végrehajtó bizottság elé terjeszteni elhatározás végett.

5.) Tartozik minden anyag- és munkaátadásnál a méretek ellenőrzése mellett közreműködni.

6.) A vállalkozók által benyújtott és előlegesen az építés művezetősége által igazolt számlákat tartozik átvizsgálni, a kereseti összegeket helyesbíteni és az arról szóló bizonylatot kiállítani, az e részben vezetendő számlakönyvbe minden utalványozott és tettleg kiszolgált részfizetést beiktatni és a kereseti kimutatásokat minden hozzátartozó segédokmányokkal együtt a végrehajtó bizottság elnökéhez folyóvá tétel végett felterjeszteni.

7.) Az ellenőrzési személyzet tartozik az építés színhelyén szükséges rendfenntartására hatni és minden észlelt rendetlenséget vagy visszásságot azonnal a művezetőségnek tudtára adni.

Köteles továbbá az építést vezető és az illető vállalkozók jelenlétében vizsgálatokat tartani, az anyagátvevési, felülvizsgálati és utalványozási ügyiratokat a végrehajtó bizottságnak előterjeszteni. Azon esetben, ha az ellenőr és a művezetőség közt nézetkülönbségek támadnának, ezek eldöntése a végrehajtó bizottságból kérendő ki.

8.) Minden ügyirat, megrendelés vagy bármely egyéb kiadvány csak kézbesítési könyv mellett adandó ki.

 

15. §

Minden itt fel nem sorolt teendőket illetőleg azon általános határozatok érvényesek, melyek az építések vezetése, ellenőrzése és felülvizsgálata tárgyában fenn állnak.

 

 


Ezen a napon történt szeptember 27.

1920

Megkezdi működését a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia (ma Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem).Tovább

1939

Lengyelország 19 napos ellenállás után kapitulál az országba betört német inváziós haderő előtt.Tovább

1940

Magyarországon megalakul az egységes Nyilaskeresztes Párt, Szálasi Ferenc vezetésével.Tovább

1987

„A magyarság esélyei” címmel, több mint 180 résztvevővel rendezték meg a lakiteleki találkozót, amelynek politikatörténeti jelentősége...Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!
 

Az ArchívNet új számmal jelenik meg a szeptember beköszöntével. Ezúttal leginkább a hétköznapi küzdelmek világába kalauzolják el az olvasót a megjelent forrásismertetések. Legyen szó akár a saját megélhetésükön javítani kívánó fiumei tisztviselőkről, egy államfordulatot éppen átélt kárpátaljai lakosokról, vagy éppen az államhatalom restriktív intézkedései ellenére is működő római katolikus egyházról és annak tagjairól. S arra nézve is láthatunk egy esetet, hogy a hétköznapok újságolvasóinak és maguknak az újságíróknak köszönhetően hogyan válhatott valaki „sikertelen bűnözővé” száz évvel ezelőtt.

Ordasi Ágnes (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) az Osztrák-Magyar Monarchia fiumei tisztviselőinek és alkalmazottainak meglehetősen komplex világát mutatja be. Forrásismertetésében nagyrészt a mai Rijekában őrzött iratokra támaszkodva tárja az olvasók elé, hogy az említett állami tisztviselők és alkalmazottak milyen módon kívánták orvosolni – többek között kérvények megfogalmazásával – egzisztenciális nehézségeiket.

A dualizmus bő ötven événél sokkal rövidebb időszak, mindössze hét hónap változásainak eredményét ismerteti írásában Kosztyó Gyula (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, történész, kutató, Erőszakkutató Intézet). Publikációjában két, 1939 októberében papírra vetett hangulatjelentést mutat be, amelyek az 1939 márciusának közepén ismét magyar uralom alá került Kárpátalja gazdasági, szociális és politikai viszonyairól, illetve a helyben tapasztalt helyzet változásáról adnak számot.

Németh László Imre (nyugalmazott lelkész, pápai prelátus) friss forrásismertetésében a Zágon József és Kada Lajos közötti levelezésből mutat be újabb részleteket. Ezúttal Zágon Lajosnak a magyarországi katolikus egyház 1961-1971 közötti helyzetéről szerzett információit adta közre. A korabeli budapesti vezetés folytatta az 1940-es évek végén megkezdett egyházellenes politikáját, azonban tárgyalt tíz év mégsem tekinthető monoton időszaknak a magyarországi katolikus egyház szempontjából, mivel a Vatikán és a Magyar Népköztársaság 1964-ben megállapodást kötött egymással, valamint lezajlott a II. Vatikáni Zsinat magyar püspökök részvételével.

Halász János (levéltári referens, Kulturális és Innovációs Minisztérium) forrásismertetésének második részében a már megismert „Kloroformos Bandi” ékszerrablási ügyének magyarországi tárgyalása kerül a reflektorfénybe, valamint az, hogy éppen a „kloroformos” jelző miként bélyegezte meg Faragó Andrást, és hogy ebben mekkora szerepe volt a korabeli sajtófogyasztásnak.

Idei negyedik számban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat. Továbbra is él ugyanakkor felhívásunk korábbi és leendő szerzőink felé: az ArchívNet szerkesztősége várja a 20. századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.
 

Budapest, 2023. szeptember 13.
 

Miklós Dániel
főszerkesztő