Közvéleménykutatások – rendőrségi hangulatjelentések (1945–1946)

A politikai elit számára mindenkor elengedhetetlen a feladata ellátásához a megfelelő tájékozottság. Az információk megszerzéséhez általában több csatorna áll rendelkezésre, melyek közül a demokratikus berendezkedésű országokban talán a legfontosabb az állami szféra tájékoztató rendszere. Forrásközlésünkben ennek a tevékenységnek egy szeletét mutatjuk be, amelyek ráadásul a kommunista párt szűrőjén keresztül közvetít véleményeket a politikai vezetésnek.

Forrás 

Kommunista rendőrök hangulatjelentései elővárosi rendőrkapitányságokról és őrszobákból

Másolat

133. sz. őrszoba

HANGULAT - JELENTÉS

Jelentés, f. hó 8-tól f. hó 14-ig történt őrszobai hangulatról.

Jelentem, hogy az őrszobai hangulat a következő:

A fizetésünk nem hogy kevés, de még nehezen is jutunk hozzá ahhoz a kevéshez is. Mire megkapjuk, akkor már csak 5 kg babot tudunk rajta venni és azt sem tudjuk megfőzni, mert nincs fánk. Kérünk mielőbbi intézkedést, hogy minnél [!] előbb fához tudjunk jutni, mert félő, hogy a

 sem tudunk eleget tenni.

A másik baj a következő. A családos rendőrök panaszkodnak, hogy családjuk semmiféle kedvezményes ellátásban nem részesül a rendőrség részéről. Mert ebből a fizetésből a családjukat ruházni nem tudják. Kérjük a kapitány urat, hogy szíveskedjék (!) oda hatni, hogy a rendőr legénység családtagjaik részére kedvezményes ruházati beszerzését biztosítani.

És a kalóriával is baj van, a rendőrök panaszkodnak, hogy a múlt hónapról elmaradt 20 dkg margarint sem kapták meg és a családtagok egyáltalán nem kapnak, vagyis nem részesülnek élelmezésben kérjük[!], ugyan úgy részesüljön a családtag is kalóriában, mint a W[eiss] M[anfréd] gyári munkások [és] családtagjaik.

 

Korbell István

Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár (PIL) 274. f. 11/4. ő. e. 34. Dátum nélkül, vélhetően 1946. eleje.

* * *

M[agyar] rendőrség Budapesti Főkapitányságának fogház és tolonc ügyosztálya

Február havi hangulatjelentés

Az elkeseredés úgy az anyagi, mint a gazdasági ellátás miatt a tisztviselőknél valamint az őrszemélyzetnél napról napra nő. Különösen az őrszemélyzet fizetését ha összehasonlítjuk egy ipari munkás fizetésével, aki havonta 14 és fél milliót keres, akkor látható, hogy egy rendőr 3 milliós fizetése milyen kevés. Ezen a legsürgősebben változtatni kell, mert máskülönben a legjobb elvtársak is kénytelenek lesznek a rendőrség kötelékéből munkapadjaik mellé visszatérni.

A frakció hetenkénti szemináriuma igen látogatott. Az előadó nagyon helyesen mindenkinek meghallgatja a véleményét és nézetét, és így az elvtársak nagyon sokat fejlődnek. A szociáldemokrata párt frakciójával havonta egyszer közös ülést tartunk, és így a viszony a két munkáspárt között jó.

Az elvtársak állandóan hangoztatják a

 mielőbbi végrehajtását, mert már nagyon itt van az ideje, hogy a rendőrséget is megtisztítsák a reakciótól. Különösen a főparancsnokság és a főkapitányság magasrangú komoly pozícióban lévő régi rendőrtisztjeit (Róna, Németh Kálmán, Barcs Tibor stb.) kellene már elmozdítani kulcspozíciójukból.

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 35. l. Dátum és aláírás nélkül, 1946. március.

* * *

109. sz. őrszobán

HANGULAT JELENTÉS

•1.        Örömmel és megelégedéssel vettük tudomásul egyik bajtársunk elbeszélését, hogy

•2.        A rendőrö[rs] szemszögéből nézve azt látjuk, hogy nem intézkednek kellően hogy az éjszakai őrjáratok zseblámpával el legyenek látva, mert éjszaka lámpa nélkül intézkedni nehéz.

•3.        A hangulat politikai szempontból az őrszobán jó csak a szolgálat megnehezítése és a gazdasági nehézségek miatt a gyűlésekre és a szemináriumokra nem tudunk minden esetben eljárni, csak részben.

•4.        A tisztálkodás[t] az őrszobán csak részben tudjuk elvégezni, mert pénzünk szappanra nincs, az elgondolásuk az, hogy az államkincstár minden hónapban kiutalna őrszobánk részére legalább 25 dkg szappant.

•5.        A környékbeli lakosság meg van az őrszobával elégedve. Kivéve a házi asszonyunkat, ki igencsak nem szíveli a demokratikus rendőrséget, és ha csak teheti, piszkálódik ellenünk, és szeretné ha az őrszoba elköltözne a házából, hogy ő egyedül lehetne egymaga a 3 szobás és konyhás lakásban. Az őrszobán lévő bajtársaim véleménye az, hogy a fasiszta szellemű háziasszonyunkat nem ártana hivatalból figyelmeztetni, hogy az a világ elmúlt, amelyben ő oly szívesen élt a múltban.

 

Szabadság!
Vindics Kálmán
bizalmi

PIL 274.f. 11/4. ő. e. 37. Dátum nélkül,1946. március.

* * *

Budapesti Főkapitányság Bűnügyi Osztálya

HANGULATJELENTÉS

Múlt hó 19-én tett jelentésem óta a Bűnügyi Osztályon a hangulat csak annyiban változott, hogy a közelgő B-lista veszélye még jobban összekovácsolta a reakciósokat. Kisebb csoportok suttogása látható imitt-amott, minden csoport egy reakciós sziget. Ennek természetes következménye, hogy az utóbbi hónapban idehelyezett demokratikus felfogású új rendőrtiszteket nem szívesen látják.

Az ellátás terén az elégedetlenség a tetőfokára ért, főleg az igazságtalan elosztás és a házi konyha gyatra működése miatt. Ezen a téren sürgős intézkedésre van szükség.

Budapest, 1946. évi február 23-án

 

Selmeci Alajos
r[endőr] i[gazgatásrendészeti] őrnagy
a Bűnügyi Osztály segédhivatalának vezetője

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 43.

* * *

M[agyar] Államrendőrség pesterzsébeti ker[ületi] kapitánysága

Másolat

122. sz. őrszoba

HANGULATJELENTÉS
Pestszenterzsébet, 1946. évi február hó 28-án.

Jelentem, hogy az őrszoba keretében a hangulat kielégítő, a ruházkodást illetően már kb. 70%-nak van köppenye [!], és az nagyban emeli a rendőr önbizalmát az intézkedésekben. Az élelmezés tekintetében sokban segít a 10 naponkénti természetbeni juttatás, de ez sajnos kevés, mert a rendőri fizetés a kinti árakhoz viszonyítva nagyon kevés, mert még egy kiló zsírt sem kapunk érte. És ez bizony lehangolja a rendőröket, de minden erőnkkel azon vagyunk, és rámutatunk, hogy kik ezeknek az előidézői, hogy nem szabad elcsüggedni. Politikai szempontokból a rendőröket az őrszobán kimerítően tájékoztassuk [!] úgy bel, mint külpolitikai viszonylatban az aktuális politikai helyzetről. A szemináriumon az idáig oktatott anyagokat vették át, ahol igen szépen és elég sokan szóltak hozzá az idáig elhangzott előadásokhoz, az őrszobáról hiányzott [!] a szemináriumon a következők: Bíró Sándor, Padány Jenő, Montányi Gyula és Kis 12 Mihály, Bíró Sándor, és Montányi Gyula igazolta, Padány Jenő és Kis 12 Mihály kellően igazolni nem tudták. A Rendőr Otthonban az őrszobáról már többen járnak fel mint idáig, mert azt mondják a fiuk [!], hogy lehet szórakozni, táncolni és változatos műsor van. Csak azt mondják, hogy ha előadást hirdetnek, azt tartsák [!] is meg, s ne pedig ugy [!] mint a szerdára kitűzött előadás is elmaradt, és így bizalmatlanok lesznek a további előadásokhoz. A keddi pártnapon a gazdasági helyzetről volt szó, ahol három rendőr vett részt.

A nép körében nagy az elkeseredés a percenkénti nagy áremelkedés miatt , azt mondják, hogy ha még sokáig így tart, forradalmat csinálnak, mert ezt már sokáig nem bírják. Mert már az utolsó ruhadarabjukat is elcserélik, kénytelenek lesznek elmenni lopni, mert már sokáig nem bírják. Mi igyekszünk a népet türelemre bírni, de már azt mondják, hogy csak tényekben bíznak, a szép beszédből már eleget hallottak. Azt is mondják, hogy minek vannak a rendőrök, hogyha nem tudják a feketézőket és a népnyúzókat megfelelő helyre juttatni.

Kmf.

Zukkermann Sándor s. k.
őrszoba bizalmi

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 47. l.

* * *

Int[ernáló]tábor őrszoba

Hangulat jelentés

Jelentem, hogy a csepeli internálótábor őrségének legénysége hangulatát nagyon rosszul érintik a hanyag fizetés, mert más osztályok napokkal előbb megkapják a fizetésüket, úgyhogy mire a pénzt mi kézhez kapjuk, az árak háromszorosára emelkednek.

Továbbá jelentem, hogy bajtársaim közül nagyon rossz hangulatot kelt, hogy márciusi élelmezésünk nagyon rossz. Kifogásolják, hogy március hóra fizetésünkből 1,00.00.- [!] pengőt levontak, ugyanekkor az élelmiszer kiosztásánál mégis fizetni kell. Bajtársaim közt nagy elégedettlenséget szit [!], hogy az ellátás családtagjainkra nem terjed ki. Bajtársaim kifogásolják, hogy miért nem kapjuk meg a munkás cigarettára az utalványt, hogy olcsóbban hozzájuthassunk.

Jelentésemhez hozzáfűzöm, hogy bajtársaim tagdíjukat rendesen fizetik. Könyveiket ellenőrizni. A lakosság köréből nagyon rossz híreket hallani, aminek kinyomozását kezembe vettem. Az eredményről következő jelentésemben jelentést teszek.

 

Győri 6 József s.k.
bizalmi

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 36. l. Dátum nélkül, 1946. március.

* * *

XIV. ker. kapitányság rendőri pártcsoportja

 

Hangulatjelentés
1946. február hónapról

A rendőrség tagjainak fizetése teljesen elégtelen. Míg ezelőtt a rendőr fizetése magasabb volt, mint egy szakmunkás fizetése, ma egy szakmunkás egy hét alatt keres annyit, mint a rendőr egész hónapban. Ennek folytán igen sok új rendőr, akik azelőtt szervezett munkások voltak, és így a dolog természeténél fogva demokratikus [!] legmegbízhatóbbak, a leszerelés gondolatával foglalkoznak, de a rendőrök nemcsak a munkásokkal vannak hátrányban, hanem még a többi közalkalmazottal szemben is, mert pl. a rendőrségnél teljesen ismeretlen fogalom a túlóradíj és egyéb pótlékok amiben példának okáért a honvédség tagjai bőven részesülnek az a veszéj [!] fenyeget, hogy az új rendőrök közül csak az úgynevezett lumpenploretár [!] réteg marad meg, akik a legjobb esetben politikailag induferensek [!] A régi rendőrökről köztudomású, hogy több ízben ellenségesen állnak szemben a demokráciával vagy legjobb esetben közömbösek, sürgős intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzék és a rendőrség a munkásrétegekkel alaposan felfrissíthető legyen, és ezáltal a demokráciát a közeljövőben várható harcok során biztosan építhessen egy 100%-ig megbízható rendőrségre amely a jelent(!) körülmények között még nem mondható el. E tekintetben a régi rendszer példát mutatott az iránt, hogy a karhatalmi szervek az államgépezet valóságos kedvencei voltak akiket anyagiak terén a lehető legbővebben elláttak. Emellett ezelőtt egyes kapitalista szervek, mint pl. a

is bőkezűen gondoskodtak, ha erre felkérték őket a rendőrségnél.

Az illetmények rendezésének sürgős szüksége mellett a legégetőbb kérdés a rendőr legénység ruha és főleg cipő ellátásának kérdése, mert a nemrég kiosztott köppenyek [!] is hamarosan lekerülnek a rendőreinkről. [!] Az időjárás jobbrafordultával és itt maradnak ruha nélkül. A sanyarú anyagi helyzet miatt gyakrabban fordulnak elő eltévelyedések és korrupciós jelenségek az őrszemélyzet tagjai között, ami az éhező és rongyos rendőrök között legalábbis nem meglepő. A szökések, a szolgálat hanyag ellátása és a fegyelem elégtelen volta is végső fokon a fenti körülményekre vezethető vissza. Mindehhez járul a négyes rendszer újbóli bevezetése, ami az őrszemélyzet körében rendkívül népszerűtlen és semmi képpen [!] sem volt szerencsés gondolat, hanem egy rosszul felfogott takarékossági szempont érvényesítése. A négyes rendszer bevezetése mellett nagymértékben megnehezítette a szabadidővel alig rendelkező rendőr legénység bevonását a pártba való aktív munkába. A holtfáradt rendőr szabadidejét pihenéssel és a családja körében kívánja eltölteni. A múltban is a nehéz szolgálat többek között azt a célt szolgálta, hogy a rendőr [!] gondolkodás nélküli géppé alacsonyítsa le. A [!] különösen a régi rendőrök a

 bevezetését a rendőrségen belül a demokrácia legfőbb vívmányának tekintették.

A B lista kapcsán megürülő helyekre kívánatos volna, hogy akár átminősítések árán is a már eddig pártszempontból hasznos munkát végzők és pártszempontból megbízható elvtársakat állítani, akik természetesen szakszempontból is megfelelnek, illetve kilátást nyújtanak arra, hogy a szakismereteknek rövid időn belül elfogják sajátítani.(!)

Budapest, 1946. március 4.

Lovas
pártcsoport titkár

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 52. l.

* * *

M. államrendőrség pesterzsébeti ker. kapitányság

 

Jelentés
Pestszenterzsébet, 1946. évi március hó 4-én.

Jelentem, hogy az őrszobán a legénység hangulata az utóbbi időben nem a legjobb a drágaság miatt van az utóbbi időben a legnagyobb elkeseredés, mivel a fizetés szerintük még két liter olajra sem elég, azonkívül hol van a liszt, a kenyér, a tüzelő, a szappan ruházkodásról nem is szólva. Sokaknak már nincs egy fillérjük sem, amivel [!] az egész hónapra való kenyerét kiváltotta. Sokan sérelmesnek találják azt is, hogy a mostani fizetésünkből is levontak még négyszázezer pengőt és azt sem tudják, hogy mire, pedig illő volna, hogy tájékoztassák egy kissé a legénységet, hiszen az ő pénzükről van szó. Egyébként azt is sérelmesnek találják, hogy miért nem tudják mind a tíz napi élelmet egyszerre kiadni, mert most a márciusi hónap első tíz napjára kell már az élelmet kiadni, és még a februári margarint sem kapták meg és még sok olyan dolgot, ami általános jelenség a drágaság és a nincstelenség.

Párttagsági fizetéseinknek [!] eleget tettek, pártestére járnak. A szabad Népnek az előfizetését a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel nem bírják vállalni, mivel szerintük a megélhetésre is kevés a fizetés, de a legtöbbjük példányonként vásárolják [!], és így is egy csekély rész mereven elzárkózik előle. Az őrszobán a bajtársiasság meg van [!]. A csütörtöki értekezletre csak azt kifogásolják, hogy abban a hiszemben voltak, hogy az ő nehéz gazdasági helyzetükről lesz szó, és ami a mostani problémák megvitatása azzal szemben a versenytervezet kidolgozása volt a beszéd tárgya, amihez a legtöbb nem tudott hozzászólni.

Egyébként az őrszobán más újság nincs, az őrszoba keretében a polgári lakosság is sincs [!] megelégedve a mostani nagy drágasággal, mivel az ő keresetük is oly csekély, hogy képtelen[ek] megvásárolni azt az árut, amire szüksége[ük] van.

Fali újság az őrszobán működik.

Kmf.

Pinczel Lajos s. k.
bizalmi

Másolat hiteléül.
Pesterzsébet, 1946. március 11.
(Knopfler Pál)

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 53. l.

* * *

Jelentés
[Csepeli kapitányság, 108. számú őrszoba]

Csepel, 1946. évi március 6-án a 108. sz. őrszoba legénységének panaszai és fájdalmai, a gazdasági helyzete. 1./ a fizetésük legnagyobb elkeseredést jelent, mert amit jegyre kapunk, mégsem tudunk kiváltani, mert a fizetés borravalónak is kevés. 2./ A ruha és a bakkancs [!] ellátás, erről még nem is beszélek, ahogy már le vagyunk rongyolódva, lukas bakkancsban [!] állunk kint a poszt helyen, vagy őrhelyen és éhesen, mert még azt a kis kalóriát is hiányosan kapjuk meg. 3./ Legfájdalmasabb a családtagoknak orvosi kezelése, vagy az orvosság megváltása, olyan magas árakat kérnek érte, hogy mi azt sehogy sem bírjuk kiváltani. Ami most is megtörtént, egy kis üveg szíverősítőért 2 millió 568 ezer pengőt kellett volna fizetni, ha lett volna. Egy igazi ploretárnak [!] az anyagi helyzete, ha családtagja beteg nem bír 20 filléres orvosságot kiváltani.

Kérdezzük a vezető elvtársaktól, hogy mi ploretár [!] anyáknak a fiai vagyunk és azért jöttünk ide, hogy őrködjünk a népi demokrácia megvalósításáért, több vezető elvtársunk van már vezető állásban és velünk [!] szemben mi szegényebb sorból ide jöttünk, hogy segítségükre legyünk, és megvédelmezzük őket, mint igazi vezetőket, és segítsük őket a mi nagy tanítómestereink Marx, Engels, Lenin és Szallin [!] igazi politikájára és mégis minket úgy kezelnek mint mostoha anya a mostoha gyermekeit. Mink [!] a múltban is az ország mostoha fiai voltunk, mégis szeretnénk már ha úgy kezelnének bennünket, mint édesapa az édes gyermekét. Elég már a szenvedésekből.

A politikai szempontból én, mint a szeminárium vezetője Szobácsi József új rendőr jelentem, hogy 125 MKP rendőr közül vezető szemináriumra jár 4, a haladó szemináriumra 14 fő, kezdő szemináriumra jár 47 fő. Hétfői taggyőlésre jár átlag 6-7 fő.

Kérjük a vezető elvtársakat, hogyha csak lehet, szerény kis kérésünket tolmácsolja az illetékesek elvtársakhoz. [!]

 

Szabadság
Szobácsi József

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 56. l. 1946. évi március 6.

* * *

Mátyásföld Kerületi Kapitányság

HANGULATJELENTÉS

Mátyásföld, 1946. március hó 7-én

Jelentem, hogy a bajtársak érdeklődési köre elsősorban az ellátás körül forog. Egy éven keresztül koplaltak és azt mondják ma már, hogy nem tart ez sokáig, és meg fog javulni az ellátás.

Egy nagy baj van a kapitányságon és ez a baj Papp Imre r[endőr]sz[áza]d[o]s gazdasági tiszt személye. Merem állítani, hogy a leszerelés nagyrészt azért történik, mert szabadon garázdálkodik Papp Imre. Párt különbség nélkül féktelenül gyűlöli mindenki a gazdasági tisztet, aki nyíltan folytatja üzelmeit.

A bajtársak demokráciát várnak, de nem azt, hogy mindenkinek a cukoradagja kevesebb legyen 4-8 dekával, és azt nekik egy internált mérje ki. Papp Imre egyetlen bizalmasa egy Simon Mihály nevű internált, akinek a hatalma felér egy tiszt beosztásával.

Eddig nem jelentettem, de most már kínos az ügy, és kommunista létemre nem titkolhatom tovább, hogy a legénység körében az van elterjedve, hogy Pap Imre azért nem lett a sok feljelentés dacára elhelyezve Mátyásföldről, mert Péter Gábor elvtárs jár az ő Mercedes kocsiján. Ezt nem tekintik a mátyásföldi rendőrök jó demokratikus propagandának.

Általában az a vélemény, hogy nincsen elég erős rendelkezés a nagy feketézők szertelen manipulációja ellen.

A mai tüntetést a maga valóságában fogták fel. Módomban állt beszélgetni velük, amikor a rádióközvetítés elhangzott és mindenki meg volt elégedve a munkáspárti vezetők erélyes beszédével, csak már a végrehajtást várják.

Egyéb jelentenivalóm nincs.

Kmf.

Süle József
r[endőr]ny[omozó] alhadgy.
frakciótitkár

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 57. l.

* * *

Másolat
Budapesti Főkapitányság Központi
Frakcióvezetőségének

Budapest

Az újpesti kerületi frakció-tagság az alábbi beadvánnyal fordul a Központi Frakcióvezetőséghez, kérve, hogy a beadványban foglaltaknak orvoslására megoldást találjon.

Az országon végigvonuló gazdasági válság és az infláció az egész munkásságot súlyosan és katasztrofálisan érinti, de hatványozottan áll ez az Államrendőrség minden beosztottjára, de különösképpen az őrszemélyzet tagjaira.

A rendőrség tarthatatlan helyzete a következőkből adódik:

Pénzbeli juttatása, amelyet havonta előre kap meg, oly minimális, hogy 1-2 nap múlva az árak rohamos emelkedése folytán még a jegyre kiutalt maximális áru élelmiszermennyiség megvásárlására sem elégséges, nem is beszélve a lakásadó és a közművek számláinak kiegyenlítéséről. Ehhez járul még az a körülmény, hogy a rendőrség ruházati és lábbeli ellátása egyáltalán nem tekinthető megoldottnak; az őrszemélyzet kis létszáma miatt szolgálatuknak fokozottabb mértékben való igénybevétele szükséges és a velük szemben támasztott követelményeknek (szolgálat pontos betartása, fegyelem, hozzáférhetetlenség) ilyen nehéz körülmények között. Nem tudnak eleget tenni. Mindezek a követelmények a ma szolgálatot teljesítő rendőröktől a legnagyobb öntudatot, önfeláldozást és áldozatvállalást követelik. Ilyen körülmények között nehéz szolgálatukat még a minimálisnak sem nevezhető élelmezés mellett látják el, és az őrszemélyzet vezetőinek energiájuk nagyrészét [!] arra kell fordítani, hogy a végső kétségbeesésükben leszerelésüket kérő rendőröket ígéretekkel, biztatással visszatartsák.

Az újpesti frakció sérelmesnek tartja azt, hogy a mai demokratikus viszonyok között a tisztikar és a legénység közti fizetéskülönbség szembetűnően nagy.

Kérjük a Központi Frakcióvezetőséget, hogy a Pártvezetőségen keresztül hasson oda, hogy a rendőrség tagjai ruházat és élelmiszer-ellátás tekintetében fokozottabb mértékben való juttatásban részesüljenek, valamint a fizetések általános emelését, és a tiszti és őrszemélyzeti fizetések közötti nagy különbségek eltüntetését vigye keresztül.

Újpesten, 1946. március hó 9-én.

Szabadság!

Az újpesti rendőrség kommunista frakciójának tagjai:
[olvashatatlan aláírások]

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 64. l.

* * *

102. őrszoba

Hangulatjelentés

Pesterzsébet, 1946. március hó 11-én

Jelentem, hogy az újságról kimutatást nem tudok összeírni, mert nincsen, mint aki van [!] a régi, vagy példányonként vásárolja.

Szeminárium hallgatók az őrszobáról 2 fő van, Simoncsics Ferenc és Stubert Lajos. A harmadik személy kimaradt, név szerint Madarász Balázs. Az utóbbi nem tartotta érdemesnek a szemináriumi oktatást.

Az őrszoba keretében a fizetés és a dohányjegy végett nagy elégedetlenség és a kalória rendszer is még a február hóról van, zsiradék, amit nem kaptunk meg, és ha már pótjegyet nem kapunk, akkor kapjuk a dohányjegyet, amire a cigarettát olcsóbban be lehet szerezni.

Ezen kell sürgősen segíteni, mert másképpen nagyobb bajok származnak majd.

Kmf.

Stuber Lajos s. k.
rendőr bizalmi

A másolat hiteléül:
Pesterzsébet, 1946. márc. 16.
Knopfler Pál
frakció titkár

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 66. l.

* * *

Másolat

129. sz. őrszoba

HANGULAT-JELENTÉS
Pestszenterzsébet, 1946. évi március hó 12-én.

Jelentem, hogy a 129-es őrszobán a helyzet lényegében nem változott. Nincs meg a bajtársakban az a lendület amivel ezt a meglévő fiatal demokráciát táplálni lehetnek [!], nincs meg az együttérzés, hiányzik a kölcsönös megbecsülés, az örökös torzsolkodás [!] és lebecsülés uralkodik, noha itten nagyban szerepet játszik a két öreg őrszobaparancsnoknak a tevékenysége, nem azért mert öregek, hanem nem tudják vagy nem akarják megérteni az idők szavát, mit tudják azok azt, hogy hogyan kell a demokrácia szellemében vezetni egy őrszobát, minden olyan sablonszerűen megy, szóval egyáltalán nem kielégítő az őrszobai helyzet, a tisztaság terén az utolsók után következünk, hiányzik a demokratikus vasököl, ha kell oda is sujtson [!], nincs meg az az ember, aki azt mondaná, hogy már pedig ennek így kell lenni, mert ez így szolgálja a te javadat is, hogy lehet ott a demokráciáról beszélni mikor az őrszobaparancsnok úr név szerint Horváth 27 István alhadnagy, az egyik reggeli eligazításnál azt a kijelentést tette, hogy mink [!] ne nagyon politizáljunk, mert ez a helyzet esetleg nem sokáig marad, és később csak baj lehet belőle, hát kérem én az elvtársakat, való egy ilyen őrszoba parancsnoknak? Még rendőrnek sem jó, mert csak fertőz. A másik Fülöp 3 János főtörzsőrmester a „fűszeres", annak meg valószínű, hogy csak üzlet jár az eszébe [!], elvégzik ők a rájuk rótt feladatot, meg is írnak mindent el is igazítják a rendőröket még le is ellenőrzik, de ezzel megszűnt minden tudományuk, nem mondom tetszik is ez a bajtársaknak, de azt orvosolni kell sürgősen, nagyon aktuális lenne mind a két parancsnoknak a leváltása és friss erő bevezetése, mert ezek nagyon elavultak. Továbbá jelentem a szervezési munkálatokat végezzünk, bár a fiatalok közül eddig csak egyet tudtunk beszervezni MKP tagnak és belátjuk, hogy ez nem teljesítmény, de el nem csüggedünk, az újsággal már mint a Szabad Nép terjesztése és előfizetés itt már az anyagi játszik nagyban szerepet. Ha az előfizetési tömbök egyidőben érkeztek volna a fizetéssel akkor öten fizettek volna elő, de mivel 3 napot késett, így csak egynek volt anyi [!] bátorsága, jobban mondva esze, hogy meghagyta a pénzt rá így az előfizetők száma 1.

A népközhangulatról felvilágosítást adni egyáltalán nem tudunk mivel a tisztelt bajtársaim inkább két deci bor után érdeklődnek, mint hogy az ilyesmi érdekelné őket. A versennyel kapcsolatban a dolgokról a szó legszorosabb értelmében egyáltalán szó sincs. Feledésbe megy minden, itt megint csak az őrszobaparancsnokokat kell megemlíteni, kinek kötelességük lett volna ismertetni, és helyes irányba terelni az őrszobára beosztott rendőröket.

Jelentésem záradékául sürgős helyzetváltozást indítványozok, minek következtében mind a két parancsnok leváltását, vagy kicserélését kérem.

Kmf.

Schiewert József s. k.

 

pr[ó]b[a] rendőr bizalmi

Másolat hiteléül:
P.e. 1946. március hó 16.
Knopfler Pál
pártcsoport titkár

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 67. l.

* * *

M. államrendőrség pesterzsébeti ker. kapitányság

Másolat

146. sz. őrszoba

Hangulat-jelentés

Soroksár, 1946. évi március hó 12-én

Jelentem, hogy a taglétszámunk nem változott. A pártnapon 6 rendőr volt jelen. Szatmári, Sólyom, Kozma, Ott, Major, és Tarr. Rendőrotthonban tartott előadás elmaradt, mert a rendőrök nem voltak jelen. A 146. sz. őrszobáról 6 rendőr volt jelen. Gazdasági téren nyomott a hangulat. Az élelem nagyon kevés, még a múlt havi margarint sem kaptuk meg. Nagyon kevés a fizetés.

A Faliújság szerkesztése nagyon gyenge, mert nincs rendőr, aki írjon. A pénteki szemináriumon 1 rendőr sem volt jelen. Részben szolgálat miatt részben igazolatlanul volt távol. Az őrszoba parancsnokkal való együttműködés megvan.

Az őrszoba hangulata a csütörtöki tüntetéssel kapcsolatban egyes rendőröknek nem tetszett az, hogy ki kellett vonulni. Főleg a Kardos rendőrnek,, mert ő azt állítja, hogy Demokrácia mert ő nagyon sokat dolgozik és mégsem kap rangot. [!]

A lakosság hangulata a munkásság részéről nagyon gyenge. Mi ahogyan látjuk a lakosság hangulatát, a munkás nép bármelyik percben készen áll arra, hogy a reakciót gyökeresen kiirtsa. Jelentem, hogy vasárnap röpcédulákat szórtak széjjel a faluban, a röpcédula tartalma „le a kommunizmussal le a demokráciával" mi ahogy az esetet megtudtuk rögtön kimentünk és kutatni és megfigyelni kezdtünk, hogy ki szórja a röpcédulákat. De sajnos még ezidáig nem tudtunk nyomára akadni.

Kmf.

 

Szatmári s. k.
Sólyom s. k.
bizalmiak

A másolat hiteléül
Pesterzsébet, 1946. márc. 14.
Knopfler Pál
pártcsoport titkár

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 69. l.

* * *

M. államrendőrség pesterzsébeti ker. kapitányság

Másolat

151. sz. őrszoba

Hangulat-jelentés
Pesterzsébet, 1946. március hó 13-án

Jelentem, hogy a 151. sz. őrszobán a hangulat kezd elkeseredett lenni, ennek oka a borzalmas drágaság, ami napról napra növekszik és a mi fizetésünk ezzel szemben mindig csak rosszabbodik. Jó volna, ha sürgősen javítanának ezen a dolgon, mert ez már tűrhetetlen állapot, hogy a havi fizetés még a dohányszükségletet sem fedezi már lassan és azok az alkalmazottak, akik nálunk alacsonyabb fizetési osztályban voltak idáig, már több fizetést kapnak, mint a rendőrök.

Az intézkedések [nyomán] a fegyelem javulóban van az őrszobán, csak Karikó László és Horváth 37. Sándorral van baj, akik hanyagok és piszkosak ebből kifolyólag csak rontják az őrszoba nívóját, jó volna, ha már leszereltetné őket, mert ezek úgysem akarnak rendőrök maradni és így a testületre ártalmasak.

Jelentem továbbá, hogy a Komm[unista] Párt tagok létszáma 2 fővel csökkent az őrszobán, ezek Német 9 Antal és Csordás László. A Komm[unista] Párti létszám maradt 20 fő.

A Szabad Népet olvassák az őrszobán, csak az a baj, hogy drága az újság és így csak két előfizető van. Ezek Máthé Ferenc és Lautsch Béla.

A fali újság szerkesztése is rendszeresen folyik az őrszobán.

Kinn az életben a nép hangulata elkeseredett, ennek az oka az, míg a munkásság rohammunkával dolgozik az ország újjáépítésén addig, azok a rodhadt [!] hazaáruló bitangok lopnak, csalnak és feketéznek, a munkásság kárára, míg a munkás a napi kukoricakenyerét sem tudja kiváltani, addig ezek az ingyenéllők [!] dollárt és aranyért vásárolnak, zabálnak, de nagyon tévednek ha azt hiszik, hogy ez tovább is fog menni, hát nem a munkásság már eleget várt és türelmetlen, most már dönteni fog, és akkor pedig jaj lesz annak aki az útba kerül, mert kegyelem nem lesz többé a számára.

A múlt heti szemináriumról nem hiányzott senki, habár a szombati napon létszámhiány miatt nem lett megtartva.

A keddi pártnapon 6 rendőr vett részt, mely Március 15-e címmel lett megtartva, mely magában foglalta a Szabadságharc történetét.

 

Máthé 2 Ferenc s. k.
pr[ó]b[a] rendőr bizalmi

A másolat hiteléül: Pesterzsébet, 1946. március 14.
Knopfler Pál
pártcsoport titkár

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 77. l.

Másolat

Rendőrségi hangulatjelentés

Jelentés

Az őrszobák hangulata általában hasonló egymáshoz. Mind egyezik abban, hogy kevés a fizetés, azt mondjuk, hogy egy havi fizetés nem elég egy heti megélhetésre.

Természetbeni ellátásukkal egyáltalán nincsenek megelégedve, mert kalóriát nem kapnak és márciusban 3 kg kenyérnél egyebet nem kaptak.

Az öltözködés terén is vannak panaszaik. A köppenyt [!] már nagyrészük megkapta ugyan, de a jó idő beálltával le kell vetni a köpenyt és ismét rongyos polgári öltözetben lesznek kénytelenek szolgálatukat teljesíteni. Mind sürgősebbé válik tehát a zubbony és nadrág kiosztása, mert különben nem fogják tudni megtartani a demokratikus rendőrség különben is nehezen kivívott tekintélyét. A legénység nagy részének lábbelije nincsen s ha végre megkapják a bakkancs [!] kiutalást, a Főkapitányságon kijelentik, hogy csak 46-os bakkancs [!] van az általában 41-43-as lábakra. Ezen igen csodálkoznak, és a reakció mesterkedését látják benne. Azt mondják, ne csodálkozzon azon senki, ha ilyen nagy hiányosságok mellett nem tudják rendesen teljes odaadással elvégezni a rájuk bízott feladatokat.

A csepeli kapitányság vezetőjével eddig meg vannak elégedve, és kíváncsian várják további működését.

Az őrszobán [a] fegyelem, a legénység egymás közti viszonya kielégítő. A 134. sz. őrszoba legénysége panaszkodik, hogy az őrszoba parancsnoka beosztottjaival szemben durva magatartást tanusít [!] és igen gyakran vannak reakciósoknak mondható kijelentései. Kérik leváltását.

Csepel, 1946. március 16-án.

 

Jakab s. k.
r[endőr]ny[omozó] sz[áza]d[os]

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 50. l.

* * *

134. sz. őrszoba

Csepel, 1946. évi március 16-án

Hangulat jelentés

Jelentem, hogy a 134. számú őrszobán a közhangulat mindinkább veszélyesebbé válik, a semmit érő természetbeli avagy pénzbeli illetmények terén, mert bizony amennyit nekünk juttatnak többet is illetnénk meg. Márpedig, ha így húzzák és halasszák a mi ügyünk intézését, akkor rövidesen azt észleljük, hogy a demokratikus gondolkodású illetve érzésű emberek, kik a mai társadalom igaz hívei, azok családjuk fölemelése érdekében kényszerültek más kereseti forráshoz folyamodni, mert megélni képtelen.

Tehát kérjük az erre illetékeseket, hogy nagyobb figyelemmel tekintsenek a rendőr anyagi helyzetére.

Ami a politizálást illeti, eléggé rendben folyik, külön hozzáfűzni valónk nincs. Szervezés terén nem javíthatunk, mert mind párttag, főleg Szoc[iál]Dem[okrata], amit pedig külön szeretnénk közölni, van két kommunista párttagunk, név szerint Mike László és Ruzsnyák János, kik pártkönyvvel a zsebükben semmiféle gyűlésre nem mennek, de még csak tagdíjat sem fizetnek.

Hát ilyen kommunistára aztán nincs szükségünk.

Ténykedésükről majd az őrszoba parancsnoka Jordán Bálint nyilatkozik

Van egy rendőrünk: Szőregi Sándor, ki november óta a testület állományában van igen fájlalja, hogy még bakancsot sem kapott, kérjük, amennyiben lehet részére kiutaltatni szíveskedjenek.

Heti jelentésünket lezárjuk.

 

Kocsis 2 László s. k.
Pr[óba] rendőr
őrszoba bizalmi

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 85. l.

* * *

Hangulat jelentés

Jelentem, hogy a IX. ker. M.K.P. karhatalmi frakció tagságának 50%-os emelkedése folytán a frakció tagságának hangulata bizakodó. A nehéz anyagi helyzet viszont a tagság hangulatát némileg befolyásolja. A régi és az új rendőrök között a viszony a lehető legjobb. A régi rendőrök között kezd felengedni az a tartózkodó magatartás, ami a múltban jellemezte őket. Igen sok régi rendőr lépett be a verseny tartama alatt a pártba. A szociáldemokratákkal a lehető legjobb a viszony. Ennek következtében már ebben a hónapban közös pártnapot tartottunk. Pártnapunk tekintélye napról napra láthatóan növekszik. Az új szemináriumaink most kezdődtek, a központi szemináriumra 10 hallgatót küldtünk, a kerületben pedig a kezdő szeminárium kb. 50 taggal indult.

Más jelenteni valónk nincs.

Budapest, 1946. március 20.

 

Taródi Zoltán
fr[akció] titkár

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 95. l.

* * *

109. sz. őrszoba

HANGULAT JELENTÉS

1./ Az őrszoba legénysége az elmúlt hét politikai eseményeit figyelemmel kísérte és nagy felháborodással vette tudomásul [popup title="Schurcsill [!] háborúra uszító beszédét," format="Default click" activate="click" close text="1946. március 5-én Sir Winston Churchill, az angol konzervatív párt vezére (ekkor már nem volt miniszterelnök) a fultoni Westminster College-ban tartott előadást, melyben felhívta a figyelmet a Szovjetunió expanziós törekvéseire, és először használta a „vasfüggöny” kifejezést Európa megosztottságával kapcsolatban. („A Balti-tenger melletti Stettintől Triesztig egy vasfüggöny húzódik keresztül a kontinensen. E hatalmas kommunista birodalom ambíciói messze túlszárnyalják a cári idők álmait.”) Churchill a fultoni beszéd leglényegesebb javaslatának azt tekintette, hogy az angolok és amerikaiak az atomfegyver támogatásával hozzanak létre egy egységes Európát, amelyből egyetlen nemzetet sem szabad tartósan kirekeszteni. "] de annál nagyobb örömmel hallgattuk és olvastuk Sztálin Elvtárs visszavágó nyilatkozatát.

2./ Szolgálat tekintetében kifogás nincs, bár sokszor zúgolódnak (kevés az élelem, kevés a fizetés), és még ezek felett nehezítik a szolgálatot. De azért tűrnek és szenvednek, mert tudják, hogy nagy áldozatot kell hozni a demokráciáért.

3./ Bajtársiasságban, fegyelmezettségben az egymás iránt adott tiszteletadásban az őrszoba a legmagasabb fokon áll. Az őrszoba olyan, mind (!) egy család, mely teljesen egyé (!) van forrva. Jelentésíráskor egymásnak segítenek, közösen megtárgyalják, hogy is lenne jobb. Szakkérdésekben egymást tanítják, oktatják. A kapott utasításokat pontosan végrehajtják. Az őrszoba tisztaság szempontjából kifogástalan, hiszen a mi érdekünk is, mert családi otthonunk után második otthonunk.

4./ Párt szempontból is élen halad az őrszoba. A pártestéket látogatjuk. A szemináriumokon részt veszünk. A tagsági díjat pontosan fizetjük.

Jelentésem rövidségének oka: az elmúlt héten keveset voltak a fiuk között.

Csepel, 1946. évi március hó 21-én

 

Vindisch Kálmán
őrszoba bizalmi

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 99. l.

* * *

Mátyásföld Kerületi Kapitányság
M.K.P. Frakciója

Hangulatjelentés
Mátyásföld, 1946. március 24.

Jelentem, hogy a most történt alhadnagyi kinevezések az őrszemélyzet körében igen vegyes érzelmeket váltottak ki. Mi természetesen örültünk annak, hogy valamennyi (6) új alhadnagy M.K.P. tag. A kinevezések óta kezdenek orientálódni - érthető okokból - a pártunk felé.

A hangulat Papp Imre r.szds. gazdasági tiszt személyét illetőleg egyre fenyegetőbb. Ez főleg az élelmiszerellátás kiosztása körül nyilvánul meg, ahol ugyanis Papp Imre bizalmasa egy Vásárhelyi nevű internált osztja ki az egész Kapitányság részére az élelmiszert és a legnagyobb megbotránkozására mindenkinek ő ad utasításokat ilyen vonatkozásban a rendőröknek.

Az őrszemélyzet nem nézi jó szemmel azt, hogy a Kapitányság tiszti kara kapott csak élelmiszert a legutóbb megtett vidéki út eredményéből. Itt ugyanis az a helyzet, hogy a környékbeli gyárak különböző természetbeni juttatásokat adtak a Kapitányság számára (reszelők, fésűk, liszt) és ezekből a legénység nem kapott semmit, azzal az indoklással, hogy a tisztikarnak jóval kevesebb az ellátása.

Az őrszemélyzet, sőt az egész Kapitányság várja a megváltó „B" listát, amikor Pap Imre helyett egy demokratikusan gondolkodó és cselekvő gazdasági tiszt fogja irányítani az ellátást.

A jobb idők beálltával igen fontos kérdésként merült fel az a tény, hogy a II/A [alegység]nek nincs egyenruhája. A rongyos ruha a köppeny [!] alatt még jó volt, úgy, ahogy. Sürgős intézkedést várnak ezirányban.[!]

A bakancsok elkészítését ellenőrizni kellene az őrszemélyzet véleménye szerint, mert spekulációnak tudják be azt, hogy szinte napok alatt válnak használhatatlanná az új lábbelik.

A demokrácia harcát a reakció ellen érdeklődve figyelik. A hangulat egy-két kivétellel szembe helyezkedő a múlt rezsimmel és a népi demokratikus erőktől várják úgy az ország, mint a saját érdekük megvédését.

 

Szabadság!
Süle József
r[endőr]ny[omozó]alh[a]d[na]gy
frakciótitkár

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 106. l.

* * *

Másolat
M. államrendőrség pesterzsébeti ker. kapitánysága

103. sz. őrszoba

Jelentés
1946. évi március hó 24-én

Jelentem, hogy a 103-as őrszoba legénysége „Szabad Nép" előfizetése megtörtént nagy nehezen, mert nem volt a legénységnek pénzük, sajnos akad valaki közülük olyan, aki az újságot eltulajdonítja saját céljaira, majd igyekszem Schenek bajtársammal együtt az illető bajtárs fülét megfogni.

Nagyon jó hangulat uralkodik az őrszobán a Schenek bajtársunkkal és az új alhadnagyainkkal megszaporodtunk [!], reméljük, hogy ők tovább is a közvetlenséget fenn fogják tartani a legénységgel.

Ez nagyon nagy megütközve találtuk Hegedüs Gyula kilépett a K.P. pártból nem tudjuk tőle kivenni. [!]

A múlt héten Páhány és Antal kétnapi elzárása nagyon meglepett bennünket, mert ha már el is vannak zárva, de oda ahol tudjuk, hogy milyen tetves egyének is voltak lezárva és nem szeretnénk, ha az őrszobára is felhoznának belőlük.

Az őrszoba legénysége nevében gratulálunk Krasznai osztályparancsnoknak és az új alhadnagyainak, reméljük erősödni fogunk a kommunista tisztek és altisztek szaporodásával.

Kmt.

 

Barcza Károly s. k.

Knopfler Pál
pártcsop[ort] titkár.

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 107. l.

* * *

133. sz. őrszoba

Hangulatjelentés

Jelentés az 1946 évi március hó 22-től 28-ig történt őrszobai hangulatról.

Jelentem, hogy a kommunista lakosság nincs megelégedve a párttal, és azt kérdezi, hogy miért a papok osztják ki az

küldeményeket és miért nem valami szociális intézmény intézi. Mert a papság megint a maguk malmára hajtja a vizet, és propagandát csinálnak belőle.

A rendőr legénység a 27-én elhangzott frakció ülésen történteket tudomásul vette, és az ottan elhangzott felszólalások után reméli, hogy szebb napok fognak következni.

Az őrszobán a rend és a fegyelem kifogástalan, és az emberek pontosan végzik a kötelességüket.

 

Korbell István
rendőr

PIL 274. f. 11/4. ő. e. 111. l.

Ezen a napon történt december 04.

1914

Az első világháború orosz frontján megkezdődik a limanowai csata.Tovább

1944

A szovjet Vörös Hadsereg elfoglalja Miskolcot.Tovább

1956

Az asszonyok tüntetése a budapesti Hősök terén.Tovább

1978

Budapesten rendezték meg az I. Országos Gyermekkönyvhetet, amit az ENSZ által kezdeményezett nemzetközi gyermekév keretében tartottak meg...Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!
 

Az ArchívNet idei ötödik számában megjelenő négy forrásismertetés közül három szorosabban-lazábban kapcsolódik az 1945 után bekövetkező államszocialista fordulathoz, míg a negyedik írás földrajzilag köthető az előbbiekhez. Ez utóbbi forrásismertetés ugyanis Kárpátaljához kötődik, amely a huszadik század során Magyarország, Csehszlovákia és a Szovjetunió részét is képezte. Jelen esetben a helyszín még a Magyar Királyság, az időpont pedig 1914 mint háborús év.

Az időrendet követve első a már említett Kárpátaljához kötődő forrásismertetés Suslik Ádám (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) tollából. A szerző két dokumentum segítségével mutatja be, hogy az 1914 szeptemberében lezajlott orosz betörés után a visszavonuló osztrák-magyar csapatok miként egészítették ki hiányos ellátmányukat rekvirálásokkal az északkelet-magyarországi hadműveleti területen.

Luka Dániel (történész, agrártörténet kutató) írásában az olvasókat 1953-ba, de már a Sztálin halála utáni időszakba kalauzolja el. Az általa ismertetett dokumentum Fehér Lajos kulákokkal kapcsolatos álláspontját mutatja be – amelyek már magukon viselik az „új szakasz” nyomát. A szerző egy érdekességre is felhívja a figyelmet: az 1950-es években két Fehér Lajos is foglalkozott a magyarországi agrárium átalakításával. A téziseket jegyző Fehér Lajos újságíró közülük az ismertebb – voplt azonban egy névrokona, aki az MDP Központi Vezetőségének Mezőgazdasági Osztályán dolgozott. Alkalmasint pedig az is előfordult, hogy a két Fehér Lajos ugyanazon a testületi ülésen volt jelen.

Akárcsak a „kulákkérdés,” úgy a koncepciós perek, illetve azok át-, felülvizsgálata is vastagon kötődnek a régió sztálinista korszakához. Bessenyei Vanda (doktoranda, Szegedi Tudományegyetem) az egyik legismertebb csehszlovák koncepciós per felülvizsgálati folyamatának egy részét mutatja be. Rudolf Slánský, „a csehszlovák Rajk” rehabilitációjának ügyét a hasonló, magyarországi eseményekkel állítja párhuzamba, felhívva a figyelmet arra, hogy 1953 után Budapesten a legfelsőbb vezetésben átrendeződés zajlott, míg Prágában gyakorlatilag 1968-ig megmaradt a neosztálinista irányítás.

Kládek László (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Kormárom-Esztergom Vármegyei Levéltára) forrásismertetése a sztálinista, államosító korszakhoz áttételesen kapcsolódik: a termékeiről jól ismert dorogi hanglemezgyár a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat gyáregységeként működött, amely a különböző államosított cégek egyesítése nyomán 1951-ben jött létre. Az ismertetés a dorogi üzemegység létrejöttét, valamint működésének első éveit mutatja be részletesen.

Az idei ötödik számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat. Az ArchívNet szerkesztőségen egyben továbbra is várja a jövő évi lapszámaiba a 20. századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

 

Budapest, 2023. november 8.
Miklós Dániel
főszerkesztő