Pillanatfelvétel Szász Endre festőművész és grafikus életéből

„Húszéves ellenségeim vannak. Akár hiszi, akár nem, hiányoznak.”

„Szász Endre második éve tartózkodik Kanadában, s ez alatt rendkívül jó hírnévre tett szert, nemcsak Kanadában, de az USA-ban és Mexikóban is. Több százra tehető azoknak a képeknek a száma, amelyet megfestett, különböző galériákon keresztül kiállított, és az itteni körülményekhez képest nagyon magas áron értékesített. […] Felajánlotta, hogy a Torontó-i rezidenciáját térítés nélkül a magyar államnak ajándékozza. (Ha nem fogadható el, odahaza forint elszámolásban lehet rendezni. A ház értéke kb. 150 ezer dollár.) Egy cserével így megoldást nyerne a nagyköveti rezidencia problémája.”


2.  Hazatérési tervek, útlevélkérelem - ajándékok a magyar államnak

 

a.

  

Ügyiratszám:                            KÜLÜGYMINISZTÉRIUM               Tárgy:

1616-172                                                                                                                                                                       Szász Endre festőművész ügye

 

Címzett: Művelődésügyi Minisztérium

Nemzetközi Kapcsolatok Főoszt[álya]

Boros Róbert főoszt[ály]vez[ető] h[elyettes]

Budapest

 

Ottawai nagykövetségünk ügyvivője Baranyi Gyula elvtárs meglátogatta Torontóban Szász Endre festőművészt.

Szász Endre a Művelődési Minisztérium Képzőművészeti Osztálya 8731. számon kiállított engedélyével egyéves szerződést kötött a torontói Aurora Art Gallery-vel, amely most jár le. Az intézmény vezetője a szerződés meghosszabbítására tett javaslatot, amelyhez a hazai hatóságok engedélye szükséges. A nagykövetség jelentése szerint:

„Szász Endre az elmúlt egy év alatt a magyar képzőművészetnek nagyon jó propagandistája volt, egyetlen festő, beleértve a kanadai festőket is, nem ért el hozzá hasonló szakmai és anyagi sikert.

Szász kanadai tevékenysége anyagilag is hasznos lenne a magyar államnak, vállalkozott arra, hogy évi keresetéből 150 000 dollárt, vagy többet is hazautal az illetékes szerveknek.

Szász Endre kanadai magatartása, viselkedése politikailag sem káros, több esetben szólították fel disszidálásra, de mindig kitartott amellett, hogy ő magyar festő, s csak vendégként tartózkodik Kanadában."

Fentiek alapján a Külügyminisztérium támogatja a nagykövetség javaslatát, hogy az illetékes hatóságok engedélyezzék Szász Endre kint tartózkodásának és munkavállalásának meghosszabbítását.

Tájékoztatásul közöljük, hogy ottawai nagykövetségünk távirata szerint Szász Endre szürkehályog műtétre kórházba került, és jelenleg nem tud hazautazni. Felgyógyulása után az USA-ban rendeznek kiállítást számára.

Szász kérte, hogy lehetőség esetében többszöri kilépést engedélyezzenek számára, mivel többször haza szeretne utazni hivatalos és anyagi ügyei intézésére.

Kérjük, hogy döntésükről a Külügyminisztériumot tájékoztatni szíveskedjenek.

Budapest, 1972. január 31.

(Révész Miklós)

főelőadó

 

Jelzet: MOL XIX-I-4-d-0018/84-1-1972. (Magyar Országos Levéltár, Művelődésügyi Minisztérium, TÜK iratok))

    

b.

  

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE

Ottawa

SZIGORÚAN TITKOS!

Ottawa, 1972. november 10.

11/1/1972.                                                                             Tárgy: Szász Endre ügye

 

Amint arról táviratban már

a közelmúltban hosszabb beszélgetést folytattunk Szász Endre, engedéllyel Kanadában tartózkodó magyar festőművésszel. Ennek, valamint más forrásokból szerzett információink alapján Szász itteni tevékenységével kapcsolatos tapasztalatokat az alábbiakban lehet összegezni:

Szász Endre második éve tartózkodik Kanadában, s ez alatt rendkívül jó hírnévre tett szert, nemcsak Kanadában, de az USA-ban és Mexikóban is. Több százra tehető azoknak a képeknek a száma, amelyet megfestett, különböző galériákon keresztül kiállított, és az itteni körülményekhez képest nagyon magas áron értékesített.

A fentiek alapján Szász tevékenységét a kanadai - de az amerikai és mexikói - sajtó is rendkívül aktívan és pozitív hangvétellel publikálta. Ezen kívül a televízióban is számos műsor készült a témában. Szász munkásságáról megjelent szakmai kritikák is általában kedvezőek. Ebből levonható az a következtetés, hogy Szász kiváló reprezentánsa a magyar művészetnek ezen a földrészen. Ehhez hozzá kell tenni, hogy emberi magatartása, nyilatkozatai - politikai kérdésekben is - számunkra pozitívak.

Szász „mellékállásban" egy nagy értékű, eredeti Kölcsey kéziratért cserébe képet festett, a kéziratot eljuttattuk a Magyar [Petőfi] Irodalmi Múzeumnak, amelyet szakemberek igen nagyra értékeltek, s a Múzeum Igazgatósága köszönetét fejezte ki a kéziratokért. A mellékletben most felterjesztett XVII. század első felében készült térképészeti ritkaság is nagy értékűnek látszik. Szász ezért is egy képet adott cserébe azzal, hogy az anyagot a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozza. (Kérjük az illetékesekhez eljuttatni.)

Szász vállalta, hogy aktív segítséget nyújt a Petőfi évforduló ünnepségeihez Kanadában. Petőfi anyagokból egy képsorozatot készít, amelyet egy kiállítás keretében - megfelelő publikáció mellett - bemutatna, s ez alkalomból egy Petőfiről szóló előadást tartana Torontóban.

Szász itteni munkássága révén nagyon jó anyagi körülmények közé került. Felajánlotta, hogy a Torontó-i rezidenciáját térítés nélkül a magyar államnak ajándékozza. (Ha nem fogadható el, odahaza forint elszámolásban lehet rendezni. A ház értéke kb. 150 ezer dollár.) Egy cserével így megoldást nyerne a nagyköveti rezidencia problémája. Ezzel szemben az a kérése, hogy az eddig szerzett ingóságait, beleértve 2 db személygépkocsit, vámmentesen szállíthasson haza.

Szász további elképzelése, hogy szeretne még néhány évet ezen a földrészen úgy eltölteni, hogy közben hónapokon át otthon is dolgozna. Tartózkodási engedélye 1973 januárjában jár le. Függetlenül attól, hogy hazai szerveink engedélyezik-e a további kanadai tartózkodását, Szász mindenképpen haza akar térni. Egészségi állapota megromlott, egyik szemét operálni kell, ezért is szeretne mielőbb hazatérni.

Összegezve: Szász tevékenységét itt pozitívan lehet értékelni, belevág a Kanadával kapcsolatos kulturális elképzeléseinkbe. Számunkra előnyös kulturális missziót teljesít, emellett a legbefolyásosabb körök bizalmát élvezve besegíthet a nagykövetség munkájába.

Javaslatunk:

A fentiek figyelembevételével magas szinten elvileg döntsék el a Szász által felvetett javaslatokat és a kérések teljesíthetőségét.

Javasoljuk Szásszal közölni, hogy ez év végéig térjen haza, munkájáról számoljon be, gyógykezeltesse magát odahaza, egyben rendezze az anyagi jellegű problémáit is odahaza.

Biztosítani kellene számára a kiállításokra és itteni festés céljából a többszöri kiutazás lehetőségét.

Járuljunk hozzá itteni ingóságainak vámmentes hazaszállításához és a felajánlott itteni háza átvételéhez. A viszonylag nagy összegű megtakarított valutáját utalja át a magyar rendeleteinknek megfelelően.

Amint azt a táviratunkban is jeleztük, kérjük a fentiekben mielőbbi szíves döntésüket.

Bartha János

nagykövet

Péter János elvtárs

külügyminiszter

BUDAPEST

 

Jelzet: MOL XIX-J-1-j-Kanada-4-765-003632-1972. (Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium, TÜK iratok)

    

c.

  

Szigorúan titkos!                                                                                 Szász Endre ajándéka

 

00940/12/1972.

Boros Róbert

főosztályvezető elvtárs

Művelődésügyi Minisztérium

Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST

 

 

Kedves Boros Elvtárs!

Utalva a Külügyminisztérium ez ügyben 1972. január 31-én kelt 1616-172 számú megkeresésére, közöljük, hogy ottawai nagykövetségünk jelentése szerint Szász Endre festőművész kanadai tartózkodása során jó hírnévre tett szert. Kanadában, az USA-ban és Mexikóban is sorozatosan tartott nagysikerű kiállításokat. Munkássága révén jó anyagi körülmények közé került. Elképzelése, szeretne még néhány évet a földrészen tölteni úgy, hogy közben több hónapon át idehaza is dolgozna.

Tartózkodási engedélye 1973 januárjában lejár. Függetlenül attól, hogy tartózkodási engedélyét meghosszabbítjuk-e vagy sem, Szász mindenképpen hazatér. Kérése csupán az, hogy ingóságait és 2 db személygépkocsiját vámmentesen hazahozhassa. Ennek ellentételéül ajándékba felajánlja a Magyar Államnak kb. 150 000 $ értékű torontói házingatlanát. Ha a Magyar Állam ezt elfogadni nem tudja, forintban idehaza fiktív áron kifizethetjük.

Szász Endre egészségi állapota megromlott, egyik szemét operáltatni kell, ezért is szeretne mielőbb hazautazni.

Nagykövetségünk értékelése szerint: Szász tevékenységét pozitívan lehet értékelni, belevág a Kanadával kapcsolatos kulturális elképzeléseinkbe. Számunkra is fontos kulturális missziót teljesít, és a legbefolyásosabb körök bizalmát élvezve besegít a nagykövetség munkájába.

Nagykövetségünk javasolja:

  1. megfelelő szinten elvi döntést hozni a Szász által felvetett egyes kérdésekben;
  2. Ottawában közölni kellene vele, hogy ez év végéig térjen haza, az operációt hajtassa végre és felgyógyulásáig valamilyen módszert találunk, ami biztosítja, hogy kiutazhasson kiállításokra és festés céljából is;
  3. hozzájárulunk ingóságai vámmentes hazaküldéséhez és a felajánlott háza átvételéhez;
  4. viszonylag nagy összegű megtakarított pénzét a utalja át.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az ajándék elfogadása, továbbá az ingóságok vámmentes hazahozatala ügyében a Pénzügyminisztérium jogosult nyilatkozni.

Megjegyezzük, hogy ottawai nagykövetségünket felkérték annak közlésére, hogy a kanadai törvények lehetővé teszik-e külállam megajándékozását Kanadában lévő ingatlannal.

Budapest, 1972. november 16.

Elvtársi üdvözlettel

(Dr. Németh József)

a Konzuli Főosztály vezetője

[Kézírásos feljegyzés]

V. Terv oszt[ály] részéről:

A felajánlott épület ügyében véleményünk szerint a Pénzügyi Főosztállyal és a

-vel is konzultálni kellene. Egyrészt nem ismeretes, hogy Kanadában milyen feltételek mellett ruházható át magánszemély ingatlantulajdona külképviseletekre, másrészt ügyelni kellene arra, hogy kanadai részről egy ilyen aktust nem hoznak-e majd kapcsolatba saját képviseletük budapesti épületügyének

X. 30.

Pénzügyi Osztály részéről

Az ingatlanátvétel lehetőségét jogi vonatkozásban véleményezni nem tudjuk. Javasoljuk a Nemzetközi Jogi Osztálynak megküldeni.

X. 31.

 

***

DTEI véleménye

A kanadai Külügyminisztérium 1971. november 23-án kelt körjegyzékében szabályozta a képviseletek ingatlan vásárlásaival kapcsolatos kérdéseket (a vonatkozó körjegyzék száma: PPR 1782).

A körjegyzék szerint egyetlen külföldi kormánynak sem szabad ingatlant vásárolnia, vagy vétel szempontjából elköteleznie magát a kanadai kormány előzetes jóváhagyása nélkül.

Ez a rendelkezés feltehetően az ingyenes ügyletekre is vonatkozik, mert a körjegyzék csupán az ingatlan bérbevételét nem köti előzetes jóváhagyáshoz.

Javasoljuk, hogy Szász Endre (esetleg megbízottja útján) magánjogi ügylet formájában értékesítse a torontói ingatlanát, és a vételárat ajándékozza a Magyar Államnak, amennyiben a kanadai jogszabályok nem tartalmaznak erre vonatkozó tiltó rendelkezéseket.

Az ajándékozást követően döntendő el az, hogy - a kanadai kormány esetleges budapesti ingatlanvásárlási igényére figyelemmel - célszerű-e Ottawában ingatlant vásárolnunk vagy sem.

Szükségesnek tartjuk ez ügyben a Nemzetközi Jogi Osztály állásfoglalását is.

Budapest, 1972. november 10.

[olvashatatlan aláírás]

 

Jelzet: MOL XIX-J-1-j-Vegyes-4-765-00940/12-1972. (Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium, TÜK iratok)

  

d.

 

FELJEGYZÉS I.

 

Szigorúan titkos

17907

Dátum: 1972. XI. 20.                          Ottawa

E[lő]i[rat]: 00940/12 (vegyes)

Itteni jogi osztálytól általános formában történt tájékozódásra közölték, hogy semmilyen kanadai törvény nem tiltja az „ajándékozást". Az új ingatlan vásárláshoz kell az itteni KÜM jóváhagyása. Jogi tanácsosainktól érdeklődve, ugyanezt a választ kaptuk.

Kérem közölni, hogy a Szász kérdésben mikorra várható döntés.

[aláírás nélkül]

Küldte: Bartha [János nagykövet]

Jelzet: MOL XIX-J-1-j-Vegyes-4-765-00940/19-1972. (Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium, TÜK iratok)

e.

  FELJEGYZÉS I

Szigorúan titkos!

17967

197[2]. nov[ember]22.                                    Ottawa

Szász festőművész és felesége látogató útleveleikben a tartózkodási engedély december 31-én lejár. Karácsonyra szeretnének - esetleg csak felesége - úgy hazautazni, hogy a február elejére, USA-ban lekötött kiállítására visszajöhessenek. Kanadai adóhivatal - a tartózkodási engedély lejárását látva - 140 000 dollár, ez évi adó kifizetését sürgeti. Ezért Kanadába történő visszautazási és további kinn tartózkodási engedélyüket még itt kellene megkapniok. Ugyanis, addig USA vízumot sem kaphatnak és kanadaiak is biztosítva lennének visszatérésükről. Elmondása szerint a kanadai bevándorlási hivatal szívesen venné kanadai letelepedésüket, amelyről egyelőre hallani sem akarnak.

Fentiekre és ügyben írt indokokra is hivatkozva, kérem a központ sürgős intézkedését és válaszát.

[aláírás nélkül]

 

***

  

KONZULI FŐOSZTÁLY

1-186/72.

 

Feljegyzés

 

[kézírással:

1970. XII. 18-án [19-én] kelt az engedély 1 évre. A Műv[elődésügyi] Min[isztérium]-ben nincs nyoma, ki hosszabbított.

Lássa: [popup title="Puja [Frigyes]" format="Default click" activate="click" close text="Külügyminiszter első helyettese."] e[lvtárs]

 

Tárgy: Szász Endre festőművész ügye

 

Szász Endre a Művelődésügyi Minisztérium Képzőművészeti Osztálya 8731. számon kiállított engedélyével egy éves szerződést kötött a torontói Aurora Art Gallery-vel.

Tartózkodási engedélye 1973 januárjában lejár. A kanadai intézmény vezetője a szerződés meghosszabbítására tett javaslatot, amelyhez a kanadai hatóságok engedélye szükséges. A Külügyminisztérium V. Területi Osztálya az ügyben 1972. január 31-én kelt, 1616-172 számú átiratában tájékoztatta a Művelődésügyi Minisztérium Nemzetközi Főosztályát. A Művelődésügyi Minisztérium illetékeseinek 1972. április 13-i szóbeli tájékoztatásáról az V. Területi Osztály 1616-1/1972. számú, április 13-án kelt rendeletében közölte, hogy ottawai nagykövetségünknél „Szász Endre kérését valószínűleg kedvezően bírálják el. Röviden válaszolnak Szász Endre hozzájuk írt levelére. A végleges döntést Szász hazajövetelekor, a vele való megbeszélést követően hozzák meg".

Ottawai nagykövetségünk október 23-án a következőket jelentette. Szász Endre kanadai tartózkodása során jó hírnévre tett szert, Kanadában, az USA-ban és Mexikóban nagysikerű kiállításokat tartott. Munkássága révén jó anyagi körülmények közé került. Elképzelése, hogy szeretne néhány évet a földrészen tölteni úgy, hogy közben több hónapot idehaza is dolgozna.

Kérése csupán az, hogy ingóságait és 2 db személygépkocsiját vámmentesen hazahozhassa. Ennek ellentételéül ajándékba felajánlja a magyar államnak kb. 150 000 dollár értékű torontói házingatlanát. Szász egészségi állapota megromlott, egyik szemét operáltatni kell, ezért is szeretne mielőbb hazautazni.

Nagykövetségünk értékelése szerint: Szász tevékenységét pozitívan lehet értékelni, belevág a Kanadával kapcsolatos kulturális elképzeléseinkbe. Nagykövetségünk javasolja:

  1. Megfelelő szinten elvi döntést hozzunk Szász által felvetett egyes kérdésekben;
  2. ez év végéig térjen haza, az operációt hajtassa végre és felgyógyulásáig biztosítsuk, hogy kiutazhasson kiállításokra és festés céljából is;
  3. hozzájárulunk ingóságai vámmentes hazaküldéséhez és a felajánlott háza átvételéhez;
  4. nagy összegű megtakarított pénzét a magyar rendeletek szerint utalja át.

Fentiekről a Konzuli Főosztály - miután az V. Területi Osztály, a Pénzügyi Osztály és a DTEI írásos véleményét beszerezte - a Művelődésügyi Minisztérium Nemzetközi Főosztályát 00940/12/1972. számú, november 16-án kelt átiratában tájékoztassa, s ezzel egyidejűleg ottawai nagykövetségünket táviratban felkérte annak közlésére, hogy a kanadai törvények lehetővé teszik-e külállam megajándékozását Kanadában levő ingatlannal.

Nagykövetségünk november 20-án táviratban közölte, hogy a kanadai

jogi osztálya szerint semmilyen kanadai törvény nem tiltja az ajándékozást. Az új ingatlan vásárlásához viszont a kanadai KÜM jóváhagyása szükséges. Ugyanezt a tényt a nagykövetség jogi tanácsosa is megerősítette.

A nagykövetség november 22-én újabb táviratában arról küldött tájékoztatást, hogy Szász és felesége látogatói útlevelében a tartózkodási engedély ez év december 31-én lejár. Karácsonyra haza szándékoznak utazni - az is lehetséges, hogy csak a feleség jön haza - oly módon, hogy 1973. február elején az USA-ban lekötött kiállításukra mindketten visszatérhessenek. Szászék szerint a kanadai adóhivatal látva, hogy tartózkodási engedélyük lejár, 140 ezer dollár évi adó kifizetését sürgeti. Emiatt Kanadába történő visszautazása és további kint tartózkodási engedélyüket Kanadában kell megkapniok. Mindaddig, amíg a kanadaiak Szászék visszatérését nem látják biztosítva, addig amerikai vízumra sem számíthatnak. A kanadai bevándorlási hivatal szívesen venné kanadai letelepedésüket, de Szász kijelentette, hogy erről egyelőre hallani sem akarnak.

A fentiekről a Konzuli Főosztály a Művelődésügyi Minisztérium Nemzetközi Főosztályát a távirat megérkezése napján szóban, majd írásban tájékoztatta (00940/20/1972), és sürgős döntést, illetve választ kért a feltett kérdésekre.

Boros [Róbert] elvtárs, a Művelődésügyi Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának helyettes vezetője szóban közölte, hogy a Művelődésügyi Minisztérium illetékes vezetői, több csatornán hozzájuk eljuttatott tájékoztatásból ismerik Szász Endre által felvetett kérdéseket, személy szerint Simó [Jenő] miniszterhelyettes elvtárs foglalkozik az üggyel. Tudomása szerint Simó elvtárs néhány napon belül dönt a kérdésben.

Budapest, 1972. november 23.

Németh [József]

 

***

 

Összefoglaló feljegyzés készült [popup title="Roska e[lv]t[árs]" format="Default click" activate="click" close text="Roska István külügyminiszter-helyettes."] részére (1-186/72. sz.)

Budapest, 1972. november 23.

[Kézírással]

A Műv[elődésügyi] Min[isztérium] 1970. dec[ember] 18-án kelt engedélye (8731 szám) alapján kapott Szász Endre egy évre szóló szerződéskötési engedélyt.

A Műv[elődésügyi] Min[isztérium]-ben nincs nyoma annak, hogy a fenti számú kinn tartózkodásának engedélyét ki hosszabbította meg.

Boros e[lv]t[árs] közölte, hogy Simó min[iszter]helyettes elvtárs egyetért Szász Endre útlevelének meghosszabbításával és azzal is, hogy Szász hazalátogatása után visszamehessen Kanadába.

Ezt az álláspontot írásban közlik Szívós e[lv]t[árs]sal, egyúttal [olvashatatlan] másolatát a Konzuli főosztálynak, Németh e[lv]t[árs]nak is megküldik.

Egyébként Szász Boros e[elv]t[árs] szerint 1971. január 15 körül utazott Kanadába, szolgálati célú magán útlevéllel.

Szász személyes adatai: Csíkszereda, 1926. I. 7. Anyja neve: Szuszenka Erzsébet.

I/24.

[olvashatatlan aláírás]

Ottawai nagykövetségünkkel táviratilag közöltük a

engedélye alapján, hogy Szász Endre és felesége tartózkodási engedélyét 1974. január 1-ig meghosszabbíthatja. Műv[elődésügyi] Min[isztérium] hozzájárult, hogy Szász Endre hazalátogatása után többször kis- és beutazó engedélyt kapjon.

Megjegyzés: fentieket Tamás György e[lv]t[árs] Útl[evél] csop[ort] v[ezető] közölte.

12/9.

[olvashatatlan aláírás]

 

Jelzet: MOL XIX-J-1-j-Vegyes-4-765-00940/20-1972. (Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium, TÜK iratok)

  

f.

  

MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM                                Szigorúan titkos!

Tárgy: Szász Endre festőművész ügye

Ügyiratszám: 0018/84-1/1972.

 

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Dr. Németh József elvtársnak,

a Konzuli Főosztály vezetője                                                   1. sz. példány

 

Budapest

Kedves Németh Elvtárs!

Hivatkozással fenti tárgyban dr. Boros Róbert főosztályvezető-helyettes elvtárs részére küldött 1616-172 admin., valamint 0040/12/72. és 00940/20/72. szig. titkos átiratukra és a hivatkozott levelekben felvetett kérdésekre, az alábbiakat közlöm.

A Művelődésügyi Minisztérium, a Kanadában tartózkodó Szász Endre grafikusművésznek a magyar képzőművészet külföldi propagálásában mutatott elismerésre méltó szerepét értékelve és a KÜM, illetve ottawai nagykövetségünk javaslatát figyelembe véve, az 1972. november 30-án kelt 000036/72. sz. határozatában engedélyezte nevezett részére az Aurora Art Gallery-vel történő munkavállalása és kanadai tartózkodásának 1973. december 31-ig történő meghosszabbítását.

A minisztérium ugyanakkor a hozott határozat szerint biztosítja Szász Endre részére, hogy a karácsonyi vagy egy esetleges későbbi hazatérésekor egyszerre több kilépési engedélyt kapjon útlevelébe a művész kérésének megfelelően.

Ami egyébként a Külügyminisztérium által felvetett egyéb kérdéseket illeti, így pl. ingóságainak, 2 gépkocsijának, megtakarított pénzének hazautalását illeti, közölhetem, hogy a Művelődésügyi Minisztérium Szász Endre végleges hazatérésekor a lehetőségeknek megfelelő támogatást fog nyújtani a kérések megnyugtató rendezéséhez.

Budapest, 1972. december 4.

Elvtársi üdvözlettel:

(Hivatal Ervin)

osztályvezető

 

Jelzet: MOL XIX-J-1-j-Kanada-4-765-003632/2-1972. (Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium, TÜK iratok)

  

g.

 

Szigorúan titkos!

 

003632/2/1972.                                                           Szász Endre festőművész ajándékának továbbítása

 

Művelődésügyi Minisztérium

Nemzetközi Főosztálya

Boros Róbert főosztályvezető elvtársnak

BUDAPEST

27 db

 

Kedves Boros Elvtárs!

Szász Endre magyar festőművész - aki a Művelődésügyi Minisztérium engedélyével tartózkodik Kanadában - az ottawai nagykövetségünkön keresztül eljuttatta a mellékelt 27 db-ból álló térképészeti ritkaságokat azzal, hogy azokat a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozza.

Kérjük a mellékelt térképeket a Nemzeti Múzeum részére szíveskedjenek eljuttatni.

Budapest, 1972. december 12.

Elvtársi üdvözlettel

(Dr. Németh József)

a Konzuli Főosztály vezetője

 

Jelzet: MOL XIX-J-1-j-Kanada-4-765-003632/2-1972. (Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium, TÜK iratok)

h.

 

Szigorúan titkos!

Szász Endre festőművész ügye

003632/2/1972.

Nagykövetség

OTTAWA

Szász Endre Kanadában tartózkodó magyar festőművésszel kapcsolatos javaslataira ez év december 8-án kelt táviratunkban részben már válaszoltunk. A következőkben közöljük a Művelődésügyi Minisztériumnak Szász Endre ügyében elfoglalt álláspontját:

„A Művelődésügyi Minisztérium a Kanadában tartózkodó Szász Endre grafikusművésznek a magyar képzőművészet külföldi propagálásában mutatott elismerés méltó szerepét értékelve és a KÜM, illetve ottawai nagykövetségünk javaslatát figyelembe véve az 1972. november 30-án kelt 000036/72. sz. határozatában engedélyezte nevezett részére az Aurora Art Gallery-vel történő munkavállalása és kanadai tartózkodásának 1973. december 31-ig történő meghosszabbítását.

A minisztérium ugyanakkor a hozott határozat szerint biztosítja Szász Endre részére, hogy a karácsonyi vagy egy esetleges későbbi hazatérésekor egyszerre több kilépési engedélyt kapjon útlevelébe a művész kérésének megfelelően.

Ami egyébként a Külügyminisztérium által felvetett egyéb kérdéseket illeti, így pl. ingóságainak, 2 gépkocsijának, megtakarított pénzének hazautalását illeti, közölhetem, hogy a Művelődésügyi Minisztérium Szász Endre végleges hazatérésekor a lehetőségeknek megfelelő támogatást fog nyújtani a kérések megnyugtató rendezéséhez."

Végezetül megemlítjük, hogy a 11/1/1972. számú jelentése mellékleteként felterjesztett - Szász Endre által ajándékozott - térképeket a Művelődésügyi Minisztériumon keresztül eljuttattuk a Magyar Nemzeti Múzeum számára.

 

Budapest, 1972. december 12.

(Dr. Németh József)

a Konzuli Főosztály vezetője

 

Jelzet: MOL XIX-J-1-j-Kanada-4-765-003632/2-1972. (Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium, TÜK iratok)

 

i.

 

Szigorúan titkos!

Szász Endre festőművész ügye

003632/4/[19]72.

Boros Róbert elvtárs

Művelődésügyi Minisztérium

Nemzetközi Kapcsolatok Főo[sztálya]

 

 

Kedves Boros Elvtárs!

Ottawai

közölte a Szász házaspárral a tartózkodási engedélyük meghosszabbítását, valamint többszöri kiutazási engedélyüket.

A Szász házaspár még december hónapban hazautazik, és január 10-én mennek vissza Kanadába.

Nagykövetségünk kéri, hogy Simó miniszterhelyettes elvtárs fogadja őket és javasolja, hogy Szász Endrével erre illetékes szervek tisztázzák:

1.      mennyit kell jövedelmükből leadni az államnak,

2.      milyen feltételek mellett tudjuk átvenni az általa felajánlott torontói rezidenciáját,

3.      milyen formában tudjuk az útlevél rendészeti szervek részükre biztosítani a további kint tartózkodást, valamint a többszöri ki- és hazautazást.

Szász Endre közölte azt is, hogy vállalja a Petőfi-évforduló alkalmával egy nagyobb méretű kiállítás megrendezését. A nagykövetség kéri, hogy ezt a témát is részletesen beszéljük meg vele és megfelelő anyagokkal lássuk el.

Szász Endre javaslatot tett egy ösztöndíj alapítványra is. Ezt is javasoljuk vele megbeszélni.

Kérjük, hogy a Külügyminisztérium kapjon tájékoztatást, ha Szászékkal kapcsolatban eltérő vélemény alakulna ki a fent említett valamely kérdésben azért, hogy a nagykövetséget időben tájékoztathassuk.

Budapest, 1972. december 19.

Elvtársi üdvözlettel:

(Dr. Németh József)

a Konzuli Főosztály vezetője

 

Jelzet: MOL XIX-J-1-j-Kanada-4-765-003632/4-1972. (Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium, TÜK iratok)

Ezen a napon történt július 01.

1903

Elindul az első Tour de France.Tovább

1904

Megkezdődnek a III. nyári olimpiai játékok St. Louisban.Tovább

1933

Építeni kezdik a lakihegyi adótornyot.Tovább

1990

Az NDK és az NSZK vám – és valutaunióra lép.Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Alakítók vagy elszenvedők? Személyek, családok, csoportok a huszadik századi történelemben

Tisztelt Olvasók!

A geológiától kölcsönzött szóval élve az ArchívNet idei második száma egyfajta „társadalmi szelvényt” kíván az olvasók elé tárni. A társadalom rétegei hasonlatosak bolygónk kőzettakarójához, amelyeket egyben, egyszerre nehéz áttekinteni, nem is beszélve arról – hogy akárcsak a geológia esetében – térben és időben is nagy eltérések mutatkozhatnak egy-egy országot mintául véve.
Jelen szám a tizenkilencedik-huszadik század magyar társadalmáról kíván egy szelvényt bemutatni, mind az alsó, közép és felső rétegekről. Olyan személyekről, csoportokról, akik között voltak, akik alakították az eseményeket, míg mások csak leginkább elszenvedték az idők változását, azonban erről – a mi, vagyis az utókor szerencséjére – írásban adtak számot.

Az időrendet követve az első Hlbocsányi Norbert (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára) az írása, aki cégbírósági iratok segítségével mutatja be egy jelentős kereskedőcsalád, a Kohnerek osztrák-monarchiabeli felemelkedését, majd 1920-30-as évekbeli gazdasági hatalmuk elsorvadását. Csunderlik Péter (adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, tudományos munkatárs Politikatörténeti Intézet) a társadalom középső rétegéhez tartozó értelmiség egy részét mutatja be írásában. Az általa bemutatott dokumentum egy lista azokról a személyekről, akik a Galilei-kör tagjaként 1919-ben felajánlották szolgálataikat a Forradalmi Kormányzótanácsnak.

Szlávik Jánosné (helytörténész, Gödöllő) a második világháború magyarországi harcainak időszakába kalauzol el minket Bőti Imre csendőr főtörzsőrmester naplóján keresztül, aki személyes sorsának viszontagságos voltáról adott számot írásában. Magos Gergely (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) retrospektív egodokumentumokat prezentál és elemez publikációjában. Írásának fő célja nemcsak maguknak a szövegeknek a bemutatása, hanem hogy a főként az értelmiség soraiból származó szerzők a hosszú negyvenes évek folyamán miként alakították át önmagukról szóló írásaikban a korábbi életeseményeiket.

Az időrendi sort Tóth Eszter Zsófia (történész–társadalomkutató, főmunkatárs, Mediaworks) forrásismertetése zárja. Az ArchívNet hasábjain korábban Keresztes Csaba már foglalkozott az ún. 1988-as „metróbalhéval”, azonban Tóth Eszter Zsófia ezúttal az 1980-as évekbeli magyarországi skinhead-mozgalmat a tagok társadalmi háttere felől közelíti meg bírósági iratok alapján.

Egyúttal felhívjuk leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet idei harmadik számába továbbra is várjuk a forrásismertetéseket a huszadik századi gazdaság- és társadalomtörténetre, valamint külföldi konfliktusokra vonatkozóan.
  

Budapest, 2022. május 27.
Miklós Dániel
főszerkesztő