Reflektor a sötétbe II. - A későbbi "nemzetvezető" naplója

„Ebben a válságban mindenkinek színt kell vallania és nem lehet elbújnia hangzatos frázisok és kijelentések mögé. El kell döntenie: a régi vagy az új világot akarja-e és döntése szerint kell vállalnia minden kockázatot, veszedelmet. A régit is szeretni és az újat is »megjátszani« nem lehet: mert vagy a régi temeti maga alá vagy az új veti ki magából. »Légy hideg vagy meleg, mert ha langyos vagy, kiköplek!«"

700.                          1939-1942 teléig mindig a hármashatalmak voltak támadásban. 1942-43 telén megkísérelték az ellenségek, hogy a kezdeményezést kiragadják az újvilágot építők kezeiből. Átmenetileg sikerült, de 1943 márciusától újra a hármashatalmak kezében van a kezdeményezés.

Érdekes: az angolok kijelentették, hogy öt évre készültek fel, amire a németek annak idején válaszolva kijelentették, hogy ők viszont egy évvel tovább fogják bírni, mint Anglia. Ha ez igaz, úgy Anglia teljes krízisbe fog jutni 1944-ben. Kíváncsi vagyok. Németország nem juthat krízisbe ellátás miatt, mert akár ezerévig is vihetné a háborút Anglia ellen abban a biztos tudatban, hogy Angliának ebbe az időháborúba bele kell buknia, mert élelmezés szempontjából a földgömb legfüggőbb állama.

[!] III. 16.   Legújabban olyan hírek merültek fel, hogy a nacionalista és szocialista európai

701.                          új rendet olyképpen fogják felépíteni, hogy a katonai és gazdasági vezetés közös lesz, míg a politikai vezetésben önállóak lesznek az európaközösség nemzetei. Nem tudom, miért eregetnek folyton és folyton butábbnál-butább kísérleti léggömböket, amikor a megoldása az európai problémának igazán végtelenül egyszerű. Akik úgy gondolkoznak, ahogyan leírtan, az imperialista célkitűzéseiket akarják csak burkolni, de meglehetősen otrombán.

A Hungarizmus európaépítő terve szerint ugyanis a következő európanagytérszervezés és alkotmány lenne a legcélszerűbb:

1.) Legfelső döntő szerv egy európanagytértanács, melynek tagjai:

a germán politikai nemzet vezetőnépének, a német népnek vezetője;

a latin politikai nemzet vezető népének, az itáliai népnek vezetője;

a szláv politikai nemzet vezető népének, valószínűleg a kialakuló orosz népnek a vezetője;

a magyar politikai nemzet vezető népének, a magyar népnek vezetője.

Ennek a tanácsnak döntése kell végrehajtásra kerüljön az egész európai nagytérben. A végrehajtás kötelező.

Ezt a legfelsőbb európanagytértanácsot és az európanagytér-alkotmányt az európai nagytérbe tartozó népeknek és nemzeteknek általános titkos népszavazással kell szentesíteniök.

Európának ezt az élet-társ és sorsközösségét biztosító alkotmányát a négy vezetőnép vezetője dolgozná ki együttesen.

Ez a legfelsőbb tanács döntene ennélfogva úgy politikai, mint gazdasági, mint társadalmi, mint katonai kérdésekben és fektetné le azokat a részfeladatokat, melyeket a nagy cél szolgálatában minden politikai nemzetnek feltétlenül teljesítenie kell. A kiadott feladatok irányítása, ellenőrzése európanagytérviszonylatban Berlin-Róma feladata volna, amelynek ecélból rendelkezésére kell álljon egy olyan európanagytér-vezérkar vagy minisztérium, vagy hivatal, melyben a négy vezetőnép szakemberei foglalnak helyet és melyek a négy vezető nép vezetőjének megbízásából kerülnek oda.

2.) A döntéseket az egyes politikai nemzetek kötelesek végrehajtani a vezető nép irányítása, vezetése alatt.

Az egyes politikai nemzetek belső legfelsőbb vezetése vetülete kell legyen az európainagytér legfelsőbb vezetésének. A Hungarizmus így szervezte meg a magyar politikai nemzet legfelsőbb vezetését:

a.) nemzetvezető és első tanácsadó testülete, mely a magyar politikai nemzet által fedett terület politikai, gazdasági, társadalmi és katonai kérdéseiben határoz. Ebben a tanácsban, a javaslatok meghallgatása után, a nemzetvezető fellebbezhetetlenül dönt.

A legfelsőbb tanács tagjai: a magyar politikai nemzet területén élő és testét képező népcsaládok és népcsoportok vezetői.

A tanács határozatait a tanácstagok hajtják végre.

A nemzetvezető rendelkezésére áll, mint munkatárs és munkatörzs az államvezérkar és az államigazgatás, a népcsalád- és csoportok vezetői számára a népigazgatás.

Az államigazgatás nyelve a vezető nép nyelve, a népigazgatás nyelve az anyanyelv.

b.) a magyar politikai nemzet alkotmányát és testét, valamint erkölcsi, szellemi és anyagi életalapját az életterületében fekvő és lévő népek népszavazással kell szentesítsék.

Az egyes politikai nemzetek kötelesek, hogy az Európanagytér legfelsőbb akaratát totálisan, időre, a legjobb tudás és legnagyobb erőkifejtés latbavetésével végrehajtsák. Aki ebbe a sorsközösségbe beállani nem akar, annak sorsáról Berlin és Róma dönt, de annak a vezetőnép vezetőjének bevonásával, akinek területébe a sorsközösséget és a totális beállást megtagadó tartozik.

A Hungarizmus így látja az új Európát és úgy véli, hogy csak ilyen felépítés mellett lehet az élet- társ- és sorsközösséget tudatosítani és sorsazonosságot élő gyakorlattá, parancsoló szükséggé tenni és természetes módon kialakítani. Felfogásunk szerint minden más megoldási kísérlet mellébeszéd, és valamilyen fajta imperializmust akar takarni jól-rosszul.

702.                          A külföld közömbössége, irigysége, célzatos közbelépése, második szándékkal való közbelépése, vereség, kudarc, kishitűség, csalódás, reménytelenség, gyengeség, köznevetség, gúny, lekicsinylés, agyonhallgatás mind nem tudták elérni azt, hogy Pártunk, Mozgalmunk és Nemzetünk igaz tagjai meginogtak volna hitükben, hűségükben, elszántságukban, kitartásukban, áldozatkészségükben, szenvedni-tudásukban és becsületükben, nem tudják megakadályozni a győzelmet, akaratunk végrehajtását. Egyet elértek: az idealistákból fanatikusokat, az elővigyázatosakból némákat, a kunjunktúrásokból árulókat csináltak.

703.                          El fog jönni, mert el kell jönnie az időnek, amikor az erkölcsi, szellemi és anyagi rabszolgaságunk bilincsei le fognak törni rólunk és minden szívben, minden szájon felharsan a győzelem rivalgása; amikor az anya örülni fog gyermekének, a paraszt az ekéjének, a munkás a kalapácsának, az értelmiségi a felelősségnek, a katona a fegyverének, a család a jólétnek, a nemzet a földbéke, a munkabéke, a társadalmi béke életösszhangjából születő nemzetbékének, melynek neve: Pax Hungarica, és Európa minden nemzete a nacionalista és szocialista rendnek. El fog jönni, mert el kell jönni ennek az időnek. Mi, akik vérrel, hittel és hűséggel alapozzuk az új életet, talán meghalunk az öröm élvezete nélkül, talán már a hant jelöli annak az útnak a végét, mely a biztos célt jelöli, mert kötelességet kellett teljesíteni, hidat kellett építenünk testünkkel, lelkünkkel, minden életünkkel a régiből az újba. Mi kötelességet és csak kötelességet kell teljesítsünk, mert a mi nemzedékünknek kell pótolnia, jóvátennie mindazt a kötelességmulasztást, melyet nemzedékek követtek el nemzetünk mérhetetlen kárára. De abban a biztos tudatban teljesítjük kötelességünket, hogy nemzetünk élete ezt így követeli és parancsolja. Csak ebből az általunk teljesített önfeláldozó totális kötelességteljesítésből születhet meg a következő nemzedéknek az a totális joga, hogy a nacionalista és szocialista rendszert és rendet felépítse. Nemzetünkben a család, a nemzet és az európaközösség erkölcsi, szellemi és anyagi jóhasznára. Ez az a viszony, amit mi állítunk közénk és az utánunk jövő fiatalság közé, melyet a mi vérünk, hitünk és hűségünk biztosít, és az ő nevelésük, tudásuk és becsületük kell szentesítsen.

704.                          Remélem, hogy a németeken nem fog beteljesedni az igen híres és igen tanulságos

meséje.

705.                          Igen nagy szerephez fognak jutni a világnézeti háború után a légitámaszpontok. A hajótámpontok szerepe valószínűen veszíteni fog súlyából. De, úgy gondolom, a támpont politika maga is erőteljesen meg fog változni, mert a nagytérrendezés inkább a területek erőtényezőinek megszervezésén fog alapulni és nemcsak erőpontokon.

[!] IV. 5.     Az USA helyettes elnöke, [popup title="Wallace" format="Default click" activate="click" close text="Wallace, Henry Agard (1888–1965) az USA alelnöke 1941–1945 között. Szálasi a Conference on Christian Basos of World szervezésében 1943. március 8-án „Avoid a Third World War [Elkerülni egy harmadik világháborút]” címmel elmondott beszédére utal (Delaware, Ohio). Wallace nem csak azt mondta, hogy akkor lesz harmadik világháború, ha a nyugati demokráciák és Oroszország között még a háború vége előtt nem épül ki a bizalom és egyetértés. Azt is kifejtette, hogy ha az Egyesült Államok és Oroszország között nem épül ki szoros és bizalmon alapuló egyetértés, akkor Németország és Oroszország előbb vagy utóbb összefog. Abban az esetben is lehetségesnek vélte a harmadik világháború kirobbanását, ha Oroszországban ismét trockista irányvonal jutna hatalomra és a világforradalmat akarnák támogatni, vagy ha az angolok úgy vélnék, hogy hasznos lenne számukra, ha Németországban Oroszország ellenes irányvonalat támogatnának. Végül felhívta a figyelmet arra is, hogy nem szabad megismételni az USA-ban az első világháború után elkövetett hibákat, egy hitelező állam nem emelheti fel védővámjait, nem akadályozhatja meg, hogy adósai árucikkekkel törlesszék adósságaikat, mert ez kereskedelmi háborúhoz, majd vérontáshoz vezethet."], Ohioban beszédet mondott márciusban,

706.                          melyben bejelentette az elkerülhetetlen harmadik világháborút abban az esetben, ha a demokráciák nem találnák meg a feltétlen bizalom légkörét a szovjettel; ez vezetne a szükséges fegyveres elintézésre, tehát háborúra a demokráciák és a szovjet között.

Wallace ezzel nagy lehetőséget biztosított az USA-nak és rajta keresztül az úgynevezett demokráciáknak, hogy a világnézeti háborúban tönkresilányított szovjetet - angolszász győzelem esetén - a demokráciák bármilyen erkölcsi ürüggyel megtámadhassák és maguknak a világ leggazdagabb területét legtehetetlenebb népségével biztosítsák, mint gyarmat- és kimeríthetetlen zsákmányterületet még mielőtt a szovjet újra erőre tudna kapni.

707.                          Az országot termelési körzetekre kell osztani, melyek egyeznek a közigazgatási beosztásokkal, és amelyek a termelés egész menetére vonatkozóan legyenek megszervezve. Növényi, állati, ásványi, vízi körzet - termelés, ellátás, fogyasztás, beszerzés, értékesítés, hitel.

708.                          A tengelyhadseregeknek Oroszországból történő ellátása lehetővé teszi, hogy a tengelyhadseregek Ázsiába bármilyen mélyen belökhessenek, [!] a szovjet megsemmisítése viszont lehetővé fogja tenni, hogy háborús ipar szempontjából is sebezhetetlenekké váljanak a tengely államai, mert egy év alatt - a jelenlegi technikai felkészültség mellett - a háborús tengelyipar akár Moszkva-Magn[y]itogorszk területeibe is áthelyezhető.

709.                          1943-nak csupán egyetlen célja lehet: a szovjet megsemmisítése. Ez pedig egyedül német és japán katonai együttműködéssel érhető és valósítható meg. A többi országoknak csak egy feladatuk lehet: a szovjet megsemmisítése alatt meg kell akadályozniok, hogy az angolszászok ezt katonai, politikai, gazdasági vagy társadalmi síkon megakadályozzák vagy késleltessék.

Japánnak a szovjet elleni fellépésre megvan minden oka. Azon kívül: a keletázsiai nagytér nem tud eleget tenni hivatásának, ha a távolkeleti szibériai tengervidék nincs a legteljesebben úgy bekapcsolva a nagytér gazdálkodásába, hogy ne kelljen minden évben halászati szerződések szeszélyétől függővé tenni a legfontosabb népellátási cikket: a halat.

710.                          Az egész rendszerünket jellemzi a vakulj-magyar hazafiaskodás és a vakulj-tengely bizalmaskodás és álbarátság.

711.                          A kibontakozást illetően nálunk a következő csoportok lelhetők fel:

kibontakozás a zsidó-plutokrata segítséggel, fősegítő az angolszászok; régi alapokon;

kibontakozás a zsidó-marxista segítséggel, fősegítő a szovjet, alap a szovjet;

kibontakozás a zsidó-szocdemmarxi segítséggel, fősegítő Anglia, alap a 2. internacionálé;

kibontakozás a felvilágosult liberalizmus segítségével, fősegítő az angol haladó rész a Beveridge-tervvel, alap a megreformált régi;

kibontakozás a nemzetiszocializmus világnézetével, fősegítő a német, alap a német nemzetiszocializmus gyakorlata;

kibontakozás a nemzetiszocializmus világnézetével, fősegítő a magyar nemzet, alap a magyar nemzetiszocializmus gyakorlata.

Az egyes kibontakozás csoportjait vezetik, a felsorolás sorrendjében: Bethlen István, Rátz Kálmán, Fischer Ferenc, Kállay Miklós, Imrédy Béla, Pálffy Fidél, Szálasi Ferenc. Ebből megállapítható a két pólus, a két malomkő, melyek között a többiek mind fel fognak morzsolódni, megállapítható egész belpolitikai helyzetünk és az, hogy tulajdonképpen ki az a kettő, aki a tényleges harcot vívja. A többi mind csak fullajtár, velejáró, egyszer tompító-gátló, másszor serkentő-erősítő, de csak eszköz, és nem vezető, irányító;

712.                          Megállapítható, hogy a fejlődés iránya a politikai nemzetek kialakításának szüksége felé mutat, tehát olyan népeknek nemes társadalmasítása felé, melyek politikailag, gazdaságilag és társadalmilag egymást követelik, tehát élet-, társ- és sorsközösséget jelentenek a gyakorlati életben éppen élet-, társ- és sorsazonosságuk miatt. Ebből fakad, hogy nemcsak a német nemzet germán állama fog megvalósulni, tehát nemcsak a germán politikai nemzet fog kialakulni, hanem ugyanez csak gyakorlati és természetes szükségből az itáliai nemzet latin állama, vagyis a latin politikai nemzet, az orosz nemzet szláv állama, vagyis a szláv, politikai nemzet és a magyar nemzet hungarista állama, vagyis a hungarista politikai nemzet.

713.                          Felhívás a pártban való munkára, a rokonszenvezők kapcsolódására a legközelebbi PONT-án, melyet tartani fogok.

714.                          A divide et impera gyakorlatnak és elvnek meg kell semmisülnie a liberalizmus világképének megsemmisülésével. Az élettér és nagytér gyakorlata ilyen és hasonló elveket nem ismerhet, mert felépítése nem imperialisztikus, hanem életösszhangon, munkaegységbe foglalt munkarendszeren épül.

715.                          Ahogyan igazságot kaptunk politikai alapjaink szempontjából, éppen úgy igazságot fogunk kapni, amint megkezdjük országépítő terveink végrehajtását.

716.                          Nemzetünk akaratát és követeléseit meghamisítani már nem lehet.

717.                          Az esetleges májusi beszéd[et] a kibontakozást illetően a következőképpen lehetne csoportosítani: külpolitikai kibontakozás - belpolitikai kibontakozás - pártpolitikai kibontakozás - összefoglalás - 1943 képe katonapolitikailag - végkövetkeztetések - elhatározás és döntés, feladatok a párt mozgósítása és a nemzethez felhívás, szózat a párt részéről. A parlament feloszlatása vagy olyan törvények hozatala, melyek totális kapcsolódásunkat a hármas hatalmakhoz nem teszik kétségessé, kétszínűvé, letagadhatóvá.

718.                          A PONT a nemzet legnagyobb nyilvánossága, éppen ezért ezen csak felelős kijelentések hangozhatnak el; az egyedüli nemzetképviselet és gyűlés, ha úgy akarjuk parlament, mely mindig összeül és a nagy sorskérdésekben döntést mer, tud, akar hozni és pedig olyan döntéseket, melyek parancsolóan szükségesek és melyek elől az álparlament mindig kitér.

719.                          Ha rögzítjük az elvet, hogy feleslegesnek tartunk minden kezdeményezést pártszövetséget illetően, mert nemzetünk már döntött és megtalálta azt a helyét, mely jóhasznát jelenti: úgy nem tehetünk mást, mint tudomásul vettük a tényleges helyzetet, mely 1942. február 23-a óta kialakult, bennünket igazol, elhatározásainkat szentesítette, és felment minden hamis érzelgősség, de felelősség alól is, és ezt azokra hárítja, akik 1942 februárja óta láthatják, ha nem vakok, hallhatják, ha nem süketek, megcselekedhetik, ha nem bénák, hogy a Hungarizmus helyes és jó úton jár úgy nemzetünket mint a nacionalista és szocialista új Európa rendet illetően is. Ez letagadhatatlan tény, őszinte és rideg, felemelő és hatalmas, melyet százezrek s hungaristák és milliók a híveink és velünk rokonszenvezők közül büszkén tudomásul vehetnek abban a tudatban, hogy a hit és a hűség csodáját már megtette, a hit a Hungarizmusban és a hűség Nemzetünk szolgálatában.

720.                          Érdekes: a nők nem ismerik a csúnya férfi tényét úgy olyan formában, ahogyan a férfiak a csúnya nőt. Így tehát a nőben sokkal hatalmasabban és visszafojthatatlanabbul van meg a kívánság a szaporodás iránt, mint a férfiakban. Így azonban a férfi inkább lepke, a nő inkább virág. Érdekes nagyon. Elszólások mi mindent takarnak.

721.                          Nemcsak a bolsevizmus rombol, hanem a plutokrácia is; az egyik alulról a gyökereket támadja, a másik felülről a fakoronát. De mindkettőt ugyanaz a féreg: a zsidóféreg, melynek két variánsa van: a földalatti és a földfeletti, és kettejük között olyan az életviszony, mint a csimasz és a cserebogár között. Az osztályharc ennélfogva szükséges életeszköze a zsidóságnak, életfeltétele, hogy világuralomra tegyen szert.

722.                          A zsidóság az anyagi világban biztosította uralmát és hatalmát éspedig:

a pénz és tőke által birtokolja az ipart és a termelő eszközöket;

személyi bekapcsolódásával uralja a termelési rendet;

kereskedelmi szervezeteivel uralja az áruelosztást;

kapcsolataival mindenkor arra képes, hogy anyagban és árúban [!] szűkét idézzen elő.

723.                               Érdekes ellentét: a németek mindig arról beszélnek, hogy Európa népei szövetkeztek a szovjet-angol-amerikai háromság és cinkosai ellen, míg a tengellyel szövetséges államok felelős tényezői mindig csak arról beszélnek, hivatalos kijelentéseik mindig csak arról szólnak, hogy csak a szovjetet kell leküzdeni.

724.                          A németeknek tisztán meg kellene látniok a helyzetet Délkeleteurópában: minél inkább tartják vissza a természetes kibontakozást ezen a területen, annál inkább lesz

, helyett még abban az esetben is, ha ők akarnák az egész kibontakozást kezükbe venni. Gondolom: éppen ez utóbbi esetben lenne teljes az Umsturz és válna teljesen illuzórikussá az Umstellung még csak leghalványabb lehetősége is.

725.                          A nemzetiszocialista világnézet azáltal, hogy a közösségi élet szükségét és fegyelmét teszi az emberek második természetévé, emellett azonban az első természet legteljesebb kibontakozását is elősegíti és megköveteli, nem a marxizmus vagy az univerzalizmus felé viszi az emberi társadalmakat, hanem tulajdonképpen az ideális anarchián épülő emberi rend felé, mert az emberközti, emberközi élet mint természetes szükség fog fennállani minden szabályozó szerv segítségének szüksége nélkül. Az emberek egymás közötti viszonyát a másod természete az embernek [!]: a feltétlen közösségi szükség és ennek fegyelme fogják szabályozni. Érdekes volna ilyen irányregény megírása a négy leghatalmasabb élettényező szempontjából: a vallás, a nacionalizmus, a szocializmus és a család szemszögéből.

726.                          Munkásságunknak a marxizmus és plutokraták ellen kell harcolnia, parasztságunknak a parasztszövetség ellen, mely áldemokráciába akarja lustítani

kisgazdapárti képviselő vezetésével és ennek a kormány részéről történt támogatásával.

727.                          Mindent oda ígérnek a haldokló Szovjetnek az angolszászok, csakhogy még erőben tudják tartani, vagy ezzel csodát tudjanak művelni, hogy a tengely még ne fordulhasson teljes erejével ellenük. Haldoklónak mindent lehet ígérni, sőt: a haldokló az, amely minden ígéretet készpénznek vesz, és ezek alapján hosszú életre rendezkedik be; az egyedüli ő, aki ígéretekben, nem teljesített ígéretekben már nem tud csalódni, mert halála lehetetlenné teszi számára a csalódást és érzékelését. Tehát: az angolszászok egészen nyugodtan ígérhetnek bármit a szovjetnek: angolok egész Európát, amerikaiak pedig a földgömb keleti teljes felét Angliával egyetemben. És Japán viszont nyugodtan megkötheti halászati egyezményét újra a

, abban a biztos tudatban, hogy nemcsak szerződést kötött, hanem örökségi jogát is bejelentette ezzel a szerződéssel Szibéria Csendes óceáni partvidékére és talán Szibériának arra a részére is, mely természetes módon jelenti a keletázsiai nagytér egyik fontos tartozékát még akkor is, ha a japáni miniszterelnök kijelenti ünnepélyesen, nyomatékosan, de nem eléggé meggyőzően, hogy jelenti a keletázsiai nagytér északi területvidékét és határát. Szerintem ugyanis a Keletnek vagy Nyugatnak mindig az Északi és Déli sark az Északi és Déli határa és nem valamely ország, melyre ilyen kétesértékű [!] határértéket megállapítanak igen egyoldalúan. Az egyoldalú megállapító azután távolról sem Japán, hanem az a bizonyos valami, melyet talán 1943 nyaráig kényszerhelyzetnek kell neveznünk.

728.                          Hogy vezethet valaki olyan népet, amelytől fél, vagy félnie van oka. Jelenleg pedig ez a helyzet nálunk is.

729.                          A félelem éppen olyan rossz tanácsadó, mint az üres gyomor.

730.                          Plutokráciában és az úgynevezett vele együttható és járó demokráciákban oly nagy az egyenlőség, hogy igen nehezen lehet különbséget tenni bankár és bandita, dáma és szajha között. Minden újszülött számára békét biztosítanak, a nőknek szerelmet, a férfiaknak üzletet.

731.                          Arany, adó, kamat - együtt kell bukjék, és nem külön-külön; helyükbe munkaképesség, munkaóra és munkateljesítmény, jólét.

732.                          Érdekes, hogy akik miniszterelnökök voltak, mint ilyenek mindig elutasították a németeket, mint megbukottak, mind felfedezik a németeket.

733.                          Nem lepne meg egyáltalában, ha az USA nemes egyszerűséggel kilépne a háborúból, mint az a fél, aki már megnyerte, amit akart, és akinek olyan ellenfele van, akivel szemben nem tarthatja magát eléggé erősen: Japán.

[!] IV. 13.   Minden félreértés elkerülése végett: a limes nem jelent két ellentétes életfelfogás

734.                          közötti válaszfalat, hanem két különböző életfelfogást, mely életösszhangba hozható. A nagyterek és életterek meghatározásánál erre ki kell térni!!!

735.                          Aki azt mondja: nincs csoda, teljesen értetlenül áll szemben az élettel, mert maga az élet is mi más, mint az egyedüli csoda, az egyedülálló csoda, das einmalige Wunder.

736.                          Ki a kozmopolita: aki mindenhol úr akar lenni, az urasággal járó minden kötelezettség nélkül, aki mindent birtokol és tulajdonol, aki mindenkit szolgájának tart, és aki úgy véli, hogy Isten a világot ő érette teremtette; aki mindazokat, akik ez ellen lázadnak, megsemmisítendőknek tartja; akinek minden megnyilatkozás arra jó, hogy azzal visszaéljen.

737.                          Kilengésnek kell neveznünk mindazt, ami a természetes fejlődés, a szükséges rend és a józan ész és követelménye ellen van. Ma tehát kilengés a liberalizmus minden gyakorlati tényezőjével és megnyilatkozásaival egyetemben, a kapitalizmus, a plutokrácia. A legnagyobb kilengés azonban a mai kormány egész összetételénél fogva.

738.                          A németek állítólag! azért nem törődnek a magyarországi kormányzati eseményekkel, mert katonailag nem érünk semmit, a kormány extratúráit az angolszászok felé csak irodalmi értékűnek ítélik.

739.                          Igaz-e az a liberális felfogás, hogy csak a másik vagy valaki más kárára lehet nyerni. Nem igaz, mert ami igazságosan van elosztva, az se nem nyerés, se nem kár, hanem az igazságos rész, melyet az élet követel.

740.                          Ebben a világnézeti háborúban összeomlik Nyugateurópa és a földrész vezetését átveszi Középeurópa; de összeomlik ÉA-Amerika is és helyébe lép Japán.

741.                          A partraszállás nagyon is lehetséges bárhol a motor segítségével, természetesen olyan katonaanyaggal, amely teljesen át van itatva annak szükségességétől. Ilyen katona: a német és a japáni. Ebből folyik, hogy a legnagyobb mértékben kételkedni lehet az angolszászok partraszállásával kapcsolatosan, de annál inkább el kell fogadni annak a lehetőségét, hogy a németek és a japániak partra fognak szállni az angolszászok területein.

742.                          A sárga faj veszedelmével szembe állítható az európai népek szolidaritása, melynek alapja a kereszténység lehetne, az a világnézet, mely eddig minden európai népben gyökeret tudott verni és mely a gyakorlati életben a nemzetiszocializmust szülte meg.

743.                          Ezt a világnézeti háborút nem lehet a Nyugat alkonyának nevezni és a Kelet felragyogásának. Ez mindkettőnek felragyogását kell magával hozza; ha nem teszi, az egész földgömbünk általános erkölcsi, szellemi és anyagi anarchiába fog zülleni, mely mérhetetlen értékeket fog elpusztítani és melyet a világtörténelem „az emberiség első világkatasztrófája" címszó alatt fog tanítani.

744.                          A rendőrség úgy mondja: álláspontjuk a NyP-val szemben igen kényelmes, mert csak addig engedik fejlődni, ameddig ők akarják és nekik megfelel. Hála az Istennek, hogy ennyire ostobák, mert a párt már régen olyannyira fejlődött, hogy elmellőzhetetlen tényezője nemcsak Hazánknak, hanem Európának és a szükséges nagytérkifejlődésnek is.

[!] IV. 14.   Az angolszászok elfogadják a rosszat, hogy a rosszat megsemmisítsék. Ezért

745.                          akarják a totális államhatalmat és a tekintélyuralmat elsajátítani és kisajátítani; ezért ígérgetik mindazt, amit a nemzetiszocializmus részben már megvalósított, és ami már belőle jónak bizonyult, de nem azért, mert végre is akarják hajtani, hanem hogy kiszedjék Berlin-Róma-Tókió vitorláiból a szelet.

746.                          A Hungarizmus leszögezte évekkel ezelőtt, hogy a nacionalista és szocialista új világrend nagyterekben és életterekben fog megszerveződni; hogy a politikai nemzet a következő fokozat a népek nemes társadalmasítása felé; hogy európai politikai, gazdasági, társadalmi és katonai sorsazonosságon alapuló sorsközösség van kialakulóban, hogy vezetőnépek szükségesek az egyes politikai nemzetek kialakításánál. A NyP. kibontakozási tárgyalásainak mindig ezek voltak az alapjai, és ezeket az események és a felelős döntő tényezők - Mussolini, Hitler,

- kijelentései mind alá is támasztották.

747.                          A kormány kétértelmű magatartása a tengelypolitikában, Eckhardt-Barcza személyeivel kapcsolatos tisztázatlan magaviselete arra kényszerítik a NyP-ot és a HM-at, hogy Nemzetünk becsülete és sorsa-jövője szolgálatában Nemzetünk létérdekeinek megfelelő és tőle parancsolt pártkülpolitikát kezdeményezzen, mely egyértelműen, félreérthetetlenül a Hármas egyezmény és a komintern ellenes egyezmény alapján áll és ezeknek tényleges, szószerinti és értelemszerű végrehajtását biztosítja. Addig, míg ez a rendszer nem változtatja meg kétszínű magatartását a Hármas Hatalmak felé, a NyP. nem hajlandó hozzájárulását adni a kormánynak külpolitikai lépéseihez és kezdeményezéseihez, mert a kormány személyi összetételénél és a kormányzat államszervezési felépítésénél fogva nem jelent kellő biztosítékot arra, hogy tengelypolitikáját úgy folytatja, ahogyan azt nemzetünk akarata és Európa jövője tőle megkövetelik.

[!] IV. 22.   A nagytereket egyedül a nemzetiszocialista világnézet tudja úgy megépíteni,

748.                          hogy belőlük minden nagyteretalkotó népnek erkölcsi, szellemi és anyagi jóhaszna legyen.

749.                          Minden embernek, aki az igazságért küzd, ezt a harcos hivatását mindhalálig kell betöltenie; sőt, csak halálával és halála után tölti be tulajdonképpen hivatását.

750.                          A nemzetköziség és az egyetemesség nem közösség, hanem szűk érdekszövetség, mely addig áll fenn, míg a szűk érdek fennáll. Alapja a személy és érdeke. A nemzetközösség életparancsolta szükség, alapja a nemzet és érdeke, mely csak akkor biztosítható, ha a másik nemzettel élet- társ- és sorsközösségbe hozható, tehát szükséges életösszhangot jelent.

751.                          A német világnézet fejlődése: faji felsőbbség, népi felsőbbség, vezetőnép, élettér, politikai nemzet, nagytérben levő politikai nemzetek életösszhangja. De mindegyikben az irtózat a Kelet ellen a Drang nach Osten

Inkább megbocsájtja a nordicus irtóháborúit a német területek ellen a történelem folyamán és most is a britek és amerikaiak részéről a légi támadásaikkal kapcsolatosan, mint azokat a keletről jött, évszázadokkal ezelőtt lezajlott nagy támadásokat a hunok, a tatárok-mongolok, a törökök részéről, melyek legfeljebb elenyésző tört részét képezik azoknak a pusztításoknak, melyeket a nordikus fajtestvéreik követtek el kulturális, civilizatorikus és technikai életük, értékeik ellen. Mindez igen érdekes gátlás a német nép vezetőiben, és ha nem vetik le magukról, úgy igen súlyosan meg fog fizetni ezért a vezetésük alatt álló német nép, anélkül hogy megérdemelné.

752.                          Az emberiség három alapsejtje: az üzem, a munka; a telep, a vezetés; a család, az élvezet kifejezői. A hungarizmus az üzemben a gazdasági élet, a telepben az állami élet, a családban a népi élet alapját és elsődleges tényezőjét látja.

753.                          A nemzet az alapja az államhatalomnak vagy államnak és nem az állam az alapja a nemzetnek; a nemzet mindig állandó, teremtő; az állam mindig változó és teremtett ennélfogva csak eszköz lehet, míg a nemzet mindig cél marad.

754.       Az egy húsból, vérből, nyelvből, hagyományból adódó családok élet- társ- sorsközösségéből alakul a nép;

az egymásrautalt népek élet- társ- sorsközösségéből adódik a nemzet;

az egymást erkölcsi, szellemi, anyagi vonatkozásban kiegészítő nemzetek élet- társ- sorsközösségéből épül a nagytér;

a nagyterek erkölcsi, szellemi, anyagi életösszhangjából adódik földgömbünk erkölcsi, szellemi, anyagi javainak igazságos elosztásának egyedüli előfeltétele és alapja.

755.                          A család élettere az egész földgömb; a népé az a földterület, amelyen a hozzája tartozó családok honképessé és talajgyökeressé tudnak válni; a nemzet határozott országhatárok között él és életterének határai egyenlőek annak a nagytérnek határaival, amelynek nagytéralkotó eleme; a nagytér ennélfogva minden őt alkotó nemzet számára politikai, gazdasági és társadalmi életalapokat jelent.

756.                          Mi azt tartjuk legmagasabbnak, amit a zsidók velükszületett alacsonyrendűségüknél fogva, gyűlölnek: Istent, Krisztust, hősi életszemléletet, Hazát, népet, nemzetet, tudást, munkát, szellemet, családot. Ennélfogva a zsidó csak olyan világnézetet támogat, mely alacsonyendűségének a legmegfelelőbb és így alacsonyrendű kell legyen; ilyen: a liberalizmus, a marxizmus, a kizsákmányolás, a kegyetlenkedés, minden életnek szétporlasztása, mindannak a lerombolása, elpusztítása, amit a magasrendűség szépnek, igaznak, jónak ítél, tart.

757.                          Az országépítésben és ennek ismertetésénél tárgyalni kell: a nemzetnagynál a családot és jólétet; az államnagynál a települést és a vezetést; a tárnokmesternél az üzemet és a munkabért; a pártnagynál a politikai nemzetet és a zsidókérdést; a rendnagynál a dolgozó nemzetet és a hivatásrendet; az országbírónál a jogbiztonságot és a hungarista alkotmányt; a vezérnagynál a fegyveres nemzetet és a nemzetbiztonságot; a Kancellárnál a konnacionalizmust és a nagyteret; az államvezérkarfőnökénél a nemzetszervezést, az állami és népi vezetést, az országépítés tervét; a nemzetvezetőnél a totális családot, a totális népet, a totális nemzetet, a totális nacionalista és szocialista európaközösségben élő totális nemzetet.

758.                          A szovjet államgyakorlatában be van ültetve a tudatosan kinevelt és megszervezett alacsonyrendűség embertelensége.

759.                          Imperialista megoldási kísérletek Délkeleteurópa hatalmi rendezésénél egyes nem hivatalos személyek részéről olyan politikai, gazdasági, társadalmi és erkölcsi, szellemi, anyagi zűrzavart keltettek ezen a területen, hogy nemzetiszocialista felépítésének majd hogy elbukásához nem vezetett egyszerűen azért, mert ezt a felelőtlenkedést lelkiismeretlen és gátlásnélküli személyek felhasználták olyan kétszínű játékra, mely Délkeleteurópának szétzüllesztését és teljes eltávolodását különösen Berlintől majdnem teljessé tette.

Ezek az imperialista felelőtlenkedések voltak legbensőbb okai az 1941. szeptemberi, 1942. februári és júliusi eseményeknek, melyek a NyP-ban

és azoknak a szabotázsoknak, melyeket a rendszer hajtott végre a tengely ellen az angolszászok javára.

•760.                                                    A NyP és HM voltak az egyedüliek, melyek kivédték egyrészt a mindig világnézetnélküli, a világnézetet legfeljebb hazug és hamis cégérül felhasználó imperialisztikus törekvéseket, másrészt azokat a támadásokat, amelyeket a rendszer intézett szabotázsaival a tengely ellen, felhasználva ugyancsak hazug és hamis propagandájában a felelőtlen imperialisták visszataszító működését és játékát. Mindkét törekvés - ez a rendkívüli érdekessége - a nemzetiszocialista világnézet mezében, köntösében jelentkezett. Ahogyan a Rot[h]schildok megjátszották a Waterloo-i csatavesztés előbb

, éppenúgy ját[s]szák meg ezek a gengszterek a csatákban már kiontott és még kiontandó hősök vérét.

•761.                                                    Tulajdonképpen nem értjük semmi dolognak a lényegét, magvát, legbensőbbjét, csak használjuk azokat jól vagy rosszul. És mégis: annak dacára, hogy ez így van, vannak egyesek, akik felülnek sajátkészítette lovukra, és innen magyarázzák mi Isten, hogy van-e vagy nincs és ilyenkor természetesen magasabbnak, lényegesebbnek tartják önmagukat nálánál; vannak mások viszont, akik elbújnak Isten mindenhatósága és Krisztus palástja mögé, de nem azért, hogy őket tudomásul vegyék, hanem kizáróan csak azért, hogy velük mint eszközökkel magyaráztathassák érdekeik mindenhatóságát, egyedülhelyességét, [!] egyedülvalóságát.

•762.                                                    Nézetem szerint: minél tovább tart a háború, annál inkább válik érthetetlenné mindazok előtt, akik nem tisztázták eléggé a célt, amiért kitört; ilyenek azonban mindig többen vannak azoknál, aki tudják, hogy a háború nem ok, hanem okozat és nem más, mint a labilissá vált életbiztonságot kiegyensúlyozó vihar, amely után azonban már nem a vihar előtt állapotok maradnak meg.

Ugyancsak nézetem: minél tovább tart a háború, annál inkább lehet narancshéjon elcsúszni, azaz; annál kisebb ok kell ah[h]oz, hogy az egyik fél hirtelen, minden átmenet nélkül elbukjon.

Nézetem tehát végeredményben ebben a kérdésben az, hogy a háborút nem az nyeri, aki az utolsó rajjal rendelkezik, mint ahogyan a csatákat nem az nyeri, aki túlsúlyban van, hanem az, aki a győzelem feltétlen hitével rendelkezik, ebben töretlen és állhatatos tud maradni és igazában hűségesen kitart.

•763.                                                    Minden olyan háború tart hosszú ideig és lesz belőle gyomor és idegháború minden undorával, amelyet rosszul készítettek elő a békeévekben. A „

" vastörvénye kötelez. Teljesen felesleges volt és ma is az a négy éven át tartó háború, vagy a két esztendő óta tartó szovjet elleni támadás. Ha totálisan készítették volna elő abban a tudatban, hogy Anglia - mint ahogyan az előrelátható volt - ebben a háborúban is egész Európát bele fogja keverni a háborúba a legnagyobb ellensége ellen, úgy már vége is lenne a háborúnak az európai földrészen és már legalább egy esztendő óta épülhetne a nacionalista és szocialista új európakép az összes népek életösszhangja alapján.

•764.                                                    Az új koreszme megnyitja a korszakát a nagy nemzettervek és a tervszerű közösségi életnek. Milyen messze nyúlhat előre egy ilyen terv? Hány esztendős lehet? Úgy gondolom, ez attól függ, hogy a tervetalkotó [!] nemzet erkölcsi, szellemi, anyagi súlya együttesen milyen nagy saját életében és viszonyában más nemzetek életéhez. Nem utolsó sorban füg[g] ez attól is, hogy a nagytér milyen erkölcsi, szellemi, anyagi lehetőségeket nyújt, milyen biztonságot jelent, milyen alapfeltételeket határoz meg erőtényezőinek figyelembevételénél:

Szerintem: minden nemzedéknek meg kell csinálnia tervét nemzedékének idejére, és azt végre is kell hajtania. Az egyes nemzedékterveknek egymásba kell kapcsolódniok; az utód pedig csak abban az esetben vetheti el elődjének nemzedéktervét, ha maga az alap, amelyen épült, kell megszűnjön az új élet parancsoló szüksége és követelménye miatt.

•765.                                                    Árja, nordikusz viszonya a zsidósághoz. Példák: USA, Anglia, Svédország, Norvégia, Dánia, Hollandia, Franciaország, Itália, Spanyolország. Gondvánai viszonya a zsidósághoz. Ellentéte az árjáénak.

•766.                                                    Példabeszéd a rabbi nagylelkűségéről a féreggel szemben és Krisztus ebbeni nagylelkűségéről; a hungarizmus erkölcsi alaptétele: a megsegítés.

•767.                                                    Jelenlegi belpolitikai helyzet: szövetség a szabadkőműves-burzsuj szocdem és a félelem alsónadrág ideológiáját mesteri tökélyre vitt rendszer között, mely szövetkezést politikának neveznek, és mellyel rémesen meg vannak elégedve.

a polgári ostobaság és a zsidó gátlásnélküliség véres emlékeztetője; sír, melybe eltemették az utolsó maradványát annak, amit polgárságnak hívnak, de egyidőben és egyhelyen sír a marxizmus és a zsidóság számára is, melyet magának ásott meg.

•768.                                                    A kormány és a szocdem közötti nagy barátkozás úgylátszik bevezeti a választásokat; melyeket Fischer úr puccsszerűen akar megtartani. A zsidóság a fekete piacon át lekötheti a parasztságot saját érdekeinek, a Fischer úr a szocdemekkel együtt beszervezi a munkásságot és terrorizálja az értelmiséget és természetesnek kell vennünk, hogy a NyP-ot és HM-at minden rendelkezésre álló eszközzel tönkre fogják tenni: a választás tehát egyhangú többséget és „egységet" fog biztosítani a rendszernek. Ez mind bekövetkezhet a rendszer, az angolszászok és a tengelyhatalmak jóvoltából. Igaz, hogy furcsán hangzik, de úgy van, hogy ezek a hárman egyek abban, hogy a hungarista mozgalmat ki kell irtani Délkeleteurópából, csak nem tudják még, hogyan tegyék, mert ez a mozgalom váratlanul erősebbnek bizonyult, mint ahogyan képzelték vagy csak sejtették volna is.

•769.                                                    A rendszer úgy véli: hogy a külföldről szabad mindazt importálni, szabad mindazokat az idegen eszméket megvalósítani, melyek a tengelyhatalmaknak ártanak. Ezek az importeszmék nekünk, hungaristáknak nem árthatnak, mert a Hungarizmus nem idegenből importált eszme, hanem Délkeleteurópa életszükségéből parancsolt rend és rendszer, amelynek csak egyetlen dolog árthat: ha a vele érintett délkeleteurópai népek nem fogadnák el.

[!] IV. 26.   A német vezetés szervezésszaki felépítése 1943-tól kezdődően hozzá kell

770.                          épüljön a totális háború szükségleteihez és követelményeihez. A totális háború követelménye: a totális háborúkészség és totális

; a totális hadsereg és totális vezetése; a totális hátország és totális vezetése; a totális biztonság és ennek vezetése; a totális diplomácia és totális vezetése; és mindennek a négy totalitásnak totális összefogása egyetlen kézbe, Hitler kezébe. Ennélfogva Hitler nem merülhet el részletkérdésekbe, hanem a háború vezetését kell kezében összpontosítania. A legfelsőbb német vezetés vázlatosan, az általam gondolt személyekkel, mint totális vezetőkkel:

Hitler, a totális háború vezetője

:

a totális háborúkészség vezetője

:

a totális hadsereg vezetője

:

a totális hátország vezetője

:

a totális biztonság vezetője

Rib[b]entrop:

a totális diplomácia vezetője

Mint hatodik vezető tekintetbejönne [!] olyan személyiség, aki a nacionalista és szocialista Európa politikai, gazdasági és társadalmi felépítését, ennek bel- és külpolitikai előfeltételeit készítené elő, egyszóval az új Európa építését.

Ennek a hat totális vezetőnek kell mindenkit alárendelni, és meg kell szüntetni azt a fura szervezésszaki képet, amit jelenleg nyújt a német államszervezés azzal a rengeteg, közvetlenül Hitlernek alárendelt személlyel, akik nem tudván Hitlernél előadni, úgy intézkednek, ahogyan az nekik jól esik, és csak zűrzavart keltenek a vezetésben. Rengeteg kiskirály jött így létre; véleményem, hogy a sok kiskirály között elvész a császár.

771.                          Szerény véleményem szerint a Hármas Hatalmaknak tisztában kellett lenniök azzal, hogy egészen új világképet kell hozniok, hogy a régit meg kell semmisíteniök minden vonatkozásában. De különösen azzal kellett tisztában lenniök, hogy amikor megkötötték a szerződést, ezzel azt is eldöntötték, hogy a háborút közösen kell viselniök közös terv alapján, és hogy külön-külön nem kerülhetnek ki győztesen ebből a háborúból, csak közösen. Ha pedig mindezekkel tisztában voltak, úgy tudniok kell, hogy a jelenlegi fegyveres viszályt egész földgömbünkre kiterjedő területeken kell végig harcolniok, tehát 40 000 km-es távokban is, ha erre a szükség kényszerít.

Ha pedig minderre nem voltak felkészülve, mindezt nem vették figyelembe, úgy igen súlyos áldozatok és feleslegesen kiontott vér fogja őket majd figyelmeztetni arra, hogy egész földgömbünk rendjét megváltoztató korszakban véres dilet[t]antizmusra vall az, ha csak szűkkorlátolt [!] célkitűzés számára elegendő az erőfeszítés.

772.                          Anglia nehéz helyzete 1945-től kezdődően következhet be, amennyiben az angolok tényleg csak öt esztendős háborúra készültek fel és a német tengeralattjárók mindig egyharmaddal többet tudnak elsüllyeszteni, mint amennyit az angolszászok pótolni tudnak. Ebből adódik a terv mindkét fél számára: a Hármashatalmaknak 1945-ig minden gátló körülményt ki kell küszöbölniök, hogy abban az esztendőben teljes erejükkel megtámadhassák, és döntően megverhessék a megsemmisítésig az angolszászokat; ennek új végpontja tehát a szovjet totális megsemmisítése; az angolszászoknak 1945-ig mindent el kell követniök, hogy egyrészt a szovjetet teljesen ütőkész és háborúképes állapotban megtartsák és hogy addig az időpontig a Hármashatalmakat demoralizálják, háborúkészségüket a hátországban aláássák.

Ha ennek a két tervnek mérlegét vonjuk, úgy hatalmas méretekben domborodik ki a Hármashatalmak nagy fölénye és az a tény, hogy aranytálcán hozza a sors istenasszonya a győzelem tényét a Hármashatalmak számára, ha - együtt dolgoznak és együttesen hajtják végre az együtt alkotott terveket.

Máskülönben lásd a B. füzet 645. és 709. sz. tételeit.

773.                          Az angolszászok éppen úgy sajátítják ki a német nemzetiszocializmust saját érdekeiknek megfelelően, mint a magyar kormányzat a hungarizmust. A saját bőrükön tapasztalhatják a németek, mit jelent propagandalehetőség szempontjából az, ha az ellenségnek megvan a hatalma „a szeleknek a vitorlákból való kifogására".

774.                          Érdekes az angolszász s a német és a japán propaganda összehasonlításukban. Az angolszászok mindig arról beszélnek, hogy milyen lesz a háború utáni világkép; a németek mindig arról beszélnek, milyen nagyszerű háborús sikereik vannak; a japánok nem beszélnek, hanem tényleg építik az ő sajátos világukat, tehát gyakorlati példaadással építenek és a háború számukra tényleg nem más, mint szükséges eszköz akart és követelt életük gyakorlati megvalósítására és a megvalósított élet biztonságossá tételére.

775.                          A népek és nemzetek fejlődése, haladása, aranykora mindig az ifjúság történelme volt és marad, míg a hanyatlás, a tengődés, a véres kor mindig az öregség történelme volt és marad.

776.                          gyerekszoba a jellem és a becsület formálója; az iskolapad a tudás formálója; a szaktudás a felelősség formálója. A teljes férfi így a gyerekszobán, az iskolapadon, a szaktudáson át tudja csak elérni azt, hogy teljessé válhasson azáltal, hogy három értéktényezőjét magáénak tudja: a becsületet, a tudást és a felelősséget.

[!] V. 1.      A női és ifjúsági országos nagytanácson elmondandó beszédek gerince: a nőinél

777.                          a család mint élvezője az erkölcsi, szellemi és anyagi jószágkészletnek, az ifjúságinál a hősi életszemlélet, a fegyveres nemzet mint a totális nemzet védője, életbiztonsága, biztos, szilárd jelene és jövője.

778.                          Anglia és USA az északi fajta legalább nyolcvan százalékát öleli fel. Náluk misztikus formában - mondjuk Isten segítségül hívásával - bizonyították, hogy ők Isten kiválasztott népe, mint ahogyan azt a zsidóság is beállította. Vannak viszont mások, akik tudományos mezbe öltöztetik ugyancsak kiválasztott lényét az északi fajtának, olyannyira, hogy számára már külön istent is teremtenek, mint a zsidók a saját különbejáratú hasznokra és alkalmazására Jahvét teremtették. Gondolom: az északi fajtának ez az erőltetett kiválasztott beállítottsága éppen úgy, de hamarosabban fog csődbe kerülni, mint a zsidóságé.

779.                          A család szervezésszaki épülete az emberiségben, társadalmi közösségei, és pedig a természetes társadalmi egységei:

 

A nemzetközösség

a nagytér       

a kulturális- civilizatorikus

technika-gazdálkodás alapja[ÓZ1] 

 

780.                          A japán diplomácia sokszor kilométerekkel megelőzi a hadsereget; ebből a tényből adódik, hogy a japán hadsereg felesleges véráldozatok nélkül tudja a kitűzött, igen súlyos feladatokat végrehajtani. A német hadsereg ezer és ezer kilométerrel előzi meg a diplomáciát, mely jelenleg tényleg csak Berlinben van; ebből a tényből adódik, hogy a német hadsereg sok felesleges véráldozattal kellett megoldja nehéz feladatait, mert előtte nem dolgozott vagy legalábbis csak, mint diplomácia dolgozott a diplomácia, tehát l'art pour l'art dolgozott.

Hadvezetés és diplomácia között, különösen a mai időkben, meg kell legyen a legteljesebb összhang. A legrövidebb út az, amely a legkevesebb véráldozatba kerül: ez öreg törvénye a harcnak. A legrövidebb út megteremtése hadászatilag a diplomácia feladata. Aki pedig hadászatilag csak a legvéresebb út megteremtésére képes, az nem diplomata, hanem hentes.

[!] V. 2.      Az angol szászok abbeli rémületükben, hogy a szovjet otthagyja őket, mindent

781.                          megígérnek és mindent elnéznek neki, csakhogy rábírják arra, hogy agyonveresse magát az ő szent szolgálatukban.

szovjet-angolszász viszonnyal kapcsolatosan egyes álmodozók - nem veszedelmes, hanem ostoba álmodozók - úgy vélik, hogy japán diplomáciája csendben, de annál hatásosabban előkészíti a német-szovjet megegyezéses békét. Ezt a kezdeményezését abban az időben akarja megtenni, amikor Németország rádöbben, hogy 1943-ban nem tudja megsemmisíteni a szovjetet, a szovjet viszont ugyancsak rádöbben egyrészt, hogy az angolszászok 1943-ban is éppenúgy orruknál fogva vezetik őket, mint tették ezt, amióta az orosz nép Európa történelmébe kapcsolódott és az angolszász politika világhatalmának kiépítése és biztosítása érdekében szükségesnek találta az anarchiának Európában való állandósítását, másrészt, hogy a németeket nem tudják legyűrni. Egyszóval, amikor a Keleti hadszíntéren a háború holtpontra jutott, a japánok ezt felhasználva ki fogják, és ki akarják kényszeríteni a két fél megegyezését. Meglehet, hogy ez vágyálom kezd lenni a zsidóság részéről, amely nagyon is jól tudja, hogy csak addig van talaja Európában, amíg a szovjet fennáll, bukásával ő is bukik.

Véleményem:

1.)     Ilyen japán kezdeményezést korlátoltnak és együgyűnek kell tartani, a helyzet teljes és tökéletes félreismeréséből származna. Új világot kell teremteni, ebben a régi gátolja Berlin-Róma-Tókió szándékait és terveit. A régihez tartozik az angol, az USA, a francia és a szovjet világbirodalom. Új világot csak a régi teljes és tökéletes felszámolásával lehet építeni, a régit tehát meg kell semmisíteni úgy erkölcsi, mint szellemi, mint anyagi rendszerében. Ennélfogva a japánok nem lehetnek kímélettel a szovjettel, a németek az angolszászokkal szemben, mindkettőnek be kell látnia, hogy a régi alapokon vagy annak csupán maradványain nem lehet azt az új világot felépíteni, melyet az összes népek megkövetelnek.

2.)     Berlin-Róma-Tókió csak úgy tudják eredményesen és gyorsan és tökéletes eredménnyel befejezni ezt a háborút, ha minél előbb megteremtik a közvetlen, minden gátló körülménytől megtisztított érintkezésüket és egységüket. Ezt pedig csak úgy tudják megvalósítani, ha a szovjetet végérvényesen - úgy politikai, gazdasági, társadalmi, mint katonai erőtényezőt - kikapcsolják.

3.)     Az angolszászok ellen Berlin-Róma-Tókió egyszerre kell fellépjenek. Ezt azonban csak úgy tudják elérni, ha minden más oldal felé szabadok, és teljes erejüket a megsemmisítő csapásba fektethetik, melyet együtt megalkotott terv szerint kell végrehajtaniok. Éppen ezért fontos, hogy a szovjet, mint legerősebb hátráltatója az angolszászokkal való végleges leszámolás lehetőségének, 1943-ban megsemmisüljön, mert ez létérdeke úgy Berlinnek, mint Rómának, mint Tókiónak. A szovjet megsemmisítésével bukik Csungkingkína, buknak az összes partizán fészkek és buknak mindazok a kormányok és rendszerek Európában és Ázsiában, de az egész

is, amelyek még mindig az angolszászokat támogatják titokban vagy nyíltan.

Nézetem szerint Japánnak feltétlenül be kell avatkoznia Kelet felől a nagy leszámolásba a szovjet ellen. Sőt: a hármashatalmi szerződés szerint már attól a perctől kezdve, hogy

[!]történnek szovjet számára.

Buta dolog lenne, ha nem ilyenformán történne minden. A józan ész, a népekkel szemben érzett felelősség és a lelkiismeret így parancsolja. Minden más megoldás félmegoldás és olyan narancshéj, melyen minden hősi életszemlélet, áldozat és szenvedés elbukhat és kárba vész.

782.                          Találós kérdés: mi az, ami a Mindenségben nincs és ha lenne, a Mindenség véges volna; és mi az, ami az emberben nincs és ha lenne, az ember örökéletű volna? És ennek folytán, mi az, ami a Mindenségben van és az emberben nincs, és mi az, ami az emberben van és a Mindenségben nincs?

Válasz: A Mindenségben nincs múlt és jövő, mert ha lenne, elmúlna és újra lenne; az emberben nincs jelen, mert ha lenne, az ember volna a Mindenség. Ennélfogva a Mindenségben csak jelen van, ami az emberben nincs, és az emberben múlt és jövő van, ami viszont a mindenségben egyáltalán nincs.

[!] V. 22.    Feltételezhető katonai tervek 1943 hadműveleti évre a mellékelt B.-1. sz.

783.                          mellékletből

.

Az angolszászok haditerve 1943-ra lehet a következő:

a szovjet megsegítése közvetlenül azáltal, hogy a közelkeleten levő hadseregek átkelnek a Kaukázuson és Sztalingrád-Rosztov vonalából támadnak a német hadsereg déli oldalába; ezzel a német hadsereg 1943-ra szóló támadó hadművelete a Szovjet ellen megállítható és a Szovjetnek a megsemmisítése elkerülhető; és

Itália koncentrikus megtámadása és megsemmisítése.

Ezzel a hadműveleti tervvel az angolszászok megteremthetik az előfeltételeit annak, hogy 1944-re döntő rohamot intézhessenek Németország ellen úgy diplomáciailag, mint katonailag, mint világnézetileg.

Mindebből tény: 1943 után úgy fognak alakulni, éspedig rohamosan az események, ahogyan a Szovjet elleni vagy melletti tervek sikerülnek. Véleményem: a Szovjet 1943-ban ki lesz kapcsolva a világnézeti háború további menetéből, így 1943. tényleg a végkifejlődés éve is lesz.

784.                          Az az érzésem, hogy a búvárnaszádok azért olyan hangtalanok és zajtalanok, azért működnek kevésbé az angolszászok utánpótló forgalma ellen, mert összevonták talán az angolszászok partraszállási kísérlete ellen, melyet Itália ellen szeretnének végrehajtani.

785.                          Véleményem: az angolszászok hadműveleteiket akkor fogják megkezdeni, amikor a német hadseregek a Moszkva és Volga közötti döntő csatában állanak. Amennyiben az angolszászok engednek a szovjet sürgetésnek, úgy korábban is meg fogják kezdeni. Ilyen hiba azonban nem tételezhető fel az angolszász tervek megépítésénél, mert a korábban való megindulásuk a hadtörténelem legnagyobb eddig ismert ostobasága volna. Ilyen őrületes ostobaság már igazán nem tételezhető fel még erről a szatócs- és kufárhadászatról sem, melyet az angolszászok visznek végbe.

[!] V. 23.    Nézetem: a Szovjetnek feltétlenül meg kell verekednie Moszkva-Volga között,

786.                          nem térhet ki a döntő csata elől. Nyugodtan állíthatjuk tehát, hogy 1941-től 1943-ig mind a két fél részéről nem történt más, mint ennek a döntő csatának előkészítése, éspedig:

a németek részéről, hogy ez a döntő csata megvívható legyen, még mielőtt az angolszászok közvetlenül segítségére lehetnek a szovjetnek;

a szovjet részéről, hogy ez a döntő csata elkerülhető legyen mindaddig, míg az angolszászok beavatkozása hatását éreztetni kezdi.

Oroszország ellen általában a Moszkva-Volga térségben lehet csak a döntő csapást mérni. Eddig a területig feladhatja a szovjet is területeit, ezen túl azonban - a jelenlegi helyzet miatt - nem mehet Kelet felé vissza, mert akkor összeomlik, elveszti hatalmát és a háborút is. Az az ellenfél pedig, aki eddig követni tudja az oroszt, kibírja a távolságokozta [!] krízist, kibírja a látszólagos végtelenségét a térnek, amibe az orosz csalja, ráeszmél arra, hogy oroszország [!] hatalma egyedül és kizáróan a Moszkva-Volga térségben dönthető meg fegyveres erőszakkal, és ezt a döntő csatát megvívni meri: az a legnagyobb biztonsággal számolhat győzelemre a támadásokat igen rosszúl [!] és fegyelmezetlenül bíró orosz hadseregekkel szemben.

Napóleon 1812-ben tehát azért vesztette el az oroszok elleni háborúját, mert a döntő helyen nem tudta döntő csatáját megvívni, úgy vélvén, hogy az oroszok akár a végtelenségbe is mehetnek el előle.

Hitler pedig azért fogja megnyerni az oroszok elleni háborúját, mert tisztán látja - remélem - a helyzetet, ugyanúgy, ahogyan én is látom és minden józaneszű embernek látnia kell.

Mindebből tehát végkövetkeztetés: a szovjetnek döntő csatába kell bocsájtkoznia akár akarja, akár nem; a német viszont a döntő csatát minden áron ki akarja, tudja, meri és fogja kényszeríteni és győzni is fog.

A szovjet elleni hadjárat szempontjából fontos hadászati alapelemek vázlatát a B.-2.

tünteti fel.

787.                          A nemzetiszocializmusnak alapelve a kölcsönös megsegítés. Így az egyes népek egymás melletti élete is ezen az alapelven kell nyugodjék. Ebből adódik azonban talán a legfontosabb tétel: Európát nem lehet az egyes népek gettójává tenni, tehát nem lehet úgy elzárni őket egymástól, ahogyan azt szükségből és parancsolóan a zsidókkal kell megtenni mindaddig, míg számukra az amerikai nagytérben utolsó menedékhelyük berendezve nincs.

788.                          Vázlat a nemzetvezetésről szükséges lesz, amikor a pártépítés és az országépítés kérdéseit tárgyaló értekezletet kell megtartanom. Ennek alapfelépítése:

az élet követelményeibe és szükségleteiben cselekvő és álló családok közvetlen összeköttetésének alapjai a nemzetvezetővel és fordítva:

a nemzetvezető és családtartó munkájának közvetítése a családba, ennek jóhasznára, valamint

a nemzet népi közösségének és Európa nemzetközösségének szolgálata.

789.                          A váz a vezető és a család közötti kapocsra így szerkeszthető meg[ÓZ2] :

 

790.                          A családban levő Én viszonya a fajtához, a néphez, a nemzet népi közösségéhez és más nemzet népi közösségéhez: nacionalizmus;

a családban levő Én viszonya a nemzet gazdálkodási rendjében a többi családhoz és a társközösséghez: szocializmus;

a családban levő Én viszonya az abszoluthoz: vallás;

a nacionalizmus, a szocializmus és a vallás életösszhangban való rendje a család, a nép és a nemzet jóhasznára: hungarizmus;

a hungarizmus életösszhangja a Völkische Bewegung, a Fassizmus és a Japáni Turán Mozgalom rendjeihez : nemzetiszocializmus;

az európai nagytérben levő nemzetek életösszhangja és rendje a nacionalista és szocialista világrendben: konnacionalizmus.

791.                          Önismeret nélkül nincs emberismeret.

792.                          A vezetőszellem az, aki az új igazságot, az új valóságot, az új szabadságot, egyszóval az új életet teljes teljességében először látta meg, először hirdette meg, érte először áldozott és cselekedett, először tudatosította ott, ahol az új életet szomjúhozzák, akarják és követelik, először foglalta rendszerbe és rendbe, és hajtotta végre az új élet új igazságának, új valóságának és új szabadságának megfelelően és jóhasznára.

793.                          Az erkölcsi, szellemi és anyagi értéktényezők a marxista, a plutokrata és a hungarista rendszerben és rendben.

794.                          Az élet értéktényezői mindig ugyanazok, tehát nincsenek változásoknak alávetve. Változóak csupán azok a viszonyok, ahogyan az ember szabályozza életét ezekhez az örök értéktényezőkhöz. Ezekszerint [!] jönnek és mennek, mennek és jönnek az egyes korszakok, melyeket úgynevezett világnézetek határoznak meg.

Az életnek három alapvető értéktényezője van: az erkölcs, a szellem és az anyag. Ezeknek mikénti egymáshoz és az emberhez való viszonya - ami teljesen emberi, így változó, sőt nagyon is változékony dolog - hozza létre az emberi értéktényezőket, tehát azokat a relativumokat [!], mondjuk alaprelativumokat, [!] melyek mindenkor meg kell legyenek, mert ha nem lennének, elmúlnának, úgy ez annak volna a jele, hogy elmúlt az abszolut [!] is, amelyből fakadnak, ez pedig nem lehetséges. Így adódik:

az ember viszonyából az erkölcshöz: a vallás;

az ember viszonyából a szellemhez: a nacionalizmus; és harmadszor:

az ember viszonyából az anyaghoz: a szocializmus.

Ha a világnézet és a világszemlélet rendszerét és rendjét keressük valamely korban,

ha annak a kornak tényleges életét és eredményeit keressük, úgy ha

az ember viszonyát az erkölcshöz kutatjuk, megtaláljuk annak a kornak kulturáját; ha viszonyát a szellemhez kutatjuk: a civilizációját, ha viszonyát az anyaghoz kutatjuk, úgy a technika-gazdálkodást kapjuk, ezekről nyerünk tiszta, félre nem érthető képet.

Ha viszont valamely korban a tényleges élet tényleges jólétét akarjuk megvizsgálni, ahogyan az ember élt, vagy ahogyan szabad volt élnie, úgy az embernek viszonyából az erkölcshöz megállapítható annak a kornak társadalmi, a szellemhez való viszonyából a politikai, az anyaghoz való viszonyából a gazdasági élete, biztonsága és jóléte.

A Hungarizmus azt vallja, hogy a liberalizmus és a marxizmus ezt a három élet és értéktényezőt egymástól szétszakította, mesterségesen egymástól távol és széttartja csak azért, hogy a népek és a nemzetek igaz, szép és jó életüket ne kezdhessék meg, és a továbbiakban is rabszolgái maradjanak a betegesen önző embereknek, elsősorban a zsidóságnak, mely csak ilyen eszköz segítségével képes világuralmát beállítani és biztosítani.

A Hungarizmus azt is vallja, hogy egész és teljes rendszerében és rendjében a három élet és értéktényező: a vallás, a nacionalizmus és a szocializmus, a belőlük fakadó

kultura, civilizáció és technika-gazdálkodás, és az ezekből adódó

társadalmi, politikai és gazdasági élet, valamint ebből leszűrhető és kikövetkeztethető

erkölcsi, szellemi és anyagi jólét a legteljesebb életösszhangban van, újra olyan viszonyba került egymáshoz, mely szép, igaz és jó, tehát biztonságos alapjait képezheti az új világrendnek is.

795.                          Érdekes: nem a minisztereket küldik el, hanem a

Ez is megoldás. Sőt: számunkra a legjobb. A kormány és az általa kiszolgált rendszer így elrúgta az utolsó erkölcsi alapot, amelybe több-kevesebb eredménnyel kapaszkodhatott volna.

796.                          Kállay először azt mondta: a parlamentre büszke, ez kell; egy szép napon azt mondta: a parlamentre büszke, ez kell; egy szép napon azt mondta: a parlamentre büszke, de nem kell, és eldobta, és azt mondotta: elég lesz a párt és a bizottságok munkája. Egy szép napon majd azt fogja mondani: nem kell a párt sem, elég lesz a bizottság; és azután pedig majd azt fogja mondani: nem kell parlament, nem kell párt, nem kell bizottság, semmi sem kell, csak én kellek, és be fogja ültetni parlamentárisan, alkotmányosan és törvényesen a legteljesebb meztelenségében azt, ami már ma is megvan, csak burkolt formában: egy kisebbség gátlásnélküli zsarnokságát és diktatúráját, melynek egyetlen célja, még saját sírján túl is az lesz, hogy hatalmát a nemzet akarata ellenére és dacára mindörökre biztosítsa. El fog jönni azonban az idő, amikor a nemzet fel fogja ismerni megmásíthatatlan akaratát, hogy a parlament, a párt és a bizottságok nélküli parlamentáris, alkotmányos és törvényes életét Kállay nélkül akarja élni és ennek megfelelően is fog cselekedni.

797.                          Sokan és sokat vitatják a kérdést, hogy be fog-e lépni Japán a Szovjet elleni háborúba is. Nézetem szerint fölöslegesen vitatott kérdés, mert a józan ész és előrelátás kimondottan megköveteli, hogy Japán a Szovjet ellen is háborúba lépjen, és illene Németországgal megalkotott közös hadműveleti terv alapján járjon el. Hogy miért?

Felfogásom, hogy az angolszászokat kell megsemmisíteni minden hatalmi eszközükben. Ezt azonban mindaddig nem lehet végrehajtani, míg a Szovjet fennáll - akár háborúban van a hármas hatalmakkal, akár nincs. Mert ha történetesen nem volna, megvárná azt a kedvező helyzetet, melyet az angolszászok elleni háború számára nyújtana, és minden gátlás nélkül, a megkötött szerződésekre való teljes tekintet nélkül, rárohant volna elsősorban a hármashatalmakra.

De mindettől eltekintve, az angolszászok ellen csak a legteljesebben tisztázott háttal lehet fordulni. Ennek előfeltétele pedig a Szovjet tökéletes kikapcsolása és felszámolása. Ezzel ugyanis el lehet érni, hogy a teljes szabad kéz biztosítása mellett az angolszászok ellen, rohamosan felszámolható a kínai kérdés Csungkingkínával, felszámolhatók az összes partizán és kommunista fészkek egész Európában és Ázsiában, és nem utolsó sorban felszámolhatók mindazok az állítólagos szövetséges kormányok, amelyek a Hármashatalmi szerződésük dacára és ellenére, még mindig a legvisszataszítóbban hintáznak, és az angolszászok oldalán cselekszenek burkoltan, nem azért, mert az angolszászok erejében, hanem mert a Szovjet erejében bíznak, mely az angolszászok végső győzelmének letéteményese.

Mindebből pedig az következik, hogy Japán csak úgy tudja megkapni Németország és Itália teljes erejét az angolszászok elleni küzdelemre, ha először a Szovjet lesz véglegesen felszámolva úgy katonai, mint világnézeti szempontokból. Ez pedig csak úgy érhető el, ha Japán is belép közös hadműveleti terv alapján a Szovjet ellen.

A Szovjet elleni japáni lépés időpontjára nézve talán a következő meggondolások jöhetnének - véleményem szerint - tekintetbe:

Első eset: Japánnak azonnal meg kell indítani a támadást, ha a 9. és 10. angol hadseregek szovjetföldre tennék lábukat, akár Törökországon át is és a kaukázus [!] északi vidékén át akarnának működni a döntő csatát vívó német hadsereg déli szárnya ellen; vagy

ha a szovjet előkészületeket tenne arra vonatkozóan, hogy Amerikának támpontokat akarna átengedni; vagy

ha a szovjet lépne fel támadólag Japán ellen, amit - véleményem szerint - már meg is tett, amint hadianyagot fogadott el az[popup title="[...] " format="Default click" activate="click" close text="E ponton a Naplóból egy lap, Szálasi eredeti oldalszámozása szerint a 293-as számú, hiányzik. Ezen volt (van…) a 798-as sz. tétel is."]maradna, ami a további fekélyesedést Európában és Ázsiában még inkább lehetővé tenné, mert eltokosodott állapotából, amilyen volt 1941.

, nyílt állapotba kerülne a végső katonai kardvágás miatt és egész erkölcsi, szellemi és anyagi gennytartalma szétömlene egész Európán és Ázsián.

Tehát: ha a Hármashatalmak úgy döntöttek, hogy teljesen elegendő a szovjet katonai kikapcsolása csupán a háború további menetéből, úgy nem lényeges és fontos Japán közbelépése, csak abban az esetben, ha Amerika a Szovjet katonai vereségét Szibériai támaszpontok egyoldalú megszerzésére akarná felhasználni. Ellenben:

ha a Hármashatalmak úgy döntöttek, hogy a Szovjet végleges világnézeti kikapcsolása is szükséges, és soha többé nem jöhet vissza mint rend és rendszer, úgy Japánnak a beállása e kérdés gyökeres elintézése miatt semmi körülmények között nem maradhat el.

Nézetem, hogy az utóbbi esetet kell elfogadni, mert különben semmi körülmények között nem építhető meg a Berlin-Róma-Tókió vezetése alatt álló új erkölcsi, szellemi és anyagi világkép, világrendszer és világrend. Meglehet, hogy túl dogmatikusan hangzik, amit állítok, de nem tehetek róla, hogy ez a meggyőződésem, még akkor is, ha másképpen jönne; mert ellenkező esetben tényleg minden nagyon és másképpen jönne.

799.                          Sztalin elrendelte a komintern [!] összes szerveinek feloszlatását, működésüket beszüntette éspedig az angolszászok kérésére, talán inkább

. Ez igen fontos tény. Nem az, hogy Sztalin becsapásokkal próbálkozik. Utóvégre már senki sem hisz neki, így az angolszászok sem. Ellenben a csupasz tény, hogy Sztalin ilyen lépés megtételére kényszerült és ilyen lépést ki lehetett kényszeríteni tőle: ez már maga azt jelenti, hogy Sztalin mint hatalom megbukott a külföld előtt. Ez a lényeges. Mit jelent ez, különböző szempontokból nézve ezt az intézkedést:

Marxista szempontból: ahogyan el lehetett rendelni a komintern működésének beszüntetését - talán inkább szüneteltetését, éppenúgy [!] majd annak idején újra vissza lehet vonni ezt a működési tilalmat, és újra el lehet kezdeni a nyílt szervezkedést; jelenti még, hogy ezek a szervek mind meg fognak bújni az úgynevezett polgári szervezetekben, és ezekben halálos bomlást fognak előidézni; jelenti tehát azt, hogy abban az esetben, ha 1943-ban a szovjet teljesen fel lesz számolva Európában és Ázsiában, működését mint világnézeti szerv tovább fogja zavartalanul folytathatni; át fog mentődni London és Washington polgári köreibe, és innen fogja a világ további bomlasztását végezni.

Angolszász szempontból: megvan az erkölcsi és ténybeli alap arra vonatkozóan, hogy az angolszászok bármikor a legélesebben és a legkíméletlenebbül léphessenek fel a náluk levő kommunista üzelmek ellen hivatkozva Sztalin parancsára; jelenti azonban azt is, hogy az angolszászok annyira gyöngének és tehetetlennek ítélik már most a szovjetet, hogy tőle ilyen követelésük teljesítését kicsikarhatták, és ezzel biztosították maguknak a teljes szabad kezet a kommunisták véres leverésére, ha 1943-ra a Szovjet tényleg megsemmisülne, és a komintern üzelmeit London és Washington érdekterületeire szeretné átmenteni; de jelenti azt is, hogy az angolszászok ezzel kapcsolatosan igyekezni és törekedni fognak arra, hogy a nemzetiszocializmus és a fassizmus világnézetének vitorláiból kifogják a szelet, tehát világviszonylatban ugyanúgy járjanak el propaganda szempontjából Berlin-Róma-Tókió kezdeményezéseivel szemben, mint ahogyan a magyar kormány cselekszik immáron közel tíz esztendeje a Hungarizmus és a Nyilaskeresztes Párt ellen.

Hungarizmus és új világnézet szempontjából: roppant és angolszászokat végtelenül idegesítően gyenge lábon állhat már a szovjet és az egész marxizmus, ha olyan kezdeményezést kell tennie, mely

teljesen idegen elveket kénytelen elfogadni, hogy megmenthesse önmagát; jelenti, hogy a marxizmus teljesen megbukott, hogy ennek orosz gyakorlati rendszere: a bolsevizmus teljesen megbukott, és jelenti a leghatalmasabbat: hogy az új világnézet világnézeti síkon már győzött, még mielőtt fegyverei végleges pontot tettek az egész marxista-szabadkőműves-zsidó-plutokrata világszégyenre; jelenti, hogy a nemzetiszocializmus, a fassizmus, a Turáni népi mozgalom és a Hungarizmus annyira lenyűgöző, annyira átölelő és egyetemes, annyira a közösség erkölcsi, szellemi és anyagi jóhasznát és jólétét szolgálja, hogy előtte vissza kell vonulni minden sötétségnek, hogy minden megsemmisül, ami ellene van, és neki ellentáll; jelenti, hogy már az összes népek, így az angolszászok népei is látnak és hallanak, hogy már nem lehet előttük sem tovább bohóckodni; és jelenti, hogy ez kétségbeesett lépés úgy a szovjet mint az angolszászok részéről, hogy az 1943-as esztendő végső kibontakozását, végkifejlődését megállítsa.

Így látom a tényből adódó helyzetet és gondolom, hogy ez a helyzetkép a legteljesebben megnyugtathatja mindazokat, akik eddig még mindig aggodalmaskodtak e világnézeti küzdelem mikénti kimenetelét illetően.

Ezen a napon történt július 22.

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!
 

A 2024. év második ArchívNet számát ajánljuk figyelmükbe, amelyben ismét négy forrásismertetés található, amelyek a 20. század szűk ötven évét fedik le. Két publikáció foglalkozik az első és a második világháború alatt történet eseményekkel, egy az 1950-es évek végi magyarországi ruhaipar helyzetét mutatja be, egy pedig helytörténeti témában prezentál dokumentumokat.

Suslik Ádám (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) az első világháború szerbiai frontjának eseményeit idézi fel egy 1915-ből származó dokumentum segítségével. A belgrádi kormány által kiadott utasítás szerint kellett volna megvizsgálnia kivonuló bizottságoknak az osztrák-magyar haderő által okozott károk mértékét. Erre végül nem került sor, mivel a nehézkesen haladó osztrák-magyar támadás külső (bolgár, német) segítséggel végül 1915 végére elérte a célját: Szerbia összeomlott, a politikai vezetés és a hadsereg elmenekült.

Kosztyó Gyula (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltára, történész, kutató, Erőszakkutató Intézet) nyolcvan évvel ezelőtti történéseket mutat be. Forrásismertetésében megvilágítja, hogy Kárpátalján 1944 folyamán miként zajlott a deportált zsidók földjeinek kisajátítása, felhasználása – illetve, hogy az ilyen módon haszonbérletbe juttatott földek használatát miként ellenőrizték az év második felében.

Nagyobb időtávot fog át Szabó Csaba Gábor (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltára) helytörténeti témájú írása, azonban forrásokat 1z 1945–1957 közötti időszakról mutat be. A dokumentumok Komárom város labdarúgásának történetéhez (amelyről már korábban születtek összefoglaló igényű munkák) adnak kontextualizáló, hasznos adalékokat. Értve ez alatt a második világháború utáni újrakezdést, amikor is a világégés során gyakorlatilag megsemmisült sporttelepet is pótolniuk kellett a városban.

Az időrendet tekintve negyedik Tömő Ákos (doktorandusz, Eötvös Loránd tudományegyetem) publikációja mostani számunkban. A szerző az 1950-es évek magyarországi – változás alatt álló – divatvilágába, valamint a ruhaipar helyzetébe enged betekintést két levél segítségével. A két bemutatott forrásból kiderül: a divat és a ruhaipar terén a kívánt, és engedett változás korántsem ment olyan simán, mint ahogyan azt a kiépülő Kádár-rendszer tervezte.

A mostani számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, egyben ismét felhívjuk leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet idei számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

 

Budapest, 2024. július 9.

Miklós Dániel

főszerkesztő