A politika beleszól: olimpia magyarok nélkül

A Politikai Bizottság „Szükségesnek tartja, hogy nyilvánosan is fejezzük ki rosszallásunkat az amerikai szervezők részéről a szocialista országok irányában megnyilvánuló ellenséges és diszkriminatív magatartás miatt. Erre jó alkalom lehet a Magyar Olimpiai Bizottság esedékes ülése. Az ülést követően a MOB valamelyik vezetője az MTI révén a sajtónak adjon nyilatkozatot, amelyben jelezze, hogy sportolóink az olimpia szellemében készülnek a találkozóra, de érzékeltessék, hogy részvételük a rendezők magatartásától függ.”

Jegyzőkönyvrészlet és tájékoztató a Los Angeles-i olimpiával foglalkozó könyvről az MSZMP PB 1985. február 26-ai ülésén

                                                                   SZIGORÚAN BIZALMAS!
Készült: 3 példányban

Láttam: Kádár II. 27.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
a Politikai Bizottság 1985. február 26-án megtartott üléséről

JELEN VANNAK:Aczél György, Benke Valéria, Gáspár Sándor, Havasi Ferenc, Kádár János, Korom Mihály, Lázár György, Losonczi Pál, Maróthy László, Méhes Lajos, Németh Károly, Óvári Miklós, Sarlós István, továbbá Grósz Károly, Gyepes András, Hámori Csaba, Katona István és Szűrös Mátyás elvtársak.
ülésen nem vesz részt Berecz János elvtárs.

N A P I R E N D:

[...]

Különfélék:

[...]

2./ Jelentés az 1984-es nyári olimpiáról
szóló könyv ügyében folytatott vizsgálatokról
A KB Tudományos, Közoktatási és
Kulturális Osztályának jelentése

A Politikai Bizottság tudomásul veszi az 1984-es nyári olimpiáról szóló könyv ügyében folytatott vizsgálatról készült jelentést.

Tudomásul veszi, hogy a feltárt tények alapján a könyv elkészítésével kapcsolatosan felelősség terheli:
- dr. Békesi László,
- Varga József,
- Gyárfás Tamás,
- Gyulai István,
- Gyenge József,
- A. I.,
- Szakolczai Pál elvtársakat, valamint
- a MA-PRODUKT Gazdasági Munkaközösséget.

Megbízza Tétényi Pál elvtársat, hogy a pártbüntetés mértékére tegyen javaslatot a Titkárságnak.

Tudomásul veszi, hogy a szükséges felelősségre vonásra állami vonalon is sor kerül.

[...]

MSZMP KÖZPONTI BIZOTTSÁGA
TUDOMÁNYOS; KÖZOKTATÁSI
ÉS KULTURALIS OSZTÁLY
Szigorúan bizalmas!
Készült: 2 példányban
Látta: [olvashatatlan aláírás] II. 19.
Tu/1293/9

J E L E N T É S
a Politikai Bizottság részére

az 1984-es nyári olimpiáról szóló könyv ügyében folytatott vizsgálatról

A Politikai Bizottság 1984. december 11-i ülésén az 1984-es nyári olimpiáról szóló könyv ügyében hozott határozatában azzal bízta meg Osztályunkat, hogy új előterjesztésben nevezzük meg a könyv elkészítésével kapcsolatosan a felelősöket, és tegyünk javaslatot a felelősségre vonás módjára.

A kapott megbízás alapján 1985. január 8-án felkértem egy Bizottságot az ügy kivizsgálására. A Bizottság a következő elvtársakból állt:

elnök:Németh Jenő elvtárs, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala, elnökhelyettes, Paál Rózsa elvtársnő, a Művelődési Minisztérium Kiadói Főigazgatósága, főigazgató-helyettes
dr. Radnai György elvtárs, az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztálya, politikai munkatárs
Szántó András elvtárs, az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya, politikai munkatárs
dr. Urbán Géza elvtárs, az MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztálya, politikai munkatárs.

Munkájuk során megvizsgálták a könyvvel kapcsolatos írásos dokumentumokat; tanulmányozták a könyv tartalmát és összehasonlították azt a szerzők elképzeléseivel; meghallgatták a könyv elkészítésében érintettek véleményét. Mindezek alapján a Bizottság a mellékelt /l. sz. melléklet/ Jelentésben foglalta össze a megjelentetés körülményeire vonatkozó tapasztalatait; a tényekből adódó következtetéseit; a felelősökre, a felelősségre vonás módjára vonatkozó javaslatait. Jelentésük I. fejezetét a vizsgálatban érintett elvtársak megismerték, Szakolczai és A. elvtársak egyetértettek, a többi elvtársnak az anyaggal kapcsolatos véleményét csatoljuk /2.sz. melléklet/. A Bizottság úgy látta, hogy az írásban rögzített vélemények alapjaiban nem teszik kérdésessé a jelentés megállapításait. A Bizottság véleménye szerint az írásos észrevételek több olyan pontot tartalmaznak, amelyek a korábbi megbeszéléseken nem, illetve egészen más megfogalmazásokban hangzottak el, és helyenként újabb ellentmondások is mutatkoznak. A Bizottság úgy látta, hogy nem rendelkezik megfelelő felhatalmazással és eszközökkel a tények további tisztázására. Ezért nem látták célszerűnek és indokoltnak a vizsgálatot a különböző ellentmondó vélemények szembesítésével, szélesebb körű informálódással kibővíteni.

A Bizottság jelentésével egyetértek.

A feltárt tények alapján a könyv elkészítésével kapcsolatosan felelősség terheli: dr. Békesi László elvtársat, Varga József elvtársat, Gyárfás Tamás elvtársat, Gyulai István elvtársat, Gyenge József elvtársat, A. I. elvtársat, Szakolczai Pál elvtársat, valamint a MA-PRODUKT Gazdasági Munkaközösséget. Javasolom, hogy a Politikai Bizottság - a mellékelt jelentésben megfogalmazott indokok miatt - kezdeményezze dr. Békesi László elvtárssal szemben a pártfegyelmi vizsgálatot, Varga József elvtárssal szemben a pártfegyelmi vizsgálatot, valamint dr. Békesi László elvtárssal szemben a pártfegyelmi vizsgálatot, Varga József elvtárssal szemben a pártfegyelmi vizsgálatot, valamint Népsportnál betöltött főszerkesztői funkcióra való alkalmasságának a vizsgálatát;
Gyárfás Tamás elvtárssal szemben a pártfegyelmi vizsgálatot; valamint a Népsportnál betöltött rovatvezetői funkcióra való alkalmasságának, másod- és mellékfoglalkoztatása indokoltságának vizsgálatát;
Gyulai István elvtárssal szemben a pártfegyelmi vizsgálatot;
Gyenge József elvtárssal szemben a pártfegyelmi vizsgálatot;
A. I. elvtárssal szemben a pártfegyelmi vizsgálatot, valamint javasolja a felügyelő hatóságnak a gazdasági, szükség esetén a bűnvádi felelősségre vonást.

Javasolom, hogy az ügy összes körülményeire tekintettel a Politikai Bizottság a Központi Ellenőrző Bizottságot kérje fel a fegyelmi vizsgálatnak - az érintett pártszervekkel egyeztetett - lefolytatására.

Javasolom továbbá, hogy Szakolczai Pál elvtársat a Bács-Kiskun megyei Pártbizottság első titkára figyelmeztesse az ügy tanulságaira. A MA-PRODUKT Gazdasági Munkaközösséggel kapcsolatosan a Pénzügyminisztérium javaslatával egyetértésben javasolom, hogy a Munkaközösség ellen az illetékes tanács és a Belkereskedelmi Minisztérium indítson eljárást.

Budapest, 1985. február 18.

 Tétényi Pál
/ Tétényi Pál /

1. sz. melléklet

J E L E N T É S
az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályának az
"Amerika Los Angelesben..." c. kiadvány elkészítése körülményeinek vizsgálatáról

A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának 1984. december 11-i, az 1984-es nyári olimpiáról szóló könyv ügyéről hozott határozata alapján az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztálya megbízásából bizottságunk megvizsgálta az "Amerika Los Angelesben..." c. kiadvánnyal kapcsolatos tényeket. A könyv káros bel- és külpolitikai hatására, a mintegy 5 millió forintos anyagi kárra, valamint az engedély nélküli nyomtatásra tekintettel elsősorban a felelősök és a felelősség mértékének megállapítására törekedtünk.

A bizottság munkája során meghallgatta a könyv elkészítésében érintetteket: a kiadót, a Magyar Diáksport Tanács vezetőjét, Gyenge Józsefet; a könyv lektorát, dr. Békesi Lászlót; a felelős szerkesztőt, Varga Józsefet; a szerkesztőket, Gyárfás Tamást és Gyulai István; a kiadás előkészítőjét, a MA-PRODUKT GM vezetőjét, M. P.-t, a kecskeméti Petőfi Nyomda igazgatóját, A. I.-t, az OTSH elnökét, Buda Istvánt; az OTSH főosztályvezetőjét, Elbert Györgyöt; a Bács megyei Pártbizottság titkárát, Szakolczai Pált; az Ifjúsági Lapkiadó igazgatóját, Petrus Györgyöt.

A bizottság tagjai áttekintették a könyvvel kapcsolatos különböző dokumentumokat, tanulmányozták a könyv tartalmát és összehasonlították a szerzők által elmondott előzetes elképzelésekkel, valamint a szinopszissal.

A beszélgetések tárgyszerű légkörben zajlottak, a tények feltárására, az érintettek által megfogalmazott ellentmondások tisztázására szorítkoztak. Békesi elvtárssal folytatott beszélgetésen részt vett Grósz Károly elvtárs, Szakolczai elvtárssal történt beszélgetésen pedig Romány Pál elvtárs.
Vizsgálatunk tapasztalatait és javaslatainkat az alábbiakban összegezzük:

I.

1./ A megjelentetés körülményei

A XXIII. Nyári Olimpiai Játékokkal összefüggő politikai és állami határozatok szellemének megfelelően, a távolmaradásunkkal kapcsolatos döntés következtében, a sporttal foglalkozó állami kiadók - korábbi elgondolásaikkal ellentétben, anyagi veszteségeik ellenére - nem terveztek olimpiai kiadványt megjelentetni. Erről a kiadói álláspontról az Olimpián részt vett újságírók - Varga József az Ifjúsági Lapkiadó igazgatójától, Gyárfás Tamás Varga Józseftől szerzett információ alapján - tudtak. Ugyancsak ismerték az olimpiával kapcsolatos, a tényszerűségre törekvő tájékoztatási követelményeket is. Ennek ellenére már az olimpián Varga József és Gyárfás Tamás ötleteként felmerült az olimpiával kapcsolatos kiadvány megjelentetésének gondolata. Los Angelesből hazatérve augusztus második felében hozzákezdtek a könyv konkrét előkészítéséhez, írásához.

Eredeti elképzelésüket, alapelvüket a könyvhöz készített vázlatuk szerint a következőkben foglalták össze:

"... az ismert helyzetben az olimpiáról nem lehetett teljes képet adni. Színei óhatatlanul is háttérbe szorultak. A XXIII. Nyári Olimpiai Játékokon történtek sporttörténelmi értékűek. Tarthatatlan, hogy homály fedje; s a sportszerető közvélemény, az 'utókor' ne kapjon hiteles képet róla."

Augusztus második felében előzetesen felkérték Békesi elvtársat lektornak, aki e megbízást elfogadta. Véleménye a könyv célját és tartalmát illetően azonban eltért a szerkesztői véleménytől. Úgy látta, hogy a könyvnek - a sportért&eacu te;kek bemutatásán túl - politikai küldetést is be kell töltenie:
- a könyvvel - az év végén várható külföldi tájékoztatásokkal szemben - hitelesen lehet tájékoztatni a közvéleményt;
- ellensúlyozni lehet a decemberi NOB ülés konzekvenciáit, dokumentálni lehet elkötelezettségünket az o limpiai eszme mellett;
- választ lehet adni a hazai közvéleményben, az olimpiai távolmaradásunkkal kapcsolatban megfogalmazott kételyekre és kérdésekre.

Békesi elvtárs véleményével összhangban a munka beindult.

Gyárfás Tamás az Országos Diáksport Tanácsot, annak vezetőjét, Gyenge Józsefet kérte fel kiadónak. A kiadó - korábbi kapcsolatuk révén - augusztus 27-én a martonvásári MA-PRODUKT GM-et bízta meg a kiadvány megszervezésével. Ennek keretében rögzítették, hogy
- a MA-PRODUKT állapodik meg a kiadvány íróival, szerkesztőivel, a lektorral, a nyomdával, a terjesztőkkel;
- a kiadvány költségeinek csökkentése érdekében hirdetéseket jelentetnek meg a kiadványban;
- a Magyar Diáksport Tanács a kiadvány gazdasági bonyolítását átruházza a MA-PRODUKT-ra;
- a kiadvány költségeit teljes egészében a MA-PRODUKT fedezi, a Magyar Diáksport Tanácsot nem terheli anyagi kiadás, esetleges veszteség esetén sem;
- a Magyar Diáksport Tanács vállalja a kiadvány felelős kiadását.

A MA-PRODUKT a szerződés megkötésének időpontjában nem rendelkezett a kiadói tevékenységhez kapcsolódó szervezési-hirdetési tevékenységi jogkörrel.

Augusztus 28-án a MA-PRODUKT felkérte Varga Józsefet a kiadvány főszerkesztőjének és Gyárfás Tamást szerkesztőnek. Feladatuk abban állt, hogy kiválasszák a könyv íróit, szerkesztőit, egyéb munkatársait. Rendező elvük az újságírók kiválasztásánál az volt, hogy olyanok írják a könyvet, akik egyrészt kint jártak az Olimpián, másrészt rendelkeznek a szükséges politikai érzékkel.

A GM - széles körű informálódás után - szeptember 17-én a kecskeméti Petőfi Nyomdát kérte fel a kiadvány nyomdai kivitelezésére. Ezt megelőzően Gyárfás Tamás és M. P. találkozott a nyomda képviselőivel, ahol népgazdasági és politikai érdekre hivatkozva, a könyv hézagpótló jellegére utalva a nyomdát gyors munkára és olcsóbb ármegállapításra ösztökélte. Fellépésüket a nyomda vezetői számára hitelesítette Szakolczai Pál elvtársnak, a nyomdai munka gyors és a lehetőségekhez mérten olcsó kivitelezésére irányuló kérése. Őt Békesi elvtárs kereste meg ebben az ügyben. Szakolczai elvtárs nem volt tájékozott a kiadvány jellegéről, tartalmáról.

A nyomda a MA-PRODUKT megbízását - előzetes árkalkulációval - október 3-án igazolta vissza. Ez az okmány - a GM felkérésének megfelelően - azt tartalmazta, hogy a költségeket a MA-PRODUKT MNB számlájáról kell kiegyenlíteni. Valójában ilyen számla nem létezett, és a GM nem rendelkezett a kiadvány előállításához szükséges anyagi eszközökkel. Ezt azonban sem a kiadó, sem a nyomda nem ellenőrizte.

Október elejére az írók leadták anyagaikat Gyárfás Tamás szerkesztőnek. /Azért ő kapta meg az anyagokat, mert Varga József Moszkvában tanfolyamon volt./ A könyv összeállítását, szerkesztését - Békesi elvtárs konkrét útmutatásai alapján - Gyárfás Tamás végezte.

A MA-PRODUKT hivatalosan október 12-én kérte fel Békesi elvtársat lektornak, a lektori jelentés október 10-én készült el.

A dokumentumok birtokában a GM először október 10-e utáni napokban kereste meg a Kiadói Főigazgatóságot a könyv engedélyezése ügyében. Mivel az engedélylapon nem szerepelt az OTSH jóváhagyása, márpedig a kiadvány jellegére tekintettel az engedélyt csak annak birtokában lehet megadni, a Kiadói Főigazgatóság kérte az OTSH véleményének beszerzését. Így ekkor még a MA-PRODUKT hivatalosan nem nyújtotta be /mert jogszabályilag előírt módon nem tudta benyújtani/ az engedélyezési kérelmet.

Az OTSH a hozzá folyamatosan /még november 5-én is vitt Gyárfás Tamás Elbert György lakására anyagot/ eljuttatott kéziratokról november 6-án három gépelt oldal kifogást tartalmazó szakvéleményt adott. Az OTSH nem kapta meg a teljes kéziratot. Az Elbert György által aláírt szakmai engedélyét az OTSH véleményének érvényesítéséhez kötötte. Az OTSH álláspontjáról Buda elvtárs tájékoztatta Békesi elvtársat, nyomatékkal kiemelve a könyv ilyen tartalommal való megjelenésének káros nemzetközi politikai vonatkozásait.

Gyárfás Tamás november 8-án igazolta a javításokat, ugyanakkor azokat maradéktalanul nem hajtotta végre. Csak ezután, november 9-én nyújtotta be a MA-PRODUKT az engedélylapot a Kiadói Főigazgatósághoz.

Az engedélyezési eljárással párhuzamosan, de a szükséges engedély nélkül a Nyomda - a MA-PRODUKT és Gyárfás Tamás sürgetésére, Szakolczai elvtárs titkárnőjének kérésére, aki Békesi elvtárs titkárnőjének üzenetét tolmácsolta - már megkezdte a könyv kiszedését, nyomtatását.

A Kiadói Főigazgatóság november 15-én - a nyomdával történt telefonbeszélgetés után - szerzett tudomást arról, hogy a nyomda engedély nélkül már több mint három hete dolgozik a kiadványon. A felmerült problémák /a politikailag káros borítólap az OTSH véleményének esetleges figyelmen kívül hagyása/ miatt a Főigazgatóság kért egy akkor már elkészült propagandapéldányt a nyomdától. Ebből megállapította, hogy a szövegmódosítás szakszerűtlen volt, szembeötlő szerkesztési, képszerkesztési hibák voltak tapasztalhatók, politikailag kifogásolható feliratok szerepeltek. Mindezek alapján november 21-én /tehát a teljes anyag, a kinyomtatott könyv megismerése után hat nappal/ nem engedélyezték a könyv kiadását és illetékes szerveknél kezdeményezték a könyv bezúzását. Időközben Békesi elvtárs Drecin József elvtársnál, a Müvelődési Minisztérium államtitkáránál sürgette az engedély kiadását, annak érdekében, hogy a nyomda mielőbb "megkezdhesse" a nyomást.

Az engedély nélküli nyomdai munkálatok miatt mintegy 5 millió forint anyagi kár keletkezett.

A MA-PRODUKT a szerzők, szerkesztők részére eddig összesen mintegy 260 ezer forintot fizetett ki. A kifizetett összegek szerzők szerinti bontását a függelék tartalmazza.

A Békesi elvtársnak adott lektori megbízás szerint a lektori díj 30 ezer forint. Ezt Békesi elvtárs nem vette fel, szándéka szerint csak a könyv megjelenése után fogadta volna el a pénzt. Lektori véleményét Békesi elvtárs fenntartja, vállalja érte a felelősséget.

1985. február 4-ig a könyv bezúzása még nem történt meg.

2./ A tényekből adódó következtetések

- Meggyőződtünk arról, hogy a kiadvány megjelenése károsan befolyásolta volna közvéleményünket: túlzóan, a korábbi tájékoztatástól eltérően propagálta volna a szocialista országok nélkül lezajlott olimpiát; megkérdőjelezte volna távolmaradásunk motívumait; gyengítette volna külpolitikánk hitelét; lehetővé tette volna a nemzetközi sportdiplomáciában a szocialista országokkal való szembeállításunkat és hangulatot teremtett volna a hazai közvéleményben korábbi döntéseink megkérdőjelezésére. Mindez megerősítette a könyv bezúzására vonatkozó javaslat és döntés indokoltságát, szükségességét.

- A könyv elkészültével összefüggésben számos jogszabálysértés történt: a nyomda engedély nélkül nyomtatta ki a kiadványt; a MA-PRODUKT kiadási-szervezési jogosítvány nélkül végezte ezt a tevékenységet; a MA-PRODUKT MNB számlára hivatkozott, ilyen számlája nem volt: a MA-PRODUKT engedély nélküli hirdetési tevékenységet is vállalt.

- A kiadvány kinyomtatásában, az anyagi kár keletkezésében a következő tényezők játszottak jelentős szerepet: Gyenge József tényleges kiadói tevékenység nélkül vállalta a kiadói funkciót; Varga József tényleges főszerkesztői tevékenység nélkül látta el a felelős szerkesztői funkciót; Békesi elvtárs lektori hozzáállásából, valamint a szervezésben való közreműködéséből adódóan olyan látszat teremtődött, mintha Békesi elvtárs személye a könyv "politikai garanciáját" jelentené; összemosódott a szerzők, szerkesztők, a lektor szakmai, hivatali, politikai és a könyv előkészítésében, szerkesztésében betöltött szerepe: lehetővé vált a politikai tényezőkre való egyoldalú hivatkozás, felelősség áthárítás.

- A könyv összeállításánál súlyos politikai, erkölcsi, etikai problémák is jelentkeztek: az ebben érintett személyek felelős beosztásban, munkakörben dolgozó párttagok, akiktől joggal elvárható a párt normáinak teljesítése. Ezzel szemben a párt olimpiai játékok propagálására vonatkozó határozatának szellemét megsértették; egyetlen politikailag illetékes szervvel nem konzultáltak a kiadvány ügyében; a közvélemény tájékoztatásában egyoldalúan saját értékítéleteikre támaszkodtak; az OTSH nem járt el kellő körültekintéssel az engedélyezés során; a kiadvány íróinak egy része nem először vesz részt olyan kiadvány írásában, ami utóbb nem jelenik meg, ennek ellenére az átlagost meghaladó honoráriumot elfogadják; a kézirat leadásától a könyv kivitelezéséig a fegyelmezetlenség, a politikai alkalmatlanság, kiállás hiánya, emberi gyengeségek, az ellenőrzés sorozatos elmulasztása jellemezte a munkát.

II.

Javaslat a felelősökre, a felelősségre vonás módjára

A bizottság a feltárt tények alapján a következőket állapitotta meg:

Felelősség terheli:

 dr. Békesi László elvtársat

A könyv céljának megfogalmazásával, aktív és meghatározó jelentőségű szerkesztői munkájával, egyoldalúan pozitív összesítő lektori véleményével, a kiadvány szervezésében való személyes részvételével politikai felelősség hárul rá a könyv megjelenéséért. Az a tény, hogy Békesi elvtárs a Budapesti Pártbizottság titkára, akarva-akaratlanul több ízben elősegítette a kiadvány kinyomtatását. A kiadvány megjelentésével kapcsolatos álláspontja a kiadvány megjelenésével ellentétbe került volna az olimpiával összefüggő politikai határozatok elveivel.
Békesi elvtárs esetében pártfegyelmi felelősségre vonást javasolunk.

 Varga József elvtárs

A könyv ötletének megfogalmazásáért, a felelős szerkesztői funkció elvállalásáért, a könyv írói gárdájának kijelöléséért politikai felelősség terheli. Közreműködését súlyosbítja, hogy a könyv kiadását illetően nem konzultált illetékes politikai szervekkel, az olimpiai tájékoztatásra vonatkozó ismert állásfoglalások ellenére vállalta a főszerkesztőséget, tevékeny részvétel nélkül és ellenvéleménye ellenére nevét adta a kiadványhoz.
Varga elvtárs esetében pártfegyelmi felelősségre vonás mellett javasoljuk, hogy illetékes szervek vizsgálják felül a Népsportnál betöltött főszerkesztői funkcióra való alkalmasságát.

 Gyárfás Tamás elvtársat

A könyv ötletének megfogalmazásáért, a könyv írói gárdájának kialakításáért, az írásban és a szerkesztésben tevőleges személyes részvételéért politikai felelősség terheli. Felelős továbbá azért is, mert szerkesztői megbízatását meghaladóan kiadást előkészítő szerepet is vállalt. Ennek során megtévesztő magatartásával, az OTSH véleményének nem teljesítésével, személyi presszióval kikényszerítette a könyv kinyomtatását és hozzájárult az 5 millió forintos anyagi kár keletkezéséhez. A kiadványban szereplő fotók hazai terjesztésének tisztázatlansága miatt erkölcsi és anyagi felelősség is terheli.
Javasoljuk a pártfegyelmi felelősségre vonás mellett, hogy illetékes szervek vizsgálják felül a Népsportnál betöltött rovatvezetői funkcióra való alkalmasságát, valamint mellék- és másodállásainak indokoltságát.

 Gyulai István elvtársat

Aki annak ellenére, hogy a könyv szerkesztőjének van feltüntetve, szerkesztői tevékenységet nem végzett. Politikai felelősség terheli, mert anélkül, hogy megismerkedett volna a könyv tartalmának egészével, nevét adta a könyvhöz.
Pártfegyelmi vizsgálatot javasolunk.

 Gyenge József elvtársat

Alapvető politikai felelősség terheli, mert konkrét kiadói tevékenység nélkül, a kiadvány mindennemű ismerete hiányában, baráti ismeretségi alapon vállalkozott a könyv kiadói funkciójára.
Javasoljuk a pártfegyelmi felelősségre vonást.

 A. I. elvtársat

Politikai és anyagi felelősség terheli a kiadvány engedély nélküli kinyomtatásáért. Az a körülmény, hogy a sürgős kinyomtatást a megyei pártbizottság gazdaságpolitikai titkára kérte, némileg enyhíti felelősségét, ugyanakkor a GM anyagi körülményei ellenőrzésének elmulasztása, a könyv bezúzásának halasztása pedig súlyosbítja azt.

Javasoljuk a pártfegyelmi felelősségre vonás mellett a nyomdát felügyelő hatóságnak a gazdasági, szükség esetén a bűnvádi felelősségre vonás iránti intézkedését.

 Szakolczai Pál elvtársat

Felelősség terheli abban, hogy kellő körültekintés nélkül közbenjárt, közvetített a könyv elkészítésében.
Javasoljuk, hogy a megyei pártbizottság első titkára figyelmeztesse az ügy tanulságaira.

 a MA-PRODUKT GM-et

Egyetértünk a Pénzügyminiszt&eac ute;rium Ellenőrzési Főigazgatóságának javaslatával.

A MA-PRODUKT Gazdasági Munkaközösség különféle szabálytalanságokat követett el.
Így: túllépte a Fejér megyei, illetőleg a Martonvásári Nagyközségi Tanács VB által jóváhagyott, majd módosított társasági szerződésben engedélyezett tevékenységi körét és hirdetéseket gyűjtött és jelentetett meg kiadványaiban, valamint ténylegesen kiadói tevékenységet folytatott.
Ezzel részben tiltott tevékenységet folytatott /1978. évi I. tv. 12. /2/ bekezdése, részben - erre vonatkozó engedély nélkül - olyan működését fejtette ki, amelyet a 28/1981. /IX.9./ ITT számú rendelet, valamint a 41/1971. /XII.14./ Korm. számú rendelet a Művelődési Minisztérium engedélyéhez köt. Nem tartotta be a sajtótermékek sokszorosításának megkezdésével kapcsolatos rendelkezéseket, és engedély nélkül végeztette az "Amerika Los Angelesben" c. kiadvány nyomását. Ezért indokoltnak tartjuk, hogy a martonvásári tanácsnál a GMK írásbeli figyelmeztetését kezdeményezzük, a jogosulatlanul végzett tevékenységek megszüntetésére. Egyben javasoljuk, hogy a GMK képviselőjével szemben az illetékes hatóságok kezdeményezzenek szabálysértési eljárást a hirdetések tiltott gyűjtésével és megjelentetésével kapcsolatban, valamint a sajtórendészeti szabályok megsértése miatt.

A felelősségre vonás módjára vonatkozóan javasoljuk, hogy a pártfegyelmi vizsgálatokat az ügy összes körülményére tekintettel a KEB folytassa le. Az állami felelősségre vonás ügyében az illetékes állami szervek intézkedjenek.

Budapest, 1985. február 14.

A bizottság tagjai:

Radnai György s.k.Németh Jenő s.k.Urbán Géza s.k.
Szántó András s.k. Paál Rózsa s.k.

2. sz. melléklet

A "Jelentés"-hez tett megjegyzések

1./ dr. Békési László megjegyzései
2./ Varga József - " -
3./ Gyárfás Tamás - " -
4./ Gyulai István észrevétele
5./ Elbert György megjegyzései

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPART
BUDAPESTI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST VIII. KÖZTÁRSASÁG TÉR 26.
Telefon: 174-846
1430 Budapest 81. Postaflók 18.
Budapest, 1985. február 11.

Németh Jenő elvtársnak
a Minisztertanács
Tájékoztatási Hivatala elnökhelyettese

B u d a p e s t.

Kedves Németh Elvtárs!

A Los Angelesi olimpiáról szóló kiadvánnyal kapcsolatos jelentés tervezetét megkaptam és megismertem. A jelentést korrektnek, pártszerűnek tartom, tartalmával alapvetően egyetértek. A következtetések pontos levonása, a reális minősítés és a felelősség precíz megállapítása érdekében arra kérlek, hogy a jelentés véglegezésénél a következő rövid kiegészítéseket szíveskedj figyelembe venni:

 1. A 3. oldal 2. bekezdéséhez "...aki a megbízást azzal a feltétellel fogadta el, hogy a kötet engedélyezését valamennyi illetékes szerv egyetértése támasztja alá. Erre Varga József felelős szerkesztő pozitív választ adott és garanciát vállalt."
 2. 5. oldal 1. bekezdéséhez "...konkrét lektori véleményének birtokában..."
 3. 5. oldal 4. bekezdéséhez: Buda István elvtárs egyetértett a kiadvány céljával és megjelenésével. Sportdiplomáciai megfontolásokból igényelte a tervezett írások egy részének módosítását.
 4. 6. oldal 1. bekezdéséhez: Drecin József elvtársnál - miként a többi esetben is - a gyors elbírálást, ügyintézést kértem és nem az engedély kiadását sürgettem.
 5. A könyvvel kapcsolatos munkám és közreműködésem során sohasem a Budapesti Pártbizottság titkáraként, hanem a könyv lektoraként léptem fel.
 6. A végső következtetések egy részét /6. oldal utolsó és 7. oldal első bekezdése/ túlzónak tartom.
  Nem vitatom, hogy véleményem kialakításánál a kötet várható pozitív belpolitikai hatásait túlbecsültem, illetve esetleges negatív külső hatásaival nem számoltam. Ennek ellenére úgy vélem, hogy "külpolitikánk hitelét" nem gyengítette, korábbi - olimpiáról való távolmaradásunkra vonatkozó - döntéseinket nem kérdője lezte volna meg, ellenkezőleg: erősíthette volna a kötet.
 7. A kötet nyomtatásával és megrendelésével kapcsolatos szabálytalanságokról nem tudtam, a kiadó és a nyomda kiválasztásában, a szerződések megkötésében, vagy a lebonyolítással kapcsolatos bárminemű ügyintézésben nem vettem részt.

Köszönöm, hogy lehetőséget adtál a jelentés tervezetének megismerésére és észrevételeim kifejtésére.

Melléklet: 1 db jelentés tervezet

 Elvtársi üdvözlettel

Békesi László
Dr. Békesi László

A "Jelentés"-ben foglaltakkal egyetértek, az alábbi kiegészítésekkel:

 1. Szeptember elejétől október végéig Moszkvában tartózkodtam, így a könyv tervezett tartalmának megváltozása nélkülem történt. Az elkészült kéziratokat - a megbeszélés ellenére - nem láttam.
 2. Hazaérkezésemkor kész helyzetet találtam, a már szedésben álló anyagon változtatni nem lehetett, ennek is csak egy részét láttam. A képeket is csak részben, kinyomtatva láttam. Felvetettem, hogy a felelős szerkesztői címet vegyük le a könyvről, de nyomdatechnikai okból már nem látták lehetségesnek.

Budapest, 1985. február 8.

 Varga József
/ Varga József /

A Jelentéstervezet véglegesítésekor
az alábbi kiegészítéseket kérem figyelembe venni:

Az operatív munkát abban a biztos tudatban kezdtem, majd végeztem el, hogy az MSZMP KB illetékes munkatársaival az olimpiai könyv kiadatását egyeztették. Erre vonatkozóan Varga József már az induláskor dr. Békesi Lászlónak, M. P.-nak és nekem egyaránt elmondta: a sportközpontú kiadvány engedélyeztetését ő vállalta, ezzel másnak nem kell foglalkoznia.

Moszkvai tanulmányútja előtt Varga József arra kért, hogy a kiadvánnyal kapcsolatos szervezői munkát végezzem el. A cikkeket jóváhagyásra Moszkvába kellett volna folytonosan utána küldenem. Miután Varga József értesült arról, hogy Békesi et. a cikkeket itthon elolvassa, közölte velem: elég, ha az anyagokat majd a hazatértekor együtt nézi át.

Dr. Békesi László a cikkeket rendszeresen értékelte. Az útmutatásait, elismerő szavait rögzítő írások a vizsgáló bizottság birtokában vannak.

Hazajövetele után Varga József az időközben a nyomdába már leadott cikkeket megkapta, átnézte. Javításait a kéziratok rögzítik; azokat a már kiszedett anyagokon is hiánytalanul átvezettem.

Elbert Györggyel elsőként már Varga József tárgyalt a sporthivatal által igényelt javításokról. Mivel a lektor által szükségesnek tartott, később készült cikkeket Elbert et. a kiadói főigazgatóságtól nem kaphatta meg, ezeket november 5-én pótlólag vittem el neki. Elbert et. a szakvéleményét akkor adta ki, amikor már a pótlólag átadott anyagokat is ismerte. Írásba adta, hogy hozzájárul a könyv kiadatásához, ha észrevételeit érvényesítik. Öt konkrét igényt szabott meg. Ezeket maradéktalanul végrehajtottam. Elbert et. szakvéleményén kívül az eredeti kéziratok is a rendelkezésemre állnak. Igény esetén ezek összevethetők a kész könyvben megjelentekkel. A képekre és a képaláírásokra vonatkozóan Elbert et. általános elvet fogalmazott meg: "ne essenek túlzásba". Ezt is igyekeztem a legjobban végrehajtani, az eredmény megítélése azonban: szubjektív lehet.

A bevezetőben ismertetettek alapján számomra teljesen szabályosnak látszott, hogy a nyomda megkezdte a nyomtatást. Ennek tudatában többeknek megmutattam a már kinyomtatott íveket és a borítót. Szakvéleménye átadásakor Elbert Györgynek is bemutattam az elkészült anyagokat. Észrevétele nem volt.

A tényekhez tartozik még, hogy a könyvben megjelent cikkekért valamennyi szerző egységesen felvette a honoráriumit. A lektori és a szerkesztői díjat egyetlen érintett, így én sem vettem fel.

Az Amerika Los Angelesben c. kiadvány kiadójának Gyenge Józsefet nem én kértem fel. A magyar Diáksport Tanács főtitkára a MA-PRODUKT-tal közvetlenül tárgyalt, amelynek eredménye az általuk írt szerződés.

A lektorral egyetértve azt akartam elérni, hogy a boltokban a könyv 100 Ft-nál olcsóbban legyen majd kapható. Ennek érdekében vettem részt M. P. társaságában a kiadvány ártárgyalásán.

Összegzésül. Abban a meggyőződésben, hogy a kellő elvi engedélyek biztosítottak, a munka közben a rám bízott feladatok minél jobb elvégzésére törekedtem. Így utólag értékelve úgy látom, hogy nagyobb körültekintéssel, megfontoltabban kellett volna különösen a kiadvány indulásakor eljárnom.

Budapest, 1985. február 11.

 Gyárfás Tamás
Gyárfás Tamás

Bár nem tartozik a jelentéshez, fontosnak tartom elmondani: a vizsgálóbizottság elnöke tájékoztatott arról, hogy a kecskeméti nyomda a nevemben és az aláírásommal MA-PRODUKT levélpapíron kapott tipográfiai utasítást. Mint a kiadvány egyik szerkesztője, a MA-PRODUKT munkatársát én kértem meg, hogy technikai kéréseket közvetítsen a nyomdának. Azt azonban nem igényeltem, nem is igényelhettem, hogy mindezt a GMK nevében és levélpapírján tegye.

Miután sem a kiadvány szerkesztésében, sem a kinyomtatást eredményező cselekedetsorozatban nem vettem részt a Jelentés megállapításairól nem volt tudomásom, mint ahogy ezeket cáfoló ismeretek sincsenek a birtokomban.

B.p 1985. febr. 12.

Ezen a napon történt június 16.

1919

Eperjesen kikiáltják a Szlovák Tanácsköztársaságot.Tovább

1940

A Szovjetunió megkezdi Észtország megszállását.Tovább

1944

Jaross Andor belügyminiszter a közrend és a közbiztonság megőrzésére hivatkozva feloszlatja a Gyermekbarát Egyesületet. A "veszélyt...Tovább

1948

A Nemzetgyűlés elfogadja az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényjavaslatot (1948:XXXIII. tv.), amelynek végrehajtása...Tovább

1958

Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós halálos ítéletének végrehajtása.Tovább

 •  
 • 1 / 2
 • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

Örömmel adunk hírt róla, hogy megjelent az ArchívNet idei első száma, amelyben négy forrásismertetés olvasható. Ezek közül kettő magyar és ukrán emigránsok hidegháború alatti történetével foglalkozik egymástól nagyon eltérő látószögekből. A következő két forrásismertetés közül az egyik társadalmi önszerveződést ismertet kapcsolódó dokumentumokkal, míg a másik folytatja egy iratanyag oroszországi összeállítása, Magyarországra szállítása hátterének a bemutatását.

Az időrendet tekintve kívánkozik az első helyre Völgyesi Zoltán (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) helytörténeti szempontból is értékes ismertetése, amely a gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska által alapított és elnökölt Virágegylet történetét mutatja be levéltári források segítségével 1936-ig. A Fótról az 1920-as években Zebegénybe költöző nemesasszony új lakhelyén sem hagyott fel a már korábban is végzett szociális tevékenyégével: a Dunakanyarban többek között egy gyermeksegítő-nevelő egyletet hozott létre, amelynek egyben fő finanszírozója volt. Hogy a szervezet saját bevétellel is rendelkezzen, Apponyi Franciska a településen turistaszállásokat is létrehozott – ezzel pedig hozzájárult ahhoz, hogy Zebegényt még több turista keresse fel az 1930-as években.

Retrospektív módon mutatja be Máthé Áron (elnökhelyettes, Nemzeti Emlékezet Bizottsága), hogy a vitatott megítélésű, szovjetellenes ukrán emigrációt miként próbálta saját céljaira felhasználni az Egyesült Államok hírszerzése – amely folyamatban egy magyar emigránsnak, Aradi Zsoltnak is volt feladata. Az eseménysort egy később papírra vetett, titkosítás alól feloldott összefoglaló alapján tárja az olvasók elé. A kidolgozott akcióról a szovjet félnek is volt tudomása – erről pedig a szovjeteknek kémkedő „Cambridge-i ötök” legismertebb tagja, az angol Kim Philby számolt be defektálása után visszaemlékezésében.

Németh László Imre (nyugalmazott lelkész, pápai prelátus) az olaszországi magyar emigráció pillanatnyi helyzetéről készült összefoglalót prezentálja. Ez a „pillanatnyi helyzet” az 1953-as év, amikor báró Apor Gábor, korábbi szentszéki követ, ekkoriban a Magyar Nemzeti Bizottmány római irodájának a vezetője egy kérésre összeírta, hogy milyen helyzetben éli mindennapjait az olaszországi magyar emigráció az egyetemi tanároktól a trieszti menekülttábor lakóin át a sportolókig. Az egykori diplomata összefoglalójában nemcsak a mikroszintű, helyi ügyek kerülnek elő, hanem a nagypolitikai események is, így például Mindszenty József esztergomi érsek ügye, annak megítélése, valamint a magyarországi kommunista propaganda itáliai hatásai.

Idei első számunkban közöljük Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár) előző lapszámban megjelent forrásismertetésének a második részét. A szerző további dokumentumok ismertetésével mutatja be, hogy harminc évvel ezelőtt milyen módon kerültek Magyarországra Oroszországból a néhai miniszterelnökre, Bethlen Istvánra vonatkozó iratok. A szerző mindezek mellett – az iratok ismeretében – Bethlen szovjetunióbeli fogságával kapcsolatban is közöl új infromációkat.

Az idei első számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, felhívjuk egyben leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet következő évi számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

Budapest, 2024. március 13.
Miklós Dániel
főszerkesztő