„Sztálinhoz száll a hálaének, ki a jövőnk apja lett…”

Sztálin 70. születésnapja Magyarországon

„A községben, a főutcán különösen hatalmas táblák, zászlók és különösen megnyerő volt, Sztálin elvtársnak egy ötágú csillagban elhelyezett képmása, amit az ott dolgozó villanyszerelők villanylámpákkal láttak el. Este, mikor a faluban az első villanyfény kigyúlt, Sztálin elvtárs képe teljes kivilágításban nézett a falura. Nagy öröm volt ez.”

A Sztálin ünnepségeket előkészítő pártbizottság határozatai

  

a.

1949. október 27.

Jegyzőkönyv
a Sztálin ünnepségeket előkészítő pártbizottság 1949. október 27-i üléséről

Jelen vannak: Rákosi, Farkas, Apró, Bíró Zoltán, Hazai, Losonczy [Géza], Bíró László, Csillag, Gondos elvtársak

•1.)    Pártközpont ajándékterve
A bizottság Rákosi elvtárs beszámolóját tudomásul vette.
2.) Ünnepi program
Sztálin elvtárs születésnapjával kapcsolatos ünnepségek 18-án kezdődjenek, és 21-én legyen a csúcspont
Programot kell kidolgozni az összes színházak, kultúrtermek és mozik számára, a vidékieknek is.
Szovjetuniótól megfelelő filmeket kell kérni.
Rádió- és kulturprogramok készítését elkezdeni, vidéki városok programját nagyvonalakban elkészíteni,
falu és vidéki kisvárosok jó műsoráról gondoskodni.
Az iskolák programját is meg kell nézni.
A művészet szervezési tervet és a konkrét tennivalók maximumát két hét múlva a bizottság elé kell hozni. Felelős: Csillag elvtárs.

3.) Kiadványok
A bizottság Csillag elvtárs irodalmi javaslatait helyesli,
helyesli a mappa- és plakett terveket.
Egy héten belül be kell mutatni a kiadandó Sztálin képeket. Ha nincsenek megfelelőek, kérni kell a szovjet elvtársaktól, és pontosan lemásolni, javítás nélkül.
Az Agitációs Osztály által javasolt faliújság-terv helyes.
A milliós aláírás kérdését a Titkárság elé kell vinni.
A Népművelési Minisztérium nézzen utána, hogy a naptárak, az egyházi kalendáriumok is foglalkozzanak Sztálin elvtárs születésnapjával.

4.) Munkafelajánlás
Sztálin elvtárs születésnapjával kapcsolatos munkafelajánlásokat a Ganz Villany kezdi el 28-án. 31-én már az összes üzemekben meg kell indítani.

5.) Megyei ajándékok
A bizottság a 11 megye javaslatát elfogadja és elhatározza, hogy a többi megyét is bevonja az ajándékkészítésbe.
Az ajándék-terveket egy művészeti bizottság nézze meg elkészítés előtt.
Felelős: Csillag elvtárs.

•6.)    Bizottság ülései
A bizottság hetenként ülésezik, Gondos és Csillag elvtárs minden ülésre előzetes írásbeli beszámolót készít.
A Bizottság mai üléséről Losonczi elvtárs rövid beszámolót tart a Titkárság november 2-i ülésén.
A Népművelési Minisztérium és az Agitációs osztály az MSZT bevonásával dolgozzon az előkészületeken.

K. m. f.

Rákosi [Mátyás]

Jelzet: MOL M-KS 276. f. 54. cs. 69. ő. e. 1949. október 27 (MDP KV Titkárság.) A pártbizottsági ülések jegyzőkönyvei a Titkárság anyagai között találhatók.  

b.

1949. november 22.

Jegyzőkönyv
a Sztálin elvtárs születésnapját előkészítő pártbizottság 1949. november 22-i üléséről

Jelen vannak: Rákosi, Révai, Apró, Bíró Zoltán, Bíró László, Losonczi, Csillag és Gondos elvtársak.

•1.)    Jelentés a Sztálin ünnepség irodalmi és művészeti előkészületeiről
Előadó: Csillag Miklós

A Bizottság a mellékelt javaslatot az alábbi módosításokkal elfogadja:
Pátzay Pál szobrát és Borsos Miklós plakettjét megfelelő változtatásokkal elfogadhatónak tartja a Bizottság. Pátzay és Borsos nézzék meg a szovjet képzőművészek kiállításán lévő Sztálin szobrot és a Rákosi által átadandó mellszobrot.

Megbízza Révai, Komor [Imre], Mihály András,Vásárhelyi [Miklós] és Csillag elvtársakat az összes zenekari művek és tömegdalok felülvizsgálásával. A táncegyüttest is nézzék meg. Be kell vonni ebbe Vejnonen balettmester elvtársat is. Ezt a bizottságot ki kell egészíteni még 3 taggal.

A négy szovjet kantátára vonatkozóan ki kell kérni Kosev elvtárs véleményét.
Felelős: Csillag elvtárs.

Losonczi, Horváth Márton és Gábor Andor elvtársakból álló bizottság vizsgálja felül az összes irodalmi művet. Losonczi elvtárs kérje be az Új Magyar Könyvkiadótól a gépelt példányokat és az orosz szöveget, ennek alapján a Szikra csináljon ellenőrző próbákat, és az eredményt jelentse az Operatív Bizottságnak.

Ha egy kötetre való novella-anyag nem jön be, folyóiratokban kell megjelentetni.
Raics Istvánt a K[özponti]E[llenőrző]B[izottság] elé kell állítani.
Felelős: Losonczi elvtárs.
A műfordításokról egyelőre nem határoz a Bizottság.

•2.)    Javaslat Sztálin elvtárs 70. születésnapja megünneplésére.
Előadó: Gondos Ernő elvtárs.
A bizottság a mellékelt javaslatot az alábbi változtatásokkal elfogadja.
A Titkárság által jóváhagyandó sillabuszban legyen utalás arra, hogy gondoskodjanak a sztálini munkafelajánlások zökkenőmentes átviteléről az ötéves tervvel kapcsolatos munkákra.

A sztálini-műszak eredményeinek ismertetésével és a díjak kiosztásával kapcsolatos tervet Apró elvtárs terjessze az Operatív Bizottság elé.

Az öt előadást meg lehet tartani, de nem szabad nyilvánosságra hozni. A Nagy-Budapesti Pártbizottság gondoskodjon arról, hogy a kijelölt hallgatóság valóban részt vegyen az előadásokon.
Felelős Bíró Zoltán és Bíró László elvtárs.

Az ajándék-kiállítást a Nagy-Budapesti Propaganda Osztály szervezi és felelős érte.
Megfelelő helyiséget kell biztosítani az ajándékok tárolására. A kiállítási tárgyak átvételét, osztályozását Bíró László, Ék Sándor és Galambos Sándor elvtársak végezzék.
Felelős: Bíró László elvtárs

F. hó 24-én a sajtó közölje, hogy a Sztálin elvtárs születésnapjára szánt ajándékokat hova küldjék.
Az ajándékok őrzésére megfelelő őrségről az ÁVH gondoskodjon.

A Szakszervezeti Tanács intézkedjen, hogy a kiállítási csarnok legkésőbb 26-án üres legyen. A kiállítást december 1-én kell megnyitni, és 4-én délután bezárni úgy, hogy még aznap elkezdhessék az ajándékok szakszerű csomagolását. Az ajándékokat szállító vonatnak legkésőbb 8-án indulnia kell.

A kiállítást Apró elvtárs rövid beszéddel nyitja meg.
A párt ajándékain oroszul a következő szöveg legyen:
Sztálin elvtárs 70. születésnapjára szeretettel a Magyar Dolgozók Pártja.

A december 10-i kiállításon Szakasits elvtárs mondjon tízperces megnyitó beszédet.

A kiállítás politikai fővonaláról és az előkészületek állásáról jelentést kell adni az Operatív Bizottság legközelebbi ülésére.
Felelős: Bíró Zoltán elvtárs.

A18-i és 19-i programot ki kell hagyni. 21-én csak az Operában kell reprezentatív előadást tartani. Az Opera műsoráért, a sajtó és rádió ügyekért a Népművelési Minisztérium felelős. A Honvédség délelőtt vagy délután tartsa előadását.

Budapesten a Nagy-Budapesti Propaganda Osztály a Szakszervezeti Tanács kulturosztályával együtt szervezze meg az előadások műsorát. Vidéken a megyebizottságok és a szakszervezeti kultúrvezetők a Népművelési Minisztérium megbízottaival együtt.

Az ünnepségekkel kapcsolatos teendőkről az Agitációs Osztállyal való megbeszélés alapján a Szervezési Osztály küld körlevelet a megyebizottságoknak.

A tömegkiadványoknál a 3. 5. 6. 9. 10. 11. 15. 16. 21. 24. 26. és a 27. pontban foglaltakat nem fogadja el az Operatív Bizottság.

December 20-a legyen a Főváros díszközgyűlése, ahol az Andrássy utat Sztálin útnak nevezik el. Pongrácz [Kálmán] legyen az ünnepi előadó. XII. 21-én fel kell rakni a Sztálin út új utcatábláit.

Felelős: Köböl [József], Kovács [István] és Bíró László elvtárs.

K. m. f.

Rákosi [Mátyás]
főtitkár

MOL M-KS 276. f. 54. cs. 72. ő. 1949. november 22. (MDP KV Titkárság.)  

  

c.

1949. november. 29.

Jegyzőkönyv
a Sztálin elvtárs születésnapját előkészítő pártbizottság 1949. november 29-i üléséről

Jelen vannak: Rákosi, Apró, Losonczi, Bíró Zoltán, Bíró László, Csillag és Gondos
2. pontnál meghívott: Váczi [Miklós?]né, Kenyeres Júlia és Soós [?] elvtárs

•1.)    Jelentés a december 1-i sztálini ajándék kiállítás előkészületeiről.
Előadó: Bíró László

A Bizottság elfogadja a mellékelt előterjesztést az alábbi megjegyzésekkel:

Gondoskodni kell arról, hogy a jelszavakat ne túl apró betűvel írják. Az öt új jelszó közül kettőt - az elhangzott megjegyzések figyelembevételével - elfogad.

A jelentősebb ajándékok méretéről jegyzéket kell készíteni és ennek megfelelően a csomagolást gondosan elő kell készíteni.

Biztosítani kell, hogy a csomagolást végző vasúti munkások a szállítás előkészületeit idejében elvégezzék.

Meg kell állapítani, hogy a szállításhoz hány vagonra van szükség.

Úgy a magyar, mint az orosz vagonokon mindkét nyelven legyen felirat, az orosz vagonokat - lehetőség szerint - az orosz és magyar címerrel kell díszíteni. A dekorálásért felelős Gondos elvtárs.

Az ajándékok őrzését speciális védelmi rendszabályokkal kell biztosítani.

A kiállítás előkészületeit úgy irányítsák, hogy Rákosi elvtárs december 1-én reggel 8 órakor megnézhesse.

Meg kell tudni, hogy az orosz elvtársak mikor veszik át a kiállított ajándékokat. A választ a Titkárság elé kell hozni, hogy a kiállítás tartamát ennek megfelelően lehessen megszabni.

A november 30-i újságok már foglalkozzanak a kiállítással. Az újságírókat be kell engedni, hogy december 1-re megfelelő riportokat írhassanak.

A kiállítás megnyitásáért és a fogadás rendezéséért felelős Bíró László elvtárs.

A kiállítás látogatóiról fényképfelvételeket lehet készíteni és a legjobbakat kiküldeni.

A holnapi titkársági ülés elé javaslatot kell terjeszteni egy 3 tagú bizottságra, mely az ajándékokat kíséri. A bizottságban egy oroszul beszélő Központi Vezetőségi tag, egy minta gazdasszony, illetve parasztasszony és egy élmunkás legyen.

Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrát kísérő két munkást csak az ÁVH hozzájárulásával lehet elengedni.

2.) Jelentés a Nemzeti Múzeumban rendezendő kiállításról.
Előadó: Kenyeres Júlia elvtársnő.

A Bizottság elfogadja a mellékelt tervezetet azzal, hogy jobban ki kell domborítani a magyar vonatkozásokat, a magyar nép háláját és szeretetét Sztálin elvtárs iránt, valamint azt a körülményt, hogy a magyar népi demokrácia és a Magyar Kommunista Párt vezetői milyen eredményeket értek el.

Magyarország felszabadítását is jobban ki kell dolgozni, kiemelni mindazt a gazdasági segítséget, melyet a Szovjetunió és Sztálin elvtárs nyújtott a magyar népnek.

Jobban kifejezésre kell juttatni a magyar nép háláját felszabadítója, a Szovjetunió és Sztálin elvtárs iránt.

Sztálin elvtárs szerepének jelentősége mellett jobban ki kell domborítani a szovjet nép érdemeit.

A dekoráció a lehető legjobb legyen. A túlzásoktól tartózkodni kell.

A feliratokhoz, megfelelő gondossággal és diszkréten fel lehet használni Sztálin elvtárs magyar vonatozású beszédeit.

A szövegekért, amennyiben azok nem idézetek, Bíró Zoltán elvtárs felelős.
Tervet kell kidolgozni a kiállítás népszerűsítésére. Felelős: Bíró Zoltán és Losonczi Géza elvtárs.

A katalógus kiadására vonatkozó javaslatot elvben elfogadja a Bizottság. Nagyon gondosan kell összeállítani, nívós és ízléses legyen.

Megnyitás előtt nézze meg a kiállítást a Politikai Bizottság egy tagja is.
Amennyiben Vadas Sári elvtársnő betegsége huzamosabb ideig tart, helyettesítéséről gondoskodni kell.

3.) Különfélék
Előadó: Gondos Ernő elvtárs

A bemutatott jelvényt a Bizottság elfogadja azzal, hogy a felírást törölni kell. Ha meg tudják csinálni, a következő szöveg legyen: „Sztálin. 1949."
Gondos elvtárs beszéljen Kossa elvtárssal és állapítsák meg, hogy a Pénzverde miért készített a jelvényekből 30 ezer darabot engedély nélkül.
A honvédség és a rendőrség belső használatra készült plakátjait csak a Propaganda Osztály hozzájárulásával lehet sokszorosítani.
A bemutatott Opera-díszletek közül az előadás befejezésére vonatkozót fogadja el a Bizottság.
A Bizottság múlt heti ülésén határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy semmiféle szobrot, festményt, plakettet vagy érmét nem lehet forgalomba hozni az illetékes miniszter engedélye nélkül.

K. m. f.

Rákosi [Mátyás]
főtitkár

 

***

Előterjesztések az 1949. november 29-i „pártbizottsági" ülésen  

Nagy-Budapesti Pártbizottság
Agit.-Prop. Osztály

Feljegyzés
a dec[ember] hó 1-én de. 10 órakor nyíló „Sztálini ajándék" kiállítás előkészületeiről

•1.)    A kiállítás helye a Műcsarnok, ahol az Újító Kiállítás volt.
•2.)    A kiállítás helyisége 29-én délig készül el dekorációval és világítás, valamint a hangosítás beszerelése. Nov. 30-án éjfélig megtörténik a kiállítási tárgyak elhelyezése.
•3.)    A kiállítás területén 24-én reggeltől kezdve 4 tagú bizottság tartózkodik, akik a beérkező ajándékokat átveszik.
•4.)    A kiállítást véglegesen az MSZT rendezi, de az előkészületeknél, valamint a kiállítás alatt is egyaránt a felelősök pártemberek.
•5.)    A beérkező ajándékok feliratait a Gorkij iskolából kint lévő elvtársnő fordítja le magyarra, és a beérkezés sorrendjében minden tárgyról jegyzőkönyvet vesznek fel, és számmal látják el. Átadók nyugtát kapnak. Sérüléseket jegyzőkönyvezik.
•6.)    A kiállított tárgyak magyar szöveggel való ellátása folyamatosan, a beérkezési sorrend alapján történik.
•7.)    Az épület területének biztosítását kívülről 4 rendőr bajtárs végzi, akik az épület körül éjjel-nappal cirkálnak.
•8.)    Az épület belső biztosítását 20 R[endező] G[árda] elvtárs végzi, akik reggel a munka megkezdésétől este 9 óráig az épület területén tartózkodnak és a dolgozó munkások között teljesítenek szolgálatot.
•9.)    Az ajándékok átvétele a kiállítási helyiség mellett lévő külön erre a célra elhatárolt helyiségben történik. Az átvett tárgyakat raktárhelyiségben helyezzük el, és a helyiségben állandóan 2 ÁV bajtárs tartózkodik, valamint 4 R. G. elvtárs.
•10.)           Az ünnepség lefolyása: a Vásárhelyi kórus a magyar, szovjet himnuszt énekli, utána Apró elvtárs ünnepi beszéde, amelyhez hozzászól Dienes József W[eiss[M[anfréd] gyári élmunkás esztergályos, aki a teljesítményével 400%-ot már meghaladta. És özv. Földi Péterné élmunkás parasztasszony, valamint Kozák Etele úttörő. A beszédek után a meghívott elvtársak és a közönség a kiállítást megtekinti.
•11.)           A kiállítás megnyitójára a meghívások protokol[l] lista alapján történik, amely kb. 500 főt tesz ki. A meghívottak között kb. 150 élmunkás van.
•12.)           Az ünnepségre meghívtuk a baráti államok követségeit is.
•13.)           A kiállítás megnyitó ünnepsége a kiállítás megtekintésével együtt kb. 1 óra 10 percig tart.
•14.)           A megnyitó ünnepségre érkező elvtársakat az MSZT fogadó bizottsága várja a Műcsarnok előtt, amelynek tagjai Bernát, Vácziné, Dezső, Soós és Tóth elvtársak.
•15.)           A megnyitó ünnepségre a meghívások meghívóval történnek, amely 29-én este kerül kézbesítésre az MSZT-n keresztül. A meghívókhoz mellékelve lesz kocsi cédula és a kocsi felhajtási iránya.
•16.)           A kiállítás megtekintésére mozgósítottuk a nagyüzemeket és kerületeket, valamint a délelőtti és délutáni órákra az iskolákat, honvédséget és a tömegszervezeteket.
•17.)           A kiállításra beérkezett tárgyakat egy bizottság fogja átvizsgálni, hogy melyik tárgy kerül kiállításra és melyik tárgy lesz kiküldve Szovjetunióba. A bizottság tagjai Apró, Bíró, Csillag, Ék Sándor, Kende [István?] és Szirmai [István] elvtársak.
•18.)           A kiállítás december 4-én este 9 órakor záródik, éjszaka a tárgyakat a Közlekedési Minisztérium szállítási osztálya csomagolja a felügyeletünk alatt és szállítja a pályaudvarra. (Felelős Mezei [Rezső?] elvtárs.)
•19.)           Javaslom, hogy a szállításra kerülő csomagokat Záhonyig az átrakó állomásig a Párt részéről két megbízott politikai munkatárs kísérje, valamint Rubin elvtárs, aki a tárgyaknak az átvételét és átadását intézi a csomagolások alatt, és a leb[p]lombált kocsikat az Államvédelmi Hatóságok által megbízott két elvtárs kísérje.

Budapest, 1949. november 28.

MOL M-KS 276. f. 54. cs. 74. ő. 1949. november 29. (MDP KV Titkárság.)

***

Jelentés Sztálin elvtárs 70. születésnapjára a Nemzeti Múzeumban készülő kiállításról

A kiállítást a következő politikai szempontok szerint állítottuk össze: Bemutatni Sztálint, mint Magyarország felszabadítóját, a magyar nép legjobb barátját, a világbéke legfőbb őrét. További szempontok: Sztálin a történelem egyik legnagyobb alakja, Lenin művének folytatója, a világ munkásosztályának vezére, a szocializmus és kommunizmus építője a Szovjetunióban, a szovjet nép boldog életének megteremtője.

Az egyes termek témáját illusztráló tablókat, festményeket úgy állítottuk össze, hogy mindig Sztálin szerepe és alakja legyen előtérben.

A kiállítás komoly ünnepélyességét, nagyvonalúságát megfelelő dekoráció biztosítja.

A kiállítás anyaga: fényképek, dokumentumok, szovjet festők képei után készült festmények, makettek, grafikus ábrák, szobrok. Ezt a szemléltető anyagot támasztják alá a képfeliratok (nagy részben Sztálin elvtárs rövid életrajzából véve), tabló-idézetek, terem-idézetek Sztálin elvtárs műveiből, továbbá szovjet költők Sztálinról írt költeményei és Sztálin életének kronologikus táblázata.

A kiállítás a Nemzeti Múzeum első emeletén kilenc teremben lesz elhelyezve. A múzeum homlokzatának a nap és a kiállítás rendkívüliségét kell éreztetnie: Sztálin elvtárs hatalmas képe, szovjet és magyar zászlók, címerek, jelszó és a kiállítás megjelölése díszítik. A múzeum homlokzatát este reflektor-fény fogja megvilágítani. A kiállítási termekbe vezető feljáratot gazdag virágdísszel, drapériákkal és zászlókkal tesszük ünnepélyessé. A dekorációnak méltóságos, derűs optimizmust kell sugároznia, népünk Sztálin iránti forró szeretetét, tiszteletét és háláját kell kifejeznie. Az emeletre vivő főlépcső feletti nagy falfelületet a Sztálin-kantátáról készült falfestmény (ez az egyetlen eredeti festmény) fogja díszíteni.

Az egyes kiállítási termek témái a következők:

I. körterem. Ez a terem adja meg az egész kiállítás politikai fővonalát. Középen Sztálin tábornoki egyenruhában a Kreml fala mellett. (A Szovjet Képzőművészeti Kiállítás festményének megnagyított kópiája.) A festmény előtt a Szabadság-szobor pálmás nőalakja. Balra tablókon „Magyarország felszabadítása", jobbra „Mit köszönhet a magyar nép Sztálinnak", középen „Sztálin a béketábor legfőbb őre".
II. terem. Sztálin élete és tevékenysége a Nagy Októberi Forradalomig.
III. terem. Sztálin szerepe a világot átalakító Nagy Októberi Forradalom vezetésében, Sztálin, mint Lenin legjobb fegyvertársa, a polgárháború győzelmeinek szervezője.
IV. terem. Sztálin Lenin művének folytatója, a szocializmus építője, a kommunizmusba való átmenet vezetője. A Sztálini Alkotmány. Sztálin a szovjet nép boldog életének megteremtője.
V. terem. Sztálin szerepe a Nagy Honvédő Háborúban, a Szovjetunió történelmi győzelmeinek szervezője és vezetője. Ez a terem bemutatja a szovjet hadsereg szervezését béke idején, a Nagy Honvédő Háború védelmi harcait, a hátország háborús erőfeszítéseit, a döntő fordulatot és a tíz csapást, végül a győzelem ünnepét a Szovjetunióban.
VI. terem. Bemutatja Sztálin szerepét a háború utáni ötéves terv megvalósításában, a kommunizmusra való átmenetben: villamosítás, a természet átalakítása, Davidov-terv, életszínvonal-emelkedés, stb.
VII. terem. Sztálin, Lenin művének folytatója elmélet terén, nemzetközi munkásosztály harcának vezetője, a népek szabadságának, függetlenségének biztosítója.
VIII. terem. Sztálin a szocialista művészetek irányítója és megihletője. Sztálin megjelenése a népművészetben. A népek ajándékai Sztálinnak.
IX. terem. Sztálin a magyar nép nagy tanítója. Rákosi Mátyás Sztálin hű tanítványa, azok a sikerek, amelyeket népünk Rákosi elvtárs vezetésével a Szovjetunió példája alapján mindmáig elért. (Rákosi elvtárs kiszabadítása, stabilizáció, hároméves terv, ötéves terv.)

A kiállítás anyagát az itt csupán vázlatosan jelzett témák szerint Kenyeres Júlia, a kiállítás politikai felelősének előzőleg elkészített és Pártunk Propaganda osztályán megvitatott terv alapján állítottuk össze. A harmadik terem polgárháborúra vonatkozó részét, valamint az ötödik terem anyagát a Honvédelmi Minisztérium Magyar-Szovjet Társaság Baráti Köre állítja össze, Gyopár [?] őrnagy elvtárs vezetésével. A kiállítás szervezeti irányításáért és vezetéséért Vadas Sára elvtársnő felel. A kiállítást a Magyar-Szovjet Társaság rendezi, kivitelezése (kivéve a dekorálást) a Társaság vállán nyugszik, felelőse Sós elvtárs. A dekorációt Pártunk dekorációs osztálya végzi, Ceglédi elvtárs vezetésével. A kiállítás politikai felelőse természetesen felel a képek kiválogatásáért, a festmények és dekoráció ideológiai jellegéért is, amit a reszort-felelősökkel tartott állandó operatív kapcsolattal biztosít. A kiállítási termek anyaga nagy részben kész, úgyszintén a szöveg-forgatókönyv. Ami még hátra van, az a dekorációs munka egy része.
Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a hatalmas kiállítás megszervezésére igen rövid idő állt rendelkezésünkre.

Budapest, 1949. november 28.

MOL M-KS 276. f. 54. cs. 74. ő. 1949. november 29. (MDP KV Titkárság.)

***

Feljegyzés
Révai elvtársnak

Javasolom, hogy a jövő héten, kedden, 29-én tartson ülést a Sztálin ünnepségeket irányító Pártbizottság a következő napirendi pontokkal:

•1.)    Jelentés az 1-én megnyitandó ajándék kiállításról
          Előadó: Bíró László
•2.)    A reprezentatív nagy Sztálin kiállítás politikai irányelvei és jelentés a munka előrehaladásáról.

Az időközben felmerült, vagy még nem tisztázott kérdések:
•1.)    A Honvédség és Rendőrség Farkas, illetve Kádár elvtársakkal való megbeszélés alapján a laktanyákon belül a születésnapot megelőző héten belső műsoros előadásokat szeretne tartani. Javasolom, hogy a Bizottság fogadja el azzal, hogy az ott előadottak alkalmazkodjanak a kiadott vezérfonalhoz.
•2.)    A Honvédség a Szovjet Hadseregnek küldeni szándékozik a születésnap alkalmával egy nagy tölgyfa asztalt, melyen a Főváros szovjet emlékműveinek kicsinyített másai vannak elhelyezve. Az egész együttvéve kb. 10 mázsa. Javaslom, hogy ne az ajándékvonattal menjen, hanem a Honvédség külön állapodjon meg a Közlekedési Minisztériummal a szállítás ügyében, miután az ajándék úgy sem Sztálin elvtársnak, hanem a Szovjet Hadseregnek megy. A szállítást össze lehet kapcsolni az esetben, ha már kiderül, hogy az ajándékok mennyisége miatt amúgy sem lehet gyorsvonathoz kapcsolni az ajándékvonatot vaggonokat [!].
•3.)    A Honvédség a laktanyák belső dekorálására plakátot szeretne kiadni. Javaslom, hogy Nógrádi elvtárs ellenőrzése mellett a Bizottság fogadja el ezt a javaslatot.
•4.)    Kérem Révai elvtársat, értesítsen róla, történt-e döntés a Titkárság ülésén arra nézve, hogy a 21-i operai ünnepséget ki rendezze (a Kormány és az MSZT vagy a Párt és a Kormány - stb.)?
•5.)    A Minisztériumból olyan utasítás ment a nyomdák felé, hogy az összes kiadványt a Sztálin-ünnepségek kapcsán csak a Minisztérium ellenőrzése után lehet kinyomni. Úgy gondolom, hogy a nyomdákkal közölni kellene, hogy ez nem vonatkozik a Párt által jóváhagyott kiadványokra.
•6.)    20-án este a „Sztálingrád" c. film bemutatójánál javasoljuk, hogy Bernát elvtárs, az MSZT főtitkára mondja a megnyitót. (A múltkor Vácziné, a főtitkárhelyettes beszélt.)
•7.)    Az ajándékokkal kísérőt kell küldeni, aki az egész szerelvényt végigkíséri az úton. Vadas Sára tanácsára javasoljuk Csillag Miklós elvtársat a Szállodaipari N[emzeti] V[állalat]tól.
•8.)    Információképpen Révai elvtárs tudomására hozom, hogy a dohány vegyelemeztetésének kérdését Marosán elvtárssal megbeszélem. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy a több évtizedes, lezárt borospalackokat, melyeket a Párt Gazdasági Osztálya már több héttel azelőtt, teljes csendben beszerzett, kiküldhetjük-e felbontatlanul, vizsgálat nélkül?

Budapest, 1949. november 24.

                                                           Elvtársi üdvözlettel:

                                                           Gondos Ernő

MOL M-KS 276. f. 54. cs. 74. ő. 1949. november 29. (MDP KV Titkárság.)

  

d.

1949. december 14.

Jegyzőkönyv

a Sztálin elvtárs születésnapját előkészítő pártbizottság 1949. december 14-i üléséről

Jelen vannak: Gerő, Losonczi, Bíró Zoltán, Bíró László, Hazai, Csillag, Gondos és Horváth Márton.

•1.)    Jelentés a Sztálin születésnapjára rendezendő központi ünnepségekről

A bizottság a mellékelt javaslatokat az alábbi változtatásokkal elfogadja:
Az Opera műsorából az 5. és 6. szám kimarad.
Az ünnepségen Dobi elnököl, Gerő elvtárs tartja az ünnepi beszédet.
Az üdvözlő táviratot megírja Losonczi elvtárs, felolvassa Kovács elvtárs.
A Szovjetunió és a népi demokráciák diplomáciai képviselőit meg kell hívni.
A honvédség számára biztosítandó elsőrendű jegyek számát 100-ra kell emelni.
Az elnökségben legyenek a PB tagok, a kormány tagjai, az MSZT néhány vezetője, a Nagy-Budapesti Pártbizottság titkárai, Andics [Erzsébet] elvtársnő és néhány reprezentatív nő, az Elnöki tanács tagjaiból (ez áthúzva)

Egyéb rendezvények

Az országgyűlés december 21-én rendes ülést tart. Drahos [Lajos] elvtárs 15 perces elnöki felszólalást tartson, Horváth [Márton] segít a szöveg elkészítésében.
Gondoskodni kell arról, hogy a miniszterek és képviselők teljes létszámban megjelenjenek és a karzatok is tele legyenek. Felelős Hazai elvtárs.
Megbeszélendő Olt elvtárssal és Mónus [Illés]né elvtársnővel, van-e lehetőség ünnepélyesebbé tenni az ülést.
A Tudományos Akadémia dísz-ülése 19-én lesz az Operában.

Budapesti dísz-közgyűlés

Pongrácz elvtárs rövid beszédet tart. Köböl gondoskodik a beszéd elkészítéséről, Gerő elvtárs átnézi.
Az ülés határozatot hoz az Andrássy út Sztálinról való elnevezésére, Sztálin szobor felállítására, az ajándékba küldött szobor másolatának Budapesten való felállítására.
A dísz-közgyűlési terem megtöltéséről is gondoskodni kell.

Városi Színház

A javaslatot a bizottság jóváhagyja azzal, hogy Bernáth elvtárs beszéde 10 perces legyen. A beszédet Bíró Zoltán elvtárs megnézi.
A fáklyás felvonulást meg kell tartani.
A táviratokért felelős Losonczi elvtárs.
A jelszavakért és a dekorációért felelős Gondos elvtárs. Pénteken bemutatja a tervet Gerő elvtársnak.
Az operaházi ünnepség szervezési felelőse Gondos elvtárs.
Gerő elvtárs megbeszéli Szmirnov elvtárssal, hogy 21-én este ne tartsanak fogadást.
A sajtó és a rádió az ünnepségekről a következő fontossági sorrendben adjon közleményeket:

•1.)    Operaház
•2.)    Országgyűlés
•3.)    Fővárosi díszközgyűlés
•4.)    Tudományos Akadémia

A központi táviratokat mind le kell hozni.
Az újságok első oldalán legyen Sztálin képe.
A rádióban az operaházi közvetítés 8 órakor kezdődjön. Riportokat adjon a különböző ünnepségekről, leveleket közöljön, szólaltasson meg - hanglemezekről - munkásokat, tudósokat.
A Szabad Népben Rákosi elvtárs cikkén kívül Révai és Kádár elvtársnak egy-egy cikke, és ha lehetséges, Farkas elvtárs is írjon.
Filmezni és fényképezni lehet, hangfelvételt ne csináljanak.

•2.)    Jelentés a fontosabb kiadványokról

Az összes kiadványokat kibocsájtás előtt még egyszer nézze meg a bíráló bizottság. Felelős Losonczi elvtárs.
Sztálint és a Gellért hegyi emlékművet ábrázoló plakátot vissza kell tartani.
A Gimes [Miklós] elvtárs által írt vezérfonalat megnézi Bíró Zoltán elvtárs.

•3.)    Különfélék

A bizottság úgy határoz, hogy ahol komoly alulról jövő kívánság van helyi ünnepségek rendezésére és megvannak a megfelelő feltételek, meg kell engedni az ünnepségek megtartását.
A Szaktanácson kívül az illetékes minisztériumokkal is meg kell beszélni a Sztálini műszak eredményeinek gyors propagálását. Gondoskodni kell a kettő összehangolásáról. Felelős Gondos elvtárs.

A színházakban és mozikban tartandó beszédek szövegét Bíró Zoltán elvtárs nézi meg.
A színházakban az előadást egy-egy kiváló színész tartsa meg.
A Rádió ünnepi műsorát 10 perces előadás vezesse be. A szöveg elkészítéséért Szirmai elvtárs felelős, melyet a diktor [hírolvasó, bemondó] mond be.

Gerő Ernő
főtitkár h[elyettes]

MOL M-KS 276. f. 54. cs. 77. ő. e. 1949. december 14. (MDP KV Titkárság.)

***

Előterjesztések a pártbizottság 1949. december 14-i üléséhez

Jelentés
Sztálin születésnapjára rendezendő központi ünnepségekről

 

I.

December 20-án este 8 órai kezdettel a Városi Színházban a[z] MSZT és a MOKÉP közös rendezésében díszelőadáson bemutatják a „Sztálingrádi csata" c. filmet.
A bemutató előtt rövid műsor lesz.

Műsor:
•1.)    Magyar és szovjet himnusz, előadja: a Honvéd zenekar
•2.)    Szavalat.                                 „          Ladányi Ferenc
•3.)    Sztálin kantáta.                        „          a Vásárhelyi kórus
•4.)    Ünnepi beszéd: előadónak javasoljuk Bernáth György elvtársat, az MSZT főtitkárát.

A jegyek szétosztása az Operaházhoz hasonlóan. A Városi Színház befogadóképessége nagyobb, mint az Operáé, s többlet-jegyeket az üzemek legjobb dolgozói között osztják szét.

II.

December 21-én este 7 órai kezdettel az Operaházban a kormány és az MSZT közösen díszelőadást rendez. Műsornak a következőket javasoljuk:

Műsor:
•1.)    Magyar és Szovjet himnusz. Játs[s]za az Operaház zenekara, vezényli: [?]
•2.)    Ünnepi beszéd                                                                                   60 perc
                       Szünet                                                                                     10 perc
•3.)    Patachich Iván - Lukács Imre: Úttörők dala Sztálinhoz.
          Előadják: a Mester utcai Általános iskola összkara és az Operaház
          Zenekara. Vezényel: Kopeczky A.                                                        6 perc
•4.)    Kuczka Péter: Róla, aki a világnak kovácsa.
          Előadja: Ladomerszky Margit, a Nemzeti Színház tagja.                 5 perc
•5.)    Székely Endre-Acél Tamás: Óda Sztálinhoz.
          Előadják: A Vasutas Szakszervezet Központi kórusa,
          A Brunswick Teréz óvónőképző női kara, a Mária Terézia Általános
          Iskola (Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium) úttörő kórusa és az operaházi zenekar. Vezényel: Tóth Lajos.
          A szólókat éneklik: Tiszai Magda, Tóth Lajos, Faragó András és
         Melis György.                                                                                           10 perc
•6.)    Moszolev: Ünnepi óda. Előadja az Operaház zenekara, vezényel:
         Klemperer
•7.)    Köszöntő
          Előadja: a Központi Honvéd Művészegyüttes tánckara és az Operaház
           Zenekara. Koreográfiáját készítette és a táncot betanította: Szabó Iván,
           Zenéjét szerezte Farkas Ferenc, vezényel: Dávid Gyula                   10 perc
•8.)    a.) Ljapin: Köszöntő
          b.) Moszolov: Óda Sztálinhoz
            Előadja: Fodor János, kíséri az Operaház zenekara, vezényel
            Kenessey Jenő.
9.) Kardos Pál - Devecseri Gábor: Terjed a fény.                                        10 perc
            Előadják: Közalkalmazottak Szakszervezete Liszt Ferenc kórusa,
            A budapesti rendőregyesület kórusa és az operaházi zenekar.              
            A tenorszólót Joviczky József énekli, vezényel Melles Károly.            
10.) Tyihonov: Pohárköszöntő. Előadja: Horváth Ferenc, a Nemzeti Színház         5 perc
      Tagja.
11.) Muragyelli: Sztálin vezetett bennünket
      Hacsaturján: Dal Sztálinról
      Előadja: az Operaház kórusa, vezényli: Pless László                                  10 perc
      Szünet                                                                           10 perc
12. Az Oszipov együttes műsora                                                                          25 perc
13. Zelk Zoltán: A hűség és a hála éneke. Szavalja: Major Tamás, a Nemzeti
      Színház igazgatója.
14. Alexandrev: Sztálin kantáta.
      Előadja: 500 főnyi összkar és az operaház zenekara                            6 perc
      Vezényel. Pless László                                                            = 187 perc

Az ünnepséghez elnökségnek javasoljuk a P. B. és a Kormány tagjait, Rusznyák professzort javasoljuk elnöknek. Az üdvözlő távirat felolvasására Kállai Gyula elvtársat javasolják.

Az Operában 1000 db minőségi és 400 másodrendű hely van. Ezeknek elosztására javasolják:

•a.)    Minőségi helyek (1000 db)

150 drb P. B. tagok, kormány, államtitkárok, Elnöki Tanács
140      „          pártfunkcionáriusok
80        „          tömegszervezeti funkcionáriusok
60        „          honvédség
45        "          rendőrség
20        „          többi pártok vezetői
90        „          diplomáciai testületek tagjai
80        „          hivatalok, minisztériumok, bíróságok
25        „          rádió, sajtó
30        „          tudományos Tanács, egyetemek, Írószövetség
270      „          sztahanovisták, Kossuth díjasok, élmunkások
30        „          tartalék.

b.) Másodrendű helyek (400 db)

            100 drb honvédség
            100      „          ÁVH
            50        „          Rendőrség
            70        „          szakszervezetek
            80        „          egyéb tömegszervezetek

Ez a jegyelosztás csak úgy lehetséges, ha a hivatalos protokoll-listán szereplők jelentős részének csak 1 db jegyet küldenek.
Az egyéves pártiskola hallgatóival fogják biztosítani, hogy az előadás megkezdésekor minden hely el legyen foglalva.

December 21-én a Zeneakadémián, a Városi Színházban és a Csepeli Sportcsarnokban ünnepi díszhangverseny lesz a[z] MSZT rendezésében.
Ezeken az előadásokon a Révai vezetése alatt álló bizottság által jóváhagyott művek közül azok kerülnek bemutatásra, amelyek az operai díszelőadáson nem szerepelnek. Ezeken a helyeken 1-1 órás ünnepi műsor lesz.

MOL M-KS 276. f. 54. cs. 77. ő. e. 1949. december 14 (MDP KV Titkárság.)

Ezen a napon történt július 20.

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!
 

A 2024. év második ArchívNet számát ajánljuk figyelmükbe, amelyben ismét négy forrásismertetés található, amelyek a 20. század szűk ötven évét fedik le. Két publikáció foglalkozik az első és a második világháború alatt történet eseményekkel, egy az 1950-es évek végi magyarországi ruhaipar helyzetét mutatja be, egy pedig helytörténeti témában prezentál dokumentumokat.

Suslik Ádám (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) az első világháború szerbiai frontjának eseményeit idézi fel egy 1915-ből származó dokumentum segítségével. A belgrádi kormány által kiadott utasítás szerint kellett volna megvizsgálnia kivonuló bizottságoknak az osztrák-magyar haderő által okozott károk mértékét. Erre végül nem került sor, mivel a nehézkesen haladó osztrák-magyar támadás külső (bolgár, német) segítséggel végül 1915 végére elérte a célját: Szerbia összeomlott, a politikai vezetés és a hadsereg elmenekült.

Kosztyó Gyula (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltára, történész, kutató, Erőszakkutató Intézet) nyolcvan évvel ezelőtti történéseket mutat be. Forrásismertetésében megvilágítja, hogy Kárpátalján 1944 folyamán miként zajlott a deportált zsidók földjeinek kisajátítása, felhasználása – illetve, hogy az ilyen módon haszonbérletbe juttatott földek használatát miként ellenőrizték az év második felében.

Nagyobb időtávot fog át Szabó Csaba Gábor (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltára) helytörténeti témájú írása, azonban forrásokat 1z 1945–1957 közötti időszakról mutat be. A dokumentumok Komárom város labdarúgásának történetéhez (amelyről már korábban születtek összefoglaló igényű munkák) adnak kontextualizáló, hasznos adalékokat. Értve ez alatt a második világháború utáni újrakezdést, amikor is a világégés során gyakorlatilag megsemmisült sporttelepet is pótolniuk kellett a városban.

Az időrendet tekintve negyedik Tömő Ákos (doktorandusz, Eötvös Loránd tudományegyetem) publikációja mostani számunkban. A szerző az 1950-es évek magyarországi – változás alatt álló – divatvilágába, valamint a ruhaipar helyzetébe enged betekintést két levél segítségével. A két bemutatott forrásból kiderül: a divat és a ruhaipar terén a kívánt, és engedett változás korántsem ment olyan simán, mint ahogyan azt a kiépülő Kádár-rendszer tervezte.

A mostani számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, egyben ismét felhívjuk leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet idei számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

 

Budapest, 2024. július 9.

Miklós Dániel

főszerkesztő