A Superman hippik és a tanácstalan rendőrök

„’Szuper lányra van szükségem’, ’Több LSD-t akarok’, ’Szeretem az LSD-t’, ’Lány kerestetik, gyakorlat nem szükséges’, ’Szexuális partnert keresek’. Az ilyen jelvények propagálása felfokozza a fiatalokban a nemi kérdések iránti érdeklődést, elősegítheti a szexuális bűnözés tovább terjedését.”

Tájékoztató a beat-hippie jelenség május havi megnyilvánulásairól

1968. június 1.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatója a 1968. május havi beat-hippi jelenségről

BUDAPESTI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
Szám:
 15-0399/1968.
SZIGORÚAN TITKOS!

T Á J É K O Z T A T Ó

a beat-hippie jelenség május havi megnyilvánulásairól.

A BRFK ifjúságvédelmi szervei az elmúlt hónapban hagyományos feladataik ellátása mellett tevékenységüket egyrészt a Nashville Teens angol beat zenekar fővárosba érkeztének és fellépései biztosítására [sic!], másrészt a beat-hippie jelenség megnyilvánulási formáinak további visszaszorítására koncentrálták.

B e a t-r e n d e z v é n y e k .

1968. május 18-án Budapestre érkezett a Nashville Teens angol beat zenekar. Az együttes június 6-ig hangversenyezik Magyarországon, a fővárosban május 26-án lépett fel és június 2-án lép még fel. (Az Esti Hírlapban megjelent azon téves hírt, hogy május 25-én, a Műszaki Egyetemen is szerepelnek - felhívásunkra helyreigazították, 25-én ugyanis Tatabányán léptek fel.)

A külföldi beat zenekarokkal kapcsolatos korábbi tapasztalataink alapján valószínu volt, hogy ezen együttes fellépései alkalmával is egyes rendbontó elemek a forró zenétől felizgatott fiatalokat, azok tömeghangulatát zavargás előidézésére igyekeznek felhasználni.

Egyes belvárosi galeri-csoportok hangadói a Ferihegyi repülőtéren több száz fős demonstratív fogadást akartak szervezni. Téves információ alapján a Közgazdasági Egyetem egyik hirdető tábláján, plakáton hívták fel a fiatalok figyelmét, hogy az ORI által indított külön autóbuszokon mind többen menjenek ki a fogadásra. (Jelzésünk alapján a Budapesti Pártbizottság Közigazgatási és Adminisztratív Osztálya az egyetem felé az illetékeseken keresztül a szükséges intézkedéseket megtette.)

A repülőtérre a gép megérkezéséig így is mintegy 300 - többségében rendes öltözékű és magatartású - fiatal gyűlt össze. Hangoskodás, kirívó viselkedés, rendzavarás kezdeményezése - elsősorban a körültekintő fogadásból (a fiatalok az együttessel nem juthattak közvetlen kontaktusba) kifolyólag - nem volt. Hét főt kellett igazoltatni, az adat megállapításon túl más intézkedés nem vált szükségessé.

A zenekar május 26-i délelőtti és délutáni Kisstadionbeli fellépésének biztosítására - elsősorban a The Spencer Davies együttes tavalyi szereplésének tapasztalatai alapján - szélesköru intézkedési tervet dolgoztunk ki, mely mind a nézőtér, mind a Kisstadion környéke rendjének fenntartását, a huligán megnyilvánulások megelőzését, meggátlását célozta. Nagyobb számú operatív és közrendvédelmi erőt vontunk össze, melynek elsődleges feladatul a részünkről ismert garázda, illetve hippie elemek, a feltunően öltözött elhanyagolt külseju, vagy már az előadás előtt hangoskodó fiatalok előzetes figyelmeztetését szabtuk meg.

Mindkét előadásra a jegyek két héttel korábban elővételben elkeltek. A jegy nélkül maradtak az előadások előtt (kb. 200-300-an) a Kisstadion bejáratánál és a kerítések mentén csoportokba tömörülve agresszív magatartást tanúsítottak, hangoskodtak, igyekeztek a nézőtérre illegális úton bejutni, ezt azonban a rendezők és az odavezényelt rendőri erők megakadályozták.

Mind a délelőtti, mind a délutáni musor zavartalanul bonyolódott le. A beat zene hatására bekövetkező - már megszokott - üvöltéseken, sikításokon, fütyüléseken, ütemes rángatózásokon túl, az előadások alatt nagyobb csoport által szervezett rendbontás, rongálás, gyújtogatás, rakétafellövés, stb. nem történt.
A közönség az előadások befejezése után a nézőteret rendben elhagyta és az utcán sem következtek be - egy kivétellel - nagyobb arányú garázda megnyilvánulások A Rákóczi úton egy kb. 50 fős hangoskodó, az utat teljes szélességben elfoglaló csoportot kellett szétoszlatni: gumibot használat azonban ez alkalommal nem vált szükségessé. Egy másik csoport oszlatásánál - közvetlen a délutáni előadás után - a Baross tér közelében, a Thököly úton, egy-két személlyel szemben volt szükséges gumibotot használni, de a rend ott is gyorsan helyreállt (az úttesten haladókat kellett rendreutasítani).

Intézkedni általában csak kisebb jelentőségu esetekben kellett. Így: a délutáni musor után két kisebb csoport újságpapírból még a nézőtéren tüzet akart gyújtani, az előadásról távozóban egy fiatal a Thököly úton riasztópisztolyból lövéseket adott le, egy mások sörösüveggel világítótestet akart megrongálni. Előállítást kellett eszközölni egy, az előadáson igazolvány nélkül megjelent fiatal esetében, aki egy nagy kolomppal felszerelve, bőrkabátja hátán "SHUT UP" (Pofa be) felirattal jelent meg.

A rendezvénnyel kapcsolatosan 33 fiatalt igazoltattunk, 5 főt állítottunk elő, 3 személlyel szemben szabálysértési, másik hárommal szemben büntetőeljárást kezdeményeztünk, ötöt rendőrhatósági figyelmeztetésben részesítünk.

Az előadáson megjelent fiatalok 60-70%-ának öltözéke rendes, megfelelő volt. A fennmaradó részben kirívó ruházatú (kopott, szakadt, piszkos farmernadrág, rikító színu bútorszövetből készült "öltöny", kifordított bekecs, keménykalap, stb.) személyekkel találkoztunk.

Tapasztaltuk azt is, hogy a tömegben egyes, feltunő eleganciával öltözött, méltóságteljes viselkedésu hippie-galeri "főnökök" kitüntető üdvözlésként szájon csókolták a tagok egy részét (a tagok között ugyanekkor ez nem szokás).

B e a t - m i s é k .

Új jelenségként tapasztaltuk a beatmisék szervezését. Ilyen "zenei áhítattal" először 1968. április közepén találkoztak a BRFK politikai nyomozó szervei.

Az I., Mátyás templomban, első alkalommal folyó év április 14-én, húsvét vasárnapján délelőtt 1 9 órakor, majd május 5-én szintén 1 9 órai kezdettel tartottak - szentmise keretében - ú. n. modern zenei áhítatot.

Dr. Tóth János kerületi esperes, a Mátyás templom apát-plébánosa elmondotta, hogy a május 5-ei, modern zenei áhítat, a húsvéti megismétlése volt. Elmondása szerint erre a Magyar és az Osztrák Televízió kérésére - a Magyar Rádió közremuködésével - került sor, ugyanis a május 5-ei, 1 -9-es mise teljes zenei és egyéb anyagát az osztrák TV felvette.

A május 5-ei zenei áhítat esetében - mint Tóth esperes elmondotta - az történt, hogy a szomszédos Szentháromság tér 1. sz. alatti kollégiumban délelőtt az Illés zenekar tartott koncertet, ahová azonban a viszonylag kis terem miatt sokan nem tudtak bejutni. Így azután az ott helyhez nem jutott fiatalok áttódultak a Mátyás templom modern zenei áhítatának meghallgatására.

Tóth János esperes közlése szerint templomukban (minden egyéb híresztelés ellenére) nem az Illés-zenekar, hanem a Mátyás templom ének- és zenekara muködött közre, mindkét zenei áhítat alkalmával. A személyi összetétel tekintetében csupán annyi eltérés történt, hogy az Óbudai, illetve a Vörösvári úti plébánia énekkarának egy hegedülni, és egy gitározni tudó tagjával bővítették ki zenekarukat.

Az előadott zene szerzője Szilas Imre, akinek ilyen irányú szerzeményeivel most foglalkozik az OMCE. (Cecília Egyesület.)

Szilas Imre az egyházi zenét beat-ütemben dolgozta fel. Ezzel kapcsolatosan megjegyezte Tóth János, hogy a közeljövőben ún. Ruba-misét, azaz modern zenei feldolgozású néger katolikus áhítatot szeretnének előadni. Beszélt arról is, hogy értesülése szerint Pest-megyében, Ercsiben és Budakeszin is tartanak hasonló jellegu zenei áhítatokat, misék kertében.

A XVI. kerületben, református papi körök figyeltek fel arra, hogy a Mátyásföldi plébánia templomában Dr. Rajz Mihály plébános is próbálkozott zeneértő fiatalokkal modern zenét előadni, de ez ott botrányba fulladt, mivel a fiatalok nem voltak hajlandók a fegyelmezett munkára és külön egyházzenei koncertet tartottak engedély nélkül (saját maguk részére) a mátyásföldi katolikus templomban, úgy, hogy végül a sekrestyés zavarta el őket.

A mátyásföldi plébánia egyházképviselő-testületének tagjai is felháborodtak, hogy a fiatalok engedély nélküli koncertet rendeztek a templomban, és arra akarták rábeszélni Rajz Mihály plébánost, hogy jelentse fel a fiatalokat a rendőrségen. Rajz Mihály azonban lebeszélte erről az egyházképviselő-testület tagjait.

Az eddigi jelzések alapján felkészülhetünk arra, hogy a jövőben az egyházak részéről tágabb teret nyerhet a modern zenei áhítatok istentisztelet keretében történő megrendezése. Elsősorban a KISZ feladata lenne, megfelelő vonzó konkurenciát teremteni - úgy, hogy a fiatalok inkább a KISZ által rendezett koncerteket látogassák.

Az I. kerületi Tanács VB egyházügyi megbízottjának, Bánki László oktatási osztályvezető elvtársnak a Fővárosi Tanács egyházügyi előadója javasolta, hogy esetleg a Halászbástyán, vagy a Gellért-hegyi Ifjúsági Parkban, a Vár-kioszkban, akár az Illés-zenekar részvételével is, a Mátyás-templomi egyházi rendezvények idejére, helyes lenne modern zenei anyagú hangversenyeket rendezni.

A BRFK illetékes politikai nyomozói és a bunügyi ifjúságvédelmi szervei továbbra is figyelemmel kísérik a beat-hippie jelenség egyházi vonatkozásait.

A    b e a t - h i p p i e   j e l e n s é g   e g y é b   m e g n y i l v á n u l á s a i.

Az április hónapban és a május 1-jén tett intézkedéseink hatására csökkenő tendenciát mutatott a vasárnapokon a Duna-kanyarba kiránduló hippie fiatalok száma. Átlag 1000-1500 fiatal utazott hajóval Leányfalura, illetve Visegrádra. Rendbontást, csoportos garázda magatartás tanúsítását nem tapasztaltuk.

Májusban szerveink mintegy 50 gombjelvényt (ebből 26-án a Kisstadionban 15-öt) vontak be. Nagyrészt idegen nyelvű a legkülönbözőbb reklámcélokra készült vagy a hippie életvitelre felhívó tartalmúakkal (pl. "Hippie vagyok", "nekem mindegy", stb.) találkoztunk. Megjelentek a - nagyrészt egyedileg készített - magyar nyelven írt jelvények is pl.: "Szeretkezz, ne háborúzz". "Mit nézel", "Nem adom", stb.

Egyedi jelenség, de a legveszélyesebb tünetként kezelhető egy főiskolai hallgatótól lefoglalt "Mi keményebben próbálkozunk" magyar feliratú, az Egyesült Államokban készített jelvény. Eredetének tisztázása végett a BM. III/III. Csoportfőnökség illetékeseivel együtt folytattunk felderítést.

Az újabb jelvények tartalmukat, formájukat és jellegüket tekintve nemigen térnek el a korábbiaktól:

Május végére egyes kerületekben kezdtek elszaporodni a tüntetően egységes hajviseletu és öltözéku, főleg 17-22 éves fiatalok hippie csoportosulásai. Megfelelő eligazítás alapján a rendőri szervek - elsősorban a hippiek megismerése érdekében, valamint megelőző jellegű visszatartás céljából folyamatosan igazoltatják az ilyen fiatalokat, indokolt esetben, ha magatartásuk is kirívó, elő is állítják a toprongyos, elhanyagolt külsejű hippieket.

Így került sor ilyen hippie-csoport előállítására és igazoltatására a VII. kerületi Rendőrkapitányság járőre részéről május 30-án 22. 40 órakor.

L. F.([szül. hely] 1948. [a. neve], eladó, a Bp-i Zöldség-gyümölcs értékesítő Vállalatnál, Nagyvásártelep, 1967. V. 11-én garázdaság szabálysértése miatt 400 Ft pénzbüntetésben részesítve) Bp. XIV., Kerepesi út [házszám] sz.,

Ezen a napon történt március 01.

1915

Megindult Budapesten a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésTovább

1917

Babits Mihályt perbe fogják „Fortissimo” c. háborúellenes verse miatt, és elkobozzák a Nyugat e számát.Tovább

1920

A nemzetgyűlés az államfõi hatalom kérdésének végleges rendezéséig Magyarország kormányzójává  választotta nagybányai Horthy Miklóst, a...Tovább

1920

Horthy Miklóst a Nemzetgyűlés a Magyar Királyság kormányzójává (ideiglenes
államfővé) választottákTovább

1920

Pozsonyban, az egykori Városi Színház épületében elkezdi működését a Szlovák Nemzeti Színház.Tovább

  •  
  • 1 / 2
  • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

 

2023 utolsó, hatodik ArchívNet számát prezentálja Önöknek a szerkesztőség, amely ezúttal is négy forrásismertetést tartalmaz. A publikációk közül három az 1950-es évekhez kötődik, kettő ezeken belül pedig az 1956-os forradalom eseményeit érinti sajátos nézőpontokból. A negyedik ismertetés pedig egy harmincegy évvel ezelőtti ünnepélyes iratátadás hátterét, következményeit világítja meg.

Az időrendet tekintve első a négy publikáció közül Farkas Dániel (doktorandusz, Károli Gáspár Református Egyetem) foglalkozik a legkorábban történt eseménysorral. Egy kevésbé kutatott témába enged betekintést írása, amely a magyar-latin-amerikai, ezen belül is a magyar-bolíviai kapcsolatok területére kalauzolja az olvasót. Az ismertetésből kiderül, hogy az 1950-es években instabil belpolitikai helyzettel bíró Bolívia különleges volt a magyar diplomácia számára, mivel csupán a második dél-amerikai ország volt a második világháború után, amellyel Magyarország felvette a kapcsolatot. A szerző egy fotókiállítás megszervezésén keresztül mutatja be, hogy miként indult meg a két állam közötti kapcsolatrendszer mélyítése.

Maradva a diplomaták világánál: Tulok Péter (tudományos kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottsága) az 1956-os forradalom eseményeire reflektáló svéd diplomaták jelentéseinek halmazából ad ízelítőt válogatásával. Az 1956 októberében-novemberében Magyarországon zajló események kapcsán nem feltétlenül Svédország az első, amely eszünkbe jut mint külső tényező, szereplő, azonban az akkori történések vizsgálatánál nem utolsó szempont megismerni egy semleges állam véleményét, látásmódját. A forrásismertetés egyben rámutat arra, hogy a svéd külügyi irányításnak volt tudomása arról, hogy Csehszlovákiában miként reagáltak a magyarországi eseményekre – a prágai svéd követ egyik táviratában erről adott röviden tájékoztatást.

Krahulcsán Zsolt (tudományos kutató, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) az 1956-os események utóhatásaival foglalkozik ismertetésében. A hatalmát stabilizálni kívánó Kádár-kormány számára különösen fontos volt a közhangulat javítása, egyben a szovjetellenesség letörése. Az ArchívNet előző számának egyik publikációjában főszerepet kapó újságíró Fehér Lajos ezúttal is felbukkan. Krahulcsán Zsolt írásában úgy jelenik meg, mint ötletadó: másodmagával tett javaslatot arra nézve, hogy a fővárosban miként lehetne szovjet segítséggel végrehajtani a harcokban megsérült épületek renovációját.

A magyar-orosz kapcsolattörténet egy kevésbé terhelt mozzanatát idézi fel Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár), amely esemény egyben a hazai történelemtudomány számára bírt kiemelkedő jelentőséggel. A két részre bontott írásának első felében azt vizsgálta meg, hogy miként alakult Borisz Jelcin budapesti látogatását követően Bethlen István néhai magyar miniszterelnök átadott oroszországi iratainak a sorsa 1992–1994 között. Kitér egyben arra is, hogy a Moszkvában fogvatartott egykori miniszterelnök sorsának alakulása mennyire volt ismert a magyarországi vezetés körében 1945 után.

Az idei hatodik számban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, egyben felhívjuk leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet jövő évi számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

 

Budapest, 2023. december 21.

Miklós Dániel

főszerkesztő