„Utász előtt nincs akadály..." 2.

Béres Lajos naplója - második rész

„Az áthajózás másnap délutánján megérkezik a haditudósító szolgálat kocsijával Budinszki Sándor a magyar rádió riportere [...] most alig akadt munkám, volt időm szemmel kísérni Budinszki ténykedését, amelyben több volt a blöff, úgy mozzanatokban, mint szövegben, mint a valós helyzet. Most döbbenek rá, hogy milyen más látni egy riport helyszínét és más hallani a riporter szájából. [...] Pethő százados rakodó tiszt, a rakpartnak közelébe sem engedte, így a hátrább várakozó páncélosok között, mesterségesen mímelt motorzajjal és a hozzáadott saját lelkesítő szövegével érzékelteti a komprakodást."

Szeptember 

Szeptember 1. hétfő. Áp.: ua.

A 151. kerékpáros utászszázadnál az erős ellenséges tüzérségi tűz miatt az átkelés szünetel. A túlparton lévő 3 utászszakasz bevetési helyén erős ellenséges tüzérségi tűz fekszik. Századparancsnoka, százada tűzből való kivonását kéri, melyet meg is kap. A tűz elmúltával a munkálatok folytatódnak. A nap folyamán szórványos tüzérségi tevékenység mindkét részről. Este csend. Éjjel ellenséges légitámadás. A zászlóalj mai vesztesége: 1 tiszt, 3 legénység hősi 

, 1 tiszt és 9 fő sebesült gránátrepeszektől.

Idő: az elmúlt napokban is derült, napos.

 

Szeptember 2. kedd. Áp.: ua.

A zászlóalj feladata változatlan. Az erős ellenséges tüzérségi tűzben megkísérlik folytatni a munkát, mely lehetetlen, így a mindkét parton lévő munkacsoportot munkahelyükről kivonják. A németek a túlparton erős tüzérségi és légitámadás bevezetésével a hídfő kibővítésére támadást indítanak. A nap folyamán 8 ellenséges légitámadás főleg a híd és környéke ellen. Elkészült a 16 t-s kikötő hídanyaga. 18 h-kor temetik el, közös sírba a tegnapi hősi halottainkat. 20 h-kor Luschnig ezredes telefonon érdeklődik a helyzetről és közli, hogy a támadó csapatai a túlparti hídfőt 5 km mélységben és 6 km szélességben kibővítették. Ez a táv[ol]ság az ellenséges tüzérség tüzét még nem csökkenti, melyre bizonyíték, hogy reggeltől, délután 15 h-ig kisebb megszakításokkal tartott, közben 8 bombatámadás volt. A 151. k[erék]p[áros] utászszázadparancsnok jelenti, hogy emberei az erős ellenséges tüzérségi tűz hatása alatt teljesen kimerültek. Jelenti, hogy 240 folyóméter bürühíd elkészült, még 340 folyóméter hiányzik. A munka folytatását éjfél után 2h-tól kéri, melyet meg is kap. A zászlóalj mai vesztesége 

, 16 sebesült.

Idő: derült, napos, este borult.

 

Szeptember 3. szerda. Áp.: ua.

A 151. utászszázad 2 h-tól reggelig 320 folyóméter bürüt épített, melyet az erős ellenséges tüzérségi tűz miatt folytatni nem tud. A híd bejáratához hordott anyag telitalálat következtében elégett. Újabb anyagot 2 km táv[olság]ról hordtak össze. A 152. utászszázad 5 hídmező gerenda anyagát és 3 hídmező pallózatát építette be, 10 hídmezőhöz valót pedig előkészített. A vegyes köz- és vasúti híd felett két német utászzászlóalj van bevetve, kik nehéz tagokkal áthajózást végeznek. Az orosz tutajhíd mellett egy olasz utászzászlóalj szintén áthajózást végez, kevés eredménnyel. Műszaki felszerelésük még a miénket sem közelíti meg, nemhogy a németekét. Délelőtt a német messze hordó ágyúk szórványos tevékenységet fejtettek ki. Ma délután a G.P.U. palota parkjába temettük el a tegnapi halottunkat. Ma 5 sebesültünk van. A késő éjjeli órákig szórványos ellenséges tüzérségi és légi tevékenység volt.

Idő: változó felhőzet.

 

Szeptember 4. csütörtök. Áp. ua.

A 151. utászszázad a gyalogbürühíd építését befejezte, melyet emberfeletti elszántsággal hajtottak végre. Luschnig ezredes a szemrevét. alkalmával elismerését fejezte ki Nyisztor őrnagynak az emberek önfeláldozó munkájáért. A visszavonuló orosz csapatok a város kiürítésekor a köz- és vasúti hídra felvontattak egy mozdonyt szerkocsival és néhány teherkocsival. Ezután a híd közúti pallózatát és a sínek talpfáit gázolajjal leöntve meggyújtották, melynek következtében a sínek elgörbültek a kocsiknak is csak a váza maradt. A híd hajóút feletti részét, - mint hajóátvonuláskor - felemelték, a leeresztő szerkezetet használhatatlanná tették. Mivel a két híd közül ez látszik megfelelőnek a helyreállításra a német hadvezetés az itt lévő három nemzet mű[szaki] alakulatainak vezetőit megbeszélésre hívta a hídroncsok eltávolításával kapcsolatban. Tőlünk Nyisztor őrnagy és - „a mindenhová magával hurcolt" - Faller százados vettek részt. Feladat: tervkidolgozás a híd, roncsoktól való megtisztítása. A megbeszélésről visszatérőben megnézték a hidat. Ezután Faller százados néhány ív papírt kért tőlem, és szobájába vonult. Egy félóra múlva jelenti, hogy ő kész a tervével, mehetnek a németekhez. A hidak és környéke és a város egésznap szórványos ellenséges tüzérségi tűz alatt állt. Éjjel ellenséges repülőtámadás.

A reggeli borult idő délre derült, napos lett.

 

Szeptember 5. péntek. Áp. ua.

Zászlóaljunk a sikeresen befejezett munka után Luschnig ezredestől pihenőt kap. A várost a nap folyamán több légitámadás éri, különösen a hajnali órákban. 14h-21 h-ig a város minden pontjára kiterjedő ellenséges tüzérségi tűz. Az oroszoknak ez a város ellen intézett állandó esztelen lövetése, bombázása a lakosságból mérhetetlen áldozatokat követel, mely nap mint nap jóval meghaladja a városban tartózkodó szövetséges csapatok áldozatainak számát, melyben a legborzasztóbb a nők és gyerekek sorsa, nem beszélve a naponként több-több összeomlott házakról, melynek romjai alatt kit tudja hányan pusztultak.

 

 

Szeptember 6. szombat. Áp. ua.

Az éjszaka a Sirokaja utcában lévő gabonaraktár gyújtóbombától kigyulladt, melyet német alakulatok csak nehezen tudták eloltani. Német részről hajnali 2-9h-ig támadásra előkészítő tüzérségi tűz. A túlparti hídfőben a különböző alakulatok áthajózása, ill. a tutajhidakon való átvonulása napok óta - kisebb megszakításokkal - napok óta folyik. 16h-kor ellenséges repülőtámadás. Szállásunk közelében egy épület kigyulladt. Este csend. Éjféli órákban ismét ellenséges légitámadás. A hídról való vonatroncsok eltakarítására vonatkozó beadványok közül a mi Faller századosunk terve lett elfogadva, melynek végrehajtása is az ő feladata lett.

 

Szeptember 7. vasárnap.

Mivel századaink teljesen le vannak kötve, így Faller százados engedélyt kér Luschnig ezredestől, hogy a roncsok eltávolítására polgármunkaerőt toborozhasson, megfelelő bérezés mellett, melyhez Luschnig ezredes hozzá is járult. Mivel Faller százados a német mellett az orosz nyelvet is jól beszéli - melyet még az I. vil[ág]háború alatt tanult meg - így nem volt nehéz dolga az éhező iparvárosban összetoborozni a megfelelő számú műszaki dolgokhoz értő embert, csak az elsőt kellett megtalálni, az már hozta is a többit a minden percben leselkedő veszélyek dacára is. A jelentkezők viszont csak élelemért vállalták a veszélyes helyen lévő munkát, melyet a feladat fontossága és sürgőssége miatt vállaltak is a németek. A munkálatok holnap kezdődnek. Faller százados még ma délután felderítést végez a vasúti pályaudvaron és környékén a munkálatokhoz szükséges anyagok végett. A zászlóaljunk feladata változatlan. A reggeli órákban többször volt ellenséges légitámadás a hidak és a város ellen. Délelőtt a Dnyeper felső folyásánál a németek erős légitámadást hajtottak végre az orosz állások ellen, mely után kierőszakolták az átkelést és birtokba vették az ott lévő vasúti hidat, sok foglyot ejtve. A légitámadás német részről délután is tartott.

 

Szeptember 8. hétfő. Áp. ua.

Zászlóaljunk továbbra is a tutaj és bürühidak biztosítását végzi. 0 h 30-tól 2 h-ig ellenséges légitámadás 2-6 h-ig német tüzérségi tevékenység. 6-7 h-ig ellenséges tüzérségi tevékenység, mely szórványosan folyt egészen délig, mindkét részről. 11 h 50-kor ellenséges gép bombát dobott szállásunk udvarába, szerencsére kár nem történt gépkocsijainkban. Ezzel egy időben az orosz tüzérség is tűz alá vette a város különböző pontjait, így szállásunk környékét is. 13 h-kor német bombázók támadást intéztek az orosz állások ellen, mellyel egy időben a hídfő kibővítésére is eredményes támadást hajtottak végre. Itt a városban dél óta teljes csend volt éjfélig, csak ekkor volt egy kisebb légitámadás.

 

Szeptember 9. kedd. Áp. ua.

Helyzet változatlan. Délelőtt a város légköre nyugodt, így az emberek az utcákon lótnak-futnak. Legtöbbjük a csendesebb határrészre kimegy, hogy a kolhoz földjén valami főznivalóhoz jusson. Tengeri, burgonya, zöldségfélékhez. Délután ellenséges légitámadás a híd ellen. Este tüzérségi tevékenység mindkét részről. Habár jól bírom az álmatlanságot most már fárasztó, mert mióta itt vagyunk - már 12 napja - vajmi kevés nyugodt óra jutott egy-egy éjszakára. Nekem még annyi sem, mert amikor ide jöttünk az itteni német precízség miatt, négyszer kell naponta helyzetjelentést küldeni a német Pionir Regiment 

, hová az utolsót éjfélkor viszi a futár. Ekkor én ezt még nem tudva, elkövettem azt a baklövést, hogy nem letagadtam, hanem hogy fitogtassam az iskolában tanult német helyesírásomat vállaltam diktálásra a jelentések legépelését, melyet mindig a zászlóaljparancsnok diktált. Így én éjfél előtt nem fekhettem le sosem.

 

Szeptember 10. szerda. Áp. ua.

A helyzet változatlan. Éjfél után ellenséges tüzérségi tűz. 1 és 3 h között ellenséges légitámadás a hidak és környéke ellen. Faller százados megkezdi a hídról a vasúti szerelvények eltávolítását. Eddig a hozzávaló anyag és eszköz odaszállításával foglalkoztak. Délután élénk ellenséges légitev[ékenység] a híd és a város felett. Szórványos ágyútűz mindkét részről. 20 h-kor heves német tüzérségi tűz. Mióta itt vagyunk, élelmezésünket is a németek biztosítják, ami egészen más, mint amihez a mi gyomrunk szokva van. A kapott anyagból való főzést a szakácsaink nem ismerve, idejövetelünk után, tapasztalatcserére mentek egy német tábori konyhára. Ezután a mi tartalékunkkal ízesítve fogyaszthatóbb. A német tábori konyha alapanyaga főleg valami szárított zöldségféle, k[ü]l[ö]f[éle] halkonzerv, valamint sok a tejtermékből előállított anyag szárítva. Kenyerünk hosszúkás (téglaalakú) tepsiben sütött, barna dercés száraz, ezért számunkra nem ízletes. A napi ellátmányunkhoz, fejenként kapunk 10 db cigarettát, ami a dohányosok szerint csak szalma a mi cigarettánkhoz képest. Mivel nem dohányzom, a részemet Faller századosnak adom, mert ő szenvedélyes dohányos.

 

Szeptember 11. csütörtök. Áp. ua.

Feladatunk változatlan. 11 h 30-kor ellenséges tüzérségi tűz indul a tutajhídra, mely később a környékre is kiterjed. Kb. percenként 1-1 becsapódás. A tűz idejére a munkálatok beszüntetve.

16 h 15-kor a Szamara folyónál elhelyezett orosz lövegek ismét zavaró tüzet adnak a híd környékére és a város egyes pontjaira. Egy gránát a tutajhidat éri. Később ellenséges bombázó 4 bombát dobott a hídnál, melyek a vízbe estek és géppuskázta a hidat, melyet később megismételt. 23 h 35-től 0 h 15-ig német tüzérségi tevékenység. Idő: az előző napokon derült, napos ma délután felhős este szitáló eső.

 

Szeptember 12. péntek. Áp. ua.

A mai nap a korahajnali óráktól este 22h-ig kisebb szünetekkel ellenséges tüzérségi tűz és rep[ülő]támadás a híd és környéke, valamint a város egyes pontjai ellen. Faller százados jelentése szerint a mai nap sikerült az első két kocsit a hídról letolni, mivel a parttól új sínpályát fektettek a kocsi roncsokig, hol a felemelt kocsikat az alárakott sínre eresztve tolódtak a partra.

Idő: délelőtt napos, délután borult, este esős.

 

Szeptember13. szombat. Áp. ua.

Hajnali 2-4 h-ig a Szamara ütegek élénk tevékenységet fejtenek ki a híd és város ellen. 6 h 30-7 h 25-ig ellenséges légi tevékenység. Délután ellenséges légitámadás a híd ellen 5-ször. 15 h-kor részünkről légitámadás az orosz állások ellen. 21-22 h-ig német tüzérségi tűz. Este a már megalakult ukrán nemzetőrök egy nőt hoznak be, kit azzal vádolnak, hogy gyújtogatott és kémkedett a városban. Mivel mi ilyesmivel nem foglalkozunk, átkísértettük az Ortskommandóra.

 

Szeptember 14. vasárnap. Áp. ua.

A korahajnali órákban háromszor ellenséges légitámadás a híd és a város ellen. A 151. kerékpáros utászszázad körzetébe bomba esik, de emberéletben kár nincs. Délelőtt saját részről élénk légitev. 11 h 15-kor ellenséges légitámadás a híd ellen. Délben harmadmagával megérkezik dálnoki Miklós Béla vezérőrnagy, és megtekintik a munkahelyeket. Délután szórványos ellenséges tüzérségi tűz. 19 h-kor a nemzetőrök ismét hoznak egy nőt, ki a megfigyelésük szerint egy emeletes ház padlásáról fényjeleket adott. Eljárásunk, mint tegnap.

 

Szeptember 15. hétfő. Áp. ua.

A párnap óta ideérkező olasz 

 vadász és könnyűtüzér alakulatok fokozatosan kelnek át a tutajhídjainkon a túlpartra. Éjfél után ellenséges légitámadás a híd ellen, mely súlyos károkat okozott a hídban. Luschnig ezredes kéri zászlóaljunkat a sürgős kijavításra, melyen 5 h-kor a forgalom már meg is indult. Kisebb megszakításokkal a tüzérségi és légitev. mindkét részről egésznap tartott. 19 h-kor 2 találat éri a bürühidat Emberveszteség nincs. Két vasúti kocsit ma is letoltak a hídról. A túlpartra átvonult olasz tüzérség 21 h-tól éjfélig borzalmas erejű tüzet zúdított a Szamara ütegek elhallgattatására. Sajnos teljesen nem sikerült.

Idő: napos, éjszakára borult.

 

Szeptember 16. kedd. Áp. ua.

0.30-kor ellenséges repülőtevékenység a hidak felett. 2 h-kor átvonuló viharos idő. Élénk német tüzérségi tev. Virradatkor rövid ellenséges tüzérségi tűz, mely szórványosan ismétlődve zavarja a munkálatokat. A hídról sikerült a szerkocsit is eltávolítani. Előkészületek a mozdony eltávolítására. Mivel ez hosszabb időt igénylő munka lesz, Faller százados - mint a munkálatok vezetője - az ellenséges felderítőgépek megtévesztésére deszkából kulisszát készíttet, melyre a mozdony felül és oldalnézetből felfestődik, hogy ne látszódjon az alatta dolgozó munkások tevékenysége. 10 h-kor váratlanul hozzánk érkezik egy önkéntes haditudósító 

 nyugállományú altábornagy személyében. Nyisztor őrnagy arcáról látom az ellenszenvet iránta. Az ilyen tudósítóféléket sohasem szerette környezetében. Az öreg Czibur is korának és rangjának köszönheti, hogy tovább nem küldi. Nem bírja a munkájában hátráltató személyeket, kivált meg az ilyen kényelmes ráérő öregurat. Sürgős elfoglaltságára hivatkozva át is passzolja információkért Ács hadnagy zászlóalj segédtisztnek, és estig vissza sem tér. Mi pedig az irodai munkánk közben kénytelenek vagyunk a fontoskodó, sületlen kérdezősködéseit hallgatni, melyeket Ács hadnagyhoz intéz. Délután tábori lelkészek érkeznek és a 151. kerékpáros utászszázad részére Istentiszteletet tartanak. Szerencséjük volt, mert ez idő alatt csend volt. A mai napi veszteségünk: 1 fő légnyomás, egy db egységtagot és egy rohamcsónakot telitalálat ért.

Idő: borult, délután esős.

 

Szeptember 17. szerda. Áp. ua.

Délelőtt 10 h-kor erős ellenséges tüzérségi tűz. A bürühíd a nap folyamán ötször sérült, helyreállítása folyamatos. 18 h-kor a kikötőhidat 2 percen belül 8 találat éri. Rendbehozatala megkezdődött. 13 és 14 h-kor ellenséges légitámadás a hidak ellen. Kár nincs. Délben Luschnig ezredes a zászlóaljunk tisztjeinek vendége. Faller századosnak az esti órában sikerült a mozdonyt is a hídról eltávolítani. A munkálatokban résztvevő polgári munkaerőknek átadta a munkájukért még járó élelmet, és megköszönte a veszélyhelyzetekben végzett munkájukat. Közülük csak egy fő kapott gránátszilánktól sérülést.

Idő: mint tegnap

 

Szeptember 18. csütörtök. Áp. ua.

A nap folyamán a szokásos szórványos tüzérségi és légitevékenység mindkét részről. Az ellenséges tüzérségi és légitevékenységek a hidakra irányulnak. A zászlóaljparancsnok és segédtisztje ma Luschnig ezredes meghívására náluk ebédel. Éjjel csend volt.

Idő: derült, napos.

 

Szeptember 19 péntek. Áp. ua.

Délelőtt mindkét részről élénk tüzérségi tevékenység. A légitevékenység is csak szórványos volt egész nap. A vasúti hídra intézett erős ellenséges tüzérségi tűz a mellé épített bürühídból 50 m-t használhatatlanná tett, mely éjszaka helyreállítva. Délben Tolotti alezredes a hadtest műszaki parancsnoka látogatta meg a zászlóalj munkálatait. A napi ellenséges tűz csak a hidakra irányult. Éjszaka csend volt.

Idő: borult, hűvös.

 

Szeptember 20. szombat. Áp. ua.

Intézkedés az állandó ellenséges behatások következtében meggyengült bürühíd átépítésére. 4-9h-ig német tüzérségi tűz, utána támadás. 2-szer ellenséges légitámadás a munkahelyek ellen. Kár nem történt. Századaink a szükséges anyagok helyszínre szállítását végzik.

 

Szeptember 21. vasárnap. Áp. ua.

A mai nap a Gyorshadtest tábori lelkészei a pihenő legénység részére Istentiszteletet tartottak úrvacsorával. Szerencséjük volt, ma nem lőtték a várost. Ma az ellenség tevékenysége csak a Krivoj Rog felé vezető útra terjedt. A hídjaink körül csak szórványos tevékenység volt.

Idő: borult, hűvös.

 

Szeptember 22. hétfő. Áp. ua.

Anyagfelderítés és előkészítés a hidakhoz. Részünkről élénk tüzérségi és légitevékenység. 15.10-16.40-17.30-kor ellenséges légitev. a hidaknál, hol egy magyar légvédelmi ágyú lelőtt egy orosz bombázót.

Idő: ma is borult, hűvös.

 

Szeptember 23. kedd. Áp. ua.

A zászlóalj feladata változatlan. Kora reggeli órákban ellenséges légitevékenység a város és a hidak felett. Részünkről délelőtt szórványos tüzérségi és légitevékenység. Délben a Gyorshadtesttől megérkezett 

 a műszaki munkálatok megtekintésére. (Pénteken Tolotti, ma Zsedényi! Mire e látogatás, hisz mi a német parancsnokság kötelékébe vagyunk?!) Délután mindkét részről élénk rep[ülő] tevékenység és szórványos tüzérségi tűz.

Idő: derült, változó felhőzet, egyébként hideg.

 

Szeptember 24. szerda. Áp. ua.

Zászlóalj feladata a tutajhíd-részek építésének a folytatása. Szórványos tüzérségi tev[ékenység] mindkét részről. Veszteség nincs. Aránylag ma csendes nap volt. Ma 

, német haditudósító készített riportot a zászlóaljnál. Ezekből a nálunk készült riportokból egy-egy példányt sikerült megszereznem.

 

Szeptember 25. csütörtök. Áp. ua.

Minden előkészület megtörtént a kész tutajhíd-részek beépítésére, melyre az estig tartó erős ellenséges tüzérségi tűz miatt nem kerülhetett sor. A túloldali hídfőben a beépítésre előkészített munkát 2 telitalálat megszakítja. 2 fő gránátrepesztől sebesül, egyre gerenda zuhan, melytől súlyos sérülést szenved. Önként vállalkozó utászok az ellenséggel szemközti parton, mely tűz alatt áll, horgony és egyéb műszaki anyag felderítését és szállítását végzik. Luschnig ezredes közli: holnapután német támadás indul a túloldali hídfő kibővítésére. A munkálatokat csak az est beálltával lehet folytatni, és megkezdődnek a tutajhíd-részek leúsztatása és beépítése. Éjjel ellenséges repülők röpcédulákat szórnak a városra, melyben felszólítják a német katonákat a vörösökhöz való átállásra! Nevetséges!

Idő: derült, hűvös.

 

Szeptember 26. péntek. Áp. ua.

A zászlóalj feladata az olasz utászokkal szétrombolt - az oroszok által itt hagyott - tutajhíd helyreállítása, amely az erős ellenséges tüzérségi tűz miatt nem kezdődhet el. Így csak az anyag előkészítés rendeltetik el. Az ellenséges tűz[elés] miatt az olaszok vesztesége a kikötőben 63 bárka és 50 folyóméter fedélzetanyag. 19 h-kor csökken az ellenséges tűz és megindul a híd helyreállítása, mely korom sötétben megfeszített munkával 23 h-ra befejezést nyert. Megfelelő eszközök hiánya miatt, az átláthatatlan sötétség és erős szél ellenére megfeszített erővel és jól begyakorolt tutajvezető részleggel az erős hullámzásban is sikerült a tutajhidat zárni. 0.45-kor a forgalom a hídon megindult. Luschnig ezredes a nehéz, de sikeres munkáért úgy az olasz, mint zászlóaljunk parancsnokának elismerő köszönetét fejezte ki. Szerencsére veszteségünk nincs.

 

Szeptember 27. szombat. Áp. ua.

Délelőtt részünkről élénk légitev. Az ellenség tüzérségi tüze is igen heves. A délelőtt folyamán 145 becsapódást figyeltek, ebből 5 találat a hídba. Délután több találattól megszakad a hídpálya. 18.30-kor megindul a tutajelemek bevezetése az üres hídrészbe, melyek messze a parton vannak előkészítve. A sötétség beálltával csak a becsapódó gránátok fénye világít egy-egy pillanatra, ilyenkor a víz is felcsap olykor a tutajra. Nehezíti a munkát a víz erős hullámzása is, valamint a megjelenő ellenséges bombázók, kik világító rakéták fényénél dobják bombáikat a vízre, melyek nyomán hatalmas vízoszlopok törnek a magasba. Valóságos pokol szállt a Dnyeperre. A tutaj elemek irányukat veszítve, hajszálon múlott, hogy a víz az álló hídra nem sodorta, melyeket a hirtelen levetett horgonyok fogtak fel pár méterre a tutajhíd előtt. Végül az olasz utászok lettek megkérve, hogy saját anyagukkal zárják be a hídrészt. Az elmúlt napok folyamán a hídfőbe átvonult olasz tüzérség 21 h-kor mintegy tízpercig tartó pergőtüzet zúdított az orosz állásokra, amely később mérsékelt formában egész éjjel tartott. A nap folyamán lejátszódott események alatt - hihetetlen - sem veszteség, de még sebesülés sem történt a zászlóaljunknál.

 

Szeptember 28. vasárnap. Áp. ua.

6 h-kor, 10 percig tartó heves tüzérségi tűz az orosz állásokra az olasz ütegek részéről, mely szórványosan egésznap tartott. Délelőtt az erős ellenséges tüzérségi tűztől - az olaszok hídzárása óta - sok elpusztult a pontonjainkból. Egyik századunk a parton tartalék hídmezőket állít össze a károk pótlására. Déltől, részünkről élénk légitevékenység. Ellenséges tüzérségi tev. a nap folyamán a városra nem, csak a hidakra terjedt ki. Az aug. 10-én kórházba került Jámbor hadnagy helyébe ma megérkezett [popup title="Kliment Z. Mihály tartalékos zászlós" format="Default click" activate="click" close text="Kliment Z. Mihály (Békéscsaba, 1914. 07. 21. – ?), tartalékos hadnagy. Sorkatonai szolgálatát 1932–33-ben a szegedi 3. utász zászlóaljnál töltötte. 1941 augusztusában személyi pótlásként érkezett Dnyepropetrovszkba, mint zászlóalj feld[erítő] tiszt. A háború végéig több alkalommal teljesített katonai szolgálatot, különféle erődítési parancsnokságokon. Csehországban került orosz hadifogságba, ahonnan 1947-ben tért haza. A háború után szülővárosában élt."] szolgálattételre.

Idő: változó, hűvös.

 

Mivel irodahelyiségünk ablakai szemben vannak a frontvonallal - az ellenség sorozatos tüzérségi tüzei miatt nálam is nyugtalanság jelentkezett a sok munkám során. Hogy némileg csillapítsam, én is cigarettára gyújtottam, aminek eddig a szagát sem bírtam. Ez a németektől kapott gyenge minőségű cigaretta szívása nem okoz komolyabb reakciót szervezetemben, így hasonló helyzetben több alkalommal is rágyújtok, hogy idegállapotomon csillapítsak. Lehet, hogy mire elmúlik ez a vészhelyzetünk, már nem tudok megszabadulni tőle.

 

Szeptember 29. hétfő. Áp. ua.

Éjfél után és a délelőtt folyamán részünkről szórványos légi és tüzérségi tevékenység. A kettészakadt tutajhíd közötti hézagot sikerült 70 m-re leszűkíteni, melynek bezárására az olasz utászokkal együtt minden előkészület megtörtént. A munkálatok megkezdése után az orosz Szamara lövegek ismét erősen lövik a tutajhidat, amely miatt leállnak a munkák. 15.30-kor folytatódik és 20.30-ra zárul, és a forgalom megindul. 

, a  parancsnoka közli, hogy a Szamara folyón tegnap átkelt német csapatok ma teljesen körülzárták, és elhallgattatták a beszorult orosz ütegeket. 17 üteg és legénysége került német hadifogságba, akik a hír szerint a moszkvai tüzériskola növendékei. Reméljük, hogy a szakadatlan munkában eltöltött egy hónap alatt, lidércnyomásként rajtunk ülő Szamara felől fenyegető állandó veszély véget ért, mely sok utászbajtársunk halálát követelte. 21 h-kor ellenséges repülőtámadás a híd ellen.

Idő: komor, borult, hideg.

 

Szeptember 30. kedd. Áp. ua.

A zászlóalj feladata a tutajhíd karbantartása és görbületeinek kiegyenesítése, mely eredményesen folyik. 3.30-4.30-ig ellenséges légitev. a híd környékén, mely a nap folyamán nem ismétlődött meg. Részünkről egésznap élénk repülőtevékenység és erős csapat átvonulások a tutajhídon a túlpartra.

Idő: hűvös, borult, csepergős eső.

 

Ezen a napon történt május 29.

1938

Az első zsidótörvény.Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

Örömmel adunk hírt róla, hogy megjelent az ArchívNet idei első száma, amelyben négy forrásismertetés olvasható. Ezek közül kettő magyar és ukrán emigránsok hidegháború alatti történetével foglalkozik egymástól nagyon eltérő látószögekből. A következő két forrásismertetés közül az egyik társadalmi önszerveződést ismertet kapcsolódó dokumentumokkal, míg a másik folytatja egy iratanyag oroszországi összeállítása, Magyarországra szállítása hátterének a bemutatását.

Az időrendet tekintve kívánkozik az első helyre Völgyesi Zoltán (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) helytörténeti szempontból is értékes ismertetése, amely a gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska által alapított és elnökölt Virágegylet történetét mutatja be levéltári források segítségével 1936-ig. A Fótról az 1920-as években Zebegénybe költöző nemesasszony új lakhelyén sem hagyott fel a már korábban is végzett szociális tevékenyégével: a Dunakanyarban többek között egy gyermeksegítő-nevelő egyletet hozott létre, amelynek egyben fő finanszírozója volt. Hogy a szervezet saját bevétellel is rendelkezzen, Apponyi Franciska a településen turistaszállásokat is létrehozott – ezzel pedig hozzájárult ahhoz, hogy Zebegényt még több turista keresse fel az 1930-as években.

Retrospektív módon mutatja be Máthé Áron (elnökhelyettes, Nemzeti Emlékezet Bizottsága), hogy a vitatott megítélésű, szovjetellenes ukrán emigrációt miként próbálta saját céljaira felhasználni az Egyesült Államok hírszerzése – amely folyamatban egy magyar emigránsnak, Aradi Zsoltnak is volt feladata. Az eseménysort egy később papírra vetett, titkosítás alól feloldott összefoglaló alapján tárja az olvasók elé. A kidolgozott akcióról a szovjet félnek is volt tudomása – erről pedig a szovjeteknek kémkedő „Cambridge-i ötök” legismertebb tagja, az angol Kim Philby számolt be defektálása után visszaemlékezésében.

Németh László Imre (nyugalmazott lelkész, pápai prelátus) az olaszországi magyar emigráció pillanatnyi helyzetéről készült összefoglalót prezentálja. Ez a „pillanatnyi helyzet” az 1953-as év, amikor báró Apor Gábor, korábbi szentszéki követ, ekkoriban a Magyar Nemzeti Bizottmány római irodájának a vezetője egy kérésre összeírta, hogy milyen helyzetben éli mindennapjait az olaszországi magyar emigráció az egyetemi tanároktól a trieszti menekülttábor lakóin át a sportolókig. Az egykori diplomata összefoglalójában nemcsak a mikroszintű, helyi ügyek kerülnek elő, hanem a nagypolitikai események is, így például Mindszenty József esztergomi érsek ügye, annak megítélése, valamint a magyarországi kommunista propaganda itáliai hatásai.

Idei első számunkban közöljük Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár) előző lapszámban megjelent forrásismertetésének a második részét. A szerző további dokumentumok ismertetésével mutatja be, hogy harminc évvel ezelőtt milyen módon kerültek Magyarországra Oroszországból a néhai miniszterelnökre, Bethlen Istvánra vonatkozó iratok. A szerző mindezek mellett – az iratok ismeretében – Bethlen szovjetunióbeli fogságával kapcsolatban is közöl új infromációkat.

Az idei első számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, felhívjuk egyben leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet következő évi számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

Budapest, 2024. március 13.
Miklós Dániel
főszerkesztő