Dokumentumok a magyar–szovjet jóvátételi egyezmény létrejöttéhez

„A magyar kívánságokat az oroszok csak nagyon ritkán vették figyelembe. Koncessziókat alig tettek, és amennyiben egyes esetekben honorálták is a magyar kívánságokat néhány gépi berendezés leszerelését illetően, azokat más, egyenértékű gépi berendezéssel kellett behelyet-tesíteni, ugyanígy a mezőgazdasági vonalon.”

Források 

1.

1. A Szovjetunió jóvátételi követelései

 

a.

Magyar kormánytagok megbeszélése a SZEB helyettes elnökével és politikai tanácsadójával a jóvátételről, illetve a fegyverszüneti szerződéssel kapcsolatos egyéb kérdésekről

1945. május 5.

  

Feljegyzés

a Szövetséges Ellenőrző Bizottság alelnökének, Sztahurszkij altábornagynak május hó 5-én tartott megbeszéléséről

 

Jelen voltak:    a SZEB részéről:        Sztahurszkij altábornagy,

                                                          

                                                           Grigorjev követségi tanácsos.

                        A magyar kormány részéről:

Miklós Béla miniszterelnök,

külügyminiszter,

pénzügyminiszter,

kereskedelmi [és közlekedésügyi] miniszter,

földművelésügyi miniszter,

Pokorny Hermann altábornagy,

valamint az Iparügyi Minisztérium részéről:

tanácsos.

A miniszterelnök közölte, hogy a fegyverszüneti szerződés 12. §-a értelmében teljesítendő jóvátétel 1945. évre esedékes kötelezettségére átadott előzetes jegyzék anyagára vonatkozólag a magyar kormány válasziratot adott át, amelyben különféle kérdések tisztázását kérte. Erre a jegyzékre sem választ nem kapott, sem lehetőséget a részletek tárgyalására. Időközben azonban a magyar kormánnyal való megállapodás mellőzése mellett a gyárak leszerelése is megkezdődött, és ez igen erős mértékben jelenleg is folyamatban van. Megemlíti a

kábel- és drótkötélgyárakat, melyek leszerelése azt eredményezi, hogy Magyarországnak nem lesz kábel- és drótkötélgyára, nem fogja tudni iparát újraépíteni, bányái drótkötél hiányában működésképtelenek lesznek. Leszereltek 3 szerszámáru-gyárat, melyek nélkül a magyar megmunkáló-ipar ugyancsak meg lesz bénítva. Az Egyesült Izzó telepének leszerelésével 60%-os angol-amerikai tőkeérdekeltségű vállalatot vesztett el a magyar ipar, és ezzel elvesztette fontos külföldi nyersanyagok behozatalának lehetőségét.

Leszerelésre kerültek vállalatok, melyek állítólag német érdekeltségűek, [a] német tőke részvénytöbbség megítélése egyoldalúan történt minden tárgyalás és kölcsönös megegyezés nélkül. Sok esetben ez az intézkedés indokolatlan volt, mert tájékozatlan forrásból származó bemondáson alapult, és ez igen sok fontos vállalatnak az elszállítását eredményezte. Az elszállítások nem csak magának a gyár berendezésének hiányát eredményezik, kihatással vannak ezek a leszerelések szociális körülményekre is, mert igen sok munkás válik munkanélkülivé.

Pénzügyminiszter javasolja, hogy az előzetes jegyzékben foglalt adatok 1938-as belföldi árakon számoltassanak el, és nem pedig - mint a hajóknál történt - világpiaci áron. Jelen esetben a Duna-tengerjáró hajók speciális építésű berendezések, melyekre a hajóépítés világpiaci árai egyszerűen nem alkalmazhatók. A minisztertanács 4-én foglalkozott ezzel a kérdéssel, és kéri a jóvátételi elszámolásoknál az 1938. évi kalkulált ár figyelembe vételét. Az ár-kérdéstől függetlenül a teljesítést meg akarja kezdeni a magyar kormány, nem akarja késleltetni a szállítást, és ezért kéri a rendeléseket kiadni. Ugyancsak felveti azt a kérdést, hogy a jóvátételi előzetes jegyzékben szereplő gyárberendezések érték-megállapítása közös megegyezés útján történjék, és nem egyoldalúan.

Ezért a miniszterelnök javasolja szakbizottság[ok] összeülését, melyek mindezen kérdéseket egységesen tisztázzák.

Pénzügyminiszter felveti a rubel-kérdést. A rubel árfolyama a szomszédos államokban eltérően van megállapítva, amit bizonyít az a körülmény, hogy Észak-Erdélyben az 1 P = 27 lei és 1 rubel = 36,10 lei összehasonlításából 1 rubel = 1,20 P adódik, a belső átszámítás viszont 1 rubel = 2,50 P. Ebből oly spekulatív ügyletek származnak, amelyek a pengőt aláértékelik, illetőleg a magyar kormány pénzügyi politikáját csaknem lehetetlenné teszik, Ebben a felismerésben pl. Bihar vármegyében a katonai hatóság kiadta, hogy a rubelt nem kell elfogadni fizetésül, sőt katonai beváltásra sem szabad rubelt elfogadni. Kéri egységes beváltási árfolyam megállapítását a szomszédos államokban is, hogy a zökkenő elkerülhető legyen.

Puskin követ szerint a kurzus egységes, a spekuláció csinál más kurzust.

Sztahurszkij megállapítja, hogy a rubel átszámítása egységesen történt, egyébként a katonák nem is kaptak rubelt, és a tisztviselők sem. A határon az orosz pénzt elveszik és nyugtát adnak róla, amelyet pengőre

A külügyminiszter kéri, hogy a rubel ne legyen fizetési eszköz, és záros határidőn belül beváltható legyen.

Ehhez a SZEB jelenlevő vezetősége hozzájárult, és ezért a pénzügyminiszter hirdetményt fog kiadni arról, hogy a rubelt záros határidőn belül beváltják. A vonatkozó hirdetményt a Pénzügyminisztérium a SZEB-nek

Fentiekben előadottakkal a SZEB élénken foglalkozni fog, és amint

marsall visszaérkezik, közös tárgyalás lesz.

[popup title="[...]" format="Default click" activate="click" close text="A megbeszélésen a továbbiakban a háborús bűnösök névjegyzékéről, vasúti műszaki zászlóaljak felszereléséről, a hadizsákmányként elhurcolt ingóságok, illetve a MÁVAUT és a Posta garázsának visszaadásáról, valamint a pécsi bányától Jugoszláv megrendelésre elszállított 40 000 tonna szén ügyéről volt szó."]

Budapest, 1945. május hó 6-án.

Jelzet: MOL XIX-F-1-ll. Iparügyi Minisztérium.

miniszter iratai. - Géppel írt tisztázat karbonpapírral készült, aláírás nélküli másolata.

b.

Miklós Béla miniszterelnök megbeszélése a SZEB helyettes elnökével és Kártérítési Osztályának vezetőivel a jóvátételre vonatkozó tárgyalások második szakaszának megkezdéséről

1945. május 14.

  

Feljegyzés

a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökhelyettesénél 1945. évi május 14-én tartott értekezletről

 

Jelen voltak:    Orosz részről:  Sztahurszkij altábornagy,

                                               Zorin vezérőrnagy,

                                              

ezredes,

                                               Rjabcsenko ezredes,

                                               Grazsdanov alezredes,

                                              

követségi tanácsos.

                        Magyar részről: Miklós Béla miniszterelnök,

Szele Mihály miniszteri tanácsos.

Sztahurszky: Több ízbeni sürgetésre sor kerül a jóvátételi, illetőleg kártérítésre vonatkozó konkrét adatok tárgyalására. Ebből a célból készítették azt a jegyzéket, mely a 6 évre szóló jóvátétel keretében szolgáltatandó berendezésekre és anyagokra

A jegyzék az orosz részre teljesítendő 200 millió dollár szállításáról [sic!] intézkedik. Május 18-án délelőtt 10 órakor a jegyzék átvételét írásban kell elismerni és választ adni elvi kérdésekben a jegyzék tartalmáról. A válasz megadása után összehívott szakértők fognak tárgyalni. Ettől a tárgyalástól függetlenül azonban a szállítást meg kell indítani. A jegyzék az 1945. évre előirányzott, és már megbeszélt ügyeket is tartalmazza. A szállítások értéke gyanánt az 1938-as évi világpiaci árak dollár-értékben állítandók be, a fegyverszüneti szerződés 12. §-a szerinti nyersanyagoknál 10%, kész áruknál 15% felár alkalmazásával. Ez az elv egyúttal döntés a magyar kormány részéről feltett azon kérdésre, hogy a fegyverszüneti szerződés árakra vonatkozó megállapítása hogyan értelmezendő.

Szele: Rámutatott arra, hogy a magyar kormány a belföldi árakat tarthatja mértékadónak, mert ipari cikkeknél és berendezéseknél [a] világpiaci árak csak versenyárak, és sok esetben az alacsony ár alkalmazása azért nem [sic!]

, hogy a magyar ipar megszokott piacát megtarthassa az erősen piacszerző tevékenységet mutató német iparral szemben. Ezért az államnak a versenyárakat kompenzálnia kellett a

Sztahurszkij: Végső döntés, hogy az 1938-as verseny- és világpiaci árak alkalmazandók.

Értesítés végrehajtását ellenőrizni fogják, s az esetben, ha az előírt pontokat nem tartanák be, gazdasági szankciókat fognak alkalmazni. Ez egyébként a tárgyalások végleges eredményét összefoglaló jegyzőkönyvben, illetőleg szerződésben szerepelni fog.

A jóvátétel, illetőleg kártérítés kérdéseiben teljhatalmúlag Zorin tábornok és Rjabcsenko ezredes fognak tárgyalni. Szükséges, hogy a mielőbbi tárgyalás és egyezménykötés megtartasson, és az eddig fennálló bizonytalanság likvidálódjék. Ezért szükséges, hogy a jegyzékre 18-án válaszadás történjen, és 19-én a tárgyalás megkezdődhessen.

Zorin: Kéri oly alkalmazottak kiküldését, akiknek felhatalmazásuk is van döntések végrehajtására. A szállítások, illetőleg munkálatok már a tárgyalások folyamán megkezdődjenek.

Szele: Kéri a beígért megrendelések kiadását, hogy ez a kivitelt ne akadályozza.

Rjabcsenko: Az első megrendelést még a mai napon - tehát 14-én - kiadják.

Szele: A jóvátétel teljesítéséhez szükség van tekintélyes mennyiségű anyagra, elsősorban [a] nehézipar részére kokszra, valamint vasércre. Ennek az importnak a lehetőségét kéri biztosítani. Az importra vonatkozó tárgyakban már jegyzék átadása történt.

Szova: Tárgyalás lesz nála 14-én délután magyar időszámítás szerint 3 órakor, a behozatalról. Ezen a tárgyaláson konkrét adatokat kérnek az elvi behozatalról.

 

Jelzet: MOL XIX-F-1-ll Iparügyi Minisztérium. Takács Ferenc miniszter iratai. - Géppel írt tisztázat karbonpapírral készült, keltezés és aláírás nélküli másolata. Az első oldalon a jobb felső sarokban a következő bélyegzőlenyomat olvasható: „Miniszternek bemutattatott". A második oldalon, a szöveg után kézzel, tintával írt szignó: „L. TF", azaz „Láttam Takács Ferenc".

 

 

c.

A magyar miniszterelnöknek átadott szovjet árulista követelés

1945. május 14.

 

Magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság

1945. évi május 14.

 

Jegyzék

a Magyarország részéről a Szovjetunió részére teljesítendő jóvátételi szállításokról, a fegyverszüneti szerződésnek 12. §-a értelmében

 

Sorsz.

Az áruk megnevezése

Jóvátételi teljesítés

[Mérték-]egység

6 év alatt

Ebből az első évben

 

[I.] GÉPI FELSZERELES

A) Készletből

 

1.

HATVAN villamos telepének [Mátravidéki Hőerőmű] berendezése, 6 kazán, 3 turbógenerátor á 34 000 kW és egy Gausturbógenerátor 5000 kW minden kiegészítő elektromos és hőtechnikai építményeivel, tüzelőanyagadagoló-berendezésével, a generátor feszültségre, valamint az üzemhálózati feszültségre vonatkozó minden berendezésével, feltranszformáló és letranszformáló állomásaival és a 100 Kilovoltos elektromos távvezetékkel.

komplett

1

1

2.

GYÓGYSZERGYÁRTÁSI BERENDEZÉSEK.

Ideszámítva:

a. A Chinoin gyógyszervegyészeti gyár14 felszerelését Budapesten

b. Az Alkaloida chemiai gyár felszerelése (Büdszentmihály)

c. Ökrös Sándor fogorvosi koronák és műfogak gyára (Budapest)

d. Az Orion gyár gyógyszerészeti üvegműhely berendezése a mechanikai üveggyárral (ampulla, próbacsövek stb.), valamint a rádió és elektromos „Orion" lámpák készítésére szolgáló huzalok készlete.

e. A Magyar Pharma gyógyszer-vegyészeti művek berendezése (Budapest)

 

 

komplett

komplett

komplett
komplett


komplett

 

 

1

1

1
1


1

 

 

1

1

1
1


1

3.

A GAMMA művek optikai és mechanikai berendezései

Komplett

1

1

4.

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEK KÜLÖNFÉLE VÁLLALATOKTÓL

Ideszámítva:

a. csavarmenetvágó esztergák

b. revolver és automatapadok

c. karussel

d. különféle marógépek

e. gyalugépek

f. köszörű és polírozógépek

g. menetvágók

h. radiális fúrógépek

i. harántgyalugépek (Shaping)

j. véső gépek

k. hosszanti gyalugépek

1. körvágó fűrészek

m. speciális fúrógépek

n. speciális és különféle szerszámgépek

 

 

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

 

 

1000

350

20

1100

30

200

200

50

250

30

50

30

10

200

 

 

1000

350

20

1100

30

200

200

50

250

30

50

30

10

200

5.

PRÉSEK ÉS KALAPÁCSOK KÜLÖNBÖZŐ ÜZEMEKBŐL

Ideszámítva:

a. Gőz- hidraulikus kovácssajtók, 500-1500 tonnások

b. Gőz- sűrítettlég-kovácsoló kalapácsok, 0,5-5 tonnás

c. Gőzkalapácsok, 0,5-4 tonnás

d. Excenterprések, 50-300 tonnás

e. Friktiósprések, 75-300 tonnás

f. Egyengető hengerprések lemezegyengetésre, 24 mm lemezvastagságig 5-7 hengeresek

g. Hajlító hengergépek 24 mm lemezvastagságig, 4-6 m széles

h. Kovácsológépek, 1,5-2,5 tonnás

i. Pneumatikus kalapácsok „Bese" typus, 0,075-0,500 tonnás

j. Hajlítógépek „Buldoser" typus, 150-300 tonnás

 

 

db

db

db

db

db


db

db

db

db

db

 

 

2

15

8

60

15


2

2

5

40

2

 

 

2

15

8

60

15


2

2

5

40

2

6.

KÜLÖNFÉLE ENERGIATELEPEK

Ide értve:

a. Az ajkai elektromos mű felszerelése a köv. állománnyal:
3 db turbogenerátor á 1900 kW, 6 db Sulzer kazánnal, minden kiegészítő elektromos és hőtechnikai építményeivel, tüzelőadagolókkal, a generátorfeszültségre és az üzemhálózati feszültségre vonatkozó berendezésekkel, feltranszformáló és letranszformáló állomásaival és ezeknek a villamos teleppel való összeköttetéseivel

b. Weiss Manfréd művek elektromos telepének felszerelése a köv[etkező] állománnyal: 3 db 100 atm. nyomású kazán, 15 200 kW Vorschaltturbinával és 10 000 kW alacsonynyomású turbinával, minden kiegészítő elektromos és hőtechnikai építményeikkel, tüzelőadagolókkal, úgy a generátor-, mint a hálózati feszültségekre vonatkozó berendezésekkel, fel- és letranszformáló állomásokkal és ezeknek a centráléval való összeköttetéseivel.

c. Szeged elektromos telepének „Láng Ganz" 3750 kW-os gőz turbogenerátora, 20 Atm gőznyomásra, a hozzá tartozó minden kiegészítő elektromos és hőtechnikai berendezésekkel

 

 komplettkomplettdb

 

 111

 

 111

7

PAPÍRIPARI FELSZERELESEK

Ide tartoznak:

a. A csepeli kombinát cellulózműveinek berendezése, mely áll:
4 aprító bateriából, 2 separator, 5 csomófogóból, 1 Jonson vibrátorból, 5 osztályozó centrifugából „Trembei", 5 fokozatú membran-osztályozóból, 2 Imperial vacuumszűrő, 2 garnitúra ... [!] kemence, komplett ólomhűtők, vizes rendszerű gáztisztítója a Kun gyárnak, Lurg-féle elektromos szűrők, kénező kemencék, csővezetékek, transmissiok és szivattyúk.

b. CHROMO papírfeldolgozó gyár felszerelése Kőbányán, mely áll: [!] festőgép teljes felszereléssel, 2 db GAMBOLC kalender elektromotorokkal, 2 univerzális és nyomó borítékkészítő-gépből, univerzális szalvétanyomóból, 4 automatikus vágó és elszívó ventillátorból.

 

 komplett

komplett

 

 1

1

 

 1

1

8.

A [popup title="Szegedi [Kenderfonó]gyár" format="Default click" activate="click" close text="A gyár neve a rendelkezésre álló példányon nehezen olvasható."] teljes felszerelése

komplett

1

1

9.

KÜLÖNFÉLE BERENDEZÉS

Ide számít:

a. Palackautomata napi 34 000 db teljesítménnyel, „SKODA AMKO", a sajószentpéteri üveggyárból.

b. Alumíniumgyári berendezések, az 1. számú mellékelt kimutatás szerint.

c. „Krelius" fúróberendezések, kutatási célokra

d. Kis pilgercsőhengerlő 57-102 mm átm-re, 1200 HP Weiss Manfrédtól, Csepelről

e. Papíredénykészítő gyár felszerelése, koppír-papír és írógépszalaggyár, „Original Hungalit Rt."

 

 


db

 

db


komplett


komplett

 

 


1

 

15


1


1

 

 


1

 

15


1


1

 

B) Új gyári-termelvények

 

10.

A MISKOLCI MAGNÉZIUM GYÁR teljes hiányzó felszerelései az „

" cég specificációja szerint.


komplett


1


1

11.

ALUMÍNIUMGYÁRI FELSZERELÉSEK

Ide tartoznak:

a. „DORR" sűrítők, 12 m átm[érővel], 3 emeletes, közbenső 10° hajlású kónikus fenekekkel, lapos alsó fenékkel. A felső emeleti henger magasság: 3,6 m, a többi emelet 3,0 m. Slamm-sűrítési fok: T-95°-105°. Slamm fajsúlya: 2,5-3.

b. Ugyanaz, de 5 emeletes.

c. Ugyanaz de 3 emeletes minden fenéknél 20° hajlásszöggel.

d. Ab[u]toklavok [!] T-215° bauxitzagy részére, 15 Atm. nyomásra. A gőzfázis részei 17 Atm. nyomásra. Mindenik 30 m3 befogadóképességgel. Lámpákkal, fedelekkel, karmantyúkkal komplett

e. Ugyanaz, 8 Atm. nyomásra

f. Switland typusú szűrőprés. No. 10

g. „Vogel-Basch" vacuum bepárló 4 részű elem, separatorral, kondenzátorral, minden batéria részére 60 m3 felmelegítő a párák részére, 60 m3 vízre. Az alumíniumzagy mennyisége az egyes batériáknál 110 m3/óra. A forralók 700-1000, a túlhevítők 150-200 m3 legyenek. A túlhevítők 5 Atm-ig

 

 
db

db

db
db

db

db

komplett

 

 
7

7

6
50

20

86

11

 

 
3

3

2
30

20

66

4

12.

HÍRSZOLGÁLATI FELSZERELÉSEK

Ide tartoznak:

a. Hosszúhullámú rádió-adóberendezés, 120 kW antennával, minden felszereléssel

b. Automata telefonközpont 3000 számmal, telefonkészülékekkel

 

 


komplett

komplett

 

 


3

24

 

 


1

4

13.

BERENDEZÉS AZ ÉLELMISZERIPAR RÉSZÉRE

Ide tartozik:

a. Hűtőberendezés, 40 000 frigeria/óra.

b. Tejcentrifugák 5000 l/óra

c. Tejeskannák, fémből 40 liter.

 


Komplett berendezés
db
db

 

 

100

200

30 000

 

 

100

200

30 000

14.

PORTÁLDARU 3-5 TONNA EMELÉSRE

db

50

5

15.

ESZTERGAPADOK

Ezekből

a. Csavarvágó esztergapadok, Modell E 185, Bc 185, RMG 1000 mm

b. U. az M.: EO 250, Vc. 50, DMC 3000

 

 

db

db

 

 

30

500

 

 

30

-

16.

CHEPING PADOK ÉS EGYEBEK

Ezekből:

a. keresztgyalugép, Mod. NM 550

b. marógép, merőleges, Modell U-2, 1550x415

c. Universal marógép, Modell 1400x350 mm

d. Radiális fúrógép, Modell 60 mm átm. furatig 1500 mm karhosszal

 

 

db

db

db


db

 

 

340

250

300


500

 

 

40

-

-


-

17.

RÁDIÓMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

(a 2. számú részletezés szerint)

 

 

 

18.

ELEKTROMOS SZERELÉSI ANYAGOK

Ezekből:

a. Egyfázisú elektr. energiaszámlálók, induktiós typus, 110 V, 5 A, 50 per.

b. Ugyanaz, 220 V, 5 A, 50 per.

c. Háromfázisú elektromos energiaszámlálók mérő transformátorokkal való használatra, 2 mérőhellyel 100 Volt, 5 A, 50 per.

d. Ugyanaz közvetlen hálózatra való kapcsolásra, 220 V, 30 A, 50 per.

e. Függőleges Edison patronok armatúrával és kikapcsolóval, menet E 27

f. Egypólusú Carbolit kikapcsoló 250 V, 6 A

g. Villás dugasz rózsa, fajanszból 250 V, 6 A

h. Normálbiztosítók, 250 V, 25 A, menet E 27

i. Góliát biztosítók, 500 V, 60 A, E 33

j. Normáldugók, 20 Amp-ig, E 27

k. Góliátdugók 60 Amp., menet E 33.

 

 


db

db


db


db


db

db

db

db

db

db

db

 

 


15 000

10 000


6 000


3 000


400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

 

 


15 000

10 000


6 000


3 000


400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

19.

ELEKTROMOTOROK

Ezekből:

a. Aszinkron elektromotorok, sújtólég-mentes kiv., 3 fázisú, 50 per. 220/380 Volt, n=1000/min 3 kW

b. Ugyanaz, 9,5 kW

c. Ugyanaz, 25,0 kW

 

 


db

db

db

 

 


10 000

3 000

1 000

 

 


10 000

350

150

20.

CENTRIFUGÁLSZIVATTYÚK VÍZEMELÉSRE

Ezen mennységek:

a. Centrifugálszivattyú vízemelésre. Teljesítmény: Q=50 m3/perc. Emelési mag. H=60 m elektromotorral

b. Ugyanaz, Q=50 m3/min., H= 100 m

c. Ugyanaz Q= 150 m3/min., H=60 m

d. Ugyanaz Q= 150 m3/min., H= 100 m

e. Ugyanaz Q=250 m3/min., H=60 m

 

 


db

db

db

db

db

 

 


120

120

120

260

120

 

 


-

-

-

140

-

21.

BÁNYAVAGONETTEK. GOLYÓS CSAPÁGYON

Ezekből:

a. 0,380 m3 űrtartalmú

b. 1,000 m3 űrtartalmú

c. 2,000 m3 űrtartalmú

 

 

db

db

db

 

 

2 000

5 000

3 000

 

 

-

2 000

1 000

22.

GÁZGENERÁTOROK Átm.= 3 mtr.

db

100

12

23.

KÜLÖNFÉLE FELSZERELÉS

Ezekből:

a. Szőlőpermetező 14 l.

b. Chemiai apparatura, acél, emailozott, gőzfűtéses köpennyel, keverővel. Üzemnyomás 5 Atm, a köpenynél 3 Atm, saválló emaillel, űrtartalom: 800-1000 1.

c. Ugyanaz, 500 1 űrt.

d. Ugyanaz 300 1 űrt.

e. Ugyanaz, 150 1 űrt.

f. Druckfilter acélból, emailozott, gőzfűtéses köpeny, üzemnyomás: 3 Atm, a köpenyben 3 Atm, saválló email, űrtartalom: 100 1.

g. Ugyanaz 70 1 űrt.

h. Kazán acélból, emailozva, gőzfűtéses köpeny, üzemnyomás q=3 Atm a köpenynél, saválló zománc, 500 1 űrt.

i. Ugyanaz, 250 lit. űrt.

j. Vascsövek, zománcozva, átm. 40-350 mm-ig, idomdarabokkal, saválló emailozás

k. Készülékek rozsdamentes acélból, V2A, gőzfűtésű köpeny, keverővel, űrtartalom G=1000 1. Üzemnyomás a köpenynél q1=6 Atm., a készüléknél q2= 6 Atm.

l. u. az Q=500 l q1=10 Atm q2=25 Atm.

m. Szárító, rozsdamentes acél, V2A, VENULET typus, átm.=1000 mm, vakuumfelszereléssel komplett

n. Armatúrák (dugós, záró csapokkal) átm.=1,5, 2, 3

 

 

dbdb

db

db

db


db

db


db

db


folyóméterdb

db


db

db

 

 

4 50050

50

50

30


30

20


20

20


1 50018

18


2

1 000

 

 

4 50050

50

50

30

30

20


20

20


1 50018

18


2

1 000

 

II. VASÚTFELSZERELES

 

24.

VASÚTI MOZDONYOK SZÉLES VÁGÁNYRA (1524 mm).

Az első évben szállítandó 2-4-0 typus tenderrel, a MÁVAG rajzai szerint. A következő 5 éven át a mi (szovjet) terveink és technikai feltételeink szerint. Tájékozó typus a 0-5-0 mozdony, tender 4 tengelyes, (2 zsámolyon, Daimond typus). A mozdonyok és tenderek, úgy a 2-4-0, mint a 0-5-0 typus, Matrocob rendszerű automatikus fékekkel és tandem - Kompand szivattyúval IRT-3, vagy Ac-3, és elektromos világítással látandók el.

 

 

 

 

 

db

 

 

 

 

 

425

 

 

 

 

 

25

25.

NYITOTT TEHERKOCSI 4 TENGELYRE

60 T. 1524 mm nyomközre, a mi (szovjet) rajzaink és technikai feltételeink szerint.

 


db

 


4 400

 


400

26.

CISTERNÁK, 4 TENGELYRE

50 m3 űrt. 1524 mm nyomtáv. A mi (szovjet) rajzaink és technikai feltételeink szerint. A cisterna reservoir hegesztve készül, vagy szegecselve préselt fenekekkel.

 db

 600

 -

27.

HÍDSZERKEZETEK

109,2 m támasztóközre számítva. Az áthidalás egy vágányra készül, a mi (szovjet) rajzaink és technikai előírásaink alapján. ezer tonna 25,0 4,0

 ezer tonna

 25,0

 4,0

28.

MOZDONYKERÉK BANDÁZSOK (Abroncsok)

ezer tonna

15,8

1,5

29.

TENGELYEK, MOZDONY-, VAGON-, ELEKTROMOS KOCSIKHOZ, ÉS MÁS GÖRDÜLŐANYAG-ALKATRÉSZEK

Ide értve:

a. Vagon-, mozdony- és elektromoskocsi-tengely

b. Dugattyúrudak EM, EU, FD széria mozdonyokhoz

c. Hajtórudak EM, EU, FD széria mozdonyokhoz

d. Kerék-párok E széria mozdonyokhoz

e. Kerék-párok E széria tendem mozdonyokhoz

 

 

ezer tonna

ezer tonna

ezer tonna

ezer tonna

ezer tonna

 

 

22,50  

0,05  

0,039

0,37  

0,241

 

 

2,64  

0,05  

0,039

0,37  

0,241

30.

VÁLTÓK

ezer tonna

20,0

2,6

31.

VASÚTI GŐZDARU

1524 mm nyomtávolságú, szállítóterhelés 45 tonna.
Megjegyzés: a vagonok, platformok, és cisternák Matrosov rendszerű és IPT-5 vagy AC-c typusú automatikus fékekkel látandók el.
A vagonok, platformok és cisternák 33%-a az automatikus fék kiegészítéseként kézifékkel és fékbódékkal szerelendő fel.

 

ezer tonna

 

25

 

-

 

III. HAJÓK

 

32.

TENGERJÁRÓ DIESEL-ELEKTROMOS HAJÓ

Hajóteher 2300 tonna, főhajtógép 1600 HP

 

db

 

6

 

1

33.

DIESEL TEHERSZÁLLÍTÓ HAJÓK

Hajóteher 2300 tonna, főhajtógép 1600 HP

 

db

 

10

 

1

34.

ÚSZÓ GÉPESÍTETT DARU

Szállító-terhelés 50-100 tonna

 

db

 

6

 

1

35.

GŐZ KOTRÓGÉP

250 m3/óra teljesítményre.

 

db

 

8

 

-

36.

FOLYAMI KEREKES GŐZBUXIR (vontatóhajó), 400 HP

Megjegyzés: a tengerjáró Diesel-elektromos hajót 2300 tonnás, és a géphajtásúakat a „GANZ" cég által épített hajók mintáinak megfelelően kell építeni, az CCCF szokványok és registratura figyelembevételével. A 34., 35., 36. tétel szerintieket a rendelő technikai feltételeinek megfelelően kell építeni, a vonatkozó CCCP

és registratura figyelembevételével.

db

26

-

 

IV. FÉMEK

 

37.

PROFILÍROZOTT HENGERARU ÉS CSŐ

ezer tonna

490

40,6

38.

ACÉLLEMEZ

a. Vékony acéllemez ezer tonna

b. Vastag acéllemez ezer tonna

c. Kazán acéllemez ezer tonna

d. Tetőlemez, acél ezer tonna

e. Minőségi szerkezeti lemez

ezer tonna

ezer tonna

ezer tonna

ezer tonna

ezer tonna

ezer tonna

250

-

-

-

-

-

20

10,7

4,3

1,5

0,7

2,8

39.

HÚZOTT ÁRUK

Evvel együtt:

Ebből:

a. Telegráfdrót

b. Szegek

 

ezer tonna

 

ezer tonna

ezer tonna

 

27

 

-

-

 

2

 

1

1

40.

SÍN ES SÍNSZERELVÉNYEK

ezer tonna

336

36

41.

ÖNTVÉNYEK ÉS KOVÁCSOLT DARABOK

Ezen mennyiségből:

a. Fáson acélöntvény
ebből: gőzturbinákhoz
gőzmozdonyokhoz
exkavatorok részére

b. Öntöttvas géprészek
ebből: gőzturbinák részére
gőzmozdonyok részére
dieselek részére

c. Hajlított Diesel tengelyek

d. Kovácsolt és öntött tengelyek
ebből: kovácsolt acél
acél öntés
öntöttvas (kéregöntés)

Megjegyzés: 1. Az összes öntvények és hengerek durván megmunkált és hőkezelt állapotban készülnek.

2. Az acélöntvények 0,5-20 t-ig, öntöttvas darabok 0,3-20 t-ig, kovácsolt tengelyek 550-800 mm átm. 25 t súlyig; öntött acél hengerek 20 t-ig; hajlított tengelyek 5 tonna súlyig készülnek.

3. Az öntvények és hengerek súlya előnagyolt állapotra adatik meg.

ezer tonna

 

ezer tonna
ezer tonna
ezer tonna
ezer tonna

ezer tonna
ezer tonna
ezer tonna
ezer tonna

ezer tonna

ezer tonna
ezer tonna
ezer tonna
ezer tonna

11 500

 

1635
495
910
230

1 765
695
885
185

100

8 000
4 000
3 000
1 000

5 675

 

880
300
455
125

595
210
300
85

-

4 200
1 700
1 500
1 000

 

V. BÚZA ÉS MAGVAK

 

42.

BÚZA

ezer tonna

400

80

43.

LÓHEREMAG

ezer tonna

10

3

44.

LUCERNAMAG

ezer tonna

5

2,5

45.

VETEMÉNYMAGVAK KÜLÖNFÉLÉK
(PARADICSOM, KÁPOSZTA, HAGYMA, UBORKA, RÉPA STB.)


ezer tonna


2,5


0,25

 

VI. ÁLLATÁLLOMÁNY

 

46.

SZARVASMARHA
(tenyész- és vágóállat)

élősúly
ezer tonna


60


-

47.

LOVAK (igavonó)

ezer fő

50

-

48.

LOVAK (tenyészállatok)

ezer fő

1

-

49.

DISZNÓK

élősúly
ezer tonna

60

5

 

VII. KÜLÖNFÉLE

 

50.

SZŐLŐDUGVÁNY-ANYAG
(amerikai és európai fajták)


ezer db


11 152


5 076

51.

ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI ZSÍROK
(az első évben csak állati zsír)


ezer tonna


23,1


0,24

52.

TALPBŐR. (Krupon)

ezer tonna

2

-

 

 

1. sz. melléklet [a] 9. tételhez

 

JEGYZÉK

[a] Magyarország részéről a Szovjetunió részére eszközlendő jóvátételi szállításokról, a fegyverszüneti szerződésnek 12. §-a értelmében

 

A 9. tétel részletezése

  

Sorsz.

Az áruk megnevezése

Jóvátételi teljesítés

[Mérték-]
egység

6 év
alatt

Ebből az első évben

1

2

3

4

5

1.

„Pfeifer"-féle aprítóberendezés 900x900 mm-es fogashengerekből összeállítva az első és másodfokú aprító komplett, szállítási berendezésselkészlet22

2.

Golyós malom száraz őrlemény részére 2x4 m „Miag" gyártmány komplekt ciklonnal, szélosztályozóval, Betta szűrőkkel, etetővel, szállító csigával és felvonókkal.készlet33

3.

Autokláv berendezés, bauxitok részére 10 keverővel ellátott autoklávból egyenként 30 m3/sec. űrtartalommal. 20 atmoszféra üzemnyomásra és 3 utilizátorra a gőz részére 2 m átm., 16 m hosszú.
készlet
1
1

4.

Dorrsűrítő 5 kamrás 14 m átm.

db

4

4

5.

Dorrsűrítő 5 kamrás 11 m átm.

db

2

2

6.

Dorrsűrítő 6 emeletes 6 m átm.

db

1

1

7.

„Kelli" szűrők 100 m2 felülettel

db

5

5

8.

„ Imperial" szűrők 25 m2 felülettel

db

4

4

9.

„Imperial" szűrők 12 m2 felülettel

db

4

4

10.

„Körting"-féle fagyasztóberendezés az alumíniumzagy lehűtésére

készlet

3

3

11.

Körforgó kemencék „Pfeifer" gyártmány 2,5 m átm. 50 m h., a hűtőkkel, ciklonokkal, szállítóberendezésekkel a beadagoláshoz és kifolyásokhoz kompletten felszerelvekészlet44

12.

Elpárologtató készülékek az alumíniumzagy részére, „Vogel-Busch" rendszerben


db


8


8

13.

Továbbító és keverőberendezés a dökompozerek részére, 7 m átm.

db

40

40

 

 

2. számú melléklet a 17. sz. tételhez

 

JEGYZÉK

azokról az anyagokról, melyeket Magyarországnak a Szovjetunió részére a fegyverszüneti szerződés 12. §-a alapján kell szállítania

 

Sorsz.

Az áruk megnevezése

Jóvátételi teljesítés

[Mérték-]
egység

6 év
alatt

Ebből az első évben

1

2

3

4

5

1.

Standard rendszerű laboratóriumi signalgenerator minden hullámhosszra, 90 MHz-től 35 Mhz-ig, 0,5 mV-tól 1 V-ig, a frekvencia külső változtatásával 400-1000 Hz-ig, amerikai lámpákkal, a hozzátartozó tartalékalkatrész-készlettel
db
600
20

2.

UKV laboratóriumi Standard típusú generátor, működési határ 15 mHz-től 250 Hz-ig, 1 mV-től 10 V-ig, belső impulzusváltoztatással (30-15 000 Hz-ig)db300-

3.

Laboratóriumi Standard generátor deciméteres hullámokkal, működési határ 200-500 mHz-ig, belső impulzusváltoztatással


db


150

-

4.

UKV Standard generátor, frekvencia-modulációval, működési határ 25-50 MHz-ig, 150 .... típusú


db


150


-

5.

Egyszerűsített, minden hullámhosszra alkalmas Standard generátor (műhely-kivitel) működési határ 100 MHz-től 15 MHz-ig, 1 mKV-tól 0,1 V-igdb80010

6.

Laboratóriumi hangfrekvenciájú generátor 1-40 MHz-ig kimenő teljesítmény 5 MHz-ig, lineáris torzítás kevesebb, mint 1%


db


300


2

7.

Egyszerűsített hangfrekvenciájú generátor, működési határ 20 Hz-től 20 MHz-ig, leadott teljesítmény 1 W


db


300


10

8.

Széles hullámsávú generátor, működési határ 20 Hz-től 5 MHz-ig

db

150

-

9.

Generátor quadratikus (középértékű) hullámhossz a 100 Hz-ig

db

150

-

10.

Impulzusjelző generátor, szabályozás 10 Hz-től 100 MHz-ig, időtartam. 0,5-40 sec.


db


250


-

11.

Rögzített frekvenciájú generátor 100, 400, 1000, 2000, 5000 Hz, 3 W-ig


db


550


10

12.

Alacsony frekvenciájú laboratóriumi cső-Voltmeter, 1 mV-től 100 V-ig, 10 Hz-től 100 Hz frekvenciával


db


400


15

13.

Magas frekvenciájú cső-Voltmeter 1-300 V-ig, 200 MHz frekvenciával


db


1 200


25

14.

Cső-Voltmeter deciméteres hullámokra, 1000 MHz frekvenciáig

db

300

15

15.

Magas feszültségű, magas frekvenciájú cső-Voltmeter 300 kV-ig

db

200

5

16.

Cső-Voltmeter egyenáramra 0,16 V-tól 500 V-ig

db

1 200

25

17.

Laboratóriumi (Heterodyn kapcsolású hullámmérő 0,01% hibahatárral, 50 MHz-ig


db


400


5

18.

Rezonanciás hullámmérő minden hullámhosszra, 0,25% hibahatárral, 50 MHz-ig


db


400


10

19.

UKV rezonanciás hullámmérő 1 % hibahatárral, 500 MHz-ig

db

300

10

20.

Kvarckristályos heterodyn kapcsolású hullámmérő 33 a Terris tipusú


db


600


-

21.

Laboratóriumi 3°-os alacsony frekvenciájú katódos oszcillográf

db

800

25

22.

Laboratóriumi 5°-os alacsony frekvenciájú katódos oszcillográf

db

400

5

23.

Laboratóriumi 9°-os alacsony frekvenciájú katódos oszcillográf

db

100

2

24.

Laboratóriumi 5°-os magas frekvenciájú katódos oszcillográf

db

300

5

 

Jelzet: MOL XIX-A-83-a. Az 1945. május 19-én tartott 28. sz. minisztertanácsi ülés jegyzőkönyvének 3. napirendi pontjához tartozó melléklet. - Gépelt, aláírás nélküli tisztázatról stencil eljárással készített másolat. A jegyzék borítólapján olvasható feljegyzés szerint a fordítást az Iparügyi Minisztériumban készítették.

Korábbi közlés: Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei. I. m. A. kötet. 446-459.


Ezen a napon történt május 25.

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

Örömmel adunk hírt róla, hogy megjelent az ArchívNet idei első száma, amelyben négy forrásismertetés olvasható. Ezek közül kettő magyar és ukrán emigránsok hidegháború alatti történetével foglalkozik egymástól nagyon eltérő látószögekből. A következő két forrásismertetés közül az egyik társadalmi önszerveződést ismertet kapcsolódó dokumentumokkal, míg a másik folytatja egy iratanyag oroszországi összeállítása, Magyarországra szállítása hátterének a bemutatását.

Az időrendet tekintve kívánkozik az első helyre Völgyesi Zoltán (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) helytörténeti szempontból is értékes ismertetése, amely a gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska által alapított és elnökölt Virágegylet történetét mutatja be levéltári források segítségével 1936-ig. A Fótról az 1920-as években Zebegénybe költöző nemesasszony új lakhelyén sem hagyott fel a már korábban is végzett szociális tevékenyégével: a Dunakanyarban többek között egy gyermeksegítő-nevelő egyletet hozott létre, amelynek egyben fő finanszírozója volt. Hogy a szervezet saját bevétellel is rendelkezzen, Apponyi Franciska a településen turistaszállásokat is létrehozott – ezzel pedig hozzájárult ahhoz, hogy Zebegényt még több turista keresse fel az 1930-as években.

Retrospektív módon mutatja be Máthé Áron (elnökhelyettes, Nemzeti Emlékezet Bizottsága), hogy a vitatott megítélésű, szovjetellenes ukrán emigrációt miként próbálta saját céljaira felhasználni az Egyesült Államok hírszerzése – amely folyamatban egy magyar emigránsnak, Aradi Zsoltnak is volt feladata. Az eseménysort egy később papírra vetett, titkosítás alól feloldott összefoglaló alapján tárja az olvasók elé. A kidolgozott akcióról a szovjet félnek is volt tudomása – erről pedig a szovjeteknek kémkedő „Cambridge-i ötök” legismertebb tagja, az angol Kim Philby számolt be defektálása után visszaemlékezésében.

Németh László Imre (nyugalmazott lelkész, pápai prelátus) az olaszországi magyar emigráció pillanatnyi helyzetéről készült összefoglalót prezentálja. Ez a „pillanatnyi helyzet” az 1953-as év, amikor báró Apor Gábor, korábbi szentszéki követ, ekkoriban a Magyar Nemzeti Bizottmány római irodájának a vezetője egy kérésre összeírta, hogy milyen helyzetben éli mindennapjait az olaszországi magyar emigráció az egyetemi tanároktól a trieszti menekülttábor lakóin át a sportolókig. Az egykori diplomata összefoglalójában nemcsak a mikroszintű, helyi ügyek kerülnek elő, hanem a nagypolitikai események is, így például Mindszenty József esztergomi érsek ügye, annak megítélése, valamint a magyarországi kommunista propaganda itáliai hatásai.

Idei első számunkban közöljük Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár) előző lapszámban megjelent forrásismertetésének a második részét. A szerző további dokumentumok ismertetésével mutatja be, hogy harminc évvel ezelőtt milyen módon kerültek Magyarországra Oroszországból a néhai miniszterelnökre, Bethlen Istvánra vonatkozó iratok. A szerző mindezek mellett – az iratok ismeretében – Bethlen szovjetunióbeli fogságával kapcsolatban is közöl új infromációkat.

Az idei első számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, felhívjuk egyben leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet következő évi számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

Budapest, 2024. március 13.
Miklós Dániel
főszerkesztő