Tartalékos tisztek '56-os magatartását vizsgáló jelentések a Ganzban

1957–1958 folyamán a pártvezetés tisztogató-átrendező akcióinak lezárásaként befejezték a Ganz Vagon- és Gépgyárban is a náluk foglalkoztatott hivatásos és tartalékos tisztek politikai felülvizsgálatát. A jellemzések hiteles forrásai annak, hogy milyen magatartást tekintettek politikailag megfelelőnek vagy elítélendőnek.


Források

Tartalékos tisztnek javasolt MSZMP-tagok

a.) Osztályhű, párthű magatartást mutatók

[1.] N. N. MEO

Komoly politikai képzettséggel rendelkező elvtárs mint propagandista dolgozik, nevel és tanít pártunk politikájának érdekében. Fegyelmezett, rendszerető jó munkaerő, az ellenforradalmi események alatt nem ingadozott. A Honvédség bátran támaszkodhat reá.
MDP, MSZMP tagsága
Javaslat
MDP-, majd MSZMP-tag, a fentiek ismertetése alapján javasoljuk.
N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[2.] N. N. szül.: 1921. Nagykereki, /N. N./

Az ellenforradalom előtt a villanyszerelő műhelyben dolgozott mint villanyszerelő. Munkáját lelkiismeretesen és pontosan végezte. Az ellenforradalom alatt és után is kiállt a párt politikájának megvalósításáért. Az MDP-nek tagja volt, januárban kérte átigazolását az MSZMP-be. Lelkiismeretes becsületes elvtárs. Vállalatunktól 1957. II. hóban kilépett, mivel személyi ellentétei voltak egyes dolgozókkal. Nagy érdeme van az ellenforradalmárok által az üzemfenntartáson elrejtett fegyverek felkutatásában. Fentiek alapján tiszti állományban való meghagyását javasoljuk.

[3.] 555/4663. N. N. szül.: 1920. Budapest, a. n. N. N.

MDP-tag volt, most MSZMP-tag, alapszervi vezetőségi tag. Az ellenforradalmi időszak alatt rendszeresen bejárt, az ellenőrzése alatt tartotta a műhelyét, mivel ott robbanó és gyúlékony anyagok voltak. A műhelye szintén rendszeresen dolgozott, nem állt le, amikor voltak a sztrájk felhívások. Javasoljuk rendfokozatának meghagyását.
                                                                                                         N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[4.] 523/4663. N. N. szül.: 1921. Dég, a. n. N. N.

Csendes természetű, a párt mellett kiállt a többi műszaki vezetővel együtt. MSZMP-tag, nem túlságosan harcos szellemű, de becsületes dolgozója a társadalomnak. Rendfokozatának meghagyását javasoljuk.
                                                                                                         N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[5.] N. N. 545. m.

Agilis elvtárs, az alapszerv politikai munkáját, mint pártcsoportbizalmi végzi. KISZ vezetőségi tag, népszerű a fiatalság körében, az 545. műhelyben a kommunista ifjúság megszervezésében igen nagy része van.
Javaslat
MDP majd az MSZMP tagja, párthű harcos kiállásáért javasoljuk.
N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[6.] N. N. 545. m.

Munkásosztályhoz hű, megbízható, becsületes, parasztszármazású elvtárs, aki az ellenforradalmi időben megállta a helyét. Agitált a fiatalok között a disszidálás ellen, helyeselte a SZU segítségét az ellenforradalmi bandák leverésére.
Párttagság
Javaslat
MDP majd MSZMP tagja, a fentiek alapján javasoljuk.
N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[7.] 720/487. N. N. szül.: 1922. Balatonszabadi, a. n. N. N.
Mint alapszervi titkár az ellenforradalom alatt is töretlenül kitartott a marxi-lenini eszme mellett. Ezzel a magatartásával sok dolgozó megbecsülését vívta ki. Amikor a munkástanács a gyár vezető kádereinek leváltását tervezte, az ellen az első sorban harcolt és szervezte a becsületes dolgozók ellenállását. Jelenleg is, mint alapszervezeti titkár dolgozik. Javasoljuk rendfokozatának megtartásában.
                                                                                                         N. N. .[aláírás] N. N.[aláírás]

[8.] 720/487. N. N. szül.: 1931. Zsip, a. n. N. N.

Az ellenforradalom alatt a BM operatív csoportjánál dolgozott, részt vett az épület közvetlen védelmében, és napokon át harcolt az ellenforradalom ellen. Párttag és a gyári KISZ vezetőségének, és agitációs bizottságának tagja. Rendfokozatának meghagyását javasoljuk.
                                                                                                         N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[9.] N. N. szül.: 1916. Dévaványa, a. n. N. N.

1956 nyarán szerelt le, addig, mint aktív katonatiszt teljesített szolgálatot éveken keresztül. Ahogy visszakerült műhelyünkbe bizonyos fokig sértődött volt. Az ellenforradalom ideje alatt nem tapasztaltunk nála demokrácia-ellenes megnyilvánulást itt az üzemben, hanem igyekezett egyes demagóg hangokat leszerelni. Ennek ellenére a pártba csak többszöri vele való beszélgetés után áprilisban lépett be. Az elvtársat rendes, becsületes embernek tartjuk, akit ülnöknek is javasoltunk, és az alapszerv vezetőségének is tagja. Rendfokozatának meghagyását javasoljuk.
                                                                                                         N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[10.] 620-6/4663. szül.: 1923. a. n. N. N.

N. N. elvtárs, az üzemfenntartás dolgozója. Jelenleg a 620-6. villamos műhely művezetője. Az MDP-nek tagja volt, az ellenforradalom ideje alatt jól megállta a helyét, a párttal állandóan tartotta a kapcsolatot, műhelyében igyekezett a hőbörgőkkel szemben fellépni, és a termeléssel foglalkozni. Az ellenforradalmi idők alatt dolgozóinak többségét sikerült megnyerni, munkába állítani. Így biztosították a villamosenergia-szolgáltatást. A sztrájkolókkal szemben munkára szólította fel, mint művezető a műhely dolgozóit. Amikor a párt kitiltásával foglalkoztak a munkástanácsnál, és a főosztályvezetőt is ki akarták tiltani a gyárból, N. N. elvtárs  és a műhelyben lévő kommunisták aláírást gyűjtöttek, a párt és a főosztályvezető mellett. Az MSZMP-be belépett, a múltban is vezetőségi tag volt, jelenleg is az MSZMP vezetőségi tagja. Tartalékos tisztnek továbbra is javasoljuk.

Budapest, 1957. szeptember hó 23.

                     N. N. [aláírás]                  N. N. [aláírás]              N. N. [aláírás]

 

[11.] 523/0531. N. N. szül.: 1931. Debrecen, a. n. N. N.

Az ellenforradalom idején, mikor az üzemi munkástanács azzal foglalkozott, hogy legyen-e az üzemben párt vagy nem, ill. ne legyen, akkor ő határozottan kiállt a párt mellett és kijelentette, hogy a pártra szükség van, és a tanács a termeléssel foglalkozzon és ne a párttal, meg a sztrájk szervezésével. Ez a határozott fellépés maga után vonta, hogy a többi becsületes dolgozó is csatlakozott az ő véleményéhez, evvel meg tudták hiúsítani a párt szétverését. MDP-tag volt, most MSZMP-tag, pártbizalmi. Javasoljuk a rendfokozatának meghagyását.
                                                                                                      N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[12.] Vg. II. sz. term. főn.

715/465 N. N. szül.: 1930. a. n. N. N.
MDP-tag volt, jelenleg MSZMP-tag. Iskoláit a Szovjetunióban végezte, és így is viselkedett, és jelenleg is ez tapasztalható nála. Részt vett a gyár fegyveres védelmében. A lakóterületén pedig, mint tolmács segített a szovjet seregeknek felszámolni az ellenforradalmi gócokat. Most, mint a Vagon Gyáregység II. sz. termelési főnökhelyettese végzi a munkáját jól. Rendfokozatának meghagyását javasoljuk.
                                                                                    N. N. [aláírás]           N. N. [aláírás]

 

b.) Munkásőrök, karhatalmi csapat tagjai

[1.] N. N. szül.: 1921. Újszász, /N. N./

Az ellenforradalom előtt és jelenleg is az Anyag- és áruforgalmi főoszt. vezetője. Az ellenforradalom alatt részt vett a gyári fegyveres őrség megszervezésében, majd az ellenforradalom után aktívan harcolt a gyárunkban lévő ellenforradalmi elemek ellen. Az MSZMP-be megalakulásakor belépett, és részt vett annak megszervezésében. A gyári Munkásőrségnek megalakulásától kezdve mint nehézfegyvernemű rajparancsnok tagja. Fentiek alapján javasoljuk tiszti rangjának megtartását.

[2.] N. N.

Tartalékos tiszti beosztásra továbbra is javasoljuk. Jelenleg is a karhatalomnál teljesít szolgálatot.
N. N. előadó
Budapest, 1957. október 3.

[3.] N. N. 545.

Politikailag megbízható, jó elvtárs, aki az ellenforradalom alatt, a Népköztársaság karhatalmában tevékenyen részt vett a fasiszták elleni harcban, ezért kormány kitüntetésben is részesült.
Párttagság
Javaslat
MDP majd MSZMP tagja, osztályhűség alapján javasoljuk.
                                                                                                         N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[4.] Kilépett '57. VII. 25.

N. N. szül.: 1920. Felsőszeli, a. n. N. N.
MDP-tag volt, most MSZMP-tag, munkásőr. Az ellenforradalom időszakában rendszeresen bejárt. Rendszerető, szorgalmas munkaerő, egy hibát azonban elkövetett, a fizetése miatt önkényesen kilépett, de véleményünk szerint emiatt nem lehet őt megfosztani rendfokozatától. Javasoljuk rendfokozatának meghagyását.
                                                                                    N. N. [aláírás]           N. N. [aláírás]

c.) Önkritikát gyakorló személyek

[1.] N. N.

Az októberi időkben, kezdetben jobboldali elemek befolyása alatt állt. Ennek hatására - bár nem vett részt semmiféle ellenforradalmi cselekményekben - szimpatizált az ellenforradalommal. Annak dacára, hogy ő maga is MDP-tag volt, egy időben pártellenes kijelentéseket tett. Később belátta hibáit, s az MSZMP megalakulása után /1957 januárjában/ belépett a pártba. Tartalékos tiszti állományban meghagyni javasoljuk.
Budapest, 1957. október 3.
N. N. előadó

[2.] N. N.

Üzemünk lapjának a „Motor"-nak volt felelős szerkesztője. Az ellenforradalom előtt a Petőfi--kör szelleme megmérgezte az ő gondolkodását is. Az értelmiség vezető szerepét elismerte, támogatta az erre vonatkozó törekvéseket. Később azután 1957 elején megváltozott az álláspontja, majd belépett a pártba is. Jelenleg már nem dolgozik nálunk. Tartalékos tiszti beosztásában továbbra is meghagyni javasoljuk.
Budapest, 1957. december 23.                                                             N. N. [aláírás]
                                                                                                            szem. előadó
VIII. ker. Kiegészítő Parancsnokságnak elküldve

d.) Semleges magatartásúak

[1.] N. N.

A Motorgyártásnál mint a tervcsoport vezetője dolgozik. Munkájával meg vannak elégedve. Tagja a Motorgyári Egyeztető Bizottságnak. Az ellenforradalmi események idején tartózkodó álláspontra helyezkedett. Igyekezett mindenfajta politikai állásfoglalástól távol tartani magát. Tagja volt az MDP-nek. Jelenleg MSZMP-tag. Semmi olyan cselekedetéről nem tudok, ami méltatlanná tenné a tart. tiszti rendfokozatra.
                     '957. IX. 24.                                                        N. N. [aláírás]

[2.] N. N. elvtárs a 620-3. csőszerelő műhely dolgozója, MDP-nek tagja volt, az ellenforradalmi idők alatt semmiféle tevékenységet nem fejtett ki, csendes viselkedésű, jól dolgozó, a hőbörgésben nem vett részt. Csendes szemlélője volt az eseményeknek. Márciusban lépett be a pártba, jelenleg a 24. alapszervezetben vezetőségi tag.
N. N. a fent említett viselkedése miatt /nem állt ki a párt mellett/ nem javasolja, N. N. és N. N. elvtárs javasolja.
1957. szeptember hó 23.
                                 N. N. [aláírás]      N. N. [aláírás]                N. N. [aláírás]

Ezen a napon történt június 20.

1919

Az Újvárosháza Váci utcai épületének tanácstermében összeült a KIMSZ első kongresszusa, amelyen szervezeti szabályzatot és prog-ramot...Tovább

1928

Puniša Račić merényletet hajt végre a belgrádi parlamentben Stjepan Radić és más HSS-vezető ellen.Tovább

1940

Olaszország megkezdi a Franciaország elleni sikertelen megszállási kísérletet.Tovább

1963

A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok megállapodása a Kreml és a Fehér Ház közti forró drótról (állandó közvetlen telefonkapcsolat...Tovább

1976

A Jugoszláviában megrendezett V. labdarúgó Európa-bajnokságot Csehszlovákia nyeri, Panenka 11-esből szerzett góljával.Tovább

  •  
  • 1 / 2
  • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

Örömmel adunk hírt róla, hogy megjelent az ArchívNet idei első száma, amelyben négy forrásismertetés olvasható. Ezek közül kettő magyar és ukrán emigránsok hidegháború alatti történetével foglalkozik egymástól nagyon eltérő látószögekből. A következő két forrásismertetés közül az egyik társadalmi önszerveződést ismertet kapcsolódó dokumentumokkal, míg a másik folytatja egy iratanyag oroszországi összeállítása, Magyarországra szállítása hátterének a bemutatását.

Az időrendet tekintve kívánkozik az első helyre Völgyesi Zoltán (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) helytörténeti szempontból is értékes ismertetése, amely a gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska által alapított és elnökölt Virágegylet történetét mutatja be levéltári források segítségével 1936-ig. A Fótról az 1920-as években Zebegénybe költöző nemesasszony új lakhelyén sem hagyott fel a már korábban is végzett szociális tevékenyégével: a Dunakanyarban többek között egy gyermeksegítő-nevelő egyletet hozott létre, amelynek egyben fő finanszírozója volt. Hogy a szervezet saját bevétellel is rendelkezzen, Apponyi Franciska a településen turistaszállásokat is létrehozott – ezzel pedig hozzájárult ahhoz, hogy Zebegényt még több turista keresse fel az 1930-as években.

Retrospektív módon mutatja be Máthé Áron (elnökhelyettes, Nemzeti Emlékezet Bizottsága), hogy a vitatott megítélésű, szovjetellenes ukrán emigrációt miként próbálta saját céljaira felhasználni az Egyesült Államok hírszerzése – amely folyamatban egy magyar emigránsnak, Aradi Zsoltnak is volt feladata. Az eseménysort egy később papírra vetett, titkosítás alól feloldott összefoglaló alapján tárja az olvasók elé. A kidolgozott akcióról a szovjet félnek is volt tudomása – erről pedig a szovjeteknek kémkedő „Cambridge-i ötök” legismertebb tagja, az angol Kim Philby számolt be defektálása után visszaemlékezésében.

Németh László Imre (nyugalmazott lelkész, pápai prelátus) az olaszországi magyar emigráció pillanatnyi helyzetéről készült összefoglalót prezentálja. Ez a „pillanatnyi helyzet” az 1953-as év, amikor báró Apor Gábor, korábbi szentszéki követ, ekkoriban a Magyar Nemzeti Bizottmány római irodájának a vezetője egy kérésre összeírta, hogy milyen helyzetben éli mindennapjait az olaszországi magyar emigráció az egyetemi tanároktól a trieszti menekülttábor lakóin át a sportolókig. Az egykori diplomata összefoglalójában nemcsak a mikroszintű, helyi ügyek kerülnek elő, hanem a nagypolitikai események is, így például Mindszenty József esztergomi érsek ügye, annak megítélése, valamint a magyarországi kommunista propaganda itáliai hatásai.

Idei első számunkban közöljük Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár) előző lapszámban megjelent forrásismertetésének a második részét. A szerző további dokumentumok ismertetésével mutatja be, hogy harminc évvel ezelőtt milyen módon kerültek Magyarországra Oroszországból a néhai miniszterelnökre, Bethlen Istvánra vonatkozó iratok. A szerző mindezek mellett – az iratok ismeretében – Bethlen szovjetunióbeli fogságával kapcsolatban is közöl új infromációkat.

Az idei első számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, felhívjuk egyben leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet következő évi számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

Budapest, 2024. március 13.
Miklós Dániel
főszerkesztő