Tartalékos tisztek '56-os magatartását vizsgáló jelentések a Ganzban

1957–1958 folyamán a pártvezetés tisztogató-átrendező akcióinak lezárásaként befejezték a Ganz Vagon- és Gépgyárban is a náluk foglalkoztatott hivatásos és tartalékos tisztek politikai felülvizsgálatát. A jellemzések hiteles forrásai annak, hogy milyen magatartást tekintettek politikailag megfelelőnek vagy elítélendőnek.

Tartalékos tisztnek nem javasolt párton kívüliek

a.) Politikailag nem megfelelő magatartást tanúsítók

Rendszerellenes megnyilvánulások:

[1.] 720/467/11. N. N. szül.: 1932. Kámon, a. n. N. N.

Az ellenforradalom időszaka alatt, és az azt követő időkben tett kijelentései és magatartása azt bizonyították, hogy nem híve a népi demokráciának. Ennek alapján a tartalékos tiszti állományban való megtartását nem javasoljuk.

Politikai beállítottságára jellemző, hogy eszményképe az amerikai „szabad" demokrácia, a korlátlan lehetőségek hazája. Nyugatimádata - bár ez azelőtt is ismeretes volt - az ellenforradalmi eseményeknél feltűnő volt. Ezt nem is tagadta, sőt kérkedett vele. Nem értett egyet az orosz csapatoknak Magyarországon való tartózkodásával, a harcba való beavatkozásával. Egész beállítottsága rosszindulatúan demokrácia-ellenes. Nem hangoskodó, alamuszi, sunyi természetű.

Budapest, 1957. december 20.

                                                                                                         N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[2.] N. N.

Felszabadulás előtt tisztviselő volt, jelenleg átképzett esztergályos. Munkáját szorgalmasan végzi. Politikailag nem tartom megbízhatónak, a kapitalista rendszer híve.

Ellenforradalmi időszak alatt szóbeli megnyilvánulásai voltak, tevékeny részvételről nincs tudomásom.

 

[3.] N. N. MEO

Nem megbízható, aki az ellenforradalmi időszakban még az elvtárs megszólítást is kikérte magának. Semmilyen gazdasági és politikai funkció betöltésére nem javasoljuk.

Párttagság. Sem MDP-tag nem volt, sem MSZMP-tag.

                                                                  N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

 

[4.] 528/467. Gyurkovics Lajos szül.: 1913. Mezőhegyes, a. n. Misurda Jolán

Nem volt tag és most sem az, nem is igen akar hallani róla. Az ellenforradalom időszakában nem tapasztaltunk különöset, de a nyugati technika bálványozása annyira túlzott nála, hogy ami itt van az csak rossz lehet és fitymálva beszél eredményeinkről. A nyugatra való erős orientálódása és magatartása a népi demokráciával szemben, meggondolásra késztet bennünket. A fentiek alapján mi nem javasoljuk néphadseregünk tisztjének.

                                                                                 N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[5.] N. N.

Az ellenforradalmi események alatt a hőbörgők közé tartozott. Állításai, mondanivalója teljesen zavaros, azt állította pl., hogy a párt kellemetlenséget okozott neki azzal, hogy egy két szobás lakást jutatott neki stb. A taggyűlés határozata az volt, a pártszervezet javasolja a kieg. par.ságnak, hogy tart. tiszti rangját vonja meg.

            1957. IX. 25.

                           N. N. [aláírás]                     N. N. [aláírás]                    N. N. [aláírás]
                           vez. tag                                     vez. tag                               vez. tag

[6.] N. N. 547. Kísérleti próba

Az ellenforradalmi események alatt elég hangos volt, mindennel elégedetlen volt. Lakást foglalt egy pártházban, [olvashatatlan szó] ezek arra következtethetnek, hogy politikailag nem megbízható. Művezetője szerint a munkában is válogatós.

MDP, MSZMP tagsága

Javaslat

Nem párttag, az ellenforradalom alatti időszakban kifejtett népi demokrácia elleni agitáció alapján nem javasoljuk.      N. N. [aláírás]

[7.] N. N.

Az ellenforradalmi időszakban nem párthű kommunistához méltóan viselkedett. Csatlakozott az 546. műhely hangadóihoz, a Szabad Európa rothadt propagandáját terjesztette. Nem megbízható, akit a párttaggyűlés nem fogadott el az MSZMP soraiban.

Javaslat

Az MDP tagja volt, az ellenforradalom alatt tanúsított pártellenes magatartása miatt nem javasolunk.                                                                                      N. N. [aláírás]

                                                                                                            N. N. [aláírás]

[8.] N. N. [az] utcán találkozott vele december első hetében, és ezt mondta neki N. N.:
„Szeretlek, mint embert, de utállak, mert kommunista vagy."

 

                                                                  701./Szem.               1957. december 16.
                                                                  N. N.                                    124.

Telefon kérésükre újból közöljük, hogy a szóban forgó N. N.-ról az alapszerv vezetőségének a véleménye a következő: Az ellenforradalmi események előtt - miután a katonaságtól leszerelt - szidta a hadsereget, azt állítva, hogy az gazemberekből áll. Az ellenforradalmi események alatt magatartása demokráciaellenes volt. Tevékenyen nem vett ugyan részt az ellenforradalomban, de szidta a szovjet hadsereget, nem értett egyet azzal, hogy Magyarországon tartózkodnak. A karhatalom megalakulása után azt állította, hogy azok is csibészekből állnak éppen úgy, mint a Kádár-kormány. Magatartása miatt nem tartjuk alkalmasnak tartalékos tisztnek.

                           N. N. [aláírás]            N. N. [aláírás]              N. N. [aláírás]
                           pártvez. tag                   pártvez. tag                   pártvez. tag

VI., Kieg. Parancsnokság,
Budapest
VI. Szófia u.9.

[9.] Vg.szerk. 609/4411. Mina András szül.: 1909. Zajzon, a. n. Máris Róza

Párton kívüli vezető mérnök. Az ellenforradalom ideje alatt tudomásunk szerint semmilyen ellenforradalmi tevékenységet nem fejtett ki a harci cselekményekben. A párttal szemben való többéves bizalmatlansága azonban az ellenforradalom ideje alatt is megnyilvánult /kokárdaviselés 1956. nov. 2-án/ Ez a jelenség ebben az időben félreérthetetlenül megmutatta a hovatartozását. Ezért nem javasoljuk rendfokozatának megtartásában.

                                                                                          N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

 

[10.] N. N. szül.: 1931. Budapest, lakik: Bp. XII. Stromfeld A. u. 37.

N. N. 1954-ben jött a Ganz Vagongyárba. A Karbantartó és Szolgáltató Gyáregységben dolgozik, mint mérnök. Tudomásunk szerint alhadnagy. N. N. 1955-ben jelentkezett a pártba, tagjelöltnek. Tagjelöltségi ideje alatt DISZ munkával bízta meg az alapszervezet vezetősége. Pártmegbízatását tagjelöltsége ideje alatt rendszeresen elvégezte, majd mikor párttagnak felvettük 1956-ban, kezdte elhanyagolni pártmunkáját. Többszöri figyelmeztetésre volt szükség, hogy vállalt feladatát elvégezze. Az ellenforradalom ideje alatt megértettük régi viselkedésének okát, mert október 23-án az egyetemi ifjúság követeléseiért harcolt. Hangoztatta, mondjuk fel a varsói szerződést, ki a ruszkikkal az országból, ki a párttal a gyárból, nincs szükség rá a gyárban. Mint munkástanácstag a sztrájk mellett kiállt, a sztrájk ideje alatt bejárt a gyárba, az irodába kártyáztak. A december 6-án megtartott kommunista felvonulásról az volt a véleménye, hogy a párt provokálta a verekedést a körúton, és nem kellett volna csinálni ezt. Úgy láttuk, hogy örült annak, hogy a vörös zászlót ki akarták csavarni elvtársaink kezéből. A fent elmondottak alapján tartalékos tisztnek nem javasoljuk.

Budapest, 1957. szeptember hó 24.

                                 N. N. [aláírás]               N. N. [aláírás]              N. N. [aláírás]

 

[11.] N. N. lakik: X. ker. Harmat u. 14-16. III: em. B lépcső II. em. 1.

N. N. az ellenforradalom előtti időkben aktív katona, politikai tiszt volt. Tudomásom szerint századosi rangban. Valamilyen okból kifolyólag 1955 végén leszerelték. Az MDP-nek tagja volt, az ellenforradalom előtt mint segédmunkás dolgozott. Az ellenforradalom ideje alatt

bemondása szerint, november 4-ig a X. kerületi pártbizottságon volt, a pártházat védeni. November 4-e után megváltozott a véleménye, kijelentette, hogy őt nem érdekli semmi, ő nem lesz párttag, őt nem bánthatja senki, mert ő ENSZ állampolgár. November 4-től kezdve a rend helyreállásáig kijárt a vasúthoz és más különböző helyekre, főleg élelmiszert és italt hordani. Éppen úgy hordta a különböző cikkeket, mint a nép salakja. Beszélt a szovjet csapatok kivonulásáról. Jelenleg nem tudom párttag-e vagy nem, véleményem szerint sem párttagnak sem katonatisztnek nem való.

Budapest, 1957, szeptember hó 23.

                                                                                                         N. N. [aláírás]

 

[12.] 557/0622. N. N. szül. 1921. Sarud, a. n. N. N.

MDP-tag volt, most hallani sem akar a pártról. A párt újjászervezése alkalmával kijelentette, hogy neki elege van a „hantából". A párt ellen agitált, ez meg is mutatkozott a műhely dolgozóinak a magatartásában. Mint volt MDP alapszervezeti vezetőségi tagnak tekintélye volt a műhely dolgozói előtt. A fentiek alapján nem javasoljuk rendfokozatának meghagyását.

                                                                                                         N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

 

[13.] N. N.

Kijelentései elsősorban a Szovjet Hadsereg magyarországi itt tartózkodásával kapcsolatosak. Kifogásolta azt, és a hozzá közel állóknak többször kijelentette: „Piszkos csibészek, mikor mennek haza?" A Kádár-kormányra is megjegyzéseket tett, pl.: „Kádár és kormánya egy gyengeelméjű társaság" stb. Az alapszervezet vezetősége és a személyzeti osztály továbbra is fenntartja azt a kérését, hogy a tartalékos tiszti állományból töröljék.

Budapest, 1958. január 15-én

                                                                                                         N. N.

                                                                                                         szem. előadó

 

Harcos párthűség hiánya:

[1.] 600/642. szül.: 1915 anyja N. N.

N. N. elvtárs több év óta ismerősünk a gyárban a pártbizottság sofőrje volt. Az ellenforradalom ideje alatt, semmiféle pártellenes tevékenységet nem fejtett ki. Népi demokráciánk híve, az ellenforradalmi idők alatt mint gépkocsivezető kocsijával kiment a városba, fegyvereket akart szerezni. A gyár megvédésére. Az ellenforradalmat nem segítette elő. Az MDP-nek tagja volt, pártmunkája: vezetőségi tag volt. Az oktatásban állandóan részt vett, az ellenforradalom után nem lépett be az MSZMP-be, bár pártellenes magatartást nem tanúsított Megkérdeztük, miért nem lép be a pártba, azzal indokolta, hogy nem akarja kitenni magát bizonyos hajszáknak és félelemnek. A rendszer ellen semmiféle tevékenységet nem fejt ki, mint párton kívüli a rendszert segíti.

N. N. elvtárs javasolja katonatisztnek, N. N. és N. N. elvtársak nem javasolják.

Budapest, 1957. szeptember hó 23.

                                       N. N. [aláírás]         N. N. [aláírás]     N. N. [aláírás]

 

Politikai passzivitás:

[1.] N. N. jellemzése /1920. Marosvásárhely, N. N./

A Szerszámgyártás precíziós öntödéjében, mint öntő-keramikus dolgozik. Munkakészsége, fegyelme, valamint szakmai felkészültsége kifogástalan. Az ellenforradalom előtt passzív párttag volt, pártmunkát nem végzett, rendezvényekre nem járt. Az ellenforradalom után nem lépett be a pártba. Politikai hovatartozását, nehéz megállapítani, de még szimpatizánsnak sem lehet nevezni. Ha nem is ellenség, de a politikai passzivitása nem teszi őt alkalmassá tartalékos tiszti funkcióra.

Budapest, 1957. IX. 24.                                                                    N. N. [aláírás]

 

[2.] N. N.

Az ellenforradalmi események alatt elég határozatlan viselkedésű volt. Nem támogatta ugyan az ellenforradalmat aktívan, de ellenük sem cselekedett. Ellentétes megjegyzéseivel a jobboldali elemeket inkább bátorította, mint fékezte. Azóta passzív magatartást tanúsít. Nem párttag. Nem javasoljuk tartalékos tiszti állományba.

N. N. [aláírás]

Budapest, 1957. október 3.

 

[3.]                                                                                                    620-7/0311.

N. N. 1957 óta a 620-7. műhelyben dolgozik. Ez idő alatt a pártnak nem volt tagja, munkájában becsülettel helyt áll, tudomásunk szerint 1952 előtt párttag volt. Ismeretlen okból kizárták. Véleményünk szerint politikai kérdésekben tisztán lát, az ellenforradalom ideje alatt semmi párt, vagy kormányellenes tevékenységet nem fejtett ki, mert hosszabb ideig beteg volt. Minek utána sem szakszervezeti, sem politikai kérdésekkel nem foglalkozik, tartalékos tisztnek nem javasoljuk.

Budapest, 1957. szeptember hó 24.

                              N. N. [aláírás]              N. N. [aláírás]      N. N. [aláírás]

 

[4.] N. N. 546. m.

Csendes, szorgalmas dolgozó, aki minden politikai tevékenységtől távol tartja magát, olyan se hideg, se meleg természetű. Az ellenforradalom alatt semmilyen rosszindulatú tevékenységet nem fejtett ki.

Párttagság

Javaslat

Sem az MDP, sem az MSZMP pártnak nem tagja, nincs benne osztályharcos szellem, nem javasoljuk.

                                                                                                                  N. N. [aláírás]
                                                                                                                  N. N. [aláírás]

Helyezkedő személyiségvonás:

[1.] Vg. Kocsiterv.

            609/4722. Hernády Elemér szül.: 1911. Sopron, a. n. Rusitska Jozefin

Párton kívüli, nem volt MDP-tag sem. Végtelenül udvarias, végtelenül bizalmas /a párton kívüli befolyásos emberek felé/. Végtelenül bizalmatlan /a párt és a párttagok felé/. Az ellenforradalom ideje alatt nem volt teljesen csendes, de arra is vigyázott, hogy ne kompromittálja magát. Rendfokozatának megtartását nem javasoljuk.

                                                                                    N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[2.] Vg.szerk. 609/4472. N. N. szül.: 1916. Lippa, a. n. N. N.

Párton kívüli, nem volt MDP-tag sem. Hajbókoló ember /a párton kívüli befolyásosak felé őszintén, a párt és a párttagok felé pedig képmutatásból/. Az ellenforradalom ideje alatt elég mozgékony volt olyan baráti körben, amelyből nem szivárgott ki semmi. Rendfokozatának megtartását nem javasoljuk.

                                                                                                   N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

b.) Gyanús, nem kommunista világszemléletűek; osztályidegenek

[1.] N. N. 546. m.

Az 546. műhelyhez tartozó tartalék-alkatrészeket biztosító csoportnál, mint alkatrészeket szállító segédmunkás van alkalmazásban. Csendes, szorgalmas dolgozó, akiről tudjuk, hogy Horthy tiszt volt, megfigyelésünk szerint nem politizál, csendes ember, aki beilleszkedett a termelőmunkába. A Horthy-tisztség viselés alapján nem javasoljuk.

                                                                                             N. N. [aláírás]

[2.] Erney György szül.: 1910. Legnano, /Sány Magdolna/

Az ellenforradalom előtt és jelenleg is Hajtóműszerk. osztályon dolgozik. Munkáját szorgalmasan és lelkiismeretesen végzi el. Osztályidegen, apja gyártulajdonos volt. Az ellenforradalom alatt semleges magatartást tanúsított. Az MDP-nek nem volt tagja, jelenleg sem párttag. Fentiek alapján tiszti állományban való meghagyását nem javasoljuk.

[3.] N. N. szül.: 1921. Budapest, /N. N./

Az ellenforradalom előtt és jelenleg is a Motorszerkesztési osztályon dolgozik. Lövöldözések alatt lakását elhagyni nem merte. MDP-nek tagja volt, jelenleg nem párttag. Az ellenforradalom alatt kijelentette, hogy tiszti rangjáról lemond, vallásos meggyőződésű, tiszti rangjának meghagyását nem javasoljuk.

[4.] N. N. szül.: 1918. Darufalva /N. N./

Az ellenforradalom előtt és után, a bérelszámolásban dolgozik. Igen jó munkaerő. Volt párttag, átigazolását az MSZMP-be nem kérte. Igen nagymértékben iszákos. Világnézetileg idealistának vallja magát. Az ellenforradalom alatt semleges magatartást tanúsított. A fentiek alapján nem javasoljuk tiszti állományban való meghagyását.

[5.] N. N. szül.: 1931. Budapest, /N. N./

Az ellenforradalom előtt és jelenleg is a Vizgépszerk.-en dolgozik. Munkáját rendesen elvégzi. Politikailag passzív, nem párttag. Értelmiségi családból származik. Erősen polgári beállítottságú. Az ellenforradalom alatti magatartása szintén passzív volt. Fentiek alapján nem javasoljuk tiszti állományban való meghagyását.

[6.] N. N. szül.: 1917. Budapest /N. N./

Az ellenforradalom előtt és jelenleg is a Vizg. főosztályon dolgozik. Munkáját igen szorgalmasan, jól végzi. Úgy a múltban, mint jelenleg politikai pártnak tagja nem volt. Az ellenforradalom alatt semleges magatartást tanúsított. A múltban, Ganz-gyári cserkészcsapatban vezető tisztséget töltött be. Alázatos, szinte meghunyászkodó természetű. Vezetői utasításait minden ellenvélemény nélkül végrehajtja, önálló véleménye nincs. Fentiek alapján tiszti állományba való meghagyását nem javasoljuk.

[7.] N. N.

Tartalékos tiszti állományból való törlését javasoljuk, mert magatartása az októberi eseményekkel kapcsolatban nem volt megfelelő. Szimpátiáját fejezte ki a letartóztatott munkástanácstagok iránt, a sztrájk folytatása mellett foglalt állást. Mint volt horthysta katonatisztet nem tartjuk megbízhatónak a néphadsereg tisztjeként.

                                                                                                N. N. [aláírás]

            Budapest, 1957. október 3.

[8.] N. N.

Tartalékos tiszti állományból való törlését javasoljuk, mert magatartása az októberi eseményekkel kapcsolatban nem volt megfelelő. Szimpátiáját fejezte ki a letartóztatott munkástanácstagok iránt, a sztrájk folytatása mellett foglalt állást. Mint volt horthysta katonatisztet nem tartjuk megbízhatónak a néphadsereg tisztjeként.

                                                                                                N. N. [aláírás]

            Budapest, 1957. október 3.

[9.] N. N.

Nem megbízható, politikai magatartása inkább keresztényszocialista beállítottságú. A műhelyben a pártonkívüliekkel a SZU hadserege ellen agitált.

Párttagság

Javaslat

Sem az MDP-nek, sem az MSZMP-nek nem tagja, politikailag nem megbízható, ezért nem javasoljuk.

                                                                  N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[10.] Vg. Gépszerk.

            609/4423. Melichnár Antal szül.: 1906. Budapest a. n. Erdey Teréz

Párton kívüli, az MDP-nek sem volt tagja. A párttal szemben mindig bizalmatlan volt. Tudomásunk szerint cca. 200 hold péceli birtoka lett államosítva, ő pedig volt MÁV főtanácsos. Osztályidegen. Nem javasoljuk rendfokozatának megtartását.

            N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[11.] Vg. termelési o. 719/553. Dr. Persányi Ferenc szül.: 1912. Budapest a. n. Szvoboda Magda

Körülbelül 2 éve van üzemünkben. Nem volt párttag, jelenleg sem az. Nagypolgári beállítottságú, és ez jelentkezett az ellenforradalom ideje alatt is. A párt ellen szavazott, és a kommunista vezető ellen is. A doktorátusi fölénye és nyilván a megnyilvánulásai hozzájárultak, hogy osztályán egy párttag sincs /a múltban voltak/, s hónapokon keresztül a szakszervezetnek sem voltak hajlandók tagjai lenni. Nem tartjuk megbízhatónak. Rendfokozatának meghagyását nem javasoljuk.

                                                                                                   N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[12.] Véleményezés: N. N. elvtársról                                           601/293.

N. N. segédmunkás a 601. műhelyben kb. 6 hónapja dolgozik, az ellenforradalom ideje alatt a Raktár osztálynál dolgozott. Ezért a raktár osztály dolgozóitól kértünk N. N. segédmunkásról véleményt. N. N. művezető és N. N. elvtársak véleménye szerint az ellenforradalom ideje alatt N. N. rendszeresen bejárt a gyárba, ez idő alatt gyáron belül a párt, a kormány és a rendszer ellen semmi ellenséges kijelentést nem tett. Mint daruvezető a munkáját a Raktár osztályon is és a 601. műhelyben is jól végzi, munkatársai szeretik, ő munkatársainak mindenben segítségükre van. Véleményünk szerint ennek ellenére nem helyes, ha meghagyjuk tartalékos tisztnek, mert a Horthy-rendszerben is katonatiszt volt, Gömbös Gyula és N. N. édesanyja édestestvérek voltak. Azt hisszük, hogy a fent említett okok miatt nem alkalmas a mi rendszerünkben katonatisztnek.

Budapest, 1957. szeptember hó 23.

                              N. N. [aláírás]                  N. N. [aláírás]              N. N. [aláírás]

Szül.: 1923. a. n. N. N.

c.) Rossz munkafegyelműek, alkoholista egyének

[1.] N. N.

Rendkívül laza munkafegyelmű, renitens ember. Családi élete igen rendezetlen. Megrögzött alkoholista, emiatt munkahelyén sem kedvelik. Az októberi események alatti magatartása nem kifogásolható. Nem párttag. Tartalékos tiszti beosztásában meghagyni nem javasoljuk.

Budapest, 1957. október 15.

            N. N. [aláírás]

[2.] 738./Szem.

            N. N.

Mint karbantartó lakatos dolgozik üzemünkben. Igen rossz munkaerő szakmailag nagyon gyenge, sokat csavarog. A szaktársak nem szívesen dolgoznak vele. Szeleburdi, komolytalan viselkedésű egyén, tekintélye a többi dolgozó felé egyáltalán nincs. Politikai felfogás szempontjából a népi demokrácia mellett áll, azonban nézeteiben, sok zavaros megnyilvánulás tapasztalható. Általában egész viselkedésén látható ez. Nem javasoljuk tartalékos tiszti beosztásban meghagyni.

Budapest, 1957. december 27.

                                                                                                         N. N. [aláírás]
                                                                                                         szem. előadó

[3.] N. N. 547. m.

Becsületes, szorgalmas, jó szerelő. Egy időben ivott, ami által a munka fegyelme is rossz volt, ha ivásnak adta magát 1-2 napig hiányzott a munkából. Párton kívüli, ha erről a szenvedélyéről nem tud leszokni, ennek a tisztségnek a betöltésére alkalmatlan.

                                                                                                         N. N. [aláírás]

d.) Internált személyek

[1.] N. N.

Ellenforradalmi cselekményei miatt, a gyárból 1957. III. 28-án a Mt. 29. § (1) c. pontja alapján elbocsátották. Jelenleg internálva van. Tartalékos tiszti állományból való törlését kérjük.

            N. N. [aláírás]

            előadó

Budapest, 1957. október 3.

e.) Életkora miatt nem ajánlottak

[1.] N. N.

Munkáját jól végzi, korához képest szorgalmas munkaerő. Politikailag passzív, az ellenforradalmi eseményeknél is tartózkodott a megnyilvánulásoktól. Időskorára való tekintettel nem javasoljuk továbbra is meghagyni tartalékos tiszti állományban.

Budapest, 1957. december 20.

                                                                                                                  N. N. [aláírás]
                                                                                                                  szem. Előadó

Ezen a napon történt szeptember 20.

1929

Budapesten levetítik az első hangosfilmet („Az éneklő bolond”).Tovább

1956

Kétnapos tartózkodásra Budapestre érkezett Luther Evans, az UNESCO főigazgatója. A látogatás eredményeképpen Magyarország fokozatosan...Tovább

1990

Ratifikálják a két Németország újraegyesítését.Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Háborúk, nemzetközi konfliktusok a 20. század második felében

 

„Si vis pacem, para bellum” – „Ha békét akarsz, készülj a háborúra”, hangoztatták az ókori rómaiak. A fegyveres küzdelem, a háború valóban a társadalmi lét egyik meghatározó jellemzője. Az emberiség történetét a háborúk sorozatának is tekinthetjük. Az idők során számos magyarázat született arra nézve, hogy mi váltja ki a háborús erőszakot. Egyesek szerint a háború az emberi nem eredendő agresszivitásából fakad. A 16‒17. században élt angol filozófus, Thomas Hobbes azt hangsúlyozta, hogy az emberek közötti erőszak elsődleges oka a nyereségvágy, a bizalmatlanság, a dicsőségre és a hírnévre való törekvés. Ebből kiindulva úgy vélte, hogy az erőszak elve és gyakorlata állami szinten is az ember egoista természetéből fakad. Mások, mint például Carl von Clausewitz porosz katonai teoretikus, a politikumból indultak ki. Clausewitz az 1834-ben megjelent, „A háborúról” (Vom Kriege) című könyvében fogalmazta meg sokat idézett, híres tételét: „A háború a politikának a folytatása csupán, csakhogy más eszközökkel.” Ezzel arra utalt, hogy a katonai erő alkalmazása nem öncélú, hanem mindig a politikai mérlegelés határozza meg. „A politika az értelem, a háború azonban pusztán eszköz” ‒ írta. Michel Foucault francia történész, filozófus viszont az 1970-es években megfordította Clausewitz tételét. Feltette a kérdést, miszerint a béke nem csupán a háború egyik formája-e, és szellemesen azt állította, hogy valójában a politika a háború folytatása más eszközökkel.

A 20. század nemcsak a tudományos-műszaki fejlődés, a globális kultúrák és a világkereskedelem kialakulásának kora volt, hanem az egymást követő nemzetközi konfliktusok, a pusztító háborúk időszaka is. Az első világháború gépesített tömegháború volt, a második pedig olyan „totális” konfliktus, amely nem tett különbséget katonák és civilek között. Az 1945 után kétpólusúvá vált világ több mint négy évtizedig tartó fő konfliktusa, a hidegháború szerencsére soha nem alakult át valódi háborúvá. A szembenálló felek ugyanis tisztában voltak azzal, hogy a világot elpusztító jellege miatt egy nukleáris háború – Clausewitz tézisével ellentétben – nem lehetne semmiféle politika folytatása. A harmadik világban ugyanakkor ezt az időszakot több száz fegyveres konfliktus jellemezte, melyekben rendszerint a két nagy katonai tömb is részt vett, így például a koreai vagy a vietnámi háborúban. A hidegháború a szovjet blokk összeomlásával, majd a Szovjetunió 1991-es széthullásával ért véget. Ezzel megszűnt a kétpólusú világ, és az Amerikai Egyesült Államok maradt az egyetlen szuperhatalom.

Az ArchívNet idei 3. számának fő témája tehát: „Háborúk, nemzetközi konfliktusok a 20. század második felében”. Szerzőink közül Szőke Zoltán a vietnámi háborúról ír. Magyar és amerikai levéltári források tanulmányozása alapján ugyanarra az újszerű következtetésre jut, mint a New Cold War History nemzetközi történeti iskola képviselői, éspedig arra, hogy a hidegháború idején a nemzetközi válságszituációk kialakulásában vagy azok enyhítésében legalább akkora – ha nem nagyobb – szerepe volt a szuperhatalmak kisebb szövetségeseinek, mint maguknak a szuperhatalmaknak. Ez azt jelenti, hogy az egész korszakról ‒ így a vietnámi háborúról is ‒ alkotott eddigi képünket újra kell értékelnünk. Garadnai Zoltán szintén hidegháborús témát választott: a magyar‒francia diplomáciai kapcsolatok egyik kritikus, 1959‒1967 közötti időszakát elemzi Radványi János magyar diplomata vízumügyén keresztül. Seres Attila folytatja az 1980-as évek második felében kezdődött karabahi konfliktus hátteréről szóló korabeli magyar diplomáciai jelentések publikálását. Írásának első részét folyóiratunk idei 1. számában közöltük. Két további forrásközlést is olvashatunk e számban: Horváth Gergely Krisztián egy ismeretlen szerző ‒ valószínűleg Komjáthy (Kring) Miklós ‒ 1945-ös feljegyzését közli arról, hogyan képzelték el a marxisták Magyarországon a telepítést és az iparosítást, míg Kiss András Per Arboe Rasmussen dán újságíró 1960-as magyarországi tevékenysége kapcsán vázolja fel a kádári propaganda szerepét az országimázs alakításában.

 

Végül tájékoztatnom kell a Tisztelt Olvasót a szerkesztőségünkben végbement változásokról. Csonka Laura és Farkas Andrea e lapszám megjelenésével egyidejűleg távozik a szerkesztőségből. Laura 2016-tól, Andrea 2014-től szerkesztette a lapot példás hozzáértéssel, szorgalommal és lelkesedéssel. Az ő érdemük is, hogy az ArchívNet szakmai körökben, de a történelem iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség soraiban is egyöntetű elismerésnek örvend! Szerkesztőségünk ugyanakkor új tagokkal bővült. Az új szerkesztők: Balogh János Mátyás, Főcze János, Miklós Dániel és Wencz Balázs ‒ e lapszám már az ő munkájuk eredménye is. További sok sikert kívánok mind a távozó, mind az új szerkesztőtársaknak!

 

Budapest, 2021. augusztus 18.

 

L. Balogh Béni

főszerkesztő