A szövőszéktől a miniszteri bársonyszékig

Asszonynak szülni kötelesség, lánynak szülni dicsősség! – hangzott a Rákosi-korszak egyetlen női miniszterének nevével összefonódott túlzó népességszabályozási rendelet jelszava. Ratkó Anna népjóléti, majd egészségügyi miniszter életéhez, munkásságához kötődnek az itt közölt dokumentumok, amelyekből egyértelműen kitűnik szerepvállalásának igazi lényege, amelyről így vall egy vele készített interjúban: Rákosi elvtárs azt mondta, hogy nem válogathatom meg, hogy mit akarok csinálni, azt kell tennem, amit a párt kíván.

Ratkó Anna miniszterhez írt kérelmező levelek

a.

Gobbi Hilda segélykérő levele az építendő Ódry Árpád Színészotthon felépítéséhez és fenntartásához

Ratkó Anna Népjóléti Miniszter Asszony
Elvtárshoz

KÉRVÉNYE
a Jászai Mari Otthon Egyesületnek
Budapes
IV. Magyar u. 34. sz.
Tárgy: a bentiek szerint
Melléklet: 2 drb.

                                                                                                          1949. október 3.

Miniszter Asszony!

Alulírott Gobbi Hilda, a Jászai Mari Otthon Egyesület főtitkára azon kéréssel fordulok Miniszter Asszony elvtárshoz, hogy az építendő Ódry Árpád Színészotthon felépítéséhez és fenntartásához nyújtson nekem segítő kezet.
A Jászai Mari Otthon Egyesületnek van már egy Otthona a Jászai Mari Otthon, IV. [ma V. kerület] Magyar u. 34. sz. alatt. Az Ódry Árpád Otthonhoz is megvan már a kiigényelt épületünk, VI. Lendvay u. 13. sz. alatt. Ezen épület felépítésével az összes rászoruló magyar nyugdíjas színész problémája megoldódna, mert a Jászai Mari Otthonban 28 férőhelyünk van, az Ódry Árpád Otthonban 120 lenne, ezáltal és a nyugdíjaknak részben kegydíjakra való átalakítása által még az a pár nyugdíjas, kinek elhelyezését nem tudjuk vállalni, is emberi körülmények között élhetné le hátralevő pár évét.
Az Ódry Árpád Otthon építkezése előreláthatólag 320 000 frt.-ba fog kerülni, erre a célra van:
                   Előadásokból                                      120 000
a Nyugdíjintézet adományából 100 000
                   Összesen                                             220 000, tehát az építkezéshez 100 000 frt-ra van még szükségünk, amelyet még további előadásokból fogunk előteremteni.

Az Otthon berendezését ágyalapítványokból, melyeket a pesti és vidéki kollégák adományoznának, gondoljuk berendezni.
Az Otthon fenntartásához a 8 államosított színháznál levő színész kollégák havonta tagdíjakat fizetnének be. A további szükségletünk fedezését Miniszter Asszony elvtársnő belátására és jóindulatára bízom.
Mellékeljük úgy a Jászai Mari Otthon, mint az Ódry Árpád Otthon költségvetését, hogy Miniszter Asszony elvtársnőm betekintést nyerhessen. Értesülésem szerint a meglevő Jászai Mari Otthon is a Népjóléti Minisztérium hatáskörébe fog tartozni.
Engedje remélnünk öreg kollegáim nevében, hogy nemes ügyünket letéve a Miniszter Asszony Elvtársnő kezeihez, kedvező elintézést fog nyerni.

Elvtársi üdvözlettel

                                                                  Szabadság!
                                                                                          Gobbi Hilda
                                                                                          főtitkár

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, géppel írt tisztázat.

b.

Kiss Jánosné, a Pápai Textilgyár Rt. Fonoda brigádvezetőjének kérelme és a minisztérium válasza

 

PÁPAI TEXTILGYÁR R. T.
PÁPAI MAGYAR TEXTILGYÁR                                                    Pápa, 1949. október 19.
PERUTZ TESTVÉREK
Mech, Szövő-, Festő-,
Fehérítő- és Kikészítő Gyára
PÁPA       
                                   T[isztelt]
                                                           Ratkó Anna
                                                           népjóléti miniszter elvtársnőnek
                                                           Budapest

Mi, a Pápai Textilgyár Rt. fonodájának gyűrűsfonó leszedői saját elhatározásunkból brigádot alakítunk.
Brigádot alakítunk azért, mert tudjuk, hogy ezzel hazánkat segítjük a szocializmus építésében, és előbbre visszük a 3 éves terv sikeres befejezését, s elősegítjük az 5 éves terv építését.
Kérjük Ratkó Anna népjóléti miniszter szaktársnőt és elvtársnőt, hogy brigádunkat az elvtársnőről nevezhessük el. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Ratkó Anna név kötelez bennünket és biztosítjuk az elvtársnőt arról, hogy jó termelésünkkel és jó versenymunkánkkal ezt a nevet utólag kiérdemeljük.

                                               Elvtársi üdvözlettel

                                                                                  (Kiss Jánosné)
                                                                                  brigádvezető

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, géppel írt tisztázat.

*

                                                                                                          Budapest, 1949. X. 22.

1582/1949.

Pápai Textilgyár Rt.
Kiss Jánosné brigádvezető
Pápa

Kedves Elvtársnő!

Ratkó elvtársnőhöz írt levelére, melyben kéri, hogy brigádjukat Ratkó Anna brigádnak nevezhessék el, közöljük, hogy kérésüket terjesszék fel a Textil és Ruházatiipari Dolgozók Szakszervezete Központjába. Amennyiben a Szakszervezet ehhez hozzájárul, úgy felveheti brigádjuk Ratkó elvtársnő nevét.
Ratkó elvtársnő ez esetben elvárja, hogy vállalt feladataikat ne csak teljesítsék, hanem azokat túl is szárnyalják. Járjanak élen munkatársaik között, szocialista munkamódszerekkel emeljék termelékenységüket és szárnyalják túl a termelés eddig ismert normáit, hogy jó munkájukkal hozzájáruljanak a szocializmus építéséhez, a Szovjet Unió [!] vezette béketábor erősítéséhez.

                                               Elvtársi üdvözlettel:

                                                                                  B[otyánszki] A[ndrás]
                                                                                  miniszter titkára

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, géppel írt tisztázat.

c.  

Koczka Anna háztartási alkalmazott állást kérő levele és a minisztérium válasza

Kedves Asszonytárs!

Én egy pártonkívüli szeméj [!] vagyok, a foglalkozásom házt[artási] alk[almazott]. Asszonytársam! Segítségért fordulok hozzátok.
Én is szeretnék azok közé tartozni, akiknek örömtől és boldogságtól sugárzik az arca. Boldogan indul a munkába, mert tudja, hogy azzal előlsegítti [!] boldog népünk fejlődését, építti [!] a szebb és boldogabb jövőt. De én, akit az emberek annyiba sem néznek, mint egy kutyát, mert dolgozom kora reggeltől késő estig azért a csekéj [!] százötven forintér[t].
Bizony, nagyon kevés, ezért gondoltam, de nyomba[n] cselekedtem is és voltam ójan [!] bátor felkeresni Asszonytársam benneteket szerény levelemmel, abban a reménybe[n], hogy talán segítségemre lesztek, és nem kell, hogy tovább is ezt a mindenki által lenézett állást betőltenem. [!] Asszonytársam erős és egészséges vagyok bármijen [!] kemény munkába oda merek ál[l]ni, és a munkámért mindenkor vál[l]alom a felelősséget.
Levelem azzal a reménnyel indíttom [!] útnak, hogy talán vízhangra [!] talál és lesz valaki, akki [!] pártolni fog egy szegény lányt.

B[uda]pest, 1949. X. 24.

                                               Teljes Tisztelettel

                                                                       Koczka Anna
                                                                       XIV. Hungária krt. 87/ a I. 5.
                                                                       B[uda]pest

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, kézzel írt levél.

*

                                                                                                          Budapest, 1949. X. 25.

1597/1949.

Koczka Anna
Budapest

Ratkó Anna miniszter asszonyhoz írt levelére válaszolva a következőket kívánjuk közölni:
Tévesen fogja fel helyzetét az, aki egy országban, mely a szocializmust építi, úgy látja, hogy az emberek lenézik, mert kora reggeltől késő estig dolgozik. Ellenkezőleg - szocializmust építő társadalmunkban minél többet dolgozik valaki, annál több megbecsülés jár neki. Ettől függetlenül megértjük, hogy a meddő háztartási munka nem elégíti ki és szeretne inkább a termelőmunkában elhelyezkedni. Ez esetben csak azt tanácsolhatjuk, becsülje meg egyelőre gondtalan megélhetést biztosító munkahelyét. Az 5 éves terv kapcsán majd lesz munkaalkalom bőven dolgozni tudó és szerető emberek számára.                       

                                                                       B[otyánszki] A[ndrás]
                                                                       miniszter titkára

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, géppel írt tisztázat.

d.

Levélváltás tüdőbeteg papok elhelyezésére

Ratkó Anna
Miniszter Asszonynak
Budapest

Miniszter Asszony!

Dolgozó parasztjainkkal azonos életkörülmények között élő alsópapságunk tüdőbeteg papjainak megsegítése érdekében tisztelettel kérem Miniszter Asszony megértését, segítségét és intézkedését az alábbi ügyben:
Tüdőbeteg papjainkat mindez ideig a különféle szanatóriumokban helyeztük el ápolás céljából. Mint a papi betegellátás budapesti irányítója csak hálával tudok megemlékezni arról a bánásmódról, melyben tüdőbeteg papjainkat a szanatóriumok vezetősége részesítette. Sajnos azonban, mint minden más beteg, a tüdőbeteg pap is kénytelen bevárni a sorrend szerinti behívást, ami hetek, sőt hónapok kivárását teszi szükségessé. Ez a körülmény nem okoz különösebb nehézséget egy civil ember életében, mert van otthona és családja. A róm. kat. tüdőbeteg fiatal káplánnak azonban van munkaköre, rendkívül nagy strapája (egy temetés vagy betegellátás, legyen az utóbbi nappal vagy éjtszaka [!], jó vagy rossz időben, rendszerint több órás gyaloglásra kényszeríti fiatal káplánjainkat), de nincs olyan otthona, ahol tüdőbetegség esetén kellő ápolásban részesülhetne.
Ebből kifolyólag mint a papi betegellátás budapesti megbízottja, az alsópapság nevében arra kérem Miniszter Asszonyt, adjon engedélyt arra, hogy a budapesti IV. ker. róm. kat. Egyházközség (plébános: Dr. Balázs Lajos) bérletében lévő s Gödöllő határában, szomszédságoktól távol eső, Köztársaság út 10. sz. alatt található villában, mely mindössze egy kilométernyi távolságra fekszik a tüdőbeteg gondozó egészségháztól, tüdőbeteg papjainkat a gyógyulás idejére elhelyezhessük.
Tisztelettel kérem Miniszter Asszonyt, ugyanakkor lenne szíves odahatni, hogy nevezett papbetegek számára a vármegyei hatóságok a villába való beköltözhetésükhöz segítségüket adják.
Miniszter asszony megértő jóakaratát és az ügyre vonatkozó intézkedését az alsópapság nevében előre is köszönöm.
Vagyok kiváló tisztelettel.

Budapest, 1949. október 25.

                                               dr. Bárd János
                                               egyet. m. tanár
                                               róm. kat. áldozópap
                                               a papi betegellátás vezetője

                                               Bp. IV. Ferenciek tere 7.

                        vagy: Balázs Lajos, Bp.,IV. Belvárosi plébánia

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, géppel írt tisztázat.

*

Dr. Bárd János egyetemi magántanár Úrnak

Budapest,IV.
Ferencziek tere 7.
Igen Tisztelt Tanár Úr!

Október 25-én kelt levelét megkaptam. Sajnálattal értesítem, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy az Ön által kért villának - tüdőbeteg papok ápolására történő - igénybevételét engedélyezhessem.                       

                                                                       (Ratkó Anna)

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, géppel írt tisztázat.

 

FÜGGETLEN MAGYAR
DEMOKRATA (BALOGH) PÁRT

Ratkó Anna Úrnőnek
népjóléti miniszter
Budapest

Bárd János kanonoknak a papi betegellátás vezetőjének mellékelt kérelmét pártfogólag terjesztem elő. Mivel kizárólag a szegény dolgozó néppel foglalkozó papok egészségének gondozásáról van szó, bizalommal kérem a beadvány jóindulatú, kedvező elintézését.

Budapest, 1949. november 8.

                                               Őszinte tisztelettel:          

                                                                                  [olvashatatlan aláírás]

Melléklet.
[A levél felső részén kézírással.]
Vikol elvt[társ]
Kérjük a levélben feltüntetett villát megnézetni, jó lesz-e nekünk. Kérjük továbbá a levelet megválaszolni.
            XI. 11.
                        Botyánszki [András]

[A levél alsó részén kézírással.]

Lássa: Kórházi osztály!

Ilyen kis gyógyintézet létesítésének engedélyezését nem tartom helyesnek. A kérdés általában így nem tárgyalható, csak az előírásos mellékletek beadása esetén.

XI. 12.

[Aláírás nélküli megjegyzés.]

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, géppel írt és kézírással kiegészített tisztázat.

*

                                                                                              Budapest, 1949. november hó 16.
Balogh István Úrnak
az Elnöki Tanács tagja

Budapest

E hó 8-án kelt levelére sajnálattal értesítem, hogy Dr. Bárd János egyetemi magántanár által kért engedélyt - a gödöllői Köztársaság út 10. alatt lévő villának tüdőbeteg papok ápolására való felhasználására - megadni nem áll módomban.

                                                                                  (Ratkó Anna)

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, géppel írt tisztázat.

*

                                                                                  Budapest, 1949. XI. 21.

Dr. Bárd János egyet[emi] magántanár Úrnak

Budapest
Ferenciek tere 7.

Igen tisztelt Tanár Úr!

Október 25-i Ratkó Anna népjóléti miniszter asszonyhoz írt levelét megkaptuk. Sajnálattal értesítjük, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az Ön által kért villának - tüdőbeteg papok ápolására történő - igénybevételét engedélyezhessük.

                                                                      B[otyánszki] A[ndrás]
                                                                      miniszter titkára

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, géppel írt tisztázat.

e.  

Iskolás lányok fényképet kérő levele példaképükről, Ratkó Annáról és a miniszteri válasz

Kedves Miniszter Néni!

Mi, a Dózsa György út 136. sz. ált. leányiskola V. A osztályának növendékei szabad beszélgetés órán elhatároztuk, hogy buzdító és követendő példaképet választunk.
Mi jól ismerjük Miniszter Néni életének történetét, jól tudjuk, milyen küzdelmes és nehéz sorsa volt ifjúságában. Tudjuk, hogy 1945 előtt is már az emberséges világ megteremtéséért dolgozott. Jól tudjuk, hogy jelenlegi munkájából is milyen nagyon veszi ki részét a szocializmus építésének hatalmas munkájából. Ezért választottuk példaképül Miniszter nénit, akit követni akarunk.
Kérjük, hogy adja ehhez a választáshoz k[edves] Miniszter néni a hozzájárulását és hogy példaképünk mindig előttünk legyen, arra kérjük még, küldje el nekünk fényképét, amit osztályunk falára akaszthatunk.
Ígérjük, hogy nagyon szorgalmasak leszünk és a legjobb tanulmányi eredményt az iskolában mi fogjuk elérni.
Kérjük még arra is k[edves] Miniszter nénit, ha nagy elfoglaltsága mellett egy kis szabad ideje akadna számunkra és meglátogatna minket itt az iskolában, nagyon boldoggá tudna tenni minket.
Nagy szeretettel várjuk válaszát, kért fényképét és főként látogatását.           

                                               Előre!

Budapest, 1949. okt. 25.

a VI. Dózsa Gy. út 136. sz. ált. leányiskola

V. A osztálya

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, kézírással írt levél.

*

                                                                                              Budapest, 1949. XI. 9.           

1686/1949.

VI. Dózsa György úti általános leányiskola
V. A osztálya hallgatói

Budapest

Kedves Tanulók!

A Miniszter asszony teljesíti kéréseteket és mellékelten küldi fényképét. A képet kitűzhetitek osztályotok falára, de csak akkor, ha Sztálin és Rákosi elvtársak képei is fennt [!] vannak osztályotok falán.
Miniszter asszony további jó és szorgalmas tanulást kér tőletek.                                  

                                                                       B[otyánszki] A[ndrás]
                                                                       miniszter titkára

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, géppel írt tisztázat.

f.

Úttörő nyakkendők kérése

358/1949.

Elvtársnő!

Egy kéréssel fordulok Hozzád. Egy kis tanyának, Vaspusztának tanítója vagyok. Ez az első állomásom, most tanítok itt először. A gyermekek már oly nagyon a szívemhez nőttek, és szeretném, ha örömet tudnék nekik szerezni egy este. Ehhez az én erőm nem elégséges. Ezért fordulok hozzád, és kérlek, hogy segíts nékem abban, hogy valami kis ajándékot tudjunk adni a kis Pajtásoknak, Úttörőinknek. 60-an vannak.
Had[d] érezzék Ők is azt, hogy most már 1949 karácsonyán, az 5 éves terv hajnalán máris juttatott nékik valamit az új szocialista cél felé törő ország. Így érezni fogják ezek a kis tanyai gyermekek is, hogy íme, gondolnak ránk, itt a bizonyíték, az első ajándék.
Ennek a jegyében szeretnénk megrendezni a kis ünnepélyünket. Had[d] lássák az én kis Úttörőim, hogy már nem úgy van, mint a régi elmúlt rendszerben, hogy csak a gazdagok kaptak ajándékot. Most már megváltozott a helyzet. Maga az ország osztja szét ajándékait és gondol azokra a gyermekekre, akiket régen mindig és mindenhol mellőztek, mert tanyai gyermekek voltak. Most érzik a tanyai gyermekek is, hogy egy új világ nyílik meg számukra.
Egy szép, szocialista országot kell építeni. Ennek a nagy építésnek éppen a tanyai gyermekek, az új termelési rendszer kialakítói lesznek az alapkövei, talpkövei.
Segítségedre számítva várok.

                                                                  Reider Irén
                                                      áll[ami] ált[alános] [iskolai] tan[ító]

Vaspuszta, 1949. december 11.

Címünk: Vaspuszta Áll[ami] Ált[alános] Isk[ola]

       U. p. Nagyszentjános

[Kézírással.]

60 gyermek közül mind egytől egyig Úttörő pajtás. És nincs még egynek sem nyakkendője. Ezen irányú segítségteket is szívesen fogadjuk.

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, géppel írt és kézírással kiegészített levél.

*

                                                                                                          Budapest, 1949. XII. 22.

2023/1949.

Reider Irén
tanító elvtársnő

Vaspuszta

Ratkó Anna miniszter asszony megbízásából csatoltan küldünk 60 drb úttörő nyakkendőt azzal, hogy a pajtások a maguk részéről jó tanulásukkal segítsék elő a szocialista Magyarország felépülését.

                                                Elvtársi üdvözlettel
                                                                                  B[otyánszki] A[ndrás]
                                                                                  miniszter titkára

MOL XIX-C-1-p3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, géppel írt tisztázat.

*

Kedves Miniszter asszony elvtársnő!

Megkaptuk a számunkra nagy örömet szerző ötven darab Úttörő nyakkendőt. Különösen örültünk a tíz darab Pionír nyakkendőnek. Örülünk azért, hogy kiérdemeltük azt a nyakkendőt, melyet a Szovjetunió példamutató pionírjai viselnek. Nagyon szépen köszönjük a Miniszter asszony pajtás kedves és szép ajándékát. Ígérjük, hogy ezután még sokkal jobban fogunk tanulni, hogy ezzel mi is segítsük az 5 éves terv sikeres megindulását és végrehajtását, a szép, boldog, erős, szocialista Magyarország építését.

Előre!

a vaspusztai úttörőcsapat nevébe[n].

Karkó Erzsébet
Szeretet f. őrs őrsvezetője

Gyimesi László
Munka f. őrs őrsvezetője

Vaspuszta, 1950. jan. 4.

MOL XIX-C-1-p-3. tétel-1949. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai). Eredeti, kézzel írt levél.

g.  

Egy hadirokkant állást kérő levele

Kegyelmes Miniszter Elvtársnő!

Alázzatal [!] fordulok elé, kérném szíves pártfogását. Mert nekem fél lábam van, elvesztettem 1941-ben. De szeretnék Budapesten valamelyik kórházban portás ál[l]ást betöltenni [!], mert itt helyben testemhez való munka megszűnt, és így igen nagy szenvedésnek nézek elébe, és az OTI-tól csak 92 fr. kapok havonta és így a megélhetőségem biztosítva nincsen, mert vagyontalan vagyok.

Szabadság

Juhász János s. k.
Tarcal, 303. Rajcsúr u[t]ca, Zemplén v[ár]m[egye]

MOL XIX-C-1-p-4. tétel-1950. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai.) Eredeti, kézírással írt levél.

*

Budapest, 1950. I. 21.
2235/1950.

Juhász János

Tarcal

Levelére válaszolva értesítjük, hogy az állásba való elhelyezés nem tartozik a Népjóléti Minisztérium hatáskörébe.
Álláskérelmével forduljon a helyi Munkaerőgazdálkodási Hivatalhoz.

B[otyánszki] A[ndrás]
miniszter titkára

MOL XIX-C-1-p-4. tétel-1950. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai.) Eredeti, kézírással írt levél.

h. 

Egy jugoszláviai menekült segélykérelme

                                                                                                    Kelt Eger, 1950. I. 16.

[Kézírással.]
Megválaszolni.

Népjóléti Miniszter elvtársnőnek!

Népjóléti Miniszter elvtársnőhöz azzal a kéréssel fordulok, mint Jugoszláviából menekült. 1947-ben minden ingó és ingatlan vagyonom ottmaradt és így megélhetőségünk nem nagyon van biztosítva, mivel férjem katonaságtól most szerelt le és mint gépkocsivezető nem tud elhelyjezkedni [!], kérném, hogyha azt módjában ál[l]na a népjóléti kormányzatnak, hogy a férjem, ha lehetséges, valahol elhelyjezni [!] vagy pedig részemre segély formájában bizonyos összegben részemre adni addig is, míg a jugoszláv kormánnyal megegyezés nem jön létre ezeknek a javaknak az átadására, a magyar kormány részünkre ki fogja adni, hogyha lehetséges, kérném az ügy azonnali elintézését, kérésem indoklása[:] férjem szüleinél lakunk kisfiam és férjemmel, apósom, aki építőmunkás, nem tud annyit keresni egyedül, hogy 6 főre elég legyen, ezen két kérésem megismételve maradok elvtársnői üdvözlettel.

                                         Szabadság

                                                                Ifj. Lájer Andrásné

 

[A beadványra kézírással írt feljegyzés.]
Segélykérelmét nem áll módunkban teljesíteni.
                                                                       Botyánszki [András]

MOL XIX-C-1-p-4. tétel-1950. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai.) Eredeti, kézírással írt levél.

i.  

Kérés keresztanyaságra 

Tisztelt Miniszter Asszony!

Bátorkódom [!] soraim[m]mal Önt, Magyar asszónyok [!] vezetőjét fell[!] kérni arra, hogy születendő negyedik gyermekemnek keresztanyaságát szíveskedne el vál[l]alni. Bízom, hogy kérésem, nemes jó indúlatával [!] megértést talált.

                                         Mély tisztelet[t]el
                                                                            Tóth Józsefné
                                                                            1950. I. 16-án

                                                     Bikal, Baranya megyei Német utca 11. szám.

MOL XIX-C-1-p-4. tétel-1950. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai.) Eredeti, kézírással írt levél.*

Budapest, 1950. I. 20.
2222/1950.

Tóth Józsefné
Bikal

 

F. hó 16-i levelére válaszolva értesítjük, hogy Ratkó Anna miniszter asszony nagy elfoglaltsága miatt a keresztanyai tisztséget sajnos nem tudja elvállalni.

                                                                       B[otyánszki] A[ndrás]
                                                                       miniszter titkára

MOL XIX-C-1-p-4. tétel-1950. 1. doboz. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Ratkó Anna miniszter iratai.) Eredeti, kézírással írt levél.

Ezen a napon történt május 25.

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

Örömmel adunk hírt róla, hogy megjelent az ArchívNet idei első száma, amelyben négy forrásismertetés olvasható. Ezek közül kettő magyar és ukrán emigránsok hidegháború alatti történetével foglalkozik egymástól nagyon eltérő látószögekből. A következő két forrásismertetés közül az egyik társadalmi önszerveződést ismertet kapcsolódó dokumentumokkal, míg a másik folytatja egy iratanyag oroszországi összeállítása, Magyarországra szállítása hátterének a bemutatását.

Az időrendet tekintve kívánkozik az első helyre Völgyesi Zoltán (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) helytörténeti szempontból is értékes ismertetése, amely a gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska által alapított és elnökölt Virágegylet történetét mutatja be levéltári források segítségével 1936-ig. A Fótról az 1920-as években Zebegénybe költöző nemesasszony új lakhelyén sem hagyott fel a már korábban is végzett szociális tevékenyégével: a Dunakanyarban többek között egy gyermeksegítő-nevelő egyletet hozott létre, amelynek egyben fő finanszírozója volt. Hogy a szervezet saját bevétellel is rendelkezzen, Apponyi Franciska a településen turistaszállásokat is létrehozott – ezzel pedig hozzájárult ahhoz, hogy Zebegényt még több turista keresse fel az 1930-as években.

Retrospektív módon mutatja be Máthé Áron (elnökhelyettes, Nemzeti Emlékezet Bizottsága), hogy a vitatott megítélésű, szovjetellenes ukrán emigrációt miként próbálta saját céljaira felhasználni az Egyesült Államok hírszerzése – amely folyamatban egy magyar emigránsnak, Aradi Zsoltnak is volt feladata. Az eseménysort egy később papírra vetett, titkosítás alól feloldott összefoglaló alapján tárja az olvasók elé. A kidolgozott akcióról a szovjet félnek is volt tudomása – erről pedig a szovjeteknek kémkedő „Cambridge-i ötök” legismertebb tagja, az angol Kim Philby számolt be defektálása után visszaemlékezésében.

Németh László Imre (nyugalmazott lelkész, pápai prelátus) az olaszországi magyar emigráció pillanatnyi helyzetéről készült összefoglalót prezentálja. Ez a „pillanatnyi helyzet” az 1953-as év, amikor báró Apor Gábor, korábbi szentszéki követ, ekkoriban a Magyar Nemzeti Bizottmány római irodájának a vezetője egy kérésre összeírta, hogy milyen helyzetben éli mindennapjait az olaszországi magyar emigráció az egyetemi tanároktól a trieszti menekülttábor lakóin át a sportolókig. Az egykori diplomata összefoglalójában nemcsak a mikroszintű, helyi ügyek kerülnek elő, hanem a nagypolitikai események is, így például Mindszenty József esztergomi érsek ügye, annak megítélése, valamint a magyarországi kommunista propaganda itáliai hatásai.

Idei első számunkban közöljük Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár) előző lapszámban megjelent forrásismertetésének a második részét. A szerző további dokumentumok ismertetésével mutatja be, hogy harminc évvel ezelőtt milyen módon kerültek Magyarországra Oroszországból a néhai miniszterelnökre, Bethlen Istvánra vonatkozó iratok. A szerző mindezek mellett – az iratok ismeretében – Bethlen szovjetunióbeli fogságával kapcsolatban is közöl új infromációkat.

Az idei első számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, felhívjuk egyben leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet következő évi számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

Budapest, 2024. március 13.
Miklós Dániel
főszerkesztő