Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapjának megünneplése

Rákosi elvtárs 60. születésnapján egész népünk meg van győződve arról, hogy Rákosi elvtárs vezetésével hazánk végre a helyes útra tért. Arra az útra, amely nem más népek elnyomása és leigázása felé mutat, hanem amely a szabad és a szabadságukért s a békéért és demokráciáért küzdő népekkel együttműködve hivatott biztosítani hazánk további felemelkedését még fényesebbé, még dicsőbbé tenni a világban a magyar nevet! Ez az út, amelyen Rákosi elvtárs vezet bennünket – Sztálin útja! Gerő Ernő ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Rákosi Mátyást 60. születésnapján.

Hazai és külföldi üdvözlések  

a.  

„Beszélgetés" a Magyar Tudományos Akadémia küldöttsége és Rákosi Mátyás között

A Magyar Tudományos Akadémia küldöttségének üdvözlése Rákosi elvtárs 60. születésnapja alkalmából

Rusznyák elvtárs:
A Magyar Tudományos Akadémia, az összes magyar tudományos dolgozó nevében szeretettel köszöntjük Rákosi elvtársat 60. születésnapja alkalmából. Kívánjuk, hogy jó egészségben további győzelmekre és sikerre vezesse dolgozó népünket.

Rákosi elvtárs:
Köszönöm az Akadémia és a tudósok üdvözletét. Remélem, hogy már kevesebb panasz van a népi demokráciára, mint mondjuk 1945-ben volt, és ez minden évben tovább fog fejlődni, kevesebb lesz a panasz és több lesz a pozitívum. Legalábbis ez a tervünk az Akadémia és a tudomány terén. Azt hiszem, egyetértenek vele.
(Beszélgetés indul a jakut nyelvről, a rokonszavakról. Rákosi elvtárs mondja, hogy a macska szót a jakutok maskának mondják, az iker szó őnáluk ikere.)

[?]
Engedje meg Rákosi elvtárs, hogy átnyújtsam a Moszkvában megjelent könyvem fordítását.

Rákosi elvtárs:
Köszönöm. Ezt meg kellett vásárolni, vagy küldtek tiszteletpéldányt.[?] Annak idején balhéztam, hogy itt kellett ezeket megvásárolni. Áhítattal nézem a könyvet, mint laikus, de már hallottam róla.
Hát a hidászok mit csinálnak? Amikor a Kossuth-hidat építettük, gyakran ki kellett járni és a munkások azt kérdezték, mi lesz, ha végeznek ezzel a híddal. Mondtam, hogy nézzenek végig a Dunán, tele fogjuk rakni hidakkal.
Hallottam, hogy az Erzsébet híd budai oldalán a melegvízzel bajok vannak. Azt mondják, rendkívül értékes a meleg víz. Egy szovjet bar[l]neológus mondta, hogy párját ritkítja. Nemcsak rádiumot, hanem sót is találtak benne. A közelben kell lenni valami radioaktív anyagnak.
Érdekes most dolgozni, sok új híd épül. Annyi hidat építünk 5-6 év alatt, mint az egész kapitalizmus alatt.

[?]
Hatalmas a munkatempó. Érdekes, hogy a termelékenység mennyire megnőtt.

Rákosi elvtárs:
A munkás most érdekelve van a termelésben és érdekli a munka.
Bárányos azt mondta, amikor meghallotta, hogy tervbe vettük 1945 januárra a híd felépítését, hogy azonnal belép a Kommunista Pártba, ha ezt megtesszük. Nagyon biztos volt a dolgában.
(Rákosi elvtárs megkérdezi, hogy hány évet vállalnak még.)

Rusznyák elvtárs:
120 évet vállalunk Rákosi elvtárs!
Bernard Shaw is, amikor 70 éves lett, 20 évre váltott bérletet.

Rákosi elvtárs:
Ő tényleg, fiatal korában beteges volt, később vigyázott magára. Könnyű volt neki, katona sohasem volt, nem volt veszélyben az élete.
(Rusznyák elvtárshoz) Magának könnyű, maga a vesémbe lát. Hát még van remény egy pár évre, mert tényleg, velem zavarban volna az orvostudomány, kevés munkát adok. Megegyezünk, hogy a 70. születésnapot vállaljuk.
[?]
Kínaiaknál az volt a szokás, hogy csak akkor fizették az orvost, ha egészségesek voltak. Ha beteg lett, ingyen kellett gyógyítani.

Rákosi elvtárs:
Rockefellernek volt 5 háziorvosa, minden január 1-én külön jutalmat kapott. Meg volt állapítva mindig, hogy mennyit kapnak, ha eléri a 80, 90 évet. Százezer dollárt ígért nekik, ha megéri a 100. születésnapját, de akármit csináltak, nem érte meg. Ezek a módszerek a népi demokráciában nem megfelelőek.
A következő orvos generáció feladata lesz, hogy ne csak az életkort hosszabbítsák meg, hanem a fiatalság is megmaradjon.

1952. március 8.

MOL M-KS 276.f. 65. cs. 388. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Rákosi Mátyás titkári iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

A Baranya-megyei délszlávok Rákosi Mátyás között
Baranya-megyei délszlávok üdvözlete Rákosi elvtárs 60. születésnapja alkalmából

Kaszapovics elvtárs:
Rákosi Elvtárs! A Baranya-megyei délszlávok forró üdvözletét hoztuk 60. születésnapja alkalmából és kívánjuk, hogy sok évig éljen és vezessen bennünket, mint eddig a boldogabb jövő felé.

Rákosi elvtárs:
Különösen örülök, hogy a jugoszláv elvtársak nem feledkeztek meg rólunk.

MOL M-KS 276. f. 65. cs. 388. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Rákosi Mátyás titkári iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

A Bolsevik Pártfőiskola magyar hallgatóinak levele

Drága Rákosi elvtárs!

Rákosi elvtárs 60-ik születésnapját boldog örömmel ünnepeljük mi is, a Szovjetunió Bolsevik Pártja főiskolájának magyar hallgatói. Együtt ünneplünk forrón szeretett hazánkkal, mely ezen a napon ünnepi díszt ölt magára, hogy megmutassa, mi lett a romok országából Rákosi elvtárs alkotó keze nyomán. Együtt ünneplünk dolgozó népünkkel, mely ezeréves szenvedés után Rákosi elvtárs vezetésével a szocializmus, a szabadság és bőség útjára lépett. Együtt ünneplünk Pártunkkal, munkásosztályunk, népünk legjobbjaival, a Rákosi elvtárs vezette élcsapattal, melyet mérhetetlen áldozatok, harcok és a győzelmek sorozata elválaszthatatlanul eggyé forrasztottak vezérünkkel, Rákosi elvtárssal.
Március 9-én nem leszünk otthon, de tudjuk, hogy különösen itt, a világ dolgozóinak fővárosában, a béketábor központjában nem fogunk egyedül ünnepelni. Velünk érez a szovjet nép, Sztálin elvtárs, kinek egyként vagyunk hálásak hazánk felszabadításáért és Rákosi elvtárs életéért. Büszkén gondolunk arra, hogy nincs a világon olyan ország, ahol a mi nagy ünnepünkön ne emlékeznének meg a béke hadseregének kiváló harcosáról, Rákosi elvtársról, ki hazánkat a béketábor erős bástyájává tette.
Az iskola, ahol mi Rákosi elvtárs gondoskodása folytán tanulunk, azt a feladatot tűzte maga elé, hogy Sztálin elvtárshoz méltó kommunista vezetőket neveljen. Mi, magyar hallgatók tudjuk, hogy ezt a célt Sztálin elvtárs legjobb magyar tanítványának, Rákosi elvtársnak nyomdokain járva érhetjük el.
Népünk, Pártunk nagy ünnepén, Rákosi elvtárs iránti forró szeretet és hála érzéseitől indíttatva megfogadjuk, hogy kommunista felelősséggel készülünk fel jövő munkánkra.
Megfogadjuk, hogy kitartó szorgalommal sajátítjuk el a marxizmus-leninizmus alaptételeit, a proletáriátus pártja világnézetét, a szocializmus építésének tudományát és a lehető legtöbbet viszünk majd magunkkal a Bolsevik Párt történetének gazdag tapasztalataiból. Felhasználjuk a Pártunk által oly bőkezűen rendelkezésünkre bocsátott három év tanulási időt Marx, Engels, Lenin és Sztálin műveinek alapos tanulmányozására. Ugyanakkor tervszerűen és rendszeresen fogjuk tanulmányozni a magyar nép történetét, Magyarország földrajzát, a magyar irodalmat és nyelvtant. A Pártfőiskola anyagával párhuzamosan tanulmányozzuk a mi Pártunk történetét, Pártunk építésének mai problémáit, az osztályharcnak, a szocializmus építésének hazánkban felmerülő kérdéseit, állami és kulturális életünk előtt álló feladatokat, hogy az iskolán tanultakat alkalmazni tudjuk a magyar viszonyokra.
Megfogadjuk, hogy újból és újból áttanulmányozzuk Rákosi elvtárs műveit, hogy a legjobb forrásból meríthessük a tudást Pártunk, népünk múltjának, jelenének és jövőjének megismeréséhez.
Rákosi elvtárs többször felhívta figyelmünket arra, hogy egyik legfontosabb feladatunk a Szovjetunió alapos megismerése, tapasztalatainak elsajátítása, hogy azokat eredményesen adhassuk át odahaza. Megfogadjuk, hogy e téren is követni fogjuk Rákosi elvtárs útmutatását, az iskolán tanult elméleti és módszertani kérdéseket már a tanulási idő folyamán igyekezni fogunk otthon átadni, hogy ezzel is valamelyes segítséget nyújtsunk Pártunk oktatási munkájához. A Pártfőiskola vezetősége lehetővé teszi számunkra a Szovjetunió párt-, állami-, gazdasági- és kulturális szervezeteinek és intézményeinek rendszeres, helyszínen való tanulmányozását. Megfogadjuk, hogy fokozott felelősséggel és pontossággal gyűjtjük össze ezeket a tapasztalatokat. Azt, hogy a világ legvirágzóbb kultúrájának központjában élünk, felhasználjuk arra, hogy hiányosságainkat e téren is pótoljuk. Különös súlyt fektetünk Lenin és Sztálin nyelvének, az orosz nyelvnek elsajátítására, hogy ebben is Rákosi elvtársat követve még jobban megismerhessük a kommunizmust építő Szovjetunió tapasztalatait, hogy még közelebbről ismerhessük meg példaképeinket, a szovjet embereket.
Rákosi elvtárs lehetővé tette számunkra, hogy évekig élhetünk együtt bolsevik vezetőkkel. Az ő magatartásuk tükrében megláthatjuk azokat a hibákat, melyeket eddig még nem sikerült magunkban leküzdenünk. Megfogadjuk, hogy e kritika- önkritika bolsevik fegyverével élve segítünk egymásnak a hibák leküzdésében, hogy megfeleljünk azoknak a követelményeknek, amelyeket Rákosi elvtárs állított a jó kommunista elé.

Drága Rákosi elvtárs!

Mi, a Bolsevik Pártfőiskola magyar hallgatói különösen nagy hálával tartozunk Rákosi elvtársnak. Köszönjük Rákosi elvtársnak, hogy ide jöhettünk tanulni, ahol a marxizmus-leninizmus fényénél, szovjet emberek között életünk új értelmet kap. Rákosi elvtárs apai gondoskodását itt is érezzük lépten-nyomon munkánkban is, családi életünkben is. Köszönjük Rákosi elvtárs, hogy ilyen kitűnő körülmények között készülhetünk fel Pártunk és népünk hű szolgálatára.

Köszönjük Rákosi elvtársnak Pártunk győzelmeit, hazánk felvirágzását, népünk boldogságát, országunk jó hírnevét.

Rákosi elvtársnak, szerető édesapánknak, bölcs tanítónknak, Pártunk, népünk nagy vezérének kívánunk hosszú, győzelmekkel teli boldog életet.

Moszkva, 1952. március

                                                      Gáspár Sándor                                   Matusek Tivadar
                                                      Komócsin Zoltán                                 Non György
                                                      Kálmán István                                     Szalai Béla
                                                      Kukucska János                                 Vég Béla
                                                      Komornyik Vilmos                               Takács Vilmos 

MOL M-KS 276. f. 65. cs. 388. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Rákosi Mátyás titkári iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat. Kézírással aláírt.

*

A Magyar Katolikus Püspöki Kar üdvözlete

RÁKOSI MÁTYÁS

Budapest

Miniszterelnök-helyettes Úr!

Értekezletünkből születésnapjának 60. évfordulója alkalmából üdvözöljük Miniszterelnök-helyettes Urat és kívánjuk, hogy fáradhatatlan törekvése, mellyel országunk és nemzetünk javát szolgálja, eredményeiben további sikerre vezessen.
Különösképpen kérjük Istent, hogy a béke fenntartására és a háború borzalmainak az emberiségtől való távoltartására irányuló törekvéseit sikerrel koronázza.

                                                           Magyar Katolikus Püspöki Kar

MOL XIX-A-21-a-64-1952. Eln. 2. doboz. (Magyar Országos Levéltár Állami Egyházügyi Hivatal iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

A Szakszervezetek Országos Tanácsának levele

  

Drága Rákosi elvtárs!

A Szakszervezetek Országos Tanácsa forró szeretettel üdvözli Önt, a magyar munkásosztály nagy fiát, a magyar dolgozó nép nagy barátját, szeretett vezérét és tanítóját hatvanadik születésnapja alkalmából.
A magyar dolgozók millióinak mai nagy ünnepén mindaz a hála és szeretet szólal meg, amely Önt, a nagy Sztálin legjobb magyar tanítványát, a marxizmus-leninizmus tanításainak zseniális harcosát körülveszi. A magyar munkásosztály büszkeséggel tekint az Ön életútjára és mérhetetlen hálával gondol az Ön önfeláldozó kommunista helytállására, rettenthetetlen bátorságára, a magyar munkásosztály kommunista élcsapatának kialakításáért, megerősítéséért, a munkásosztály egységes marxista-leninista pártjáért, az egész magyar nép felszabadulásáért folytatott történelmi jelentőségű harcára. A magyar munkásosztály tudja, hogy Önnek és az Ön vezetésével harcoló Kommunista Pártnak köszönheti, hogy az elnyomatás legsúlyosabb esztendeiben, a magyar történelem legszomorúbb óráiban nem állt egyedül a fasiszta burzsoázia s nagybirtokos horda és a jobboldali szociáldemokrata árulók elleni harcában, hogy a magyar dolgozó nép Önnek és az Ön vezetésével harcoló kommunistáknak köszönheti, hogy élni tudott a nagy szocialista Szovjetunió adta szabadsággal és most, a Szovjetunió baráti segítségére támaszkodva, a népi demokratikus országok szabad családjában, szoros szövetségben a dolgozó parasztsággal, építheti a nép országát.
Lenin és Sztálin tanításainak zseniális alkalmazásával, a nagy Bolsevik Párt tapasztalatainak felhasználásával, a népi demokratikus útról szóló világtörténelmi jelentőségű sztálini tanítások alkalmazásával országunk viszonyaira Ön, drága Rákosi elvtárs, megalapozta hazánk szocialista fejlődését. Az Ön élete, drága barátunk és tanítónk, a magyar munkásosztály és dolgozó nép kemény, áldozat teljes harcainak és nagy győzelmeinek története, amelyben Ön élenjárt, példát mutatott és amelynek harcaiban megtanított bennünket a győzelem tudományára.
A dolgozók milliói jó munkával, nagy munka hőstettekkel készültek az Ön születésnapjára és a szocialista munkaverseny újabb fellendítésével ünneplik azt.
A dolgozó milliók megfogadják, hogy győzelemre viszik a tervet, a szocializmus ügyét országunkban és erős bástyává építik ki az Ön vezetésével, a Magyar Dolgozók Pártjának zászlaja alatt országunkat a nagy szocialista Szovjetunió vezette sztálini béketábor frontján.

Éljen sokáig jó egészségben a mi drága, szeretett vezérünk, Rákosi Mátyás elvtárs!

Éljen harcos, ragyogó életének nagy ügye, a szocialista Magyarország és az érette folytatott harc szervezője és vezetője, Rákosi Mátyás pártja, a Magyar Dolgozók Pártja!

Éljen és győzedelmeskedjék a szocializmus az egész világon!

Budapest, 1952. március 9-én.

Szakszervezetek Országos Tanácsának
Elnöksége

MOL M-KS 276. f. 89. cs. 163. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Agitációs- és Propaganda Osztály.) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

A koreai Rákosi Mátyás hadikórház dolgozóinak távirata
NYÍLT TÁVIRAT

Peking, 1952. 3/6.

Rákosi Mátyás elvtársnak

Budapest

Mi annak a hadikórháznak a dolgozói, amely az Ön nagyszerű nevét viseli, forró üdvözletünket küldjük hatvanadik születésnapja alkalmából.
Az a nagy segítség, melyet Ön a hazafias felszabadító háború kezdetétől nyújtott, olyan kimondhatatlanul jelentős. A kiküldött magyar egészségügyi csoport önfeláldozó, áldozatkész munkája olyan nagy segítséget nyújtott sebesültjeink egészségének helyreállításában, tudásuk olyan hatalmas támogatást jelentett a koreai egészségügyi csoportok továbbképzésében, hogy ezt a koreai nép történelme folyamán soha sem fogja a jövőben elfelejteni. Ezen a napon hálás köszönetünket fejezzük ki Önnek, a további életéhez a legjobb egészséget kívánjuk Önnek.

Korea, 1952. március 6.

                                                           Rákosi Mátyás hadikórház dolgozói

MOL M-KS 276. f. 65. cs. 388. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Rákosi Mátyás titkári iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

Skönsberg, 1952. április 15.

Tisztelt Rákosi Mátyás Úr!

Éppen most láttam fényképét az „Arbeitarfolket" (Munkásnép) c. svéd lapban, annak régi, 1952. március 8-iki számában és olvastam az Ön 60-ik születésnapjáról. Üdvözlöm Önt - Ön a magyar dolgozó nép hőse csodálattal tölt el.
Csodálattal tölt el, hogy Ön 15 évet kibírhatott börtönben - néhányszor sötétzárkában és tápláléka csak kenyér és víz volt.
Újból kifejezem csodálatomat és kívánok Önnek sok szerencsét még hosszú évekig. Én magam festőmunkás vagyok és családommal együtt Skönbergben lakom Sundsvall város mellett, amely Svédország északi részén van. Itt most tavasz van, kevés hóval és a napi hőmérséklet elég magas, ámbár az éjszakák még valamennyire hűvösek. De mikor az idő május felé halad - a fű és a nyírfa zöldül és az emberek vidámabbak. Most befejezem levelem, üdvözlet Önnek és kifejezem kívánságom, hogy mi Svédországban bírjunk olyan férfit, mint Rákosi Mátyás.

                                                                                   Mély tisztelettel
                                                                                              Rönmark Konrád
                                                                                              Skönsberg, Linneagatan 5.
                                                                                              Svédország

MOL M-KS 276. f. 65. cs. 388. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Rákosi Mátyás titkári iratai.) Gépelt tisztázat. Fordítás.

*

Jan Matl levele Ausztriából  

Drága Rákosi Mátyás elvtárs, az MKP vezetője!

Csatlakozom a gratulálók százezreihez, akik Önnek, Rákosi Mátyás elvtárs 60. születésnapjára sok személyes boldogságot és jó egészséget kívánnak a magyar nép kommunista mozgalmában végzett jó munka során a szocializmus felépítése érdekében hazájában.

Mint emléket csatolom ehhez az őszinte jókívánsághoz Kun Béla, Vágó Béla, az Ön, Ernst Pór, Max Lewien és Föster-Haller forradalmárok névaláírását, amelyeket Ön személyesen adott át nekem 1920. IV. 3-án Bécsben, a Steinhofban.

Az aláírásokat 32 éven át állandóan a levéltárcámban hordtam, mint talizmánt és ezért rendkívül elhasználtnak tűnnek, habár sohasem használtam őket.

Személyes tájékoztatására megjegyzem, hogy apja vagyok annak a fiúnak, aki engem steinhofi tartózkodásunk idején meglátogatott és citerán játszott. Kun Béla szívesen hallgatta és amikor álcázott gratulációt kapott édességekkel, neki is küldött néhány bonbont. A bonbonok meg voltak mérgezve és kis híján megmérgezték az összes forradalmárokat, akik abban az időben a Steinhofban voltak. Ugyanez a sors érhette volna fiamat is. Ő most jogi doktor, de mint munkás gyárban dolgozik.

Amikor ezt a gratulációt küldöm Önnek, drága elvtárs, nincs egyéb kívánságom, csak az, hogy legyen szíves megíratni, hogy a gratulációt és az aláírásokat megkapta.

                                                      Elvtársi üdvözlettel
                                                                                        Becsület a munkának!

*

[195]2. ápr. 2.

  

Mátl Jan elvtársnak.

Kedves Elvtárs!

A Rákosi elvtárs részére küldött, aláírásával ellátott névsort megkaptuk, átadtuk és ezúton köszönjük meg.

                                                      Elvtársi üdvözlettel:
                                                                              Rákosi titkárság

Réti e.-nek átküldve.

1952. IV/6-án.

                   Egriné

 

MOL M-KS 276. f. 65. cs. 388. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Rákosi Mátyás titkári iratai.) Gépelt tisztázat.

*

George Marrane, Ivry-sur Seine polgármesterének üdvözlő levele

Rákosi elvtárs hatvanadik születésnapjára

Hatvanadik születésnapja alkalmából jó egészséget és hosszú életet kívánok Rákosi Mátyás elvtársnak, a Magyar Kommunista Párt főtitkárának.

Abban a szerencsében volt részem, hogy találkozhattam Rákosi Mátyás elvtárssal 1923-ban Párizsban abban az időben, amikor a Francia Kommunista Párt kialakult. A Párton belül számos nehézség volt akkoriban.

Az év elején a szabadkőművesek, élükön Frossard, a Párt titkára, megszöktek a harc elől.

A Kommunista Internacionáléhoz hű párt és szakszervezeti vezetőket: Marcel Cachint, Pierre Semard-t, Gabriel Peri-t, Monmosseaut, Gourdeaux-t és engem, állambiztonság elleni összeesküvés vádjával, bebörtönöztek a „Santé-fogházba".

Akkor történt első ízben, hogy a Francia Kommunista Párt szolidaritását fejezte ki a német néppel és elítélte a Ruhr-vidéknek Poincaré imperialista kormánya által történt megszállását.

Kiszabadulásunk után ismertem meg Rákosi Mátyás elvtársat.

Ebben az időben a Párt politikai vezetése nagyon gyenge volt. Nem volt még olyan, mint amilyenné később lett, Maurice Thorez tevékenysége alatt. Azok a problémák, amelyek ma világosak, az egyszerű párttagok számára akkoriban még a vezetőség számára sem voltak azok és a végeláthatatlan vitákra adtak alkalmat. Ilyen volt pl. az „Egységfront".

Franciaországban két szakszervezeti központ volt és a kommunisták megosztották a CGTU vezetését az anarchista szindikalistákkal.

A Párt belső politikai problémái fölötti vitákat megnehezítette Trocki[j]nak a Szovjetunióban és a Kommunista Internacionáléban folytatott frakciós tevékenysége.

Trockij franciaországi ügynökei: Souvarine, Monatte, Rosmer, Treint, a Politikai Bizottság tagjai voltak.

Ebben a zavaros politikai helyzetben Rákosi Mátyás, aki akkor még fiatal volt, de már csodálatos mértékben magáévá tette Marx, Engels, Lenin és Sztálin tanát, a Francia Kommunista Párt rendelkezésére bocsátotta hozzáértését és politikai éleslátását.

Mindig mosollyal az arcán és nyugodtan tudta a bonyolult helyzeteket és bonyolult problémákat elemezni. Nagyon egyszerű érvekkel tudta meggyőzni az őszinte kommunista harcosokat következtetéseinek helyességéről.

Elsősorban az ő helyes tanácsainak volt köszönhető, hogy ebben az időben kisebbségbe lehetett szorítani a Szajna megyei pártszervezetben Trockij aknamunkát kifejtő ügynökeit.

Így tehát az alatt a néhány hónap alatt, mialatt Párizsban élt, Rákosi Mátyás elvtárs nagyon eredményes szerepet játszott a francia kommunista párttagok politikai ismereteinek gyarapításában és a trockisták leleplezésében.

Ami engem illet, nagyon sokat tanultam a vele való érintkezés során. Neki köszönhetem, hogy Párizsban való tartózkodása óta egész tevékenységemet a Pártnak szenteltem.

Abban az időben a Szajna megyei pártszervezet titkára voltam és egyúttal a gépgyári munkások egyik szövetkezetének igazgatója. Délelőtt a szövetkezetben dolgoztam, és a nap többi részét pártmunkának szenteltem.

Rákosi elvtárs, mint fejlett kommunista harcos, aki nem hanyagol el semmi részletet sem, nemcsak a pártszervezet munkájáról akart világos képet nyerni, hanem a szövetkezet ügymenetéről is.

Egy reggel eljött a műhelybe és azt látta, hogy ott körülbelül 15 munkás dolgozik. Ebből rögtön levonta a helyzetnek megfelelő következtetéseket.

Nyugodtan bebizonyította előttem, hogy a pártszervezetben viselt felelősségem és a szövetkezeti munkám között nincs egyensúly. Bízzak meg egy másik elvtársat a szövetkezet vezetésével és én szenteljem minden erőmet a pártmunkának.

Megfogadtam bölcs tanácsát és még ma is végtelenül hálás vagyok érte.

Ebből a néhány emlékből, annyi más között, mindenki megértheti, hogy miért vagyok végtelenül hálás Rákosi Mátyás elvtársnak, nemcsak azért az értékes szerepért, melyet Párizsban a Francia Kommunista Pártnak a leninizmus útjára való irányításában játszott, hanem azokért a testvéri tanácsokért is, amelyeket nekem adott. Ezek segítettek engem abban, hogy helyesen értelmezzem és népszerűsítsem a Kommunista Internacionálé határozatait.

Meg vagyok róla győződve, hogy Rákosi Mátyás elvtárs Lenin és Sztálin lelkes tanítványa, aki szenvedélyesen kísérte a Szovjetunió állandó fejlődését a kommunizmus felé, a magyar testvérpárt tisztánlátó vezére, képes lesz arra, hogy a magyar népet a szocializmus útján vezesse és ezzel hatásosan hozzájáruljon a béke megőrzéséhez.

Éljen Rákosi Mátyás!
Éljen a Magyar Népi Demokrácia!

                                                                       George Marrane
                                                                       Ivry-sur Seine polgármestere,
                                                                       a Becsületrend tisztje, szenátor

MOL M-KS 276. f. 65. cs. 388. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Rákosi Mátyás titkári iratai.) Gépelt tisztázat.

*

Kvon O Dik, kínai író távirata

Szám: 5018.

 

                                                                       NYÍLT TÁVIRAT

Peking 3/10.

Rákosi Mátyás elvtársnak!

Őszinte szerencse kívánataimat küldöm Önnek 60. születésnapja alkalmából és nagy sikereket kívánok Önnek áldásos munkájában.

                                                           Kvon O Dik
                                                           Peking

1952. 3/10.

Sné.

[Külön lapon, kézírással.]
L[ássa]. Horváth e.
Már van egy üdvözlet a kínai íróktól. Mit csináljunk velük? Gyűjtsük össze a Sz[abad] Nép számára?
                                               II. 20. R[ákosi Mátyás]

Nyilván. [A külön lap hátlapján, kézírással.]

MOL M-KS 276. f. 65. cs. 388. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Rákosi Mátyás titkári iratai.) Gépelt, tisztázat, külön lapon Rákosi Mátyás kézírásával.

*

Ivanova levele a Moszkva melletti Assitkovóból
Rákosi Mátyás elvtárs 60.-ik születésnapjára

Legjobb barátunknak, fivérünknek, az önök vezetőjének 60-ik születésnapján szeretnék Önökkel osztozni büszkeségemben, melyet érzek, ha dicső életére, kitartó, szívós harcára gondolok, ami csodálattal töltötte és tölti el az egész világ dolgozóinak millióit.
Rákosi elvtársat nem törte meg a 16 évi börtön. Mi ugyanolyan szívszorongva figyeltük bíróság előtti küzdelmét 1935. január - februárban, mint Önök és mint a világ minden becsületes népe.
Mi akkor nem tudtuk biztosan, sikerül-e élve kimenekülnie a vérengző vadállatok kezei közül. Éreztük, hogy a kőszáli sas egyenlőtlen erő ellen harcol. Együtt éreztünk vele, és büszkék voltunk. Most még büszkébbek vagyunk Rá, éppúgy, mint önök.
Azon a napon született első leányom, mikor Rákosi Mátyást életfogytiglani fegyházbüntetéssel sújtották - és Mátyásnak kereszteltük el. Elhatároztuk, hadd tudja leányom, kinek a nevét hordja, hadd legyen büszke, hadd kövesse Őt.
Vezetőjük, Rákosi Mátyás 60.-i születésnapján kívánok Önöknek még nagyobb sikereket. Kívánok hosszú, hosszú életet és termékeny munkát, a mi drága Rákosi Mátyásunknak.

                                                           Ivanova
                                               Moszkvai terület, Assitkovo [1]952. febr. 26.

MOL M-KS 276. f. 65. cs. 388. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Rákosi Mátyás titkári iratai.) Gépelt tisztázat.

 

*

Feljegyzés a Kínai Nagykövetség ajándékáról
Kiss Károly
Feljegyzés
1952. III. hó 8.

HUAN CEN elvtárs átadta a Kínai Nagykövetség ajándékát Rákosi elvtárs 60. születésnapja alkalmából.

A két kofferben a Kínai Népköztársaság megalakulása alkalmával készített porcellán edények vannak, amelyek nem régi porcellánok és értéküket az adja meg, hogy a Kínai Népköztársaság megalakulása dátuma van minden darabban beleégetve kínai nyelven.

A faszekrénykében lévő váza több száz esztendős, értékes régi kínai porcellán.

Rákosi elvtárs rámában lévő képe selyembe szőtt kép.

A fára csavart piros selymen látható kínai írásjel a hosszú élet kínai kifejezésének jele. Közmegbecsülésben, tiszteletben álló férfiaknak szokták adni. Az írásjel száz különböző virág selyembeszőtt darabokból [!] van összeállítva.

Mindehhez még MAO-CE-TUNG elvtárs levelét mellékelték Rákosi elvtárs részére.

                                                                                         Kiss K.

MOL M-KS 276. f. 65. cs. 388. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Rákosi Mátyás titkári iratai.) Gépelt tisztázat.  

Ezen a napon történt október 28.

1919

Alkoholtilalmat („prohibíciót”) rendelnek el az Egyesült Államokban.Tovább

1944

Budapesten illegálisan megalakult a kommunista párt ifjúsági szerve-zete, Kommunista Ifjúmunkás Szövetség néven.Tovább

1956

A Szabad Népben megjelent a „Híven az igazsághoz” című vezércikk. A szerkesztőség, elemezve a forradalom történéseit, megállapította: „Nem...Tovább

1962

Nyikita Hruscsov szovjet pártfőtitkár bejelenti, hogy visszavonják Kubából az atomrakétákat. Lezárul a kubai rakétaválság.Tovább

1978

Magyarországon bevezetik a személyi számot, mint azonosító jegyet.Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Háborúk, nemzetközi konfliktusok a 20. század második felében

 

„Si vis pacem, para bellum” – „Ha békét akarsz, készülj a háborúra”, hangoztatták az ókori rómaiak. A fegyveres küzdelem, a háború valóban a társadalmi lét egyik meghatározó jellemzője. Az emberiség történetét a háborúk sorozatának is tekinthetjük. Az idők során számos magyarázat született arra nézve, hogy mi váltja ki a háborús erőszakot. Egyesek szerint a háború az emberi nem eredendő agresszivitásából fakad. A 16‒17. században élt angol filozófus, Thomas Hobbes azt hangsúlyozta, hogy az emberek közötti erőszak elsődleges oka a nyereségvágy, a bizalmatlanság, a dicsőségre és a hírnévre való törekvés. Ebből kiindulva úgy vélte, hogy az erőszak elve és gyakorlata állami szinten is az ember egoista természetéből fakad. Mások, mint például Carl von Clausewitz porosz katonai teoretikus, a politikumból indultak ki. Clausewitz az 1834-ben megjelent, „A háborúról” (Vom Kriege) című könyvében fogalmazta meg sokat idézett, híres tételét: „A háború a politikának a folytatása csupán, csakhogy más eszközökkel.” Ezzel arra utalt, hogy a katonai erő alkalmazása nem öncélú, hanem mindig a politikai mérlegelés határozza meg. „A politika az értelem, a háború azonban pusztán eszköz” ‒ írta. Michel Foucault francia történész, filozófus viszont az 1970-es években megfordította Clausewitz tételét. Feltette a kérdést, miszerint a béke nem csupán a háború egyik formája-e, és szellemesen azt állította, hogy valójában a politika a háború folytatása más eszközökkel.

A 20. század nemcsak a tudományos-műszaki fejlődés, a globális kultúrák és a világkereskedelem kialakulásának kora volt, hanem az egymást követő nemzetközi konfliktusok, a pusztító háborúk időszaka is. Az első világháború gépesített tömegháború volt, a második pedig olyan „totális” konfliktus, amely nem tett különbséget katonák és civilek között. Az 1945 után kétpólusúvá vált világ több mint négy évtizedig tartó fő konfliktusa, a hidegháború szerencsére soha nem alakult át valódi háborúvá. A szembenálló felek ugyanis tisztában voltak azzal, hogy a világot elpusztító jellege miatt egy nukleáris háború – Clausewitz tézisével ellentétben – nem lehetne semmiféle politika folytatása. A harmadik világban ugyanakkor ezt az időszakot több száz fegyveres konfliktus jellemezte, melyekben rendszerint a két nagy katonai tömb is részt vett, így például a koreai vagy a vietnámi háborúban. A hidegháború a szovjet blokk összeomlásával, majd a Szovjetunió 1991-es széthullásával ért véget. Ezzel megszűnt a kétpólusú világ, és az Amerikai Egyesült Államok maradt az egyetlen szuperhatalom.

Az ArchívNet idei 3. számának fő témája tehát: „Háborúk, nemzetközi konfliktusok a 20. század második felében”. Szerzőink közül Szőke Zoltán a vietnámi háborúról ír. Magyar és amerikai levéltári források tanulmányozása alapján ugyanarra az újszerű következtetésre jut, mint a New Cold War History nemzetközi történeti iskola képviselői, éspedig arra, hogy a hidegháború idején a nemzetközi válságszituációk kialakulásában vagy azok enyhítésében legalább akkora – ha nem nagyobb – szerepe volt a szuperhatalmak kisebb szövetségeseinek, mint maguknak a szuperhatalmaknak. Ez azt jelenti, hogy az egész korszakról ‒ így a vietnámi háborúról is ‒ alkotott eddigi képünket újra kell értékelnünk. Garadnai Zoltán szintén hidegháborús témát választott: a magyar‒francia diplomáciai kapcsolatok egyik kritikus, 1959‒1967 közötti időszakát elemzi Radványi János magyar diplomata vízumügyén keresztül. Seres Attila folytatja az 1980-as évek második felében kezdődött karabahi konfliktus hátteréről szóló korabeli magyar diplomáciai jelentések publikálását. Írásának első részét folyóiratunk idei 1. számában közöltük. Két további forrásközlést is olvashatunk e számban: Horváth Gergely Krisztián egy ismeretlen szerző ‒ valószínűleg Komjáthy (Kring) Miklós ‒ 1945-ös feljegyzését közli arról, hogyan képzelték el a marxisták Magyarországon a telepítést és az iparosítást, míg Kiss András Per Arboe Rasmussen dán újságíró 1960-as magyarországi tevékenysége kapcsán vázolja fel a kádári propaganda szerepét az országimázs alakításában.

 

Végül tájékoztatnom kell a Tisztelt Olvasót a szerkesztőségünkben végbement változásokról. Csonka Laura és Farkas Andrea e lapszám megjelenésével egyidejűleg távozik a szerkesztőségből. Laura 2016-tól, Andrea 2014-től szerkesztette a lapot példás hozzáértéssel, szorgalommal és lelkesedéssel. Az ő érdemük is, hogy az ArchívNet szakmai körökben, de a történelem iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség soraiban is egyöntetű elismerésnek örvend! Szerkesztőségünk ugyanakkor új tagokkal bővült. Az új szerkesztők: Balogh János Mátyás, Főcze János, Miklós Dániel és Wencz Balázs ‒ e lapszám már az ő munkájuk eredménye is. További sok sikert kívánok mind a távozó, mind az új szerkesztőtársaknak!

 

Budapest, 2021. augusztus 18.

 

L. Balogh Béni

főszerkesztő