A Weiss Manfréd konszerntől a Rákosi Mátyás Művekig: egy családi vagyon végnapjai

„Az SS erők hatalmába került Weiss Manfréd családtagok […] kénytelenek voltak az ellenük, illetve hozzátartozóik ellen alkalmazott, személyes szabadságukat és életüket közvetlenül veszélyeztető jogellenes fenyegetés hatása alatt, a Weiss Manfréd vállalatokat és minden egyéb ingó- és ingatlan vagyonukat az SS erők egy gazdasági csoportjának […] 25 évre kezelésbe átad. […]” Ennek ellenében az SS erők említett gazdasági csoportja ígéretet tett arra, hogy a Weiss Manfréd család tagjait semleges külföldre szállítja.”

Források 

Okiratok

I. Megállapodás
(Weiss Anna bárónő és Kurt Becher SS Obersturmbannführer között)

amely egyrészt Weiss Jenőné (szül. Geitler Anna) - a továbbiakban "WJ"-vel rövidítve -, másrészt a Becher SS Obersturmbannführer által képviselt magyar devizabelföldi csoport - a továbbiakban "B" csoportként rövidítve - között jött létre:

"WJ", mint egyedüli részvényes eladja a "B" csoportnak és a "B" csoport megvásárolja "WJ"-től a Házértékesítő és Kezelő Rt. összes részvényeit/részvényutalványait éspedig 5 000, egyenként 30-30 pengő névértékű darabot összesen 150 000 pengő értékben.

"WJ" a mai napon a "B" csoportnak átadta a teljes 5 000 darab részvényre vonatkozó részvényutalványt, melynek átvételét ezennel elismerik. A vételár 150 000 pengőt tesz ki, mely összeg kifizetésére 26 év halasztást engedélyeznek.

Ezen szerződéssel kapcsolatos összes illetékek és költségek a Házértékesítő és Kezelő Rt.-t terhelik.

Budapest, 1944. május 17.

Weiss Jenőné bárónő
(szül. Geitler Anna)
Weiss Jenőné bárónő
(szül. Geitler Anna s. k.)
Kurt Becher
SS Obersturmbannführer
Kurt Becher s. k.

Feleségem fenti nyilatkozataihoz ezennel hozzájárulok:

Weiss Jenő báróWeiss Jenő s. k.

A fenti aláírások ma előttünk, mint tanúk előtt történtek meg.

Budapest, 1944. május 17.

Dr. Hoff György
ügyvéd
Hoff György s. k.
Fenyvesi ZoltánFenyvesi Zoltán s. k.
Dr. Wilhelm Schneider
ügyvéd és közjegyző
Dr. Wilhelm Schneider s. k.
Dr. Friedrich Zabransky
ügyvéd
Dr. Friedrich Zabransky s. k.

II. Megállapodás
(A Weiss, Chorin, Mauthner és Kornfeld családok árja és nem árja tagjainak megállapodása a Kurt Becher SS Obersturmbannführer által képviselt csoporttal)

A Weiss, Chorin, Mauthner és Kornfeld családok árja és nemárja tagjainak, akik egymással a legszorosabb rokoni és személyi kapcsolatban vannak az a meggyőződésük, hogy részbeni nemárja származásuk miatt német oldalról velük szemben szükségképpen megnyilvánuló bizalmatlanság következtében a legjobb akaratuk mellett sem lesznek abban a helyzetben, hogy a fegyverkezési kapacitás emelésére vonatkozó követeléseknek kielégítő módon eleget tegyenek. Ezért a rokoni csoport saját elhatározásából Kurt Becher SS Obersturmbannführerhez, az SS budapesti felszerelési törzskarának vezetőjéhez fordult, közvetítse nevezett az SS Reichsführerhez azon kérésüket, hogy az SS Reichsführer vétesse át 25 évi bizalmi vagyonkezelésbe az úgynevezett Weiss Manfréd konszernt, valamennyi érdekkörébe tartozó gyártóművel, valamint a családtagok telek- és háztulajdonával együtt. Az SS Reichsführer ezen kérésről értesült és elrendelte, hogy a Házértékesítő és Kezelő Rt., Budapest, mint bizalmi vagyonkezelő kössön erre vonatkozó megállapodást a rokoni csoporttal. E társaság részvényei 100%-ban a Kurt Becher SS Obersturmbannführer által képviselt csoport tulajdonát képezik.

Erre való tekintettel a mai napon a Weiss család tagjai, mégpedig:

1./Özv. Mauthner Alfrédné, szül. Weiss Elza bárónő/Zs[idó]/
2./Mauthner Ferenc/Zs/
3./báró Weiss Jenő/Zs/
4./Weiss Jenőné bárónő, szül. Geitler Anna/Á[rja]/
5./Weiss Alfonz báró/Zs/
6./Weiss Alfonzné bárónő, szül. Herzog Erzsébet/Zs/
7./Weiss Gábor báró/Zs/
8./Weiss Márta bárónő/Zs/
9./Kornfeld Móric báró/Zs/
10./Kornfeld Móricné bárónő, szül. Weiss Marianna bárónő/Zs/
11./Kornfeld Mária bárónő/Zs/
12./Kornfeld Hanna bárónő/Zs/
13./Kornfeld Tamás báró/Zs/
14./Kornfeld György báró/Zs/
15./Kornfeld Györgyné bárónő, szül. Kawalsky Elza/Á/
16./Dr. Chorin Ferenc/Zs/
17./Chorin Ferencné, szül. Weiss Daisy bárónő/Zs/
18./Chorin Erzsébet/Zs/
19./Chorin Daisy/Zs/
20./Weiss Edit bárónő/Zs/
21./Dr. Borbély Ferenc/Á/
22./Dr. Margaretha Herbert/Á/
23./ifj. dr. Heinrich Antal/K[evertfajú]/

(a következőkben röviden rokoni csoport) valamint a Házértékesítő és Kezelő Rt. között, amelyet az aláírási joggal rendelkező igazgatósági tagok - Dr. Borbély Ferenc és Kornfeld Györgyné bárónő, szül. Kawalsky Elza - képvisel, a következő megállapodást kötötték:

I.

A Weiss Manfréd konszern fedővállalata a Labor Bizalmi Rt. Ebben a vállalatban talál-ható az I. számú melléklet szerint közvetlen tulajdonban vagy egy leányvállalata tulajdonában az

 1. összes Weiss Manfréd Vas- és Acélművek Rt. részvény,
 2. összes Dunai Repülőgépgyár Rt. részvény,
 3. összes Agrárglobus Mezőgazdasági és Gépkereskedelmi Rt. részvény,
 4. összes Metalloglobus Fémkereskedelmi Rt. részvény,
 5. összes Termoglobus Egészségügyi Berendezések és Csőkereskedelmi Rt. részvény,
 6. összes Ferroglobus Vasárukereskedelmi Rt. részvény, amelynél megjegyzendő, hogy nagyobbik részvényhányada (az újabb részvények) a Weiss Manfréd család tagjainak tulajdonát képezi, de a Labor Bizalmi Rt.-nek ezen újabb részvények kiadása iránt szerződés szerinti követelési joga van.

II.

Továbbá a Labor Bizalmi Rt. birtokol még a II. számú mellékletnek megfelelően különböző érdekeltségeket iparvállalatokban, egyéb részvénycsomagokat és kötvényeket.

A Weiss Manfréd Vas- és Acélművek Rt. tulajdonában található többek között az összes Sigg Alumíniumgyár Rt. részvény, a Mauthner Ödön Magtermelő- és Magkereskedelmi Rt. részvényeinek 5/6-a, a Telekkezelő és Értékesítő Rt. összes részvénye és további vegyes részvénycsomagok.

III.

 1. A Weiss, Chorin, Kornfeld és Mauthner család tagjainak magántulajdonát képezi a fent említett Labor Bizalmi Rt. fedővállalat III. számú melléklet szerinti, és a szintén a Weiss Manfréd konszernhez tartozó alábbi vállalatok összes részvénye (III. melléklet 2. pont) a) Weiss Manfréd Repülőgép- és Motorgyár Rt.
  b) Weiss Manfréd Alumíniumművek Rt.,
  c) Weiss Manfréd Első Magyar Konzervgyára és Ércárugyára Rt.,
  d) Első Kecskeméti Konzervgyár Rt.
 2. Ezenkívül a rokoni csoport tagjainak magántulajdonában vannak olyan további, a III. mellékletben részletezett vállalatok részvényei, melyek nem tartoznak a Weiss Manfréd kon-szernhez. A fegyverkezési kapacitás növelése iránti követelésre való tekintettel azonban ezen részvényeket is átadják bizalmi kezelésre a Házértékesítő és Kezelő Rt.-nek a követ-kezőkkel együtt:
  a) Magyar Általános Kőszénbánya Rt.
  b) Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
  c) Magyar Kender-, Len- és Jutagyár Rt.
  d) Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.
  e) Magyar Posztógyár Rt.
 3. Az egyes családtagok, valamint a Labor Bizalmi Rt. érdekeltségei az I-III. mellékletben látható.

IV.

Alulírott családtagok a fentnevezett részvénytársaságokban bírt teljes részvénytulajdonukat 25 évi időtartamra visszavonhatatlanul a Házértékesítő és Kezelő Rt. bizalmi kezelésébe adják át.

A rokoni csoport árja tagjai ezért írásban utasították a Labor Bizalmi Rt.-t, hogy szolgáltassa ki részvényeiket (részvényutalványaikat) a Házértékesítő és Kezelő Rt.-nak.

A rokoni csoport nemárja tagjai részvényeiket (részvényutalványaikat) a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál helyezték letétbe. E családtagok letéti elismervényei a Labor Bizalmi Rt. birtokában vannak. Ez utóbbiak visszavonhatatlanul átruházzák a Házértékesítő és Kezelő Rt.-ra a letétbehelyezett részvényeik (részvényutalványaik) kiadására vonatkozólag nevezett bankkal, illetve a Labor Bizalmi Rt.-vel szemben a vonatkozó letéti elismervények kiszolgáltatására irányuló igényeiket.

Ezzel ezek a részvények (részvényutalványok) is átadásra kerültek a Házértékesítő és Kezelő Rt. bizalmi kezelésébe.

V.

A szerződés időtartama alatt a Házértékesítő és Kezelő Rt. bizalmi vagyonkezelői tevé-kenységéért az I. a) -f) és a III. a) - d)-ben felsorolt összes társaságok forgalmából 5% forgalmi részesedést kap. E társaságokkal az erre vonatkozó szerződéseket meg fogják kötni.

E társaságok osztalékaiból belső elszámolási viszonylatban a Házértékesítő és Kezelő Rt. és a rokoni csoport 50-50%-ot, az utóbbi azonban mai értékben legfeljebb évi, összesen 1 000 000 pengőt kap.

Azoknak a társaságoknak osztalékait, melyek nincsenek 100%-ban a Labor Bizalmi Rt., ennek valamelyik leányvállalata vagy a rokoni csoport tulajdonában - a Házértékesítő és Kezelő Rt. kapja - az árja tulajdonban levő részvények kivételével, amelyek osztalékai az illető tulajdonosokhoz fog befolyni. Ez szintén csak a belső elszámolási viszonylatban érvényesül. (Lásd a VI. szakasz 2. bekezdést is.)

VI.

A részvényeseknek a kezességi viszony ideje alatt nincs joguk a részvényeket elidegeníteni vagy megterhelni.

Ez a bizalmi vagyonkezelési jogviszony a bizalmi vagyonkezelő társaságnak teljes jogot ad arra, hogy a részvényesek összes, részvényen alapuló jogait saját nevében gyakorolja.

VII.

E szerződéssel összhangban a bizalmi vagyonkezelő társaság szavatolja, hogy a bizalmi vagyonkezelési jogviszony ideje alatt nem fogja érvényesíteni a Labor Bizalmi Rt.-nak a rokoni csoporttal szemben fennálló, a IV. mellékletben felsorolt követeléseit.

VIII.

Az SS Reichsführernek az az álláspontja, hogy a bizalmi vagyonkezelésre átvett vagyontárgyakat a kezelési jogviszony lejárta után, amennyire csak lehetséges, azonos minőségben és állapotban fogják visszaadni.

A felek ezt tudomásul vették és egyetértenek abban, hogy terrortámadások és szabotázs-akciók esetében ez a lehetőség nem áll fenn és ilyen címen a Házértékesítő és Kezelő Rt.-val mint bizalmi vagyonkezelővel szemben nem lehet követelésekkel fellépni.

A bizalmi vagyonkezelő társaság azonban a magyar állammal szemben adott esetben felmerülő igényeket érvényesíteni fogja.

Mihelyt ezeket a károkat a magyar állammal szembeni igény érvényesítése útján nem lehet kielégíteni, a kiesést - az egyes társaságok érdekében - az osztalékokból arányosan kell fedezni.

IX.

A Házértékesítő és Kezelő Rt. ezen bizalmi vagyonkezelési jogviszony befejezése után egy évi időtartamra elővételi jogot kap a rokoni csoport tagjai fent felsorolt összes részvényeire.

X.

Minden, ezzel a szerződéssel kapcsolatos költség és illeték a Házértékesítő és Kezelő Rt.-t terheli.

XI.

A férjek feleségeik nyilatkozataihoz ezennel kifejezett beleegyezésüket adják.

Budapest, 1944. május 17.

Házértékesítő és Kezelő Részvénytársaság.
Hausverwertungs- und Verwaltungs A. G.
Borbély s. k.
Kornfeld Györgyné bárónő szül.
Kawalsky Elza s. k.

Mauthner Elza s. k.
Mauthner Ferenc s. k.
Weiss Jenő s. k.
Weiss Anna s. k.
Weiss Alfonz s. k.
Weiss Erzsébet s. k.
Weiss Gábor s. k.
Weiss Márta s. k.
Kornfeld Móric s. k.
Kornfeld Marianna s. k.
Kornfeld Mária s. k.
Kornfeld Hanna s. k.
Kornfeld Tamás s. k.
Kornfeld György s. k.
Kornfeld Elza szül. Kawalsky s. k.
Dr. Chorin Ferenc s. k.
Chorin Daisy, szül. Weiss s. k.
Chorin Erzsébet s. k.
Chorin Daisy s. k.
Weiss Edit s. k.
Borbély Ferenc s. k.
Margaretha Herbert s. k.
Heinrich Antal s. k.

A fenti aláírások ma előttünk, mint tanúk előtt történt meg.

Budapest, 1944. május 17.

 Hoff György s. k.
Fenyvesi Zoltán s. k.
Dr. Wilhelm Schneider s. k.
Dr. Friedrich Zabransky s. k.

I. melléklet

a) Weiss Manfréd Vas- és Fémművek Rt.

Tőke: 8 400 000 pengő (7 000 x 1 200 pengő)

Labor Bizalmi Rt.6 160 darab
Ferroglobus420 darab
Metalloglobus420 darab
              
Összesen:7 000 darab

b) Dunai Repülőgépgyár Rt.

Tőke: 6 000 000 pengő (6 000 x 1 000 pengő)

Labor6 000 darab

c) Agrárglobus Mezőgazdasági és Gépkereskedelmi Rt.

Tőke: 50 000 pengő (500 x 100 pengő)

Labor500 darab

d) Metalloglobus Fémkereskedelmi Rt.

Tőke: 500 000 pengő (5 000 x 100 pengő)

Labor5 000 darab

e) Termoglobus Egészségügyi Berendezések és Csőkereskedelmi Rt.

Tőke: 150 000 pengő (12 000 x 12,50 pengő)

Labor12 000 darab

f) Ferroglobus Vasárukereskedelmi Rt.

Tőke: 3 000 000 pengő (30 000 x 100 pengő)

Régi részvények: Labor5 000 darab
Új részvények: Labor1 000 darab
Weiss Anna bárónő(Á)4 000 darab
Dr. Borbély Ferenc(Á)2 000 darab
Dr. Herbert Margaretha(Á)2 000 darab
Kornfeld Elza bárónő(Á)4 000 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)4 000 darab
Chorin Daisy(Zs)4 000 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)4 000 darab
 Összesen:30 000 darab

II. melléklet

A Labor Bizalmi Rt. tulajdonában lévő azon részvénytársasági értékpapírok, melyeket nemzetközi járványellenes célokra fordítanak:665 darab
Agrárglobus Mezőgazdasági és Gépkereskedelmi Rt.500 darab
Bauxit Trust AG. (50 frank)20 darab
Váltókötvények500 darab
Dunai Repülőgépgyár Rt.6 000 darab
Egercsehi Kőszénbánya és Portlandcementgyár Rt.2 178 darab
Electro Osmose AG.2 500 darab
Első Magyar Szövő- és Kötőgyár Rt.4 013 1/2 darab
Erdélyi Hangya Szövetkezetek264 800 darab
Erdőgazdasági és Faipari Rt.2 000 darab
Felsőmagyarországi Bánya- és Kohóművek Rt.1 200 darab
Ferroglobus Vasárukereskedelmi Rt.6 000 darab
Ipari Robbanóanyag Rt.2 500 darab
Metalloglobus Fémkereskedelmi Rt.5 000 darab
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank2 080 darab
Pécsegyházmegyei Mezőgazdasági és Kenderipari Rt.2 400 darab
Pusztavámi Szénbánya Rt.3 000 darab
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt.400 darab
Szolnoki Cukorgyár Rt.177 darab
Termoglobus Egészségügyi Berendezések és Csőkereskedelmi Rt.12 000 darab
Unió Ingatlanforgalmi Rt.1 365 darab
Vadásztöltény,- Gyutacs- és Fémárugyár Rt.6627,22 darab
Villanyosgyújtógyár Rt.333 1/3 darab
Weiss Manfréd Vas- és Fémművek Rt.6 160 darab

III. melléklet

1.) Labor Bizalmi Rt.

Tőke: 960 000 pengő (960 x 1 000 pengő)

Weiss Anna bárónő(Á)160 darab
Dr. Borbély Ferenc(Á)80 darab
Dr. Herbert Margaretha(Á)80 darab
Kornfeld Elza bárónő(Á)160 darab
Ifj. Dr. Heinrich Antal(K)5 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)160 darab
Chorin Daisy(Zs)155 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)160 darab
 Összesen:960 darab

2.) a) Weiss Manfréd Repülőgép- és Motorgyár Rt.

Tőke: 6 000 000 pengő (6 000 x 1 000 pengő)

Weiss Anna bárónő(Á)1 000 darab
Mauthner Elza(Zs)1 000 darab
Kornfeld Marianna bárónő(Zs)1 000 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)1 000 darab
Chorin Daisy(Zs)1 000 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)1 000 darab
 Összesen:6 000 darab

b) Weiss Manfréd Alumíniumművek Rt.

Tőke: 1 000 000 pengő (1 000 x 1 000 pengő)

Weiss Anna bárónő(Á)166 2/3 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)166 2/3 darab
Mauthner Elza(Zs)166 2/3 darab
Kornfeld Marianna bárónő(Zs)166 2/3 darab
Chorin Daisy(Zs)166 2/3 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)166 2/3 darab
 Összesen:1 000 darab

c) Weiss Manfréd Első Magyar Konzervgyára és Ércárugyára Rt.

Tőke: 960 000 pengő (4.800 x 200 pengő)

Weiss Anna bárónő(Á)704 darab
Dr. Borbély Ferenc(Á)352 darab
Dr. Herbert Margaretha(Á)352 darab
Kornfeld Elza bárónő(Á)704 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)704 darab
Chorin Daisy(Zs)704 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)704 darab
Metalloglobus 288 darab
Ferroglobus 288 darab
 Összesen:4 800 darab

d) Első Kecskeméti Konzervgyár Rt.

Tőke: 500 000 pengő (5 000 x 100 pengő)

Weiss Anna bárónő(Á)833 1/3 darab
Dr. Borbély Ferenc(Á)416 1/3 darab
Dr. Herbert Margaretha(Á)416 1/3 darab
Kornfeld Elza bárónő(Á)833 1/3 darab
Ifj. Dr. Heinrich Antal(Á)33 darab
báró Weiss Antal(Zs)833 1/3 darab
Chorin Daisy(Zs)800 1/3 darab
Weiss Edit(Zs)833 1/3 darab
 Összesen:5 000 darab

3) a) Magyar Általános Kőszénbánya Rt.

Tőke: 48.400 000 pengő (242 000 x 200 pengő)

Weiss Anna bárónő(Á)1 960 darab
Kornfeld Elza bárónő(Á)20 darab
báró Weiss Jenő(Zs)200 darab
báró Weiss Gábor(Zs)1 650 darab
Weiss Márta(Zs)961 darab
özv. Mauthner Elza(Zs)556 darab
Chorin Daisy(Zs)2 236 darab
Chorin Erzsébet(Zs)2 200 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)1 600 darab
 Összesen:11 183 darab

b) Pesti Magyar Kereskedelmi Bank

Tőke: 25 000 000 pengő (500 000 x 50 pengő)

Weiss Anna bárónő(Á)10 400 darab
báró Weiss Jenő(Zs)746 1/3 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)5 032 1/3 darab
Weiss Erzsébet bárónő(Zs)2/3 darab
báró Weiss Gábor(Zs)8 700 darab
Weiss Márta bárónő(Zs)10 000 darab
özv. Mauthner Elza(Zs)3 745 1/3 darab
Mauthner Ferenc(Zs)3 333 darab
Kornfeld Marianna bárónő(Zs)3 1/3 darab
Kornfeld Elza(Á)5 578 darab
Dr. Chorin Ferenc(Zs)7 460 1/3 darab
Chorin Daisy(Zs)2 000 darab
 Összesen:66 445 2/3 darab

c) Magyar Kender-, Len- és Jutagyár Rt.

Tőke: 5 000 000 pengő (125 000 x 40 pengő)

Dr. Franz Chorin(Zs)18 340 darab

d) Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.

Tőke: 38 200 000 pengő (1 274 x 30 pengő)

báró Weiss Jenő(Zs)1 286 1/6 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)378 1/6 darab
báró Weiss Gábor(Zs)5 809 darab
Weiss Márta bárónő(Zs)8 497 darab
özv. Mauthner Elza(Zs)5 670 1/6 darab
Mauthner Anna(Zs)5 601 darab
Kornfeld Marianna bárónő(Zs)843 1/6 darab
Kornfeld Mária bárónő(Zs)2 801 darab
Kornfeld Hanna bárónő(Zs)2 800 darab
báró Kornfeld György(Zs)210 darab
báró Kornfeld Tamás(Zs)210 darab
Chorin Daisy(Zs)5 979 1/6 darab
Dr. Chorin Ferenc(Zs)11 455 darab
Chorin Erzsébet(Zs)210 darab
ifj. Chorin Daisy(Zs)12 210 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)7 506 1/6 darab
 Összesen:71 466 darab

e) Magyar Posztógyár Rt.

Tőke: 1 800 000 pengő (45 000 x 40 pengő)

báró Weiss Jenő(Zs)273 darab
báró Weiss Gábor(Zs)3 750 darab
Weiss Anna bárónő(Á)3 750 darab
Dr. Borbély Ferenc és Dr. Herbert Margaretha(Á)3 750 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)273 darab
özv. Mauthner Elza(Zs)273 darab
Kornfeld Marianna bárónő(Zs)273 darab
Kornfeld Mária bárónő(Zs)1 875 darab
Kornfeld Hanna bárónő(Zs)1 875 darab
Chorin Daisy(Zs)273 darab
Chorin Erzsébet(Zs)3 750 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)4 023 darab
 Összesen:24 138 darab

f) Unió Ingatlanforgalmi Rt.

Tőke: 50 000 pengő (5 000 x 10 pengő)

Weiss Anna bárónő(Á)605 5/6 darab
Kornfeld Elza bárónő(Á)605 5/6 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)605 5/6 darab
özv. Mauthner Elza(Zs)605 5/6 darab
Chorin Daisy(Zs)605 5/6 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)605 5/6 darab
 Összesen:3 635 darab
Labor Bizalmi Rt. (lásd a II. mellékletet) 1 365 darab
 Összesen:5 000 darab

IV. melléklet

Kimutatás a Weiss családnak a Labor Bizalmi Rt.-nál 1944. április 29-én vezetett számláiról.

  TartozikKövetel
1.Weiss Jenő báró268 610 
2.Weiss Jenőné bárónő, szül. Geitler Anna209 951 
3.Weiss Alfonz báró581 265 
4.Weiss Alfonz báró "Kötött számla" 80 000
5.Weiss Alfonzné báróné, szül. Herzog Erzsébet2 752 
6.Weiss Edit bárónő613 377 
7.Weiss Edit bárónő "Kötött számla" 857 221
8.Özv. Mauthner Alfrédné, szül. Weiss Elza bárónő6 423 474 
9.Kornfeld Móricné bárónő, szül. Weiss Marianna bárónő4 940 808 
10.Kornfeld Móricné bárónő, szül. Weiss Marianna bárónő
"Külön számla"
 21 369
11.Chorin Daisy2 744 942 
12.Dr. Chorin Ferenc765 028 
13.Dr. Borbély Ferenc és felesége106 969 
14.Dr. Borbély Ferenc7 454 
15.Dr. Margaretha Herbert 4 279
16.Kornfeld Györgyné báróné, szül. Kawalsky Elza42 477 
17.Kornfeld Hanna bárónő 15 570
18.Kornfeld Mária bárónő 15 570
19.Weiss Gábor báró80 903 
20.Weiss Márta bárónő36 334 
21.Chorin Erzsébet 7 263
22.Derekegyházi birtok5 225 320 
23.Weiss Manfréd örökösök közös elszámolási számlája244 669 
24.Weiss Manfréd örökösök új közös elszámolási számlája 136 809
A fenti követelésekhez még az 1944. április 29-ét követő időből
származó viszonylag jelentéktelen összegek járulnak.
                      
  22 294 3331 138 081
  1 138 081 
              
  21 156 252 pengő 

III. Megállapodás
(Weiss Anna bárónő és Kurt Becher SS Obersturmbannführer között)

Mely egyrészt a Becher SS Obersturmbannführer által képviselt csoport - a következőkben röviden "B" csoport - másrészt Weiss Jenőné bárónő (szül. Geitler Anna) - a következőkben röviden "WJ" - között jött létre.

A "B" csoport kötelezi magát, hogy a Házértékesítő és Kezelő Rt. összes részvényeit (részvényutalványait), amelyeket ma "WJ"-től vétel útján megszerzett, "WJ"-nek vagy jogutódjának 26 év letelte után az eredetileg kikötött vételáron (melynek kiegyenlítésére halasztást engedélyeztek) visszaadja, kivéve, ha a Házértékesítő és Kezelő Rt. a részére ma biztosított elővételi jogot a felek előtt ismert II. megállapodás szerint gyakorolja. Utóbbi esetben 150 000 pengő vételár, melynek kiegyenlítésére halasztást engedélyeztek, esedékessé válik és 3 hónappal az elővásárlási jog gyakorlása után kifizetendő.

E szerződéssel kapcsolatos összes illetékek és költségek a Házértékesítő és Kezelő Rt.-t terhelik.

Budapest, 1944. május 17.

Weiss Jenőné bárónő
(szül. Geitler Anna)
Weiss Jenőné bárónő
(szül. Geitler Anna s. k.)
Kurt Becher
SS Obersturmbannführer
Kurt Becher s. k.

Feleségem fenti nyilatkozataihoz ezennel hozzájárulok:

Weiss Jenő báróWeiss Jenő s. k.

A fenti aláírások ma előttünk, mint tanúk előtt történtek meg.

Budapest, 1944. május 17.

Dr. Hoff György
ügyvéd
Hoff György s. k.
Fenyvesi ZoltánFenyvesi Zoltán s. k.
Dr. Wilhelm Schneider
ügyvéd és közjegyző
Dr. Wilhelm Schneider s. k.
Dr. Friedrich Zabransky
ügyvéd
Dr. Friedrich Zabransky s. k.

Pótmegállapodás

Mely 1944. június 6-án egyrészt a Weiss, Chorin, Mauthner és Kornfeld rokoni csoport, másrészt a Házértékesítő és Kezelő Rt. között az 1944. május 17-én megkötött II. megállapodás kiegészítéseképpen jött létre.

I.

A II. megállapodást a Weiss, Chorin, Mauthner és Kornfeld rokoni csoport részéről e szerződés 1-23. pontjában felsorolt személyek kötötték.

Az alant felsorolt személyek e szerződést tudomásul vették és ennek teljes tartalmához azonos jogokkal és kötelezettségekkel csatlakoznak:

 24. id. dr. Heinrich Antal /Á/
25. Heinrich Antalné szül. Chorin Irén /Zs/
26. Mauthner Anna /Zs/
27. Mauthner Gabriella /Zs/

II.

A Weiss, Chorin, Mauthner és Kornfeld rokoni csoport tagjai a II. megállapodásban és annak mellékleteiben feltüntetett részvényvagyonon kívül 25 évi időtartamra visszavonhatatlanul átadják a Házértékesítő és Kezelő Rt.-nak ezen pótszerződés végén felsorolt további részvényeiket is.

III.

A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy e pótmegállapodás a II. megállapodást egyáltalán nem érinti és, hogy az utóbbi tartalmilag minden egyes pontját tekintve értelemszerűen irányadó a jelen pótmegállapodásra is.

IV.

E pótmegállapodással kapcsolatos valamennyi illeték és költség a Házértékesítő és Kezelő Rt.-t terheli.

V.

Összeállítás az ezen pótmegállapodás tárgyát képező részvények tulajdonosi megoszlásáról.

1.) Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.

Weiss Anna bárónő(Á)5 599 darab
Weiss Alice(K)620 darab
 Összesen:6 219 darab

2.) Mauthner Ödön Magtermelő és Magkereskedelmi Rt.

özv. Mauthner Elza(Zs)2 000 darab

3.) Magyar Kender-, Len- és Jutagyár Rt.

id. Dr. Heinrich Antal(Á)9 500 darab

4.) Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt.

báró Weiss Jenő(Zs)611 1/3 darab
Weiss Anna bárónőÁ)500 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)671 1/3 darab
báró Weiss Gábor(Zs)600 darab
özv. Mauthner Elza(Zs)823 1/3 darab
Mauthner Gabriella(Zs)750 darab
Kornfeld Mária bárónő(Zs)100 darab
Kornfeld Marianna(Zs)816 1/3 darab
Kornfeld Hanna(Zs)100 darab
Dr. Chorin Ferenc(Zs)891 1/3 darab
Chorin Daisy(Zs)900 darab
Chorin Erzsébet(Zs)900 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)906 1/3 darab

5.) Goldberger Sámuel és Fiai Rt.

Dr. Chorin Ferenc(Zs)665 darab
Chorin Daisy(Zs)700 darab
Chorin Erzsébet(Zs)1 200 darab
ifj. Chorin Daisy(Zs)1 000 darab
 Összesen:3 565 darab

6.) Nagybecskereki Cukorgyár Rt. (Délcukor)

báró Weiss Jenő(Zs)379 1/6 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)279 1/6 darab
özv. Mauthner Elza(Zs)37 3/6 darab
Kornfeld Marianna(Zs)12 3/6 darab
Dr. Chorin Ferenc(Zs)612 3/6 darab
Chorin Daisy(Zs)400 darab
Ifj. Chorin Daisy(Zs)800 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)279 1/6 darab
 Összesen:3 000 darab

7.) Magyar Nemzeti Bank

báró Weiss Jenő(Zs)291 2/3 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)171 2/3 darab
özv. Mauthner Elza(Zs)331 2/3 darab
Kornfeld Marianna bárónő(Zs)291 2/3 darab
Chorin Daisy(Zs)391 2/3 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)291 2/3 darab
 Összesen:1 770 darab

8.) Mauthner Testvérek és Társai Rt.

báró Weiss Alfonz(Zs)250 darab
Weiss Erzsébet bárónő(Zs)350 darab
báró Weiss Gábor(Zs)150 darab
Weiss Márta bárónő(Zs)150 darab
Chorin Daisy(Zs)350 darab
Dr. Chorin Ferenc(Zs)350 darab
Chorin Erzsébet(Zs)300 darab
 Összesen:1 900 darab

9.) Első Magyar Szövő- és Kötőgyár Rt. Vác

báró Weiss Jenő(Zs)10 5/6 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)10 5/6 darab
Kornfeld Marianna bárónő(Zs)10 5/6 darab
Chorin Daisy(Zs)10 5/6 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)10 5/6 darab
Dr. Chorin Ferenc(Zs)625 darab
özv. Mauthner Elza(Zs)10 5/6 darab
 Összesen:690 darab

10.) Felsőmagyarországi Bánya- és Kohó Rt.

báró Weiss Jenő(Zs)3 darab
báró Weiss Alfonz(Zs)3 darab
Kornfeld Marianna(Zs)3 darab
Chorin Daisy(Zs)4 darab
Weiss Edit bárónő(Zs)3 darab
 Összesen:16 darab
özv. Mauthner Elza bárónő szül. Weissözv. Mauthner Elza s. k.
Mauthner FerencMauthner Ferenc s. k.
báró Weiss JenőWeiss Jenő s. k.
Weiss Anna bárónő szül. GeitlerWeiss Anna bárónő szül. Geitler s. k.
báró Weiss AlfonzWeiss Alfonz s. k.
Weiss Erzsébet bárónő szül. HerzogWeiss Erzsébet bárónő szül. Herzog s. k.
báró Weiss GáborWeiss Gábor s. k.
Weiss Márta bárónőWeiss Márta s. k.
báró Dr. Kornfeld MóricKornfeld s. k.
Kornfeld Marianna bárónőKornfeld Marianna bárónő
szül. Weiss bárónőszül. Weiss bárónő s. k.
Kornfeld Mária bárónőKornfeld Mária bárónő s. k.
Kornfeld Hanna bárónőKornfeld Hanna bárónő s. k.
báró Kornfeld Tamásbáró Kornfeld Tamás s. k.
báró Kornfeld Györgybáró Kornfeld György s. k.
Kornfeld Elza bárónő szül. KawalskyKornfeld Elza bárónő szül. Kawalsky s. k.
Dr. Chorin FerencChorin s. k.
Chorin Daisy szül. Weiss bárónőChorin Daisy szül. Weiss bárónő s. k.
Chorin ErzsébetChorin Erzsébet s. k.
Chorin DaisyChorin Daisy s. k.
Weiss Edit bárónőWeiss Edit s. k.
Dr. Borbély FerencBorbély Ferenc s. k.
Dr. Herbert MargarethaHerbert Margaretha s. k.
ifj. Dr. Heinrich Antalifj. Dr. Heinrich Antal s. k.
id. Dr. Heinrich Antalid. Dr. Heinrich Antal s. k.
Heinrich Irén szül. ChorinHeinrich Irén szül. Chorin s. k.
Mauthner AnnaMauthner Anna s. k.
Mauthner GabriellaMauthner Gabriella s. k.

A fenti aláírások ma előttünk, mint tanúk előtt történtek meg.

Dr. Friedrich ZabranskyDr. Friedrich Zabransky s. k.
Fenyvesi ZoltánFenyvesi Zoltán s. k.

Teljhatalmú meghatalmazás

Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy 25 évi időtartamra Kurt Becher SS Obersturmbannführernek visszavonhatatlanul teljes meghatalmazást adunk összes vagyonjogi ügyeinkben való képviseletünkre. Kurt Becher urat kiváltképpen feljogosítjuk, hogy bíróságok és hatóságok előtt korlátlanul képviseljen, bíróságoktól és hatóságoktól érkező végzéseket és egyéb kézbesített iratokat átvegyen, ezekkel szemben jogi eszközöket vegyen igénybe, minden ingó és ingatlan vagyonunkkal - beleértve bankköveteléseket és bankletéteket - ugyanúgy rendelkezzék, mint mi magunk.

Becher SS Obersturmbannführert feljogosítjuk, hogy ezt a teljhatalmú meghatalmazást ügyvédekre átruházza.

Ez a teljhatalmú meghatalmazás csak Magyarországon érvényes.

Budapest, 1944. május 17.

özv. Mauthner Alfrédné szül. Weiss Elza bárónőMauthner Elza s. k.
Mauthner FerencMauthner Ferenc s. k.
báró Weiss JenőWeiss Jenő s. k.
Weiss Jenőné bárónő, szül. Geitler AnnaWeiss Anna s. k.
báró Weiss AlfonzWeiss Alfonz s. k.
Weiss Márta bárónőWeiss Márta s. k.
báró Kornfeld Móric báróKornfeld Móric s. k.
Kornfeld Móricné bárónő, szül. Weiss Marianna bárónőKornfeld Marianna s. k.
Kornfeld Mária bárónőKornfeld Mária s. k.
Kornfeld Hanna bárónőKornfeld Hanna s. k.
báró Kornfeld TamásKornfeld Tamás s. k.
báró Kornfeld GyörgyKornfeld György s. k.
Kornfeld Györgyné bárónő, szül. Kawalsky Elzabárónő Kornfeld Elza szül. Kawalsky s. k.
Dr. Chorin FerencDr. Chorin Ferenc s. k.
Chorin Ferencné, szül. Weiss Daisy bárónőChorinné Daisy szül. Weiss s. k.
Chorin ErzsébetChorin Erzsébet s. k.
Chorin DaisyChorin Daisy s. k.
Weiss Edit bárónőWeiss Edit s. k.
Dr. Borbély FerencDr. Borbély Ferenc s. k.
Dr. Margaretha HerbertMargaretha Herbert s. k.
Dr. ifj. Heinrich AntalDr. Heinrich Antal s. k.

A fenti aláírások ma előttünk, mint tanúk előtt történtek meg.

Budapest, 1944. május 17.

Dr. Hoff György
ügyvéd
Hoff György s. k.
Fenyvesi ZoltánFenyvesi Zoltán s. k.
Dr. Wilhelm Schneider
ügyvéd és közjegyző
Dr. Wilhelm Schneider s. k.
Dr. Friedrich Zabransky
ügyvéd
Dr. Friedrich Zabransky s. k.

1946-BAN HITELESÍTETT, GÉPPEL ÍRT MÁSOLAT

[Az eredetileg német nyelvű szöveg fordítása Karsai Elek - Szinai Miklós: A Weiss Manfréd vagyon német kézbe kerülésének története című tanulmányában (Századok, 1961, 4-5. sz.) közzétett fordítás alapulvételével készült.]

Az irat található: Magyar Országos Levéltár, Weiss Manfréd konszern-vállalatok iratai; Labor Bizalmi Rt., 14. tétel.

Ezen a napon történt március 03.

1918

A breszt-litovszki békeszerződés (más néven breszti béke) Szovjet-Oroszország és a központi hatalmak (Németország és az Osztrák–Magyar...Tovább

1918

Bartók Béla II. vonósnégyesének premierje.Tovább

1922

Hidegkuti Nándor válogatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja (†2002)Tovább

1924

II. Abdul-Medzsidet megfosztják trónjától és családjával együtt száműzik Törökországból.Tovább

1945

Megalakult a Független Kisgazda-és Polgári Párt Ifjúsági Csoportja. Az alakuló gyűlésen résztvevők megvitatták a feladatokat, és megvá-...Tovább

 •  
 • 1 / 2
 • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

 

2023 utolsó, hatodik ArchívNet számát prezentálja Önöknek a szerkesztőség, amely ezúttal is négy forrásismertetést tartalmaz. A publikációk közül három az 1950-es évekhez kötődik, kettő ezeken belül pedig az 1956-os forradalom eseményeit érinti sajátos nézőpontokból. A negyedik ismertetés pedig egy harmincegy évvel ezelőtti ünnepélyes iratátadás hátterét, következményeit világítja meg.

Az időrendet tekintve első a négy publikáció közül Farkas Dániel (doktorandusz, Károli Gáspár Református Egyetem) foglalkozik a legkorábban történt eseménysorral. Egy kevésbé kutatott témába enged betekintést írása, amely a magyar-latin-amerikai, ezen belül is a magyar-bolíviai kapcsolatok területére kalauzolja az olvasót. Az ismertetésből kiderül, hogy az 1950-es években instabil belpolitikai helyzettel bíró Bolívia különleges volt a magyar diplomácia számára, mivel csupán a második dél-amerikai ország volt a második világháború után, amellyel Magyarország felvette a kapcsolatot. A szerző egy fotókiállítás megszervezésén keresztül mutatja be, hogy miként indult meg a két állam közötti kapcsolatrendszer mélyítése.

Maradva a diplomaták világánál: Tulok Péter (tudományos kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottsága) az 1956-os forradalom eseményeire reflektáló svéd diplomaták jelentéseinek halmazából ad ízelítőt válogatásával. Az 1956 októberében-novemberében Magyarországon zajló események kapcsán nem feltétlenül Svédország az első, amely eszünkbe jut mint külső tényező, szereplő, azonban az akkori történések vizsgálatánál nem utolsó szempont megismerni egy semleges állam véleményét, látásmódját. A forrásismertetés egyben rámutat arra, hogy a svéd külügyi irányításnak volt tudomása arról, hogy Csehszlovákiában miként reagáltak a magyarországi eseményekre – a prágai svéd követ egyik táviratában erről adott röviden tájékoztatást.

Krahulcsán Zsolt (tudományos kutató, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) az 1956-os események utóhatásaival foglalkozik ismertetésében. A hatalmát stabilizálni kívánó Kádár-kormány számára különösen fontos volt a közhangulat javítása, egyben a szovjetellenesség letörése. Az ArchívNet előző számának egyik publikációjában főszerepet kapó újságíró Fehér Lajos ezúttal is felbukkan. Krahulcsán Zsolt írásában úgy jelenik meg, mint ötletadó: másodmagával tett javaslatot arra nézve, hogy a fővárosban miként lehetne szovjet segítséggel végrehajtani a harcokban megsérült épületek renovációját.

A magyar-orosz kapcsolattörténet egy kevésbé terhelt mozzanatát idézi fel Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár), amely esemény egyben a hazai történelemtudomány számára bírt kiemelkedő jelentőséggel. A két részre bontott írásának első felében azt vizsgálta meg, hogy miként alakult Borisz Jelcin budapesti látogatását követően Bethlen István néhai magyar miniszterelnök átadott oroszországi iratainak a sorsa 1992–1994 között. Kitér egyben arra is, hogy a Moszkvában fogvatartott egykori miniszterelnök sorsának alakulása mennyire volt ismert a magyarországi vezetés körében 1945 után.

Az idei hatodik számban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, egyben felhívjuk leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet jövő évi számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

 

Budapest, 2023. december 21.

Miklós Dániel

főszerkesztő